ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԽՈՐՀՈՒՐԴ
(հրդոյ, ոց, կամ դի, իւ. կամ դեան. դեամբ.) NBH 1-0976 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c - μελέτη, λογισμός , διαλογισμός, νόημα, ἕννοια, βουλή, συμβούλιον , φρόνημα, ἑνθύμημα եւն. meditatio, cogitatio, ratio, consultus, consilium եւն. Խորհելն, մտածութիւն. խոկումն. տրտմախոհութիւն. տրամաբանութիւն մտաց. որոճումն ʼի սրտի. ... *Խորհրդոց ոչ ոք է որ մանի քեզ ոչ ոք է որ նմանի քեզ: Յոյժ խոր են խորհուրդք քո: Տէր ճանաչէ զխորհուրդս մարդկան, զի են ընդունայն: Խորհուրդք նոցա՝ խորհուրդք անզգամաց: Եմուտ խորհուրդ ʼի նոսա: Ծանեցաւ զխորհուրդս նոցա. եւայլն: *Խորհուրդ՝ յղումն բանի, եւ բանն՝ ծնունդ խորհրդոյ. Անյաղթ հց. իմ.: *Ի վերոյ քան զերկինս արասցուք զխորհուրդս մեր. Վեցօր. ՟Թ: ԽՈՐՀՈՒՐԴ Խորհրդակցութիւն ընդ այլս եւ խրատ. ... *Խորհուրդ յամենայն մարդոյ խնդրեսցես: Խօսեցաւ ընդ նոսա ըստ խորհրդեան մանկաւոյն: Հաստատեցաւ բանս այս ʼի խորհրդի անդ: Ապախտ առնէիք զխորհուրդս իմ: Ոչ կամէին անսալ խորհրդոց իմոց, եւայլն: *Ոմն ʼի միջոյ խորհրդեանն յոտն կացեալ. Ագաթ.: *Խորհուրդ վատ ʼի մէջ առին սպանանել զնա: Խորհուրդ կալաւ քահանայապետն: Խորհուրդ արարին վասն յիսուսիսպանանել զնա: Արարին խորհուրդ, զի նանգութեամբ կալցինզյիսուսեւ սպանցեն. եւ այլն: *Պատմէր զբանս խորհրդոյն հողոփեռնեայ: Զբանսն զոր խօսեցաւ աքիովր ʼի խորհրդեան սենեկի քում. եւայլն: տուն կամ տաճար խորհրդոց. ՟Ա. Մակ. ՟Ը. 15. 19: *Միտս դնելով խորհուրդ առնէրʼʼ. այսինքն համոզելով խրատ տայր. Բուզ. ՟Գ. 20: ԽՈՐՀՈՒՐԴ. Միտք. դիտաւորութիւն. իմաստ. ... *Ո՛չ անշունչ է իբրեւ զմարմին, եւ ոչ մտաւոր իբրեւ զխորհուրդս. Փիլ. լին.: *Որ յոյժ դինդդ ունիս զմիդ ասելբնութիւն, եւ ասելոցդ քո խորհուրդ ʼի վաղենտինեայցն եւ ʼի մանիքեցւոցնհայի աղճատանս. Յհ. իմ. երեւ.: *Տան զերկուց բնութեանց կոչումն քրիստոսի՝ ո այլ ինչ խորհրդով, բայց զի աստուած զնոյն ւ մարդ խոստովանեսցին. Լմբ. ատ.: *յորժամ ասեմք արտաձայնեալ, ձայնեալն բան է, եւ արտն հեգ միայն, որ ոչին ունի խորհուրդ. Երզն. քեր.: ԽՈՐՀՈՒՐԴ. Խոհականութիւն. հանճար. իմաստութիւն. ... *Ոչ ծանեան խորհրդովք, թէ զկէս փայտին այրեցին եւայլն: Միթէ իմստութեամբ քով կամ խորհրդո՞վ արարեր քեզ զօրութիւն: Խորհրդով մղի պատերազմ. եւայլն: ԽՈՐՀՈՒՐԴ. μυστήριον mysterium, arcanum, sacramentum. Գաղտնի կամ սրբազան եւ աստուածային ինչ. գաղտնիք. ... *Խորհուրդ իմ ինձ, եւ իմոցն. Ես. ՟Ի՟Դ. 16: *Դանիէլ ʼի տեսլեանգիշերոյ յայտնեցան խորհուրդն: Գոյ աստուած յերկինս որ յայտնէ զխորհուրդս. եւայլն. Դան. ՟Բ. ստէպ: Տես եւ Տոբ. ՟Ժ՟Բ. 6: Իմ. ՟Բ. 22: ՟Ժ՟Դ. 15: *Խորհուրդ արքայութեան աստուծոյ: Հազարապետքխորհրդոցն աստուծոյ: Խորհուրդ մի ասեմ ձեզ: Ի խորհրդեանն քրիստոսի: Խորհուրդս այս մեծ է: Խորհուրդ հաւատոց, կամ աստուածպաշտութեան. եւայլն: Ուստի եւ եօթն խորհուրդք եկեղեցւոյ. *Խորհուրդ աստուծոյ է, զոր յայտնէ սրբոց իւրոց, եւ ծածուկ է ʼի պղծոց: Խորհուրդ աստուծոյ է, զոր յայտնէ սրբոց իւրոց, եւ ծածուկ է ʼի պղծոց: Խորհուրդ է մրմնոյեւ արեան որդւոյն աստուծոյ: Նյս է խորհուրդն, զի ոչ ըստ տեսանելոյն, այլ՝իմանալոյնէ՝ հաւատալն. Խոսր. պտրգ.: *Ի կիւրակէէ ցկիւրակէ, եւ խորհրդոյ ʼի խորհուրդ. Կանոն.: ԽՈՐՀՈՒՐԴ. τύπος typus σύμβολον symbolum. Տիպ. օրինակ. նշանակ. նշակութիւն. ... *Այսօր ʼի խորհուրդ աստուածաստեղծ նախահօրն. Շար.: *Ի խորհուրդ եւ յօրինակ մեծի խորհրդոյն՝ որ յայտնելոց էր, ոչխար եւ արջառ տպաւորէին. Եզնիկ.: *Առակ խորհրդոյ աբրահամեան պատարագին. Նար. ՟Խ՟Դ: Երեքին օծումն խորհուրդ ունին կարեւոր. Ոսկ. յհ.: *Գաւազանն յօձ խորհրդիւ դառնայր ... օրինակ մեծի փրկութեան խաչափայտին. Կիւրղ. ել.: մ. ԽՈՐՀՐԴՈՎ. մ. Խորհրդաբար. գաղտ. *յղէր հրեշտակս խորհրդով առ արքայն. Բուզ. ՟Ե. 6:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ԽՈՐՀՈՒՐԴ" в других словарях:

  • ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0977 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. νόησις, διάνοια cogitatio եւն. եւ συλλογισμός syllogismus. Մտածութիւն. որոճումն մտաց. դիտաւորութիւն. Տ. ԽՈՐՀՈՒՐԴ. *Ի բաց մերժել զչարութիւնս, զչար խորհրդածութիւնս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0978 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 9c, 11c, 12c գ. Որպէս Խորհրդակցութիւն. խորհուրդ ատենի. ատեան. *Ոչ մտաց ʼի ժամ խորհրդականութեանն, այլ գիշերոյն ձայնէ զխորհրդակիցսն. Խոր. ՟Ա. 25: *Այնչափ պատիւ չանես… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՐՀՈՒՐԴ — (հրդի, ից կամ ոց.) NBH 1 0162 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ἁμύητος, ἅμυστος non initiatus, imperitus, rudis Անտեղեակ խորհրդաւոր իրաց. անխորհրդազգած. անիմաստ. անխոհեմ. բարակ բանի խելքը չհասնօղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0390 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. παράδοσις traditio, δόγμα decretum Աւանդելն, աւանդիլն, եւ աւանդեալն բան. որպէս վարդապետութիւն, ուսումն, օրէնք, պատուիրան, սովորուիւն եւ այն. եւ այն՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԵՄ — (բերի, բե՛ր.) NBH 1 484 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. φέρω, ἅγω, ἥνεγκα կամ ἥγαγον fero, tuli; porto եւն. Ածել անտի այսր. մատուցանել. մերձեցուցանել. բառնալ եւ կրել ʼի հեռուստ մօտ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0850 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 13c գ. σοφία sapientia. Բարձրագոյն իմաստ եւ գիտութիւն. ծանօթութիւն աստուածային եւ մարդկային իրաց. գերագոյն հմտութիւն. եւ լայնաբար՝ Ուսումն իմաստասիրութեան կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՑՈՒԱԾ — (ոյ. ոց. եւ ի, իւ.) NBH 1 0851 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. νόημα, ἕννοια intellectio, cogitatio Իմացումն. իմանալն. իմացողութիւն. ծնունդ մտաց. խորհուրդ. ուշ. *Ոչ դանդաղեալ մտօք խօսիցիմք, այլ իմացածով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՀԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0958 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c գ. ԽՈՀԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ φρόνησις, φρήν, φρένες prudentia, sapientia, ingenium, mens. որ եւ ԽՈՀԵՄՈՒԹԻՒՆ, եւ ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ. Նախահայեաց առաքինութիւն ուղղիչ մտաց իբրու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՐԴԱԾԵՄ — (եցի.) NBH 1 0977 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. εὑνοέω, διανοέω, λογίζομαι cogito եւն. Խորհուրդ ʼի միտս ածել կամ յածել. զմտաւ ածել. Տ. ԽՈՐՀԵԼ. մտածել, մտմտալ. ... *Սքանչացաւ րոյսն, խորհրդածելոցն՝ ուստի այն լինել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0978 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c գ. συμβουλή consilium. Խորհրդակից լինել. խրատութիւն. խորհուրդ. ... *Սակաւ ինչ գինի խառնել ... ըստ խորհրդակցութեանն պօղոսի առ տիմոթէոսն. Բրս. հց.: *Եթէ հաւանիք խորհրդակցութեան մերոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»