ԶՈՅԳ

ԶՈՅԳ
(զուգի, իւ. Զոյգք, զուգաց, օք, կամ գից, իւք.) NBH 1-0741 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. δισσοί bini Երկու կրկին. երկու հատ, երկերկու, ջուխտ. ... *Երկու աչօք եւ ականջօք զուգիւք. Փիլ. այլաբ.: յորմէ եւ *Երկու աչօք, եւ զուգիւք ականջօք. Եղիշ. խաչել.: *Որովք՝ զուգիւք ներգործել բնաւորեաց ... աչօք, ականջօք. եւ այլն. Յհ. իմ. ատ.: *Եւ յերկրագործ տեսակ կենդանւոյն հաւասարապէս զուգիցն իմաստասիրել առ ʼի գիւտ կերակրոյն. Երզն. քեր.: (Իսկ ջուխտ կամ չիֆթ, հակադրեալ միակ կամ միաւոր գոլոյ, Դա՛ր ասի, եւ ո՛չ Զոյգ): ա. ԶՈՅԳ. ա. ἵσος (յորմէ թ. էշ). aequalis, par (թ. պարապար). ἱσάριθμος aequi numeri καταλλήλος congruus, tantidem Հաւասար, համեմատ, նման, համաչափ, նոյնչափ. հաւսար, անոր չափ. *Ըստ նմին օրինակի լինիցին զոյգ ʼի խոյակացն (կամ զոյգք խոյակաց նորա) ʼի մի զանգուած. Ել. ՟Ի՟Զ. 24: *Ի մէջ մեծամեծաց մի՛ զոյգ լինիջիր. Սիր. ՟Լ՟Ե. 13: *Քառասուն աւուրս, եւ զոյգ գիշերս: Հինգ կանգուն երկայնութիւն էր, եւ ʼի զուգից լայնութիւն: Երկայնութիւն եւ լայնութիւն զոյգ ունի: Ինքնասէր եւ անաստուած է միտքն, որ կարծէն զոյգ գոլ Աստուծոյ: Ո՛չ զոյգ ինչ, եւ ո՛չ լաւագոյն քան զԱստուած (կայ ինչ): Որ բախտիւք անզոյգ են, եւ զոյգ եւ նման ազգակցութեամբ վարին: Զոյգս տալով անզուգից: Զուգիւ թուովն. եւ այլն. Փիլ.: *Զուգիւք զուարճանալ զարմիւք. Պիտ. այսինքն զուգաթիւ վեց վեց ուստերօք եւ դստերօք: *Ոչ ունելով իւր զոյգ: Խորհելն յաղագս Աստուծոյ, եւ ճգնազգեցիկ լինել, զոյգ՝ երկոցունց. Խոր. ՟Ա. 28: ՟Բ. 89: *Ոչ զոյգ է՝ գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ մեղանչելն. Մխ. երեմ.: *Ցուցանել ʼի զուգէն զզոյգն. (ձեռնարկ ʼի նմանեաց). Անյաղթ պորփ.: *Քանոյն մանաւանդ եղիցի յատուկ՝ զոյգ եւ անզոյգ ասիլʼʼ. այսինքն հաւասար եւ անհաւասար. Արիստ. քանակ.: *Զոյգ եւ զնման ներկուածսն: Զոյգ եւ կշիռ զիւրաքանչիւրն արարեալ. Նիւս. կազմ.: *Երրորդութիւն ո՛չ իրաց անհաւասարից թիւ, այլ զուգաց եւ համապատուոց. Առ որս. ՟Ժ՟Գ: գ. ԶՈՅԳՔ. գ. լծ. յն. ζεῦγος, ζυγός . լտ. jugum, par. պ. զէվճ. Երկակ իրք կամկենդանիք զուգեալք. կրկնակքն նմանեաց. որ եւ ԱՄՈԼՔ, եւ ԼՈՒԾՔ ասին. ջուխտակը, ջուխտ մը. ... *Զոյգք իշոց: Զոյգս ձորձոց. Դատ. ՟Ժ՟Թ. 3. 10: ՟Ժ՟Է. 10: *Զոյգք տատրակաց. Ղեւտ. ՟Ե. 11: *Բեռինք զուգից ջորւոց. ՟Դ. Թագ. ՟Ե. 17: *Ես եւ դու հեծեալ էաք ʼի զոյգսʼʼ. այսինքն ʼի կառս զոյգ մի ձիոց. ՟Դ. Թագ. ՟Թ. 25: *Զոյգք զոյգք եզանց. ՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Թ. 19. 21: *Մի՛ առնիցէք անիրաւութիւն ʼի դատաստանի՝ ʼի չափս եւ ʼի կշիռս եւ ʼի զոյգս: Զոյգք արդարք, եւ չափք արդարք, եւ կշիռք արդարք, եւ կապիճ արդար լիցի ձեզʼʼ. այսինքն երկթաթ կշռոց. թէրազի. Ղեւտ. ՟Ժ՟Թ. 35. 36: *Իբրեւ զզոյգս ձիոց. Նար. խչ.: *Զուգօք հաւուցն ընծայութեամբ ... պատարագել Տեառն հոգւով եւ մարմնով ըստ զուգացն օրինակի. Տօնակ.: *Զերկուց եւեթ զզուգացն, թէ որպէս կոչեացն՝ յայտ արար, զպետրոսեանցն եւ զյովհաննեանցն. Ոսկ. մտթ. ՟Բ. 7: մ. ԶՈՅԳ. մ. ἵσον, ἵσως, ἑπίσης aequaliter, aeque, pariter, pares, simul. վր. զօգադ. Հաւասարապէս. միօրինակ նոյնպէս. ʼի միասին. միանգամայն. միապէս, մէկ չափով, միատեղ. ... *Զամենեսեան զո՛յգ սիրէ. Ոսկ. ես.: *Զոյգ տարցին: Զոյգ մատուցանել. եւ այլն. Փիլ. քհ.: *Զոյգ ընդունել: Զոյգ ընդունին. Պորփ.: *Երկոքին զոյգ ուրախ լինէին ʼի նմա. Եզնիկ.: *Պատշաճ էր զընթերցուածսն ... զոյգ ʼի զատիկն կատարել. Արշ.: *Այգուցն ես եւ դու զոյգ երթիցուք յեկեղեցին. Ճ. ՟Ա.: *Զոյգ տուաւ պատուիրան շաբաթու թագաւորաց եւ ռամկաց. Մխ. երեմ.: *Յամպոյն զոյգ ելանէ ձայնն եւ հուրն. Շիր.: *Ի մէջ բարկութեանն դարձեալ զոյգ զողորմութիւն (ցուցանել). Նար. ՟Ծ՟Բ: *Արդարք եւ մեղաւորք զո՛յգ կրեն. Վրդն. ծն.: Իսկ *Զոյգ առ զոյգ բանակեցաւ հակառակ նմաʼʼ. իմա՛ դէմ ընդդէմ. Պտմ. աղեքս.: Այլ *Նա զմարմինն գոհութեամբ եւ զոյգ ետ, եւ դու մի՛ հացիդ տժգոհ եւ անզոյգ տանիրʼʼ. իմա՛: անդորր ոգւով. որպէս լտ. Տօնակ.: Ոսկ. ՟բ. կոր.: նխ. ԶՈՅԳ. նխ. Հանգոյն. նման. ոչինչ ընդհատ. ըստ. *Եւ դու (հոգիդ սուրբ) զոյգ նորին (որդւոյ՝) արդարացուցիչ: Զոյգ յուսոյ մերոյ եւ խնդրուածոց գտանեմք զօգնութիւն նորա. Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.: *Ո՛չ զոյգ առաջնոցն. Մխ. երեմ.: *Զոյգ հոգեւորացն բարբառին բանից: Զոյգ մարնոյն՝ եւ ոյժ սաստիկ ունելով. Խոր. ՟Ա. 43: ՟Բ. 5: ԶՈՅԳ ԸՆԴ, կամ (լոկ) ԶՈՅԳ. Ի միասին եւ նոյնժամայն. համանգամայն. *Ընդ մէջ կտրէր զայրն, եւ զոյգ ընդ պարանոցին զգլուխ երիվարին. Խոր. ՟Բ. 82: *Արագապէս զոյգ ընդ բանին՝ ետ ըզմեռեալն ըստ հրամանին. Շար.: *Լըսել հոտեալն ʼի տապանին, եւ գալ արտաքըս զոյգ ձայնին. Շ. խոստ.: *Զիա՞րդ զոյգ նուազելոյն՝ եւ առաւելաւʼʼ. այսինքն ընդ նուազիլն. Շ. յկ. ՟Ծ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԶՈՅԳ" в других словарях:

  • ԱՆԶՈՅԳ — (զուգի, ից.) NBH 1 0146 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. Որ չէ զոյգ, կամ չունի իւր զոյգ. անհաւասար ըստ քանակի, կամ ըստ այլոյ բանի. անհանգէտ. անհամեմատ. անմիաբան. եւ կոճատ. ἅνισος impar, inaequalis ջուխտ չեղօղ, աննման,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՇԻՌ — (կշռոյ, ոց.) NBH 1 1106 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ζυγός, στάθμιον, σταθμός statera, bilanx, libra. որ եւ ԿՇԵՌ. (ռմկ. կշեռ, կշառք. արմատն երեւի քաշ, քաշել.) Գործի չափելոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴ — ( ) NBH 1 0764 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c (նախդիր). εἱς, πρός, ἑπί, ἑν ad, super, in Ի տրականն, որպէս Առ. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. ʼի վերայ. շուրջ. զոյգ, եւ այլն, պէսպէս ոճով. զոր օրինակ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒԾ — (լծոյ, կամ ʼի, ոց.) NBH 1 0894 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c, 15c գ. ζυγός, ζεῦγος jugum, par. Ձող սամետեաց. երկայն եւ հաստ փայտն եդեալ ʼի վերայ պարանոցի զոյգ մի եզաց ʼի վարելն զերկիր, կամ ʼի ձգեալ զսայլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐ — (որոյ, որում, յորմէ, որով. որք կամ որ, որոց, զորս կամ զոր, յորոց, որովք. Տե՛ս եւ զհամառօտեալն՝ Ո, ոյր, ում, ոյք, ոյց. ) NBH 2 0526 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c Դերանուն յարաբերական՝ գոյական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈԼ — (լոյ կամ լի կամ ամլոյ. մանաւանդ ամոլք, ամոլաց, կամ լից, կամ լեաց.) NBH 1 0071 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 11c, 13c ա.գ. ԱՄՈԼ մանաւանդ ԱՄՈԼՔ. (ʼի համ, եւ ուլն.) Լծորդ, լծակից. զոյգ արջառոց՝ որք ուլամբք զնոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՌՆԱՄՈԼՔ — ( ) NBH 1 0530 Chronological Sequence: Unknown date գ. Ամոլք կամ զոյգ զոյգ գառանց. *Զմանկունսն իբրեւ զգառնամոլս զամենեսեան ջոլորեալ կացուցին առաջի թագաւորին. Ճ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ — (եկի, կաց.) NBH 1 0699 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 13c ա.գ. δίδυμος geminus, gemellus Երկաւոր. զոյգ ընդ այլում ծնեալ. ... *Թովմաս՝ անուանեալն երկուորեակ. Յհ. ՟Ժ՟Ա. ՟Ի. ՟Ի՟Ա: *Եւ երկուորեակք բազում անգամ դէպ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԻՑՍ — ( ) NBH 1 0750 Chronological Sequence: 6c մ. ἵσακις pariter ուստի Զուգիցս զոյգ. ἵσακις ἵσος pariter par որպէս թ. պառ պարապար. Հաւասարապէս, նոյնչափ. կրկնակի. կրկնակ. *Երեւեցուցանէ եւ զչորեքանկիւնին զչորրորդն՝ զուգիցս զոյգն (այսինքն երկիցս երկու).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0750 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. (յածականէս Զոյգ.) ἱσότης aequalitas Հաւասարութիւն. հանգիտութիւն. եւ Միաբանութիւն. համաձայնութիւն. որ եւ ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ասի. ... *Երրեակն առաջին հաստատ եցոյց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»