ԳՈՄ

ԳՈՄ
I. (գոս, գոյ, գոյր, գուցէ, գոլ, գոլով.) NBH 1-0568 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c - ὐπάρχω, εἱμί existo, sum Բայ էական պակասաւոր, եւ այն ստէպ վարի յերրորդ դէմս. Գտանիլ կամ լինել իրօք. որ եւ ասի կայ, կայր, եւ այլն. է, էր. որպէս եւ ոչ գոյ, չգոյ, նոյն է ընդ Չի՛ք, չկայ, չէ՛. ... *Գուցէ ոչ գուցէ աստուածապաշտութիւն ʼի տեղւոջս յայսմիկ: Գոն իմ վարձք առաջի քո: Միթէ գո՞յ եւս մեր այսուհետեւ բաժին: Պատմեցէք առնն, թէ գուցէ ձեր եղբայր: Ոյր գուցէ. ոյր ոչն գուցէ. եւ այլն: *Այր ժանտ է, եւ ոչ գոյ խօսել ընդ նմաʼʼ. այսինքն ոչ լինի. ՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Է. 17: *Ոչ գոյ ասել. այսինքն չէ՛ մարթ. Մխ. երեմ.: *Գոյ տեսանել ʼի բնութեանս. Եղիշ. ՟Գ: *Զի գոյ հաւատալ գրոյ ʼի վերայ ջրոյ՝ քան մեծութեան նոցա ʼի վերայ նոցին. Սարգ. յկ. ՟Բ: *Եթէ որդի էր, նմին նման գոյրʼʼ. այսինքն լինէր, գտանիւր. Եզնիկ.: *Զի գոյր տեսլեամբ հրեշտակականʼʼ. այսինքն էր. Խոր. ՟Գ. 67: *Պարտ էր միշտ գոլ ինչ (անեղ). զի այնոքիկ՝ որ ոչ էին, յել (այսինքն ʼի գոլ) եկեսցեն: *Այն՝ որ յարեւելից կողմանէն, աջ գոլ ասի աշխարհիս մասունք (այսինքն ել, լինել). Փիլ. նխ. ՟ա. եւ լին. ՟Ա. 7: *Գոյ ասա այր մի: Ո՛չ գոյ շունչ: Վախճան ոչ գոյ: Գո՞յր ինձ հնար: Ո՛չ գոյր արգել. եւ այլն. Ագաթ.: *Պետրոս ասէր, արծաթ եւ ոսկի ոչ գոյ իմ. (յն. ոչ գոյ ինձ.) Ոսկ. գծ.: *Թէ ասիցէ ոք, եթէ եւ այլն ... գոլ գոյ հաւանութիւն, բայց ոչ ճշմարտութիւն. Կիւրղ. թագ.: *Ո՞ր կին իցէ, որ գուցէ նմա դրամք տասն. Մծբ. ՟Ա: Դուն ուրեք վարի յառաջին եւ յերկրորդ դէմս. *Ընդէ՞ր բնաւ եմք եւ գոմքʼʼ. յն. մի բայ, կեամք. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 11: Միթէ եւ ձկանդ որսո՞րդ գոս. Ոսկ. ղկ.: *Առաւել բարձրագոյն գոս. Անյաղթ բարձր.: *Յանպատութեան գոս. Վրք. հց. ՟Դ: *Բացականացն գոս բաղձալի. Ընդ Քրիստոսի դոյք փառաւորեալ. Նար. ՟Թ. եւ Նար. առաք.: ԳՈԼ. իբր Գալ, ըստ գաւառական հնչման (որպէս առ ջուղայեցիս). *Ուսուցանէ եւ զայս իմաստաբար աստուածաբանութիւն, ʼի ձեռն հրեշտակաց գոլ զնա յառաջ ʼի մեզʼʼ. յն. ʼի մեզ յառաջագայիլ. Դիոն. երկն. քհ. ՟Դ: *Յայտնի է բծիցն աներեւութից յերեւելիս գոլով. Յճխ. ՟Ե. ձ: *Սպասէին եւ ակնունէին տեառն իսկ ինքնին գոլով: Թագաւոր գոլով քո յաշխարհ. Շար.: *Այսօր գոլով ʼի տաճարն՝ զօրէնսն կատարեցեր. Գանձ.: ԳՈԼՈՎ, իբր յն. Գոյօղ. էօղ. այսինքն որ էն, որ էր. ὥν *Աստուած գոլով՝ մարդ եղեւ, եւ ո՛չ՝ մարդ գոլով՝ աստուած եղեւ: Աստուած իմացի՛ր զորդի յէութենէ գոլով հօր. Կիւրղ. գանձ.: *Զի ողորմած եւ մարդասէր ես՝ աստուած գոլով. Պտրգ.: *Որ ետուր մխիթարիչ առաքելոց քոց սրբոց զհոգիդ քո տիրակից գոլով. Շար.: ԳՈԼՈՎ. իբր Գոլ. *Նեռն պատրողական նշանօքն խաբէ զմարդիկ՝ զինքն գոլով Քրիստոս. Կիւրղ. ղկ.: ԳՈԼ. իբր անուն, Գոյաւորութիւն. գոյութիւն. էական գոյաւոր. գոյակ իսկական. *Անհնար է յոչէիցն ʼի գոլ գալ, յորժամ ոչ առցի յառաջագոյն պատճառք ինչ առ ʼի լինելութիւն լինողացն. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Իմանողական գոլ. Պիտ.: *Որոց հաւատացին (զնա) որդի քո, որ էրն իսկ ճշմարտութեամբ գոլ. Սարկ. աղ.: II. ԳՈՄ 2 (ոյ, ոց.) NBH 1-0568 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c գ. μάνδρα, τρυμαλιά, ἕπαυλις caula, ovile, stabulum Փարախ. դադարք հօտից. բակ. գաւիթ ախոռ. եւս եւ Գիւղ, որ ըստ յն. ասի գօմի՛ ... մանտրա. (որ է բառ յն.) *Գոմս ʼի լերինս: Յայրս եւ ʼի գոմս: Գոմս հօտից կամ խաշանց. Դտ. ՟Զ. 2: ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Գ. 6: ՟Բ. Մնաց. ՟Լ՟Բ. 28: Յուդթ. ՟Բ. 16: Սոփոն. ՟Բ. 6: *Գոմս զերկուս տափարակսն կազմելով. Խոր. ՟Բ. 6: *Գոմք եւ տունք եւ պարիսպք: Գոմք եւ գիւղք. Փիլ.: *Պակասեցան հօտք ʼի գոմոց. Ոսկ. ամբակ. այլ Ամբ. ՟Գ. 17. դնի հյ. եւ յն. ʼի ճարակոյ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ԳՈՄ" в других словарях:

  • ԱԽՈՌ — (ոյ.) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date գ. Նոյն եւ տճկ. .... σταθμός stabulum Կայարան կամ գոմ գրաստուց. *Որ ոք կամի, դիւրաւ մտանէ յախոռս դոցա, եւ լուծեալ տանի զյաւանակս. Վրք. հց. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՍԵՄ — (ասացի.) NBH 1 0292 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c ն. προσαγορεύω, προσέπω, προσειπεῖν Կոչել. յորջորջել. անուանել. ասել. *Հերձուածողս առասես զնոսա (զսուրբ հարս), եւ ոչ զանգիտես. Յհ. իմ. երեւ.: *Յերկբայս գոմ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՒԻԹ — (ւթի, թաց կամ թից.) NBH 1 0533 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. αὑλή Atrium Բակ տան եւ ապարանից եւ տաճարի, եւ այլն. որմեալ բացօթեայ կամ սրահ՝ արձակավայր յարտաքին դրաց ցներքին դրունս բնակութեան. բակ. հայաթ, այաթ, ավլու …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՇՆԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0595 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 14c Տ. Դաշնաւոր. *Դաշնակից լինելով բռնակալաց կրճատելոցն. Յհ. իմ. պաւլ.: *Որոց դաշնակից գոմք: Որում եւ ես դաշնակից գոմʼʼ. իբր հաւան, ձայնակից. Լծ. պորփ.: Երզն. մտթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԶՆԱՆՈՑ — ( ) NBH 1 0647 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. ԵԶՆԱՆՈՑ ԵԶՆՈՑ. βουστάσιον bubile, stabulum Գոմ եզանց. եզներու գոմը. *Եզանցն՝ որ վարիցեն, եզնանոցս շինել. Ոսկ. մ. ՟Բ. 27: եւ Հին բռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԶՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0647 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. ԵԶՆԱՆՈՑ ԵԶՆՈՑ. βουστάσιον bubile, stabulum Գոմ եզանց. եզներու գոմը. *Եզանցն՝ որ վարիցեն, եզնանոցս շինել. Ոսկ. մ. ՟Բ. 27: եւ Հին բռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄ — I. (կաս, կայ, կացի, կա՛ց, կացէ՛ք.) NBH 1 1039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c չ. ἴσταμαι sto, եւս եւ κεῖμαι jaceo διαμένω, ἑμμένω permaneo, remaneo, persevero. Տեղականել ուրեք. հաստատուն կամ կանգուն մնալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՄ — ( ) NBH 2 0118 Chronological Sequence: Unknown date Մասնիկ բաղադրութեան կամ բարդութեան. որպէս յն. օմո՛ս, ո՛մոս, սին. լտ. գում, գոմ, գոն. որս. հէմ եւ հյ. համ. կից. փաղ. բաց. զոյգ. նման. մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՐՆԻ — ( ) NBH 2 0299 Chronological Sequence: 12c գ. Նոյն ընդ Մորի, առաւել ռմկ. որպէս Դադարք անասնոց. գոմ, մանտրա (այսինքն ʼի մանտրայն) մորնի պարտ է շինել ծնած ոչխարացն: Գիշերն ʼի մորնին հանգչել. Վստկ. ՟Յ՟Խ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐ — ( ) NBH 2 0339 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c ա.նխ.մ. παρά, παρ’, ἑπί, ἑφ’, συν, πρός penes, juxta, junctim, cum, ad եւն. Առընթեր. կից. առ. կցորդ. յարեալ. յարմարեալ. դիպող. համաձայն. յանկաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»