ԺՈՂՈՎ

ԺՈՂՈՎ
(ոյ, ոց.) NBH 1-0836 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. (լծ. յոլով, ծով). συναγωγή, συλλογή, σύστημα congregatio, collectio, compositio եւն. Հաւաքումն բազմութեան. եւ բազմութիւն հաւաքեալ՝ յո՛ր եւ է կարգի. շատւոր միատեղ. ...: ԺՈՂՈՎ. որպէս Ժողովումն կամ հավաքումն մարդկան եւ իրաց. Եըզըն. *Ժողով լինէր առ նոսա բազում իրաց. ՟Ա. Մակ. ՟Բ. 42: *Յառաջին աշտարակէն ցրուումն եղեւ, իսկ ʼի խաչէս ժողով. Ագաթ.: *Հադերձ ժողովն (պատմութեան) վկայիցն, զոր ժողովեցաք մեք. Եւս. պտմ. ՟Բ. 4: *Զսերմանց եւ զպտղոց ժողովս ցուցանել. Եւս. քր. ՟Ա: *հերաց եւ մորթոց եւ ոսկերաց ժողով է գլուխ. Փիլ.: ԺՈՂՈՎ. իբր Կոյտ իրաց. գումար, կուտակ. *Ժողովեսցին ջուրքդ ʼի ժողով մի: Զժողովս ջուրիցն կոչեաց ծովս: Ցամաքեսցին ամենայն ժողովք ջուրց: Աւերեցից զամենայն ժողովս ջուրց. եւայլն: *Սրբութիւն անձին ասէ զանենայն ժողովս առաքինութեան. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ե: *Քանակ է ժողով միոց. Դամասկ.: ԺՈՂՈՎ ԱՆԲԱՆԻՑ. Ջոկ. երամ. հոյլք. ... *Ի ժողովս զուարակաց, եւ ʼի դասս երնջոց. Սղ. ՟Կ՟Է. 31: ԺՈՂՈՎ ՄԱՐԴԿԱՆ. Ժողովուրդ. ամբոխ. բազմութիւն. ... *Ժողովք մարցկան մեղաւորաց: Ժողովք ժողովրդոց շուրջ եղիցին զքեւ: Պատեցից զքեզ ժողովովք զօրաց իմոց: Ի ժողովս հսկայից: Ժողովք անօրինաց: Ժողովք բազում յոյժ յոյժ. եւայլն: *իբրեւ ետէս յիսուս ըզժողովսն, ել ʼի լեառնն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 15. եւայլն: *Գումարեալ ժողովք որսորդացն. Պիտ.: *նդ ժողով կուսանաց, եւ դասք ճգնաւորաց: Ուր ժողովք են սրբոցն ʼի խաղաղութեան. Շ. մտթ.: Շար.: *Ուսուցանէր իւր ժողովին՝ գործել ըզնոյն ըզպղծալին. Շ. եդես.: ԺՈՂՈՎ. Համախոհութիւն. աղմուկ. վըրդով. ... συστροφή, ἑπισύστασις conversio, contorsio, conspiratio, seditio. *Ծածկեսցես զիս ʼի ժողովոց չարաց: Ժողովել ժողովս յերկրի նորա առանց նորա: Ժողովս կուտէ ʼի վերայ քո ամովս ʼի մէջ տանս իսրայէլի: Ոչ կարասցուք պատասխանի տալ վասն ժողովոյս այսորիկ: Եւ զայս ասացեալ արձակեաց ժողովսն: Արարեալ ժողովն հրէիցն՝ նզովեցին զանձինս: Ժողովս արարեալ բազմաց. եւայլն: ԺՈՂՈՎ. Միաբանութիւն կրօնաւորաց. կեանք միաբանակեցաց. եղբայրութիւն. վանք. κοινόβιον coenobium συναγωγή congregatio συνουσία conventus *Եղբայր ոմն բնակէր ʼի մէջ ժողովոց: Ո՛չ ʼի միայնակեցանոցս բնակել թոյլ տային, այլ ʼի ժողովս եղբարցն հրամայէին կեալ. Վրք. հց. ՟Գ. ՟Ե. եւայլն: ԺՈՂՈՎ. Հաւաքումն ʼի խորհուրդ. συναγωγή, συνέδριον consessio, concilium *Ի ժողովս նոցա ոչ հաճեսցին միտք իմ: Խորհին ʼի ժողովս իւրեանց: Յօրինաւոր ժողովսն վճարեսցեն: Խնդրեաց ʼի նոցանէ թուղթս ʼի դամասկոս առ ժողովս (կամ առ ժողովուրդսն: Ասէին զինքեանս հրէայս գոլ, եւ չէին ինչ, այլ՝ ժողով սատանայի. եւ այլն: ԺՈՂՈՎ. Գումարումն առաջնորդաց ʼի խնդիր հաւատոյ, եւ կարգաց եկեղեցւոյ. սիւնհոդոս. σύνοδος synodus, concilium *Ժողով լինել բազմութեան եպիսկոպոսաց ʼի նիկիա բիւթանացւոց. Խոր. ՟Բ. 86: *Ի ձեռն տիեզերական ժողովոյն նիկիայ. Լմբ. ատ.: *Յերջանիկ ընտրեալ սրբոյ հայրապետացն ժողովոց. Շար.: ԺՈՂՈՎ ՀԱՒԱՏԱՑԵԼՈՑ՝ ի հին եւ ʼի նոր օրէնս. որ եւ ԵԿԵՂԵՑԻ ասի. մանաւանդ Հաւաքումն յեկեղեցի՝ յաղօթս, եւ ʼի պատարագ եւ ʼի հաղորդութիւն, եւ ʼի քարոզ. ἑκκλησία ecclesia σύαξις synaxis, conventus, concio, coetus եւն. *Խօսեցաւ ընդ ձեզ տէր յաւուր ժողովացն. Կոչ. ՟Ժ՟Զ: *Ելանել յաւուր կիւրակէի ʼի ժողովս կատարեմք, տեսանեմ զամենայն եկեղեցիս իբրեւ զհուր. Վրք. հց. ձ: *Ի ժողովի կատարմանց: Քան զայլսն սրբազանսնկատարողութիւնս զսա դնէ վեհագոյն, եւ միեղտաբար հաղորդութիւն անուանէ, եւ ժողով. Դիոն. եկեղ.: *Սակաւ ինչ է ժամանակ, որ ընդ մէջ է միւսոցն ժողովոց (ʼի լուր քարոզի): Այսպէս պատրաստեալ՝ յայս տեղի ժողովոյ հասցուք. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1: ԺՈՂՈՎ. տօնախմբութիւն. Ամենաժողով տօն. հանդէս տօնական. πανήγυρις coetus publicus, festum, solemnitas. *Սա տօնից մեզ տօն, եղբարք, ժողովից ժողով. Շ. տաղ.: *Տարեւորականօք պատուէք զնա պատուովք, եւ ժողովովք. Ածաբ. կիպր.: *Ժողովք տօնից հրեշտակաց. Ոսկ. մ. ՟Ա. 2: ԺՈՂՈՎ. որպէս Ժողովարան, ժողովրդանոց. սինովա. συναγωγή synagoga. *Մովսէս ըստ քաղաքաց զքարոզիչսն իւր ունի ʼի ժողովսն ըստ ամենայն շաբաթուց ընթերցեալ. Գծ. ՟Ժ՟Ե. 21: *Եկն ʼի քաղաք իւր նազարէթ, օր շաբաթուն ʼի ժողովն երթ. Շ. խոստ.: ա. ԺՈՂՈՎ. ա. ἀθρόος confertus, collectus, densus. Ամփոփ. կծկեալ. հոծ. ժողվտած. ... *Ժողովն եւ հեծատեսակն շունչ՝ որ ʼի մեծիցն տրտմութեանց լինի. Նիւս. բն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԺՈՂՈՎ" в других словарях:

  • ՏՈՄԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0889 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. ՏՈՄԱՐ կամ ՏՈՒՄԱՐ. գրի եւ ՏՕՄԱՐ, կամ ՏԱՒՄԱՐ, եւ ՏՈՎՄԱՐ. Բառ յն. դօ՛մօս. τόμος tomus, sectio, scapus chartae, pars libri, liber. Հատոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ — (վրդեան, դեամբ, եանց. կամ վրդի, դէ, դով, ոց.) NBH 1 0838 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. λαός populus. Ժողով մարդկան. բազմութիւն ʼի քաղաքի, ʼի գաւառի, ʼի տէրութեան. ազգ. ազգք եւ ազինք. միլլէթ, հալգ. *Խոսեցաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • National Assembly of Armenia — For the governing system of the millet, see Armenian National Assembly (Ottoman Empire). National Assembly of Armenia Հայաստանի Ազգային ժողով Hayastani Azgayin Zhoghov …   Wikipedia

  • Assemblée nationale de la République d'Arménie — 40°11′23.71″N 44°30′32.91″E / 40.1899194, 44.5091417 …   Wikipédia en Français

  • Assemblée nationale de la République du Haut-Karabagh — Assemblée nationale du Haut Karabagh Lernaïn Gharabaghi Hanrapetut yun Azgayin Zhoghov Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն Ազգային Ժողով 5e législature …   Wikipédia en Français

  • ԲԱԶՄԱԺՈՂՈՎ — ( ) NBH 1 405 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 13c ա. πολύοχλος frequens, hominum multitudine abundans Ուր իցէ ժողով կամ ժողովուրդ բազում. մարդաշատ. բազմամարդ. բազմամբոխ. մարդիկը շատ. ... *Զիա՜րդ զատաւ նստաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԿԵՂԵՑԻ — (ցւոյ, ցեաց.) NBH 1 0651 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c գ. ἑκκλησία ecclesia, congregatio, coetus evocatus, concio Բառ յն. էգգլիսիա. (որ եւ ըստ եբր. քահալ.) ըստ ձայնին՝ արտակոչութիւն. հրաւէր ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱՍՏ — (ի, ից. կամ ու, ուց.) NBH 1 0671 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 13c, 15c գ. Դաս. կարգ. համախմբութիւն. նիստ. ժողով. ատեան. *Ազատերամն երաստից. Պիտ.: *Որոշէ ժամանակս խորհրդոց եւ երաստից. Յհ. կթ.: *Տեսին եւ զկարգաւորութիւն հրեշտակակերպ դասուց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՈՎ — (ու, ուց.) NBH 1 1023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c, 14c գ. θάλασσα, ττα mare. վր. զզվա. Ժողով աղի ջուրց, մեծ կամ փոքր, ճեմարան լողակաց. ովկիանոս, եւ այլ եւ այլ մասունք նորա պէսպէս կոչմամբ. լայնաբար եւ լիճք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻ — (միոյ կամ միոջ, միում, ʼի միոյ կամ ʼի միոջէ, միով, ʼի միում. գտանի եւ միք, միոց.) NBH 2 0261 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c εἶς, μία, ἔν unus, una, unum. Սկիզբն թուոյ, առաջին ʼի թիւս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»