ԿՐԵՄ

ԿՐԵՄ
(եցի.) NBH 1-1133 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ն. φέρω, φορέω, αἵρω, βαστάζω gero, gesto, porto, tollo, fero. (ʼի բառէս Կիր, զոյգ ընդ կուռն. կռնակ. Լծ. եւ լտ. ճէ՛ռօ, եւ արաբ. Ճէրր.) Ըստանձնել. բարձեալ ունել զծանրութիւն ինչ ʼի վերայ թիկանց եւ ʼի ձեռին, կամ զիրս ինչ յինքեան. բառնալ. տանել. բերել. վարել. պարունակել. ունել. յանձին ընդունել կամ ստանալ. ... *Կրել զաշխատութիւն, զժողովուրդն զտապանակ, զեփուդ, զենս ʼի ձեռին, զաւար բանակին. նախատինս զազգաց. զօրենս ʼի լեզուի, զիրաւագիտութիւն ʼի շրթունս: Երանի որովայնին՝ որ կերացն զքեզ: Որ կրէ զամենայն բանիւ զօրութիւն իւրոյ: Կրել զանուն իմ առաջի հեթանոսաց: Կրեսցէ դատաստան: Ի հոգւոյն սուրբ կրեալք՝ խօսեցան մարդիկ յաստուծոյ: Տրտմութիւն կամ ամօթ կամ զաւս եւ անարգանս կրել: Կրեա՛ զամպարշտութիւն քո: Չէ՛ որ կրեաց զբարկութիւն նորա. եւայլն: *կրեալ ʼի գիրկս, եւ կրօղ զամենայն. Սարկ. հանգ.: *Որով կեայ, եւ զկենդանութիւն կրէ երկիրս հայոց. Ագաթ.: *Որով զկենդանութիւն կրէ բովանդակ մարմինն. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Գ: Որ ʼի կեանք հպի, կեանս կրէ յինքեան. Խոսր.: *Ի մոգացն եւ ʼի մոգպետացն զնոյն պատիւ կրեսցեն. Եղիշ. ՟Ը: *Զի մի՛ զառաւել պատիւ վասն խոստովանողական անուանն ʼի ժողովոյն կրիցէ. Խոր. ՟Բ. 86: *Տաշտք կրեցեալք ʼի ծայրս մատանց. Նար. լ: ԿՐԵԼ. πάσχω patior. (ʼի բառէս Կիրք, եւ կարիք. լծ. չար, չարչարանք, եւ քարշել.) Չարչարիլ. տանջել. ախտակրիլ. վշտանալ. բռնի կամ համբերութեամբ տանել. համբերել. տոկալ. քաշել. ... *Զայսպիսի չարչարանս կրեցին: Այդպիսի անցս կրեցին: Վասն որոյ եւ զայս չարչարանս կրեմ: Որ այդպիսի համբերութիւն ʼի մեղաւորաց հակառակութենէ անտի կրեաց. եւայլն: *Զամենայն ինչ ամենայնիւ վասն մեր կերաց. Ածազգ. ՟Բ: *Կրեաց զամենայն կիրս մարմնոյ եւ հոգւոյ՝ բաց ʼի մեղաց. Յճխ. ՟Ժ՟Դ: *Որ կամաւոր վասն մարդկան՝ կրեցեր մարմնով զայս ամենայն. Շար.: Իսկ Կրել վիշտ, զանարգութիւն, արհամարհութիւն, զպատիժ. եւայլն. անխտիր հայի ʼի ՟ա. եւ ՟բ. նշ: Ուստի ըստ քերականաց եւ ըստ փիլիսոփայից, Կրել ասի, Ներքոյ անկանիլն ներգործութեան այլոյ. դիմաբաժանեալ ընդ Ներգործել կամ Առնել. *Յաղագս առնելոյ եւ կրելոյ: Ընդունի առնելդ եւ կրելդ ներհակութիւն զյաւէտն եւ զնուազն. Արիստ. ստորոգ.: *իր ուրեմն էին եւ ներգործեալքն ʼի նմանէ, եւ կրիցեալքն. Յհ. իմ. երեւ.: ԿՐԵԼ. ἕχω habeo. Ունել առ իւր. առնուլ, գտանիլ. եւ ԿՐԻ որպէս Կայ. գոյ, լինի, գտանի. *Իշխել կրել նշան շգեղ ըստ նշանի թագաւորաց. ՟Ա. Մակ. 58: *Զի մի՛ տրտմութիւն ʼի վերայ տրտմութեան կրիցեմ. Փիլիպ. ՟Բ. 27: *Եկեղեցի իսկ քրիստոսի զնա միայն կրէ (զթարգմ. եօթան). Եւս. քր. ՟Ա: *Եւ զայս համառօտիւք յարտաքնոցն գրոց կրեալ պատմեցաք. անդ: *Գիտէր՝ զի՞նչ կրէր ʼի մարդնʼʼ. յն. էր, կամ կայր. Յհ. ՟Բ. 25: *Որ առ իս կրին սխալմունք: Առ քեզ ոչ կրին նենգութիւնք: Որ յիս կրին չար սովորութիւնք. Նար.: *Այլ աստ յոմանց հակառակութիւնք կրի. Խոսր.: *Իբրեւ կրեսցին ʼի նմա կատարեալ միտք եւ խորհուրդքʼʼ. այսինքն եթէ իցեն ʼի նմա. Կանոն.: *Որ ʼի մէջ հեբրայեցւոց գիրք կրին: Եւ ʼի մէջ եբրայեցւոց բազում ինչ չիմաբանութիւն կրի: Որ ʼի շամրտացւոց եբրայական գիրքն կրին. Եւս. քր. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ԿՐԵՄ" в других словарях:

  • ԱՆԶՈՎԱՆԱԼԻ — ( ) NBH 1 0146 Chronological Sequence: 10c ա. Որ ոչն զովանայ. որ չիպաղիր. ... *Կրեմ եղկելիս զանզովանալի զկիզումն: Բորբոքմամբ մեծաւ անզովանալի. Նար. ՟Ժ՟Թ. ՟Ի՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱԿ — ( ) NBH 1 0285 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἵδιος proprius Յատուկ. մասնաւոր. առանձնական. *Ասիա առանձնակ. Խոր. ՞՞: *Զհասարակաց տէրն կոչել որպէս առանձնակ. Խոսր.: *Սոքա առանձնակ ունին որակս. իսկ չորրորդն խառն ընդ սոսա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԵՒ — (արեւու, յարեւէ.) NBH 1 0352 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ἤλιος sol Նոյն ընդ Արեգ, այսինքն Արեգակն. որ եւ կոչի Արեւու ակն. եւ Լոյսն կամ շողն արեգական, իբր Երեւեցուցիչ ամենայնի: *Ոչ արեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԺԱՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 0357 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἅξιος dignus Նա՝ կամ այն՝ որում արժան է ընծայել ինչ ʼի պատիւ կամ յանարգանս. արժանաւոր. յարմար. եւ Հաճոյ. ընտրեալ. ընտիր. պիտանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՂՋԱԽՈՀ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 493 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἅσωτος luxuriosus եւ ἅφρων insanus ԲՂՋԱԽՈՀ որ եւ ԲՈՂՋԱԽՈՀ. Իբր Ապողջախոհ, ոչ ողջախոհ. կամ պղծախոհ. եւ ոչ ողջամիտ. ցանկասէր, եւ ցանկասիրական. եւ Չարախորհ. *Ի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՂՋԱԽՈՀ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 493 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ԲՂՋԱԽՈՀ որ եւ ԲՈՂՋԱԽՈՀ. Իբր Ապողջախոհ, ոչ ողջախոհ. կամ պղծախոհ. եւ ոչ ողջամիտ. ցանկասէր, եւ ցանկասիրական. եւ Չարախորհ. *Ի լինելն բղջախոհ. Լմբ. ժղ.: *Ողջախոհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱՇԽԷՊ — (խէպք.) NBH 1 0670 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. θλίψις tribulatio στίγματα stigmata μώλωψ vibex, verberum in cute vestigium Չարդարանք, վիշտ, նեղութիւն. վէրք, հետք կամ սպիք հարուածոց. մանաւանդ կամաւ յանձն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՒՈՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0273 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c մ. Իբրեւ միաւոր՝ ըստ ամենայն առման. որպէս Եզակի, միեղինաբար. եւ Միացեալ գոլով. անշփոթ միութեամբ. ըստ բանի միաւորութեան. եւ Միապէս. անխտիր. *Այս մի բարիս եւ ազնիւ՝ միաւորաբար ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՓԵՄ — (եցի.) NBH 2 0499 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. ψώχω, τρίβω, ἁποτρίβω եւ այլն. comminuo, tero, frico, excutio եւն. եւ adhaereo, tango, tingo. Ափովք ճնշել. շօշափելով ճմլել՝ լեսուլ՝ մաշել՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԱՐՉԱՐԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0572 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 14c գ. πάθημα, πάθος passio κακοπάθεια , κάκωσις afflictio ὁδύνη dolor βασανυσμός tormentum եւն. Չարչարիլն եւ չարչարելն. տանջանք. հարուած. վիշտ. ցաւ. նեղութիւն. եւ Կիրք՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»