ԾՆՈՒՆԴ

ԾՆՈՒՆԴ
(ծնընդեան, դոց.) NBH 1-1022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. իբր ն. τοκετός, τόκος, τίκτειν , λοχεύεσθαι partus, puerperium, parere, parturire. Ծնանելն զզաւակ՝ մանաւանդ որպէս մայր. յառաջ բերելն զբերս. տօղուրմասը (լծ. յն. դօգէդօ՛ս, դօգօս). վիլատ. *Եկաց ʼի ծննդենէ: Դժուարածին եղեւ ʼի ծննդեանն: Ժամանակ ծննդեան յամուրաց: Ոչխարի եւ արջառոյ ծնունդ արձակեալ է (այսինքն սկսեալ են ծնանել զգառինս եւ զորթս). եւայլն: *Գուշակեաց զանսերմն զծնունդ քո ... եւ յետ ծննդեան մնալով կոյս: Յղութիւն անսերմնական, ծնունդ անարատ: Ծննդեամբ սուրբ կուսին յայրն բեթղեհէմ. Շար.: *Հրամայեցաւ կնոջն՝ երկամբք ծնունդ. Վանակ. յուրախացիրն.: *Մեռաւ ռաքել ʼի ծնունդս. Վրդն. ծն.: եւ Տօնակ.: Օտար ամլութեան ծնունդ ընդունել. Կիւրղ. ղկ.: *Ծառք առ ʼի ծնունդ պտղոց: Զդաշտն եւ զլեռնային ʼի պտղոց ծնունդս. Փիլ.: կր. ԾՆՈՒՆԴ. իբր կր. γένεσις, γέννεσις, γενετή generatio, nativitas, origo, ortus. Ծնելութիւն. ծագումն. եղանութիւն. լինելութիւն. ... *ե՛րթ յերկիր ծննդեան քոյ: Տօն ծննդոց էր փարաւոնի: Ի ծննդենէ իմմէ մինչեւ ցայժմ: Օր մահուան իւրոյ քան զօր ծննդեան իւրոյ: Գիրք ծննդեան յիսուսի քրիստոսի: *Բազումք ʼի ծննդեան նորա խնդասցեն, եւայլն: Կամ *Միւսանգամ ծնունդʼʼ. իբր յարութիւն. ՟Բ. Մակ. ՟Է. 9. 14: *Զամենայն աղայ մանուկ՝ ʼի ծննդոց մինչեւ յերկեմեանս. Եւս. պտմ. ՟Ա. 8: *Ծննդեամբ յառաջ են արարածք քան զադամ. Մծբ. ՟Ժ՟Զ: *Պատմել ձեզ զծնունդ աստուածորդւոյն ʼի սուրբ կուսէն. Ագաթ.: *Քանզի աստուած ծննդեամբ ʼի միշտ կուսէն ʼի փրկութիւն մեզ յայտնեցաւ. եւայլն. Շար.: Իսկ *Կրկնակի, կամ վերըստին ծննդեամբʼʼ. մկրտութեամբ. Շար. եւայլն: ԾՆՈՒՆԴ. Ի թանձրացեալն. ἕκγονον, γέννημα, ἑπιγονή, ἁπογόνος, παιδίον natum, faetus, proigenies, progenitus, oriundus, puer եւ germen, fructus, effectus. Զաւակ. որդի. սերունդ, եւ Բերք. արդիւնք. արգասիք. պտուղ. (իրօք. եւ նմանութեամբ.) ... *Ծնունդ չար զհայր իւր անիծանէ: Ծնունդք եւ որդիք ձեր: Ծնունդք նոցա ընդ նոսա: *Զծնունդս ենակայ: Ի ծննդոցն ռափայ կամ սկայից: Ծննդեամբք որովայնի, եւ ծննդեամբք խաչանց քոց: Օձք ծնունդք իժից: Եւ ահա ծնունդ մարախոյ գայր: Մի՛ եղիցի ծնունդ որթոյ: Գիտէի ոչ զնա, թէ ծնունդ որթոյ: Գիտէի ոչ զնա, թէ ծնունդ իցէ սոցա. եւայլն: *Ծնունդն հօր, եւ հին աւուրց: Անճառ ծնունդ փառօք երեւեալ. Շար.: *Քան զծնողաց եւ զծննդոց. Խոսր.: *Պա՛րտ է հոգեւոր ծննդոցն հոգեւոր վարս ստանալ. Յճխ. ՟Ի՟Գ: *Զիա՞րդ բանն՝ մտաց ծնունդ, եւ ծնանի զբանն յայլում ʼի միտս. Առ որս. ՟Ժ՟Բ: *Երկն եւ ծնունդ շաղակրատ մտաց. Նար. խչ.: *Այդ բարբառ ծնունդ է սատանայական կամաց. Մանդ. ՟Զ: *Ապաչաւն է զղջման ծնունդ. Լմբ. սղ.: *Արարատեան աշխարհիս ծնունդք (մարդիկ): Աշակերտք արդար վաստակոց, եւ ծնունդք առաքինութեան. Յհ. կթ.: *Ծնունդ երկաթի եւ քարի՝ հուր. ծնունդ շատախօսութեան եւ երկպառակութեան ստութիւն. Կլիմաք.: ԾՆՈՒՆԴ, ԾՆՈՒՆԴՔ. γένεσις, γενέθλια, γενεθλιαλογία genitura, natalitia, positus caeli tempore nativitatis Ծննդաբանութիւն աստղահմայից. ախտարք. աստղն՝ ընդ որով ասեն զոք ծնեալ, եւ նովին յօդեն գուշակութիւնս բախտից. *Ի ծնունդ եւ ʼի բախտ ակնարկէ վիճակելով: Ազատեա՛ ʼի կապոյ ծննդեան: Անփախչելի աստեղացն ծնունդ: Ի չար իշխանագոյն ծննդենէն ընդ հարկաւոր կապանօք անկեալք: Զի մի՛ իւրաքանչիւր ուրուք ազատ խորհուրդքն ընդ ծառայութեամբ ծննդեանն անկցին. Փիլ. նխ. ՟ա. *Ո՛չ ʼի ծննդոց բարբանջմունս. Կոչ. ՟Դ. եւ ՟Թ: *Ըստ հեթանոսական բարբանջմանցն, որ բախտս եւ ծնունդս ասեն. Յճխ. ՟Ի՟Թ: *Երթայ առ կախարդս, եւ հաւատայ ծննդոց եւ աստղաբաշխութեանց. Կանոն.: ԾՆՈՒՆԴՔ, կամ ԳԻՐՔ ԾՆՆԴՈՑ. որ եւ ԱՐԱՐԱԾՔ ասի. γένεσις genesis Առաջին մատեանն աստուածաշունչ գրոց, ուր պատմի լինելութիւն արարածոց, եւ ծնունդք նախաստեղծին: Ծն. մակագր: *Ի ծնունդսն գրեալ է. Աթ. ՟Ժ՟Բ: *Զորս ʼի ծնունդսն սկայամարտութինս. Դիոն. թղթ.: *Ուրհայ, որ կոչի ʼի գիրս ծննդոցն արահաթ. եւ այն իսկ քաղաքն եդեսիոյ. Մարթին.: *Ընթերցուած ʼի ծննդոց. Ճշ.: ԾՆՈՒՆԴ ԼՈՒՍՆԻ, է նորիլն նորա. νεομηνία, νουμηνία, νέα σελήνη novilunium. նոր լուսին. ... LACKING 4 lines ԾՆՈՒՆԴ ՓՈԽՈՑ. τόκος foenus, usura. Վաշխ, տոկոսիք (ʼի յն. ձայնես դօ՛գօս.) *Հուր այրիչ եւ սուր սատակիչ են ծնունդք փոխոց: Իժից ծնունդն զորովայն մօրն ծակեն եւ ելանեն, եւ փոխոց ծնունդքն զոգիս շահողացն ծակեալ պատառեն: Եւ վաշխիցն վաշխ՝ չար ծննդոց չար թոռունս ծնուցանես. Մանդ. ՟Ժ՟Զ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "ԾՆՈՒՆԴ" в других словарях:

  • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0324 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. Ծնանիլն յԱստուծոյ իւիք օրինակաւ, զոր օրինակ սուրբ աւազանաւ. *Ծնունդ աւազանին, որով կատարին յստուածածնութիւն՝ անկատար ծնունդ մարդկան. Կանոն Եւ որպէս Դիցածնութիւն. ծնունդ կամ ծննդաբանութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՂԱԾԻՆ — (ծնի, նաց.) NBH 2 0116 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. γηγένης terrigena. Ի հողոյ ծնեալ. ծնունդ երկրի. երկրածին. մարդ. ադամ. եւ Ամենայն կենդանի՝ մանաւանդ ցամաքային. *Ծնունդ հողածնի (կամ հողածին) նախաստեղծին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԼԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0071 Chronological Sequence: Unknown date ա. Սեպհական ամլոյ կամ ամլութեան. *Զի թէպէտ եւ ասի ծնունդ, եւ ծնունդ, այլ մինն կուսական, իսկ միւսն ամլական. Եղիշ. ի մկրտ. քրիստոսի.: *Կցորդութիւն որդւոյն ամլական (այս ինքն ամլորդւոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԻՆ — (ծնի.) NBH 1 0166 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. ἅγονος sine facto Անծնունդ. անծննդական. անզաւակ. ամուլ. ստերջ. անբեր. զաւակ կամ բերք չունեցօղ. ... *Ամենայն անպտուղ՝ բնաւ անծին. Ոսկ. ՟ա. թես.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԿԱՆԱԾՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0270 Chronological Sequence: Early classical ա. Ապականեալ ծնունդ. ծնունդ ապականութեան. *Ապականածնութիւն արեան. Կանոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՂԽՈՒՄՆ — (խման.) NBH 1 493 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ԲՂԽՈՒՄՆ որ եւ ԲԽՈՒՄՆ. Բղխելն ներգործաբար, եւ մանաւանդ չէզօքաբար, կամ կրաւորաբար (ըստ ամենայն առման). *Նապաստակ երկնչի եւ ʼի բխմանէ վիժից աղբերց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՅՆ — (բունոյ, ʼի բունոյ, ոց. ʼի բունէ, ʼի բունի.) NBH 1 505 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c, 17c գ. νοσσιά, νεοττία nidus եւս եւ οἱκία, καλιά, σκήνωσις եւն. Բնակարան կամ դադարք թռչնոց. բուն. ... *Բոյն արագլի՝ ապաւէն է նոցա: Անդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՇԱԿԷՍ — (կիսոյ, կիսօք.) NBH 1 0863 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. ἠμίονος mulus. կիսէշ. ջորի. ծնունդ ʼի խառնից իշոյ եւ ձիոյ. *Ոմն ձի ընդ ումեմն իշոյ եկեալ ʼի միաբանութիւն յիշակիսոյն ծնունդ. Անյաղթ պորփ.: *Յորոց ծնանին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0887 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. Լինելն. եղանիլն. ստեղծումն. արարչութիւն. որ եւ ասի ԱՐԱՐԱԾՔ. γένεσις (որ է եղանութիւն). եւ γέννεσις creatio եւ genesis, generatio, ortus. Գոյաւորութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»