ՆՈՅՆ

ՆՈՅՆ
(նորին. նմին. նովին կամ վիմբ. Նոյնք կամ նոքին, նոցին՝ նոցուն՝ նոցունց. նոքիմբք՝ նոքումբք՝ նովիմբք. ) NBH 2-0439 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դերան. ցուց. ա.գ. αὑτός, -τή, -τόν, οugr-SmCi;τος, ταύτη, τοῦτο ipse, -sa, -sum; idem, eadem, id ipsum. Այն ինքն. նա ինքն. նախանշանակեալ անձն կամ իր. բուն. առաջինն. նմանն ամենեւին. ... *Ես նոյն եմ: Դու նոյն իսկ ես: Նոյնք զմիմեանց հոգայցեն անդամքն. *Ի նմին տան ադանիջինք. եւ այլն: *Նոյն միանգամայն եւ զիւր իսկ պատիւն ակնարկէ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 15: *Ոչ զնոյնս նկատելով կերպարանս՝ զարհուրէին. Փարպ.: *Նոյնք սոքա յայսմ մօրէ որդիք ծնան. Կլիմաք.: *Ընդ նոսին նոցուն պսակացն արժանի լինիք: Կասկած ունէր տակաւին ʼի նոցուն դահճացն. Եղիշ. ՟Ը: *Ի նմին իսկ յորդւոյս անուանէ վարդապետիմք, զի բնութեան հադորդ. Ճ. ՟Գ.: *Նոքումք ցուցմամբք: Նոքումբք իրօք. Նիւս. բն.: Յհ. իմ. ատ.: *Ի նոյն յարել: Զնովիմբ՝ զնոքումբք կամ զնոքիմբք ածելʼʼ. այս ինքն ʼի վերայ բերել. յաւելուլ. Եւս. քր. ստէպ: Անսովոր հոլովք են. Նոյն, նունոյ կամ նոյնոյ կամ նոյնի. ʼի նունոյ կամ ʼի նոյնոյ. նոյնիւ. ʼի նոյնում. ʼի նունց. նոքիւըն, եւ այլն. տե՛ս Դիոն.: Նիւս.: Կիւրղ. գանձ.: Լմբ. հանգ.: Անյաղթ պորփ. եւ Անյաղթ արիստ.: Բուզ. ՟Դ. 10: Կամ Ի նորմէ, իբր ʼի նոյնոյ. *Յայնցանէ ընտրել. իսկ զայլսն ʼի նորմէ իսկ ʼի կնոսոսէ. Պղատ. օրին. ՟Զ: ա.գ. ՆՈՅՆ ԻՆՔՆ, նորին ինքեան, նոցին ինքեանց. որ եւ ՆՈՅՆ ՆԱ, կամ ՆՈՅՆ ԱՅՍ, եւ այլն. ա.գ. Կրկին դերանուն ʼի հաստատել զնոյն գոլն ամենայնիւ. *Որպէս ուսաք ʼի նոյն ինքն ʼի թշնամեացն, ունէին ասէ ընդ ինքեանս մարտակիցս հրեշտակական բազմութիւն. Ղեւոնդ.: *Նոյն ինքն նա՝ յոր հաղորդիմք ամենեքեան. Շ. ոտ. բարձր.: *Զնոյն ինքն զայս խորամանկութեամբ ասեն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 22: *Նոյն այս Արամ: Ոմանց այսպէս թուեցաւ, եթէ սա նոյն նա է, զոր Մատթէոսն եւ Մարկոսն պատմեցին. Խոր. ՟Ա. 13: Նանայ.: *Նոցին նոցունցʼʼ. այսինքն նոցին իսկ այնոցիկ. Նիւս. բն.: *Որպէս նոյն ինքն տեառն: Ոչ նոյն ինքն ախտացելումն: Ի նոյն ինքն յաստուծոյ ուսանիմք. Բրս. հց.: ՆՈՅՆ, եւ ՆՈՅՆ ԻՆՔՆ. Ի նախդրիւ հոլովս զնախդիրն ունի երբեմն զկնի իւր ʼի վերայ գոյականին. *Նոյն զաղօթսն (այսինքն զնոյն աղօթս) կատարեմք, զոր յեկեղեցին եւ արտաքոյն. Լմբ. պտրգ.: *Նմին իսկ ʼի ցուցէս (այսինքն ʼի նմին ցուցմանէ) հաւանեցուցից. Փիլ. յովն.: *Նոյն ինքն ʼի բնութենէ հօր. Հանգ. այսինքն ʼի նմին իսկ ʼի բնութենէ. որ է բնութենակից, համագոյակից: *Բանք քո