ԼՍԵՄ

ԼՍԵՄ
(լուայ, լուր.) NBH 1-0906 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. ἁκούω audio. Զգալ ականջօք. ըմբռնել զձայն կամ զբան. եւ Լուր առնուլ. ... *Լուայ զձայն քո ʼի դրախտի աստ: Ականջ խլից լուիցեն: Որ ունիցի ականջս լսելոյ, լուիցէ: Որ զբանն աստուծոյ լսեն եւ առնեն: Լուարուք զբան տեառն: *Լուարուք (այսինքն լուայք), զի ասացաւ: Լսելով լուիջիք, եւ մի՛ իմասջիք: Զձայն նորա (հողմոյն) լսես: Լուան ʼի նմանէ: Ի տեառնէ լսեմ զայսպիսի բանս: Որք զսիցեն զանուանէ քումմէ, խռովեսցին: Լուան զմանէ ազգք: Զորմէ այսպիսի իրս լսեմ: Լուաւ զլուր. եւայլն: *Զոր աչօք իւրովք ետես՝ գրեաց, եւ ոչ ʼի լսելոյ. Եւս. պտմ. ՟Գ. 4: Եւ Ըմբռնել զիմաստ, կամ լսել ներքին ունկամբ. ʼի միտ առնուլ. իմանալ. հասու լինել. հասկընալ. ... *Ազգ՝ որոյ ոչ լսիցես զձայն նորա. ազգ՝ որոյ ոչ լսիցես զլեզու նորա: Խօսեաց ընդ ծառայս քո ասորերէն, զի լսեմք: մի՛ լսիցեն իւրաքանչիւր բարբառոյընկերի իւրոյ: Ոչ գիտէին, թէ լսէր յովսէփ. զի թարգման կայր ʼի միջի: Տացես ծառայի քում սիրտ լսելոյ, եւ դատելոյ զժողովուրդ քո. եւայլն: *Ասէ ցնա հռոմայեցի լեզուաւ. քանզի ոչ լսէր զօրաւարն յունարէն. Ճ. ՟Գ.: *Յայս միտս կարես դու լսել զբանն, զոր ասաց կենարարն մեր. Մծբ. ՟Դ: *Յաւելլով ʼի մեզ լեզու ասելոյ, եւ լսողացդ միտս լսելոյ: Բարձրացուսցէ ʼի շտեմարանս մեր, թէ զդրախտն, եւ թէ՛ զերկինս իմասցիս, երկոքին լսին. Նար. երգ.: *Դարձեալ լսի՝ թէ արդարեւսպան. Բրսղ. մրկ.: (ռմկ. կըհասկցւի:) ԼՍԵԼ. տր. խնդրով. Ունկնդիր լինել յոժարութեամբ. եւ Անսալ. հնազանդիլ. ընդունել զասացեալն, կամ զխնդիրն. անկարճ՝ ուշ դնել, մռել. ... *Բանից առասցելաց, եւ Խառնիճաղանճ տգիգաց յամենայն ժամ լսէք. իսկ աստուածային բանից միանգամ կամ երկիցս ʼի շաբաթու հազիւ թէ լսէք. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 17: *Արիք եւ լուարուք բարբառոյ իմոյ: Քաղցրութեամբ լսէր նմա: Որ ձեզ լսէ, ինձ լսէ: Ահա որդիքն իսրայէլի ոչ լուան ինձ, եւ զի՞արդ լսիցէ ինձ փարաւոն: Լսել ձայնի տեառն, կամ պատուիրանաց, հրամանաց. եւայլն: Լո՛ւր ո՛րդեակ խրատու հօր քո: Ամենեքեան հնազանդութեամբ լսէին միում: Ի կարդալ իմում լուաւ ինձ: Տէր լո՛ւր աղօթից իմոց. եւայլն: *Լսելն՝ զընդունելն զաղաչանս եւ տալն զխնդրելին ասէ: Խնդրեմք ինչ, եւ ʼի չկամելն տալ՝ չլուաւ ասեմք. եւ ʼի տալն զխնդիրնասեմք, լուաւ. ո՛չ զայն ցուցանեմք, թէ յականջս ազդեցաւ ձայնն, այլ թէ կամացն ընդունակ եղեւ. Խոսր.: Օտար ոճով ասի. Զչար հոտն լսելʼʼ. այսինքն զգալ. Ոսկ. եբր. ՟ա: Անսովոր խոնարհմունք բայիս. *Չգթամք, չլուելոյն առնեմք զպաղատանս նոցա. Ոսկ. ՟ա. թես. ՟Թ. (այսինքն չլսելոյ, կամ իբր ոչ լուալ. յն. ոչ խոնարհիմք ʼի պաղատանս նոցա): *Կամք եւ մնամք աստեն, զի զայդ լուիցեմք ʼի քեն. ՃՃ. իբր լուիցուք կամ լսիցեմք: *Լսեսցո՛ւք արդ. բայց մի՛ սքանչանաք ինչ. Պղատ. օրին. ՟Զ: *Ոչ կաշառոց լսեաց: Աշխարհ ամենայն լսեաց զհաւատն հռոմայեցւոց: Ոչ եղեւ քեզ պատերազմակից աստուած, եւ ոչ լսեաց. Զքր. կթ.: Ոսկ. հռ.: Մաշկ.: *Լսեա՛ եւ այլ բօթ մահու: Համառօտ լսեա՛ յինէն: Լսեցին զայս ձայն առաքեալքն: Իբր թէ բնաւ չեն լսեալ, կամ լսեալ: Ոչ բաւական համարի զբանիւ լսեցեալ հաւատսն. ՃՃ.: Ի գիրս խոսր.: Երզն. մտթ.: Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԼՍԵՄ" в других словарях:

  • ԱՄՍԱՏՕՆ — (ի, ից.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: 12c գ. Տօն յամսագլխի. կաղանդ ամսոյ. *Լսեմ զոմանց առ Եւքսինոս ծովու եզերբն Պոնտացւոց. թէ խաղս հանդերձ արեամբ եւ սպանութեամբ յամսատօնս կատարեն. Սարկ. պատկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՅԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0144 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ձ. Տ. ԱՆԶԳԱՅԱՆԱՄ. *Խոհեմութիւն իցէ, որ ոչ մինչեւ ʼի շարժումն քնոյ յանձին հաստատութենէ անզգայի. Կլիմաք.: *Եթէ բոլորովին անդամօքն անզգայիցի. Ոսկ. լս.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԼՍԵՄ — (լուայ.) NBH 1 0306 Chronological Sequence: 13c Տ. ԼՍԵՄ. *Զորս այսմ ծաղկի դաշտս ʼի մարգարէութենէն առլուաք. Հ. կիլիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՈՒՐ — (մանաւանդ ԲԱՐՈՒՐՔ, րուրս.) NBH 1 468 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c ԲԱՐՈՒՐ մանաւանդ՝ ԲԱՐՈՒՐՔ. πρόφασις , αἱτία, ὐπόθεσις, σκήψις, περίστασις, ἁφορμή praetextus, causa, ocasio, ansa,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՒՈՔ — ( ) NBH 1 468 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ա. որ եւ ստէպ գրի Բարւոք, եւս եւ Բարեւք, (նոյնպէս երկավանկ, կամ եռավանկ իբր բարիօ՛ք, այսինքն բարեօք, կամ բարեովք.) ἁγαθός, καλός, ή, όν bonus, a, um Բարի, լաւ. աղէկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒ — I. ( ) NBH 1 0893 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c Ի բայես լսեմ, լուայ. որ եւ ԼՈՒՐ. վարի ընդ բայս: ԼՈՒ ԱՌՆԵԼ. Տալ լսել. լուր հասուցանել. ազդել. լսելի առնել. ... ἁκουστόν ποιέω auditum facio. *պատմեցէք յազգս, եւ լու արարէք. Երեմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՐԱԶԱՆԱՀԱԼԱԾ — ( ) NBH 1 0929 Chronological Sequence: 13c ԽԱՐԱԶԱՆԱՀԱԼԱԾ ԱՌՆԵԼ. Խարազանաւ հալածել. *Խարազանահալած զանբանսն եւ զվարճառօղսն ʼի հօրդ տանէն լսեմ արարեալ. Սկեւռ. աղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՐԱԶԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 0929 Chronological Sequence: 9c, 13c ԽԱՐԱԶԱՆԵԼ ԽԱՐԱԶԱՆԻԼ, Խարազանաւ հարկանել. ձաղկել, իլ. *Թքեալ ապտակեալ, խարազանեալ. Նախ. ես. *Լսեմ զխարազանիլն արքային անմահից. Զքր. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՐԱԶԱՆԻՄ — ( ) NBH 1 0929 Chronological Sequence: 9c, 13c ԽԱՐԱԶԱՆԵԼ ԽԱՐԱԶԱՆԻԼ, Խարազանաւ հարկանել. ձաղկել, իլ. *Թքեալ ապտակեալ, խարազանեալ. Նախ. ես. *Լսեմ զխարազանիլն արքային անմահից. Զքր. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՐՁՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0094 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 14c գ. σχίσμα schisma, scissura, fissio, dissidium, discordia, ruptio unionis. Հերձումն. պատառումն. եւ առաւել նմանութեամբ՝ Բաժանումն մտաց եւ անձանց. որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»