ՀԱՄԲՈՅՐ

ՀԱՄԲՈՅՐ
(բուրի, րից կամ րոց.) NBH 2-0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. φίλημα osculum. վր. ամպօ՛րի Պագանելն՝ մանաւանդ զմիմեանս. որպէս շուրթն ʼի շուրթն ʼի միասին բուրումն սիրոյ. ողջոյն սիրոյ. նշան միութեան կամ միաբանութեան. համբուր, պագնելը, պագտուիլը. ... *Համբուրեսցէ զիս ʼի համբուրից բերանոյ իւրոյ: Լաւ են հարուածք բարեկամի քան զկամակոր համբոյրս թշնամւոյ: Համբոյր մի դու ոչ ետուր ինձ: Ողջոյն տաջիք միմեանց ʼի համբոյր սրբութեան. եւ այլն. *Համբոյր սիրալիր տայր խոցուածոցն առանձնական (յովսէփ արեմաթացի). Լմբ. տաղ.: *Տեսանիցեն զորդիսն յիւրեանց համբուրից մերժեալ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 10: (յն. միութիւն, կամ ողջագուրումն:) *Զերդմանց եւ զհամբուրոյ շփոթութիւնս. Ճ. ՟Ա.: Համբուրիւ շրթանցս: Զհամբոյր ողջունիս: Համբոյր շողոքորդին. Նար.: *Արժանացոյց տէրն զմատնիչն համբուրի. Խոսր.: *Ո՛վ համբոյր՝ նենգութեան նշան, եւ առիթ մահու. Շար.: Յարմարական է եւէթ ստուգաբանութիւն Լմբ. պտրգ. իբր համաբիւր, այսինքն միութիւն բիւրուց. զի ասէ. *Հաղորդին քրիստոսի եւ միմեանց համբուրիւն. քանզի եւ նոյն ինքն ստուգաբանութիւն անուանս զտարացոյց խորհրդոյս մեզ յայտնէ: Համբիւր. համն՝ մի ստուգի. այսինքն թէ բազումքն այսպէս հաղորդեալ իրերաց միանանʼʼ: ՀԱՄԲՈՅՐ. նմանութեամբ, որպէս Սէր, միութիւն, յարումն. կցումն իրաց. եւ Ընտանութիւն, կամ ընտելութիւն. հանդարտութիւն. ցածութիւն. *Ոչ եւս դառնայ ʼի համբոյր ապականութեան կրիցն առաջնոց. Շ. ՟ա. յհ. ՟Կ՟Թ: *Զգլուխս պարսպին ածեալ ʼի կիրճս դժուարածս քարանձաւին՝ ʼի համբոյրս միմեանց մերձեցուցանէ. Արծր. ՟Ե. 7: *(Թռչունք) ոչ ունին համբոյրս ընկերութեան. գան ʼի ձեռս մարդոյ ʼի համբոյր եւ ʼի սնունդ. Վեցօր. ՟Է: *Առաջնոց չվնասակարութեան գազանացն մարդոյ՝ այժմու համբոյրս եւ ընտելութիւնս վկայեն: Զառիւծու կորիւն սնուցեալ ածէ ʼի համբոյր եւ ʼի քծինս. Եզնիկ.: *(Գազանք) մարդկեղէն արուեստիւք պատրեալ՝ բազում անգամ գան ʼի համբոյր (յն. ընդել լինին): Զառիւծս ողոքես, եւ ʼի համբոյր ածես (յն. ձեռնընդել առնես). եւ զքո ցասումդն քան զառիւծուն վայրենագոյն կազմես: Ձի ամեհի, եւ գազան վայրենի ... ʼի համբոյր գայցէ: Տիրեմք նոցա, եւ ʼի համբոյր ածեմք. Ոսկ. մտթ. եւ Ոսկ. տիմ. Ոսկ. փիլիպ.: ա. ՀԱՄԲՈ՛ՅՐ. ա. Ընդել. հանդարտ. հեզ. քաղցր. հաշտ. միաբան. միակամ. համամիտ. *Միմեանց սիրելի եւ համբոյրք են: Հաշտ եւ համբոյր բանիւ. Փիլ. յովն. եւ Փիլ. իմաստն.: *Տիւ, հանդէս՝ որ լի է աշխատութեամբ, կենդանեաց համբոյր առ ʼի զմիմեանս տեսանելոյ. Պիտառ.: *Հեշտ եւ համբոյր մտօք ʼի նոյն պայման զինքն յարադրաբար բերեալ. Յհ. կթ.: *Համբոյրս, հեզս, երջանիկս, եւ խաղաղականս. Նար. ՟Լ՟Ե: *Ոչ օտարս ինչ եւ այլեւայլս, քան թէ համբոյրս եւ հարազատս զասացուածսն առնել. Մագ. քեր.: *Զաստուած մեզ հաշտ եւ համբոյր արասցուք: Աղաչէ աղերսէ, եւ զդարձն խնդրէ. վասն զի համբոյր բնութիւն է. Սարգ. յկ. ՟Զ: եւ Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Ը: *Տեսողք եղեալ էին անտեսին ... միջնորդք համբոյր ընդ մեր արարչին. Գանձ.: ՀԱՄԲՈՅՐ. Ըստ քերականաց՝ Զուգահաւասար երկայնութեամբ երկավանկ բառք. *Համբոյրն ներկուց երկայնաց քառամանակ. ո՛րգոն, մա՜շդո՜ց ... Համբոյրն լսի զոյգ կամ հաւասար. Թր. քեր. վջ: *Երկվանգիցն անուանք են այս. համբոյր, մեծասար, մեծավերջ ... իշխանութիւն է առնել համբոյր. Երզն. քեր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "ՀԱՄԲՈՅՐ" в других словарях:

  • ՀԱՄԲՈՒՆ — ( ) NBH 2 0027 Chronological Sequence: Unknown date մ. πάντως omnino, prorsum. Բնաւին. բնաւ. ամենայնիւ. ամենեւին. երբէք. ... *Գիտե՞ս համբոյր, եթէ է աստուած. Վրք. հց. ՟Դ: *Եւ այժմ համբոյր ոչ պահեմ ա՛բբայ: Այլք համբոյր ոչ ննջեն. Վրք. հց. ձ: ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՇՏ — (ի, ից.) NBH 2 0048 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. (լծ. պ. ասուպէ ) εὑμενής benevolus, benignus ἴλεων propitius καταλλαγμένος reconciliatus եւն. Խաղաղ. համբոյր. եւ հեշտ. հաճ եւ հաւան. հեզ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՋՈՅՆ — ( ) NBH 2 0514 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c ա.մ. ὄλος, ὄλον totus, totum ὀλόκληρος integer, perfectus. Ողջիկ. ողջ. ամբողջ. բոլոր բովանդակ. ... *Մինչեւ լնուցու նորա տարին ողջոյն: Վտանգեաց զնա բանիւք զգիշերն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՇՏ — (ի, ից.) NBH 2 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ՀԵՇՏ որ եւ ՀԵՇՏԱԼԻ. ἠδύς suavis, jucundus, placidus. (լծ. հյ. հաճ. հաշտ. թ. հազ, ... ). Դիւր. դիւրին եւ հաճոյական. դիւրիչ սրտի. կամակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c ա. Ախտացեալ մարմնով կամ հոգւով. ... *Եւ ընդ միւսոյ ախտաւորին, ʼի քղանցս տեառնըդ հպողին. Յիսուս որդի.: *Ախտաւորն ʼի տրտմութենէ յանդիմանեալ. Նեղոս.: Եւ ախտական. ախտային. կրական. ուր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՌԱԿԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0110 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ձ. Անամօթիլ. ... *Ընդ անառակեալսն եւ զսպեալս. Նար. ԼԲ: *Իբրեւ զմանուկ ոք վերացուցեալ ʼի համբոյր, եւ յանառակելն՝ զարկուցանէ զգետնի. Վրդն. սղ.: Եւ զեղխիլ. *Ոչ անառակիլ ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՄԲՈՅՐ — (բուրի, ից.) NBH 1 0178 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. Ոչ համբոյր. անընդել. վայրենի. կատաղի. դժնդակ. անհաշտ. անողոքելի. որ ոչ համբուրէ զբարի ինչ, կամ ոչ է համբուրելի առ դժնէութեանն. անճահ. անդէպ. ἁνήμερος, ἅγριος,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱՀԱՄԲՈՅՐ — ( ) NBH 1 0194 Chronological Sequence: 10c ա. Ուր իցէ համբոյր հոգեւոր. հոգեկցորդ. մտերիմ եւ ներքին. *Անախտական սիրարկու անձնահամբոյրն կցորդութեան. Նար. ՟Ղ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԻԹ — (առթի, թաց.) NBH 1 0304 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ.ա. προμνήστωρ pronubus, ὀ, ἠ πρόξενος concilians, conciliator, trix Իբր Առիչ, առօղ եւ բերօղ. պատճառ առաջի կամ միջնորդական. բարեխօս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՅՐ — ( ) NBH 1 505 Chronological Sequence: Unknown date Արմատ Բուրելոյ. Տե՛ս ʼի՝ բառն ՀԱՄԲՈՅՐ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»