ԵԼԱՆԵՄ

ԵԼԱՆԵՄ
(ելի, ելեր, ել, ե՛լ. (գտանի եւ ձ. ելայ, ար, աւ. ուստի ռմկ. էլլել, էլլալ .)) NBH 1-0649 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ἑξέρχομαι, ἑκβαίνω exeo, egredior ... եւն. Ի դուրս գալ, ներքուստ արտաքս. գնալ այլուր ի տեղւոջէն. մեկնիլ աստի, եւ մերձենալ յայլ վայր. *Ե՛լ ի տապանէ այտի: Ելէ՛ք ի յորդանանէ: Ելին ի հայրենի երկրէն իւրեանց: Փախեաւել արտաքս: Ել ի դաշտ: Յերկիրն՝ ուստի ելեր: Ելցեն այսր: Ելանել ի պատերազմ, կամ ընդ առաջ: Օրհնեաց, եւ ել ի նմանէ (յերեսաց նորա): Ելին ըստ քաղաքն: Ելանիցէ ընդ ռընգունս ձեր». յն. յըռընգանց ձերոց. եւ այլն: ԵԼԱՆԵԼ. ἑκπορεύομαι procedo եւն. Ծագել, ծնանիլ. եւ Բղխել, յառաջ գալ. ... *Թագաւորք յերանաց քոց ելցեն: Որ ելանէն ի քէն, նա ժառանգեսցէ զքեզ: Գետ ելանէր յեդեմայ: Եւ ել որթդ այդ: Ի տեառնէ ել իրդ այդ: Զօրութիւն բազում ելանէր ի նմանէ: Այլ հասկք ելանէին: Ելցէ ծաղիկ յարմատոյ անտի: Յաստուծոյ ելի: Ելի ի հօրէ: Որ ի հօրէ ելանէ. եւ այլն: *Ելցեն բազում շառաւիղք. Փարպ.: *Եթէ յառաջ խաղալ, եւ եթէ բղխել, եւ եթէ ելանել ոք ասիցէ, ի ճշմարտութենէն ոչ սխալէ. Լմբ. հանգ.: ԵԼԱՆԵԼ. Յարածիլ, հռչակիլ. *Ել լուր նորա ընդ ամենայն երկիրն. Մտթ. ՟Դ. 24: *Ձայն ողորմ ելանէր մանկանցն սգացելոց. Իմաստ. ՟Ժ՟Ը. 10: *Ոչ ել բանն ի վեր: Ոչ ել ի վեր բանն. ՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Ե. 19: Երեմ. ՟Լ՟Ը. 28: Ի ԳԼՈՒԽ կամ Ի ԼՐՈՒՄՆ ԵԼԱՆԵԼ. այսինքն Կատարիլ. *Հրամանն ի գլուխ ելանէր. Փարպ.: *Ոչ ել կամքն քրիստոսի ի լրումն: Յանկութիւն իւրեանց ի լրումն ելանէ. Լմբ. սղ.: ԵԼ ՈԳԻՆ. այսինքն Մեռաւ: ՅՈԳՒՈՑ ԵԼԱՆԵԼ. այսինքն Հառաչել. Տե՛ս ոգի: ԸՆԴ ՀԱԿԱՌԱԿՍ ԵԼԱՆԵԼ. այսինքն Հակառակ կալ. Տ. հակառակ: ԵԼԱՆԵԼ. ἁναβαίνω, ἁνέρχομαι ascendo Դիմել՝ խաղալ ի վեր, կամ ի վերայ. վերանալ. յառնել. հարկանիլ. վեր ելլալ, վրան ելլել. *Ելանէին եւ իջանէին ընդ նա: Ել ի լեառն յիսուս: Ել ծուխ ի բարկութենէ նորա: Ելանէր բոց երկրին իբրեւ մրրիկ հնոցի: Բարկութիւն աստուծոյ ել ի վերայ նոցա: Քաղք եւ խոյք ելանէին ի վերայ մաքեաց եւ այծից: Ելեր յանկողինս հօր քո. եւ այլն: *Թողեալ զհիւսիսայինսն ամենայն՝ ելանել ի հայս. Խոր. ՟Բ. 81: ԵԼԱՆԵԼ. ἑπιβαίνω conscendo Հեծանել, նստել. *Ելին յուղտսն: Ելանիցեն ի կառս եւ յերիվարս: Ել ի քրովբէս եւ թռեաւ: Ելաք ի նաւն: Ելեալ ի նաւ մի: Թէպէտեւ առանց ճարտարութեան ոք ելանիցէ ի վերայ. եւ այլն: Իսկոյն ի ձի ելեալ ... ի սպեր գնաց. Խոր. ՟Բ. 60: ԵԼԱՆԵԼ. Անկանիլ, այսինքն վիճակիլ. յարմարիլ. *Եւ ել վիճակն մատաթեայ». յն. անկաւ ի վերայ. Գործ. ՟Ա. 26: *Որպէս ելանիցէ յանուն ուրուք, անդ լինիցի. Թուոց. ՟Լ՟Գ. 34: *Տեսցուք՝ թէ երազք նորա ընդ ի՞նչ ելանիցեն. Եփր. ծն.: *Ի դէպ իսկ ելանէ բան մարգարէին ի վերայ նոցա. Եղիշ. ՟Ա: *Առ իս ելանեն առածք մարգարէիցն. Նար.: *Ոչ անկանիցի ի սիրտ. (այսինքն) ոչ ելցէ ի սիրտ. ո՛չ միայն ոչ առցեն, այլեւ ոչ յուսասցին, եւ ոչ զմտաւ ածիցեն. Մխ. երեմ.: *Մեղք հարցն ընդ մեզ ելին». յն. մեք կրեցաք. Ողբ. ՟Բ. 7: ԵԼԱՆԵԼ. իբր Եղանիլ. լինել. գտանիլ. *Ձի անվարժ՝ ելանէ լկտի. Սիր. ՟Լ. 8: ԵԼԱՆԵԼ ԸՍՏ. Անցանել, զանցանել, զանց առնել. դուրս ելլալ. *Եթէ իցէ ելեալ ըստ չափ. ՟Ա. Կոր. ՟Է. 36: *Կայսրն ոչ ելանէ ըստ քո հրաման: Չի՛ք այն ոք, որ ըստ քո կամս արտաքս կարէ ելանել: Չէ՛ր ոք ամենեւին, որ իշխէր ըստ ձեռն նորա ելանել. Եղիշ. ՟Բ. եւ ՟Գ: *Վիրք եւ աղուանք ըստ մեր եւ ձեր կամս չիշխեն ելանել. Փարպ.: *Ոչ երբէք ելանէ ըստ բան քո իր անձեռնարկելի. Նար.: *Բիւրապատիկ ելեր զխրատով նորա». այսինքն անցեր. Խոսր. պտրգ.: ԵԼԱՆԵԼ ԸՆԴ. որպէս Զանցանել. *Եւ յոյնք իսկ ոչ ելանեն ընդ քո իշխանութիւնդ. Եղիշ. ՟Ա: ԵԼԱՆԵԼ ԸՆԴ ՍՈՒՐ, ԸՆԴ ԶԷՆՍ. որպէս Զիւրովի երթալ. *Կամէին ընդ իւրեանց սուրն ելանել. Փարպ.: Իսկ ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 22. *Առ ահին յիմարութեան ընդ իւրեանց զէնս ելանէին». յն. յիւրոցն վնասեալ լինէին, եւ ի սայր սուսերի մխեալ լինէին: ԵԼԱՆԵԼ ԶՄԻՄԵԱՄԲՔ. Ելեւել առնել. ջանալ մի քան զմի առաւելուլ. փութալ. յն. յառաջել. *Ի պատիւ զմիմեամբք ելանել». յն. յառաջել. Հռ. ՟Ժ՟Բ. 10: *Սկսան ... զմիմեամբք ելանել ի բանից պատասխանիս. Եղիշ. ՟Ը: *Մի զմիով ելեալ՝ փութով կատարեն զկամս ձեր. Փարպ.: *Այր զարամբ ելանէին՝ տիրել աշխարհիս. Խոր. ՟Ա. 30: *Այնպէս՝ զի եւ զարամբք ելանէին չարիք կանանց». յն. յարանց չարիս մասն յաւելուին. Ոսկ. ես.: ՅԱՉԱՑ ԵԼԱՆԵԼ. աչքէ ելլալ. Տ. աչք: Ի ԽԱՉ ԵԼԱՆԵԼ. Տ. խաչ: ԸՆԴ ԱՌԱՋ ԵԼԱՆԵԼ. Տ. ԸՆԴ ԱՌԱՋ. եւ ԱՌԱՋ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԵԼԱՆԵՄ" в других словарях:

  • ԱԳՌԱՒ — (ու կամ ոյ. ուց կամ աց, ուք կամ օք.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c գ. κόραξ , corvus Թռչուն սեաւ՝ սրակտուց՝ գիշակեր. գարկա. *Արձակեաց զագռաւն: Իբրեւ ագռաւ միայնացեալ: Ձագուց ագռաւուց. Ծն.: Երեմ.: Սղմ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՅԱՆ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ԱԽՈՅԱՆ ԱԽՈՅԵԱՆ. πρόμαχος, προμαχητής , ἰππαρχίς, ἁριστεύς antesignatus, propugnator, omnium fortissimus Յառաջամարտիկ բանակին խաղացեալ ընդդէմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԱՍՆ — (սին, սունք կամ մասք, սանց.) NBH 1 0200 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 14c ա. ἁμερής partium expers Որ ոչն ունի մասունս բաղադրիչս. պարզ ամենեւին. անմասնիկ. անբաժանելի ʼի մասունս. (հոգին, եւ կէտն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉՔ — (աչաց կամ աչից.) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՉՔ ὁφθαλμός oculus, ὅμμα, ὅψις aspectus, facies որ եւ ԱԿՆ. (լծ. ար. ա՛յն, լտ. օ՛գուլուս թ. կէոզ. սանս. աքշի իսկ ի լեզու սլաւեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՇՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0595 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c գ. Դաշնաւորիլն. դաշն. ուխտ. միաբանութիւն պայմանաւ կամ ուխտիւ. եւ Ձայնակցութիւն. ... *Իսկ ուխտն (յայտ առնէ) զդաշնաւորութիւն, որ սուրբ մարմնով եւ արեամբն լինին ի նա հաւատացեալքն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՍՏ — ( ) NBH 1 0786 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c κατά, κατ’ (լծ. ըստ. որպէս եւ κάτω , է ʼի ստոր). secundum, juxta ἁκολούθως consequenter եւն. Հանգէտ. հանգոյն. համեմատ. յար եւ նման այնպէս՝ որպէս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՃՈՅԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0011 Chronological Sequence: 7c, 10c, 12c, 13c չ. εὑαρεστέω complaceo Հաճոյ լինել յաչս այլոց. ... *Հաճոյանալ, կամ հաճոյացեալ աստուծոյ. Խոսր.: Յճխ. ՟Դ: Նախ. յոբ.: *Դաշնաւորեցի՝ քեզ հաճոյանալ: Հաճոյանամ յետին ռամկին, եւ թագաւորիչ մեծի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՏԵՄ — (մտայ.) NBH 2 0306 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 11c, 12c, 14c Տ. ՄՏԱՆԵՄ, մտի. *Մտեմ ʼի բոյնն աղաւնի, եւ անտուստ ագռաւ ելանեմ: Մտել ʼի նաւահանգիստն հանդարտութեան հոգւոյ: Մտելոց են ʼի քաղաքս: Մտեն եւ բնակեն: Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՒՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0375 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ա. ἐλληνικός hellenicus, graecus, a, um. Սեպհական ազգին եւ աշխարհին յունաց, եւ յոնիացւոց. ելլադական. հելլենական. որ եւ Հեթանոսական. եբր. եօնա. *Յերեսաց յունական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Չ 2 — ( ) NBH 2 0562 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c մ. Առընթեր բայից՝ եւ անուանց գլխովին, համառօտե՛լ ի ձայնէս Ո՛չ. οὑ, οὑκ, οὑχί, ουχ’ non, vix. եւ որպէս Մի՛. μή ne. կամ ան, տ. a, dis եւն. չէ, չ, մ՝ ... *Մարդ չէր որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»