ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ
(վրդեան, դեամբ, եանց. կամ վրդի, դէ, դով, ոց.) NBH 1-0838 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. λαός populus. Ժողով մարդկան. բազմութիւն ʼի քաղաքի, ʼի գաւառի, ʼի տէրութեան. ազգ. ազգք եւ ազինք. միլլէթ, հալգ. *Խոսեցաւ յականջս ժողովրդեան երկրին: Դան դատեսցէ զժողովուրդ իւր իբրեւ զմի այր ʼի մեջ իսրայէլի: Ժողովրդեանն այլազգեաց: Լցաւ երկիրդ ժողովրդովք բազմօք: հրաման ետ փարաւոն ամենայն ժողովուրդն անցանել ընդ յորդանան: Նա փրկեսցէ զժողովուրդ իւր: Բժշկէր զամենայն ախտս ʼի ժողովրդեանն: Ժողովուրդ է իմ բազում ʼի քաղաքիս յայսմիկ: Երկու ազգք են յարգանքի քում, եւ երկու ժողովուրդք յորովայնէ քումմէ զատցին, եւ ժողովուրդ զժողովրդեամբ ելեւել առնիցէ. եւայլն: *Տիրեցին ժողովրդոց, եւ առին զքաղաքս ազգաց. Նար. կթ: *Վասն անօրէն անհաւատին եւ խստերախ ժողովրդին. Յիսուս որդի.: *այսօր եկեալ կամու փրկչին առ ʼի մատնիլ յանօրէն ժողովրդէն. Շար.: ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ. συναγωγή congregatio, coetus. ժողով. ... *Խոսեա՛ց ընդ ամենայն ժողովրդեան որդւոցն իսրայէլի: Զենցեն զնա ամենայն բազմութիւն ժողովրդեան: Սատակեցի անձն այն ʼի ժողովրդենէ իսրայէլի. եւայլն: ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ. ὅχλος plebs, turba. Ամբոխ. ռամիկ. Խառնիճաղանճ. ... *Երթային զհետ նորա ժողովուրդք բազումք: Տեսեալ զժողովուրդսն ել ʼի լեառն: Ամենայն ժողովուրդն կայր առ ծովեզերբն: երկնչէր ʼի ժողովրդենէ անտի: Գթամ ʼի ժողովուրդդ, կամ ʼի վերայ ժողովրդեանս. եւայլն: *Որ ʼի ժողովրդեանց անտի ժողովեալ, եւ աշակերտեալ էին. Կոչ. ՟Ժ՟Ե: ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ՏԵԱՌՆ. որ եւ ԵԿԵՂԵՑԻ. հին եւ նոր իմրայէլ. *Լոյս ʼի յայտնութիւն հեթանոսաց, եւ փառք ժողովրդեան իւրում իսրայէլի: Տեսի զչարչարանս ժողովրդեան իմոյ: Արձակեա՛ զժողովուրդ իմ: Առից զձեզ ինձ ʼի ժողովուրդ: Ես եղէց ձեզ յաստուած, եւ դուք եղիջիք ինձ ʼի ժողովուրդ: Այլ դուք ազգ էք ընտիր ... ժողովուրդ սեպհական: Հովուել ժողովուրդ տեառն, զոր ապրեցոյց արեամբ իւրով: Որք երբեմն չժողովուրդք, բայց արդ ժողովուրդ աստուծոյ. եւայլն: *արդ եկայք ժողովուրդ աստուծոյ, եւ հաւատացալք քրիստոսի: Այսօր ժողովուրդք՝ որք ʼի հեթանոսաց, եւայլն. Շար.: ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ. որպէս Ընտանիք եւ ընդոծինք միոյ տանուտեառն կամ նահապետի. իրեն մարդիկը. ... *Զահի հարաւ յակոբ, եւ զատոյց զժողովուրդն՝ որ ընդ նմա էր: Ասէ եսաւ. իսկ թողից առ քեզ ʼի ժողովուրդենէ աստի՝ որ հնդ իս են. Ծն. ՟Լ՟Բ. 7: ՟Լ՟Գ. 15: ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ. որպէս Ժողովրդական. աշխարհիկ. *եթէ քահանայապետն օծեալ մեղանչիցէ առ ʼի ժողովուրդն յանցուցանելոյ: Մովսէս եւ ահարոն օրհնեցին զամենայն ժողովուրդն: Քաւեսցէ վասն քահանայիցն, եւ վասն ամենայն ժողովրդեանն քաւեսցէ: Մխիթարեզէք զժողովուրդ իմ, քահանայքդ խօսեցարուք. եւայլն: *Ամէն ասելովն՝ կցորդ լինին ժողովուրդքն քահանայից. Խոսր.: *Քահանայք եւ ժողովուրդք հայցեմք ʼի քէն տէր բարեգութ. Շար.: ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ. σύναξις, συνέδριον synaxis, concilium, tribunal. համախմբութիւն ʼի պաշտօն. եւ Ատեան. ժողով. *Յերեկ ʼի մէջ ժողովրդեանն (կւրակէի) ասացաւ. Կոչ. ՟Ժ՟Դ: *Որ ոք ասիցէ զցեղբայր իւր ռակա, պարտաւոր եղիցի ժողովրդեան. ժողովուրդ աստ զեղբայցվոց ատեանն կոչէ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 16: ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ, վուրդք. συναγωγή synagoga. Ժողովարան. ժողովրդանոց հրէից. սինովա. *Գնացեալ անտի յիսուս եկն ʼի ժողովուրդն նոցա: Եմուտ ըստ սովորութեան իւրում յաւուր շաբաթուց ʼի ժողովուրդն: Մտեալ ʼի ժողովուրդն յաւուր շաբաթուց՝ նստան: Ուսուցանէր ʼի ժողովուրդս նոցա: Քարոզէր ʼի ժողովուրդսն գալիլեացւոց: Ի ժողովուրդս, եւ ի հրապարակս. եւայլն: *Իսկ աստ զի ասէ՝ ʼի ժողովուրդս նոցա, զժողովրդանոցացն ասէ. Շ. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ" в других словарях:

  • ԵԿԵՂԵՑԻ — (ցւոյ, ցեաց.) NBH 1 0651 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c գ. ἑκκλησία ecclesia, congregatio, coetus evocatus, concio Բառ յն. էգգլիսիա. (որ եւ ըստ եբր. քահալ.) ըստ ձայնին՝ արտակոչութիւն. հրաւէր ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0836 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c գ. ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ συναγωγή, συναγώγιον, καταγώγιον collectio, diversorium δικαστήριον tribunal. որ եւ ԺՈՂՈՎԱՆՈՑ. Ժողովետեղ. հանդիսարան. տուն ատենի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎԵՄ — (եցի.) NBH 1 0836 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c ն. συνάγω congrego. Ի մի ժողով բերել կամ կոչել զբազմութիւն ցրուեալ. ʼի մի վայր հաւաքել զմարդիկ կամ զիրս. գումարել. կուտակել. ժողվել. ... *Ժողովեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՒԵԼՈՒՄ — (լի, ւել.) NBH 2 0350 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c ն. προστίθημι, προσδίδωμι appono, addo, adjicio, jungo, augeo. Առաւելուլ. աճեցուցանել. առատացուցանել. ʼի վերայ բերել. բարդել. ժողովել. ամփոփել. կրկնել. երկրորդել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԺՈՂՈՎՈՒՐԴ — ( ) NBH 2 0575 Chronological Sequence: Early classical Ոչ ժողովուրդ. *Որք երբեմն չժողովուրդ, բայց արդ ժողովուրդ աստուծոյ. ՟Ա. Պետ. ՟Բ. 10 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏԱՆԱՄ — (ացայ, ցի՛ր. ն. իսկ կր. ստանի, կամ ստանուի, եւ կամ ստացանի.) NBH 2 0742 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. κτάομαι, περιποιέομαι possideo, acquiro ἕχω habeo եւն. Ի ձեռս բերել, իւրացուցանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ն. ἑλευθερόω , libero Ազատ առնել. ապրեցուցանել, զերծուցանել ʼի ծառայութենէ, ʼի գերութենէ, եւ յամենայն նեղութեանց. խէլաս էտմէք, գուրթարմագ *Ազատեա՛ զայնոսիկ՝ որ կան ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳ — (ի, աւ կամ ով. աց, օք.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γένος, γενεά, ἕθνος , genus, generatio, gens. Սեռ կենդանեաց, որ է միատեսակ, եւ անբանից՝ որ են բազմատեսակ. ճինս. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆ — (զին, զինք, զանց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. γένος, γενεά , genus, gens, ἕθνος , populus եբր. զան, զէնիմ. Ազգ զանազանեալ եւ ազատ. սերունդ. զարմ. ժողովուրդ առանձին. միլլէթ *Երկիր պագցեն նմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՈՒՄԲ — (ակըմբի, ից.) NBH 1 0027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c գ. Խումբ հանդիսական. ժողով ուրախութեան կամ սգոյ. բազմութիւն բոլորեալ. պար. բազմական. ակում օրուան ժողովուրդ, ակում տեղի հանդէս. ... *Բոլորեցաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»