ԲԱՐՒՈՔ

ԲԱՐՒՈՔ
(-) NBH 1-468 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ա. որ եւ ստէպ գրի Բարւոք, եւս եւ Բարեւք, (նոյնպէս երկավանկ, կամ եռավանկ իբր բարիօ՛ք, այսինքն բարեօք, կամ բարեովք.) ἁγαθός, καλός, -ή, -όν bonus, -a, -um Բարի, լաւ. աղէկ. ... *Սնեալ ʼի բարւոք ծերութեան: Մեռաւ ʼի բարւոք ծերութեան: Եւ նա էր կարմիր, եւ աչօք գեղեցիկ, եւ բարւոք տեսանելով տեառն: Զձեր բարւոք գնացս ʼի Քրիստոս: Զբարւոք մտացն հանդէս: Հայհոյեն, զբարւոք անունն: Սնանիցի՛ս բարւոք վարդապետութեամբն. եւ այլն: *Զբարւոքն եւ զիրաւացին: Ընդ բարւոք ուղին: Բարւոք հաւաքման. Նար. ստէպ: *Թէ՛ եւ ʼի բարւոքն զգործն վճարեաց. Մխ. դտ.: *Զգործս բարւոքս Նոյի: Եւ զբարւոքս որ են ʼի նմա՝ եւ զնոսո՞ ջնջիցես: Խօսել ընդ նոսա զբանս բարւոքս. Եփր. ծն.: Եփր. ել.: Եփր. թագ.: *Բարեօք մշակի՝ նորագոյն տնկոցն վայել է յառաջագոյն փոյթ ունել, եւ ապա յետ այսորիկ՝ այլոցն. Պղատ. եւթիփռոն.: Անսովո՛ր է հոլով սորա. *Առանց առաքինութեան ամենայն խոտան է ... եւ այլ ինչ նոյնպիսիք՝ անշահք են առանց բարոյից բարւոքոց. Ոսկ.: մ. ԲԱՐՒՈՔ. մ. καλῶς, εὗ bene, optime աղէ՛կ, շիտա՛կ. ... *Բարւոք մարգարէացաւ ʼի վերայ ձեր ձեր Եսայի: Բարւոք ետ նոցա զպատասխանին: Բարւոք ասացեր, թէ չի՛ք իմ այր: Ո՞չ բարւոք ասեմք մեք, եթէ սամարացի ես: Բարւոք գոհանաս: Բարւոք ընթանայիք. եւ այլն: *Գեղեցկանալ պարտ է բարւոք (կամ բարեւք, իբր բարեօք) ծառայելով մանաւանդ՝ քան եթէ բարւոք իշխելովն՝ նախ իսկ օրինացն. Պղատ. օրին. ՟Զ: *Նախախնամութիւնն ամենակատա՛ր է, որ գոլոյն, եւ բարւոք գոլոյն ամենայնի է պատճառ. Դիոն. թղթ.: Մերթ՝ իբր Կարի. իսպառ. ամենայնիւ. *Բարւոք խստէք զպատուիրանն Աստուծոյ. Մրկ. ՟Է. 9: *Գիտաց եւ տէր մեր, եթէ բարիոք զարհուրեցան, քաջալերեաց զնոսա. Եփր. համաբ. որ եւ ռմկ. աղէկ մը. էփ էյի: ա. ԲԱՐՒՈՔ Է. ա. եւ դիմազ. Լա՛ւ է. աղէկ է. καλόν ἑστι, ἁγαθόν bonum est, καλῶς bene *Բարւո՛ք է վարդապետ: Բարւո՛ք է մեզ աստ լինել: Բարւո՛ք են օրէնք: Կէսքն ասէին, բարւո՛ք է: Բարւոք է բանդ, ե՛կ երթիցո՛ւք: Բարիոք է մարդոյ, թէ այնպէս իցէ. եւ այլն: Կամ բացասաբար. οὑ καλόν non est bonum աղէկ չէ. ... *Ո՛չ է բարւոք զհաց մանկանց: Ոչ է բարւոք՝ լուրն, զոր ես լսեմ: Ոչ են բարւոք պարծանքդ ձեր: Տուժել զայր արդար՝ չէ՛ բարւոք: Ակն առնուլ ամբարշտի՝ չէ՛ բարւոք: Կշիռ նենգութեան ո՛չ է բարւոք առաջի նորա: Ակն առնուլ ʼի դատաստանի չէ՛ բարւոք: Մեղր շատ ուտել՝ չէ՛ բարւոք: Տգիտութիւն անձին իւրում ոչ է բարւոք: Որ ակն ածէ զերեսս անօրինաց յանդիմանել, չէ՛ բարւոք. եւ այլն: ԲԱՐՒՈՔ ԹՈՒԻ. Լա՛ւ կամ հաճոյ թուիր. աղէկ երեւնալ. *Եթէ բարւոք թուի առաջի քո՝ գալ ընդ իս ʼի բաբելոն, ե՛կ: *Թէ բարւոք թուի յաչս ձեր, տո՛ւք զվարձս իմ: Եթէ բարիո՛ք թուի քեզ թա՛գաւոր: Յաչս նախարարացն ոչ թուիս դու բարւոք: Բարւո՛ք թուիս դու յաչս իմ. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԲԱՐՒՈՔ" в других словарях:

  • ԲԱՐԻ (րւոյ, րեաց.) — I. NBH 1 459 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. եւ գ. ἁγαθός, θή, θόν bonus, na, num Լաւ. ազնիւ. պատուական. գովելի. սիրելի. բաղձալի ըստ ինքեան (ոք, կամ իմն). աղէկ. ... (սանս. վարա. ընտիր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉՔ — (աչաց կամ աչից.) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՉՔ ὁφθαλμός oculus, ὅμμα, ὅψις aspectus, facies որ եւ ԱԿՆ. (լծ. ար. ա՛յն, լտ. օ՛գուլուս թ. կէոզ. սանս. աքշի իսկ ի լեզու սլաւեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՍՆՈՒՆԴ — ( ) NBH 1 455 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. εὑτρωφής bene nutritus, educatus Բարւոք սնեալ. եւ Որ ինչ հայի ʼի սնունդ գովելի. *Դարձեալ եղբարց երկուց ծընունդ, ըստ աշխարհի գոլ բարեսնունդ. Շ. յիշ. առակ.: *Բարեսնունդ կարգօք կալով սրբոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՎԱՐ — ( ) NBH 1 456 Chronological Sequence: 6c ա. Որ բարւոք վարի իւիք, կամ զոր պիտի բարւոք վարել. բարեկարգ. *Զօրէն արբելոյ խեղկատակի, որ զբարեվար եւ զկարգաւոր գինարբուաց ժողովն խառնակէ եւ խանգարէ. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԻԿ — (ցկի, կաց.) NBH 1 0536 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c ա. καλός, λή, λόν pulcher, chra, chrum; formosus, καλλίον, κάλλιστος pulchrior, pulcherrimus, ὠραῖος tempestivus, speciosus, decorus, venustus Գեղաւոր. գեղանի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵՐԱՏԵՍ — ( ) NBH 1 0807 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. Ոչ բարւոք տեսօղ՝ աչօք կամ մտօք. *Մի՛ թերատես լիցի վարձուցն հատուցման: Զթերատեսն լինել նշանակէ ʼի գիրս, եւ զսուտն խօսել. Սարգ. յկ. ՟Է. եւ ՟Ը: Կամ Ոչ բարւոք տեսեալ, անկատարապէս իմացեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱՒ — (ի, աց.) NBH 1 0880 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. ἁγαθός bonus καλός, ον melior, ius եւայլն. Բարի. եւ՛ս բարի. ընտիր. հաճոյական. քաջ. գեղեցիկ. պատուական անձն՝ կամ իր. աղեկ, (լծ. յն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1014 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c գ. γῆρας senectus, senecta, senies πολιά canicies Հասակ եւ վիճակ ծերոց. ծեր գոլն. ծերանալն. եւ Պառաւութիւն. եւ Ալիք ծերութեան. ... *Սնեալ ʼի բարւոք ծերութեան: Մեռաւ ʼի բարւոք ծերութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԴԷՍ — (դիսի, ից.) NBH 2 0042 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ἕνδειξις, δοκίμιον, ἑπίδειξις probatio, experientia, argumentum. (իբր Համայն, Տես, տեսիլ, կամ հանումն ʼի տես. լծ. եւ յն. էնտիծիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՂՃԱՍԻՐՏ — (սրտի.) NBH 2 0181 Chronological Sequence: Early classical Տ. ՃՂՃԻՄ. μικρολόγος. *Առն ճըղճասրտի չէ՛ բարւոք մեծութիւն. Սիրաք. ՟Ժ՟Դ. 3: (նոր թարգ. ոչ բարւոք դնէ, առն կարճամտի:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»