ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0244 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 13c, 14c գ. διασάφησις declaratio, explanatio λύσις solutio διάκρισις discretio, distinctio ἐρμηνεία interpretatio ἑξήγησις enarratio. Մեկնելն զմթութիւն բանի. բացատրութիւն. վերլուծութիւն. լուծումն. թարգմանութիւն. իմաստ կամ միտ բանի՝ ըստ ճառին եւ ըստ խորհրդոյ. ... *Ի ձեռս աստուծոյ իցէ մեկնութիւն սոցա: Ո՛վ գիտէ զմեկնութիւնս բանից: Զմեկնութիւնս առակաց. Իմ. ՟Ը. 8: *Յովսէփ փառաւորի մեկնութեամբ երազոցն փարաւոնի. Նախ. ծն.: *Շա՛տ են եւ սոքա ʼի մեկնութիւն սոցա. Պորփ.: *Ի մեկնութիւն բերեալ զայնս. Մաքս. ի դիոն.: *Զմեկնութիւնն առաջի եդեալ մեզ աւետարանիչն՝ ասաց, թէ սելովամ, եւ յաւել՝ որ թարգմանի առաքեալ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 11: *Վասն ժողովրդեանս ասէ առնեմ. եւ զմեկնութիւնն ինքն թարգմանէ, զի սոքա հաւատասցեն. Մամբր.: *Մի ըստ միոջէ մեկնութիւն ընծայեցուցանէ անուանելոյ կախաղանաւոր բուարաստանին. Եւս. քր. ՟Ա: *Զգրոյն զօրութիւն ոչ գիտէին, որ է մեկնութիւն. եւ միայն ʼի բառսն հայէին. Մեկն. ղկ.: *Եղեւ հողագործ. իսկ մեկնութեամբ՝ երկիր զմարմինս կոչէ, մշակ զմիտս հոգւոյն. Մեկն. ծն.: *Պատմեաց երկուց եղբարցն արտաքոյ ... մեկնութեամբ՝ չար բարքն խնդայ ընդ այլոց գայթանս. անդ: ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ. ἀπλότης simplicitas. Մեկին գոլն, ըստ որում պարզութիւն, անխառնութիւն. *Ի պարզ բնութեան եւ ʼի մեկնութեան աստուածութեան. Նիւս. կազմ.: ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ. χωρισμός, ἁναχώρησις secessio, discessio, segregatio, secessus, recessus, solitudo. Մեկնիլն ʼի բաց. մեկուսութիւն. անջատումն. հրաժարումն. առանձնութիւն. ... *Մեկնութիւն առնէին յապստամբացն անօրէնութենէ. ՟Գ. Մակ. ՟Գ. 3: *Մահ՝ մեկնութիւն է ոգւոյ ʼի մարմնոյ: Որոց այսչափ մեկնութիւն եւ որոշումն ʼի միջի է. Փիլ. այլաբ. եւ Փիլ. ել.: *Զցանկութիւն թարշամեցուցանէ քաղց եւ վաստակ, եւ մեկնութիւն: Ի մեկնութենա անդ յառաջադէմ լինել. Եւագր. ՟Ե. ՟Ժ՟Բ: *Մեկնութիւն, որ է հեռանալ ʼի կանանց եւ ʼի խօսից նոցա. (մանաւանդ յաշխարհէ.) Կիր. ՟ը. խհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0798 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 13c գ. ἐρμηνεία interpretatio, versio, expositio, explicatio Թարգմանելն, իլն. թարգման գոլն. եւ Գործն թարգմանեալ. եւ Մեկնութիւն գրոց. մեկնաբանութիւն մթին եւ գաղտնի իրաց. ճառ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱԲԱՐԲԱՌ — ( ) NBH 2 0011 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c ա. ὀμόφθογγος consonans Միաբարբառ. համաձայն. միաբան. *Համաբարբառ ձայնակցութիւն. Պրոկղ. ի ստեփ.: *Համաբարբառ տպաւորութիւն. Նար.: *Զերիս աւետարանիչս զհամաբարբառս զմատթէոս, զմրակոս, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳ — (ի, աւ կամ ով. աց, օք.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γένος, γενεά, ἕθνος , genus, generatio, gens. Սեռ կենդանեաց, որ է միատեսակ, եւ անբանից՝ որ են բազմատեսակ. ճինս. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴՐ — ( ) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical մ. αὑτοῦ, ἑνταῦθα, κᾁνταῦθα hic, ibi, huc Այդանօր. ʼի դմին տեղւոջ. յայդ վայր. հոտ տեղը, հոտ տեղ. ... *Նստարո՛ւք դուք այդր: Տեսանե՞ս, զի՞նչ ծերք տանդ Իսրայէլի գործեն այդր: Մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0083 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ἁλληγορία, ἁλληγόρημα allegoria, figura, interpretatio allegorica Նմանաբանութիւն. առակ. ձեւ. նշանակ. բան խորհրդաւոր կամ գաղտնի իմաստիւք. եւ իմաստ խորին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՈՒՆԴՔ — (դընդոց.) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c ԱՆԴՈՒՆԴՔ. դուն ուրեք եզակի՝ ԱՆԴՈՒՆԴ. ἅβυσσος, βυθός abyssus, fundus, profunditas Խորք. վիհ. իբր անյատակ խորութիւն. ալք. խորին վայրք. դժոխք. որպէս խորք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՏՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0274 Chronological Sequence: 6c գ. Ըստ յն. ոճոյ, որպէս Բացատրութիւն. մեկնութիւն. լուծումն. ἁπόδοσις expositio, explicatio *Զերկոսին ապատրութիւնս հատուցման արարեալք, զճառին՝ իբրեւ ʼի վերայ առն, եւ զայն՝ որ ʼի ձեռն կարծեաց՝ իբրու ʼի վերայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πρόβλημα propositio Առաջի արկանելն, կամ դնելն, կամ բերելն. *Հոգաբարձացն առաջարկութեամբ զցոյցս յուսոյն՝ գթացեալ ողորմեցար. Նար. ՟Լ՟Ե: *Գոհութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՔԵԱԼ — (ելոյ, ով կամ աւ, ոց, ովք կամ օք.) NBH 1 0298 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c ա.գ. ἁπόστολος missus, legatus, nuntius, apostolus Այն՝ որ առաքի ʼի պատմել զհրամանս առաքչին հրեշտակութեամբ իւիք. խրկուած. *Եւ ես եմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԵՂԾՈՒԱԾ — (ոյ.) NBH 1 0302 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c գ. λῆμμα lemma Առակ, առած. հանելուկք. առասպել. մտացածին բան. ... *Պատմեցին քեզ առեղծուածս սնոտի. Ողբ. ՟Բ. 4: *Մարգարէքն քո առեղծուածս մարգարէանային. Լմբ. ատ.: ԱՌԵՂԾՈՒԱԾ. պարզապէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»