ՀԱՍԱԿ

ՀԱՍԱԿ
(ի, աց.) NBH 2-0049 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. ἠλικία aetas, robor. վր. հասա՛կի Չափ հասանելոյ տիոց յայսքան ամս. չափ աճման, կամ կենաց. տիք. ժամանակ. հասակը, տարիքը, արենք. ... *Ի տղայութեան, եւ յերիտասարդութեան, եւ ʼի ծերութեան. զի յայս երիս հասակս բաժանի մարդ. Շ. բարձր.: *Յիսուս զարգանայր իմաստութեամբ եւ հասակաւ: Հասակ իմ ծերասցի: Հասակ ծերութեան՝ կեանք անարատ: Ծերացեալ հասակաւ: Յայր կատարեալ. ʼի չափ հասակի կատարմանն քրիստոսի: Եւ ոչ զհասակդ ձեր ծնեալ եւ սնուցեալ. եւ այլն: *Մինչեւ ʼի կատարումն հասակի մարմնոյն. Շ. մտթ.: *Վասն հասակի տղայութեան նորա: Մատաղ հասակաւ. Եւս. պտմ. եւ Եւս. քր.: *Զանցեալ էին զհասակաւ վասն յերկար ծերութեանն. Փիլ. իմաստն.: *Երիտասարդ հասակաւ. Մահ զքր.: *Տղայ երեւեալ, եւ առ կատարելութիւն ʼի վեր ընթանայր աճմամբ հասակի. Յհ. իմ. երեւ.: *Վասն տխեղծ հասակի. Ոսկ. եբր. ՟Ե: Նմանութեամբ ասի. *Սարմն հաստատի ʼի կատարեալ հասակի խոտոյ կամ փայտի. Վեցօր. ՟Ե: Կամ որպէս Ժամանակ. չափ ժամանակի. աւուրք. *Ճանաչեն զկանաչազգեստ հասակն գարնայնոյն. Ագաթ.: *Տե՛ս եւ հայեա՛ց դու ո՛վ համբակ, որ յիմաստիցդ եղեր հասակ. Կրպտ. ոտ.: ՀԱՍԱԿ. Մարդ՝ ունօղ զայսչափ տիս. *Կաթնաբոյծ հասակացʼʼ. այսինքն ստնդիաց տղայոց. Նար. ՟Լ՟Ա: *Առակացն գիրք զտղայական հասակն նախակրթէʼʼ. այսինքն զմանկունս եւ զպատանիս. Նախ. ժող.: *Ամենայն հասակ, կամ ʼի վերայ ամենայն հասակաց եւ այլն. Երեմ. ՟Խ՟Ը. 37: Ծն. ՟Է. 4: Ամովս. ՟Ը. 8: *Արանց եւ կանանց, եւ ամենայն հասակաց մարդկայնոցս. ՃՃ.: *Արանց եւ կանանց, եւ ամենայն չափոյ հասակի. Պտրգ.: *Վառէ ʼի վերայ յոբայ զհասակ կնոջն (այսինքն զկինն). Իսիւք.: ՀԱՍԱԿ. ἠλικία statura. Բարձրութիւն կամ երկայնութիւն, եւ մեծութիւն կամ քանակ եւ լրումն մարմնյ մարդոյ, եւ այլոց կենդանեաց, տնկոց, եւ այլն. ... *Յաւելուլ կարիցէ ʼի հասակ իւր կանգուն մի: Կարճ էր հասակաւ. Մտթ. ՟Զ. 27: Ղկ. ՟Ժ՟Թ. 3: *Բարձր յոյժ հասակաւ. Պիտ.: *Վասն երկայնութեան հասակին. Եւս. քր. ՟Բ *Չափ հասակի սուրբ տիկնոջն. Յհ. կթ.: *Ոչինչ առողջ եթող ʼի հասակէն յոբայʼʼ. այսինքն ʼի բոլոր մարմնոյն. Իսիւք.: *Պսակաւ եւ ծիրանեօք զհասակ եւ զգագաթ զարդարեալ. Սարկ. լուս.: *Բազում եւ այլ են ազգ խոտոց, որ ոչ ունին ʼի ծայրս հասակաց իւրեանց սերմանս. Վեցօր. ՟Ե: *Լերկամարմին փոքր հասակաւն (լուք) իբր թեւօք իմն թռիչս արձակեն. Նար. ՟Կ՟Թ: *Վասն սակաւութեան գրոցն, զի չափ եւ հասակ առցէ գրոց, ʼի մի եդանʼʼ. այսինքն քանակ մատենի երեւելի լիցի. Նախ. ՟ժ՟բ. մարգ.: Իսկ Ծն. ՟Է. 4. *Ջնջեաց զամենայն հասակ՝ որ էր ʼի վերայ երեսաց երկրիʼʼ. իմա՛ մարմին կանգուն. յն. յարութիւն ἁνάστημα erectio: ՉԱՓ ՀԱՍԱԿԱՒ. Տե՛ս ʼի բառն ՉԱՓ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ՀԱՍԱԿ" в других словарях:

  • ԱՆՀԱՍԱԿ — ( ) NBH 1 0181 Chronological Sequence: Early classical ա. Ոյր չիք որոշեալ հասակ եւ ձեւ կամ գիրք. անկերպարան. *Արեւս որ ʼի յարեգակնէ աստի, անձեւ է եւ անհասակ. յորժամ ընդ պատուհան կամ ընդ երգս ʼի ներքս մտանէ, հասակ առնու. Եւագր. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԲՈՒՆ — I. (բունք, բունց, բամբք.) NBH 1 0342 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c գ.ա. ἠβή, ἑφηβότης, ἁκμή pubes, pubertas, maturitas, vigor, firma aetas Որպէս Այր բուն, կամ արբեալ ըստ բաւականին, այսինքն ոռոգեալ. իբրու Առոյգ հասակ. տիք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0684 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. νεότης, ἠλικία, ἑφηβία adolescentia, juventus, pubertas Վիճակ եւ հասակ երիտասարդական. արբունք. արիութիւն, այսինքն այրութիւն. կտրիճ հասակ. ... *Փոխանակ երիտասարդութեան ցնծութեանն». յն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՂԻԿ — (ղկան, կունք, կանց, եւ ղկի, կաց. եւ կոյ, կոց.) NBH 1 1001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 9c, 12c, 13c, 18c գ. ἅνθος flos. (որպէս թէ ծիծաղիկ. որպէս վարդն յայլ լեզուս է իբր ծաղրիկ.) Ծնունդ բուսոց, որպէս եւ տնկոց՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0206 Chronological Sequence: 10c գ. νεότης juventus, ta. Մանուկ գոլն. հասակ եւ վիճակ մանկան. տղայութիւն. պատանեկութիւն. առոյգ հասակ. ... *Ի մանկութենէ իւրմէ: Ըստ մանկութեան իւրում: Արկեր զինեւ զմեղս մանկութեան: Դատապարտէ մանկութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԻ — (տիոյ. մանաւանդ, ՏԻՔ, տիոց, կամ տից.) NBH 2 0873 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ՏԻ մանաւանդ, ՏԻՔ. ἕτος, ἕτη, ἠλικία aetas. Հասակ. որպէս ամ հասակի. չափ եւ ժամանակ կենաց. եւ Դար. տարիքը. ... *Երեմիայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0050 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c, 13c ա. Աճական. աճօղ, աճեցուն, եւ ուռճացեալ. բեղնաւոր՝ առոյգ. ըստ յն. նաեւ աճեցուցանօղ. αὑξητικός, ἑπακμάζων, γόνιμος crescens, vigens, vegetus, faecundus, augens, auctrix *Տունկն ունի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃՈՒՄՆ — (ճման.) NBH 1 0050 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. ԱՃՈՒՄՆ որ եւ ԱՃԵՑՈՒՄՆ. ԱՃԵԼՈՒԹԻՒՆ. Աճելն՝ ըստ ամենայն առման. առաւելութիւն, եւ յաւելուած՝ բուսոց, հասակի, սերնդոց, պատուոյ եւ այլն. αὕξησις incrementum, augmentum… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄ — (ի, աց.) NBH 1 0050 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 14c, 15c գ. Տարի. ժամանակ ՟Ժ՟Բ ամսոց արեգական. ... ἕτος, ἑνιαυτός annus *Եկաց Ադամ ամս ... եւ եղեն ամենայն աւուրք Ադամայ՝ ամք իննհարիւր եւ երեսուն: Եղիցին աւուրք դոցա՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՌՆԱՄ — (բարձի, բա՛րձ.) NBH 1 0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. կամ հ. Նոյն ընդ Համբառնալ. ʼի վեր բառնալ. բարձրացուցանել. ʼի վեր առնուլ կամ հանել. αἵρω, ἑπαίρω tollo, extollo, elevo վեր վերցնել. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»