այնպէս մտին ʼի սիրտ իմ, եւ այնպէս համարեցաւ զնոսա, թէ նոյն ʼի Քրիստոսէ լուայ. Վրք. ոսկ. հին ձ: *կամեցայ զհայր մեծ ասել որպէս զծնօղ եւ զպատճառ, այլ երկեայ նոյն ինքն ʼի հօրէ, զի մի՛ տկար զսկիզբն արարից. Մամբր.: *Նոյն եւ զինքն իսկ տեսանեմք զպրոբատիկէ աւազանին. Շար. իմա՛, զնոյն հրաշս: *Տրամախոհութիւն՝ նոյն ինքն զձեւս երեւակայէ. Սահմ. ՟Ժ՟Զ. այսինքն զբուն ձեւս: *Ոչ այլ ինչ պտուղ, քան եթէ նոյն ինքն (այսինքն զնոյն ինքն) արժանաւոր լինել զաստուած տեսանել. Նիւս. կուս.: *Զայն՝ զոր (որ) ասէր ցիս, եթէ վաճառեցէ՛ք զինչս ձեր, նոյն զինքն ես վաճառեցի. Վրք. հց. ՟Ժ՟Գ: *Զարթնուլ սրոյն ʼի վերայ հովուին, եւ հարկանել նոյն ինքն ʼի վերայ նորին ինքեան հօտապետին: մ. ՆՈՅՆ. մ. Նոյնպէս. նմանապէս. ընդ նմին. միանգամայն. *Եւ կապիճ նո՛յն լիցի տալոյ եւ առնլոյ. Եզեկ. ՟Խ՟Ե. 11: *Եմուտ յուրախութիւն տեառն իւրոյ. նոյն եւ դուք, թէ կամիք միայն. Ագաթ.: *Յորոյ պտուղ վայելեսցես ... նո՛յն եւ յիշատակեսցես զանուն իմ տրուպ. Նար. յիշ. կուս.: *Զհոգին կամաւ հօր աւանդէր, զհոգիս մարդկան նո՛յն ընծայէր. Շար.: *Պահք են եւ խարազն ինչ հանդերձիւք զպէտս քնոյն՝ նոյն եւ մերկութեան վճարել. Եփր. պհ.: մ. Ի ՆՈՅՆ, Ի ՆՄԻՆ. ԸՆԴ ՆՈՅՆՍ ԻՍԿ. Ի ՄԻ ԵՒ Ի ՆՈՅՆ. Ի ՆՄԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ. ՆՈՅՆ ԸՆԴ ՆՈՅՆ. մ. ἑπὶ τὸ αὑτό, ἑπιτοαυτό in id ipsum, simul. Անդէն առ նմին. զոյգ ընդ նմին. ʼի միասին. համանգամայն. միանգամայն. նոյն հետայն. (յայտ առնելով զմիութիւն իրաց եւ ժամանակի). *Դատաստան տեառն ճշմարիտ է, եւ արդար է ʼի նոյն: Ապաքէն ʼի նոյն քաղցրացուցեր ինձ եւ քեզ կերակուր: Եւ տէր յաւելոյր ʼի փրկեալսն հանապազօր: Ի նոյն Պետրոս եւ Յովհաննէս ելանէին ʼի տաճարն). եւ այլն: *Զայս ասելով՝ ʼի նոյն աներեւոյթ եղեն յինէն. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Ընդ նոյնս իսկ (ընդ ազատիլս) ʼի վանս երթամ. (տպ. ʼի նոյն աստի իսկ ʼի վանս երթայց). Իբրեւ զգեցուցի զնա, ʼի նոյն դարձեալ ննջեաց. Վրք. հց. ՟Դ: *Ի մի եւ ʼի նոյն ժողովեալ. Բուզ. ՟Դ. 5: *Հայրն անուբ եւ հայրն պիմէն եւ այլ եղբարքն նոցա՝ միոյ մօր ծնունդք էին, եւ ʼի նմին (այսինքն ʼի միասին) եղեն կրօնաւորք ʼի սկիտէ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ: *Ձեռն ʼի գործ առնէին, եւ ʼի նմին ժամանակի (այսինքն նոյն ժամայն. յն. յեղակարծումն) զգորգի հանդերձ զօրօքն ʼի փախուստ դարձուցանէին. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 37: *Նոյն ընդ նոյն չուեալ գնացին ʼի Բիւզանդիոն. Խոր. ՟Գ. 61: ա.մ. ՆՈՅՆ ՆՄԱՆ. ՆՈՅՆ ԵՒ ՆՄԱՆ. ա.մ. Յար եւ նման. նոյնպիսի. նոյնպէս. միանգամայն. իսկ յաստուածայինս՝ Բնութեամբ նոյն, եւ անձամբ նման. *Օ՛ն եկա՛յք ասեն՝ նոյն նման, եւ մեք ընդ նմա մեռցուք յանդիման. Գանձ.: *Որպէս բոլորն ʼի մարմնի, նոյն նման բովանդակն ʼի ծոց հօր. Ոսկիփոր.: *Որում եւ մեք նոյն նմանագոյն՝ երկրպագեմք անմուտ արեւուն. Գանձ.: *Ծնունդ կատարեալ միածինն, նոյն նման զուգակից եւ աթոռակից եւ արարչակից. Բուզ. ՟Դ. 5: *Նոյն եւ նման հօր եւ որդւոյ՝ հոգիդ անեղ եւ համագոյ. Շար.: *Չեն ʼի միմեանց ըստ բնութեան բաժանեալ ծնողն եւ ծնունդն, այլ ամենայնիւ նոյնք եւ նմանք՝ բաց յառանձնաւորութեանցն. Սանահն.: ՄԻ ԵՒ ՆՈՅՆ. ՆՈՅՆ ԵՒ ՄԻ. ἔν καὶ το αὑτό unum et idem. Ամենեւին նոյն. ո՛չ այլ եւ այլ, այլ նոյն ինքն մին այն. *Զայս ամենայն աջողէ մի եւ նոյն հոգի. ՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Բ. 11: *Երկոցունց մարգարէութեանցն մի եւ նոյն դիտաւորութիւն է, եւ չիք այլ ինչ այլաբանութիւն ʼի միջի. քանզի ո՛չ այլ եւ այլ հոգի ետուն զմարգարէութիւն, այլ նոյն եւ մի հոգի. Եզնիկ.: ՆՄԻՆ ԱՂԱԳԱՒ. (2-0433) այսինքն Նորին աղադաւ. նմին իրի: Սարգ.: մ. ՆՄԻՆ ԻՐԻ. (2-0433) մ. այսինքն Վասն նորին իրի. վասն այնորիկ. վասն որոյ. *Անուրջս ահագինս նմին իրի տեսանէր. Խոր. ՟Բ. 33: *Նմին իրի ասէ. Սարգ. ստէպ: մ. Ի ՆՄԻՆ. (2-0433) իբր մ. Տ. ՆՈՅՆ, Ի ՆՈՅՆ: Ի ՆՄԸՆԷՔ. (2-0433) ՆՄԻՆՔ, ՆՄԻՑ. Ի ՆՄԻՆ. ըստ նմինք. (յն. ոճով). Որ ինչ ենն ʼի նմին, կամ ʼի նոյն կարգէ. ʼի նմանէ, եւ ըստ նմին եղեալքն. եւ նոցին՝ որք. նոյն. *Ի նըմնէք սեռէ հակատարա. բարձեալքն ʼի միմեանց: Ի նըմնէքն սեռէ. ըստ նմինքն տարբերութեան. ʼի նմինց սեռի. Արիստ. ստորոգ.: *Նոցին ահա գտակք լինելով, միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին մոլորական վարդապետութեան. Պիտ.: ՆՈՅՆ ԸՆԴ ՆՈՅՆ. (2-0441) Տ. ՆՈՅՆ: ՆՈՅՆ ԻՆՔՆ. (2-0441) Տ. ՆՈՅՆ: մ. ՆՈՅՆ ՀԵՏԱՅՆ. (2-0441) մ. ἑξαυτῆς, ὦς ἅν e vestigio, eodem momento, continuo, mox. որ եւ Ի ՆՈՅՆ ՀԵՏԷ կամ ՀԵՏՈՅ. յար եւ նման լտ. է՛ վէսդիճիօ. Զհետ այնր փութապէս. յետ այնորիկ իսկոյն. անդէն առ նմին. զոյգ ընդ. այն ինչ. ... *Նոքա նոյն հետայն արշաւեցին ʼի քաղաք մի ամուր. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 27: *Արդ զսա ակնունիմ արձակել, որպէս նոյն հետայն զանձնէ ստուգեցիցʼʼ. այսինքն իսկ եւ իսկ ընդ ստուգելն. Փիլիպ. ՟Բ. 24: *Մտածութիւն, եւ նոյն հետայն (կամ ʼի նոյն հետայն) գործն: Նոյն հետայն՝ դիմէ յաշխարհն պաղեստինացւոց: Նոյն հետայն վախճանի եւ հերովդէս. Խոր. ՟Ա. 28: ՟Բ. 13. 25: մ.շ.ա. ԶՆՈՅՆ ՀԵՏԱՅՆ. (2-0441) մ.շ.ա. τὸ, τὰ ἐξῆς, ἐξῆς exinde, deinde, sequens, sequentia οἰ μετ’ αὑτοῦς sequentes, reliqui. հետէ անընդմիջապէս կամ յաջորդաբար. զհետ այնր. հետեւաբար. ըստ նմանէ. որ զկնի. որ ʼի կարգին. մնացեալն. *Եւ զնոյն հետայն լուսատեսակս հանդերձս արկանեն ʼի վերայ նուիրեցելոյն: Եւ զնոյն հետայն ընթերցմունք լինի հետեւաբար: Աւելորդ է զնոյն բանիւք շուրջ գալ անդրէն, եւ ոչ յորս զնոյն հետայն՝ անցանել: Եւ զորս յետ իւրոյն զնոյն հետայն՝ հաղորդեցոյց: Եւ զորս նոյն զհետայն նորին յառաջ ածել: Եւ որոց զնոյն հետայն: Ամենայնին զնոյն հետայն կենացն (այսինքն զմնացեալ կենացն) զվերակացութիւն ընդունել. Դիոն. ստէպ: ՆՈՅՆ ՀԵՏԵԱՅՆ. (2-0441) Որ ինչ զհետ այնր ունիցի լինել. *Յաղագս որ ʼի խորհրդակցացն բան, զկնի ապա եւ իւր որ ինչ մտածութիւն, եւ նոյն հետեայն գործն. Խոր. ՟Ա. 27: մ. ՆՈՅՆՕՐԻՆ կամ ՆՈՅՆ ՕՐԻՆ. (2-0441) մ. αὑθήμερος eodem die, eo ipso die. Ի նոյն օրն. ʼի նմին աւուր. առ օրին՝ անյապաղ. ... *Նոյն օրին հատուսցես զվարձս նորա, եւ մի՛ մտանիցէ արեգակն ʼի վերայ այնորիկ. Թուոց. ՟Ի՟Դ. 15: *Նոյն օրին երթեալ պատմեաց. Եւս. քր. ՟Ա: *Նոյն օրին իսկ, իբրեւ իջուցին զնա անդր, ʼի տեսլենէ օձիցն սատակեալ իցէ. Ագաթ.: *Յետ քանի՞ աւուր ... յիւրմէն՝ նոյն օրին, յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք. Պիտ.: ՆՈՐԻՆՆ ՆՈՐԻՆՔՆ. (2-0446) Տե՛ս ՆՈՐԱՅՆ, նորայքն. *Զնորայսն խօսեցուք, եւ զնորինսն արասցուք. Ոսկ. մ. ՟Ա. 2: ՆՈՅՆ ԶԻՆՔՆ. (2-1058) *Ու՞ր իցէ փոքրիկ աւետարանն այն. ասէ ծերն. զայն՝ որ միշտ ասէր, վաճառեցէք զինչս ձեր, եւ տուʼք ողորմութիւն աղքատաց, նոյն զինքն ես վաճառեցի, եւ ետու. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: Ի ՆՈՅՆ. *Յարուցեալ քո ʼի քնոյ, ʼի նոյն յառաջինբան՝ փառաւորեսցէ զաստուած բերան քո. եւ ʼի նոյն՝ սկսիր յօրհնութիւնսն աստուծոյ եւ ʼի սաղմոս. Վրք. հց. ձ: Ի ՆՈՅՆ ԺԱՄԱՅՆ. Տ. ՆՈՅՆ ԺԱՄԱՅՆ. *ի նոյն ժամայն յանկարծակի յարեաւ՝ որպէս ʼի քնոյ զարթուցեալ: Ի նոյն ժամայն յանկարծակի շարժեցան. Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ՆՈՅՆ" в других словарях:

  • ՆՈՅՆԺԱՄԱՅՆ — ( ) NBH 2 0441 Chronological Sequence: 10c, 12c, 14c մ. ՆՈՅՆԺԱՄԱՅՆ. Ի ՆՈՅՆ ԺԱՄԱՅՆ. εὑθύς, εὑθέως , παραχρῆμα, παραυτίκα, γέτοι statim, confestim, subito, e vestigio, continuo, illico. գրի եւ ՆՈՅՆ ԺԱՄԷՆ. այսինքն Ի նոյն ժամէն. ʼի նմին ժամանակի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՐ — (աւուր, յօրէ, աւուրբ, աւուրք, ուրց, ուրբք. (անկանոն է հոլովս, որպէս եւ հայր, հօր, մայր, մօր). ) NBH 2 1031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ՕՐ կամ ԱՒՐ. (լծ. եբր. աւր, որ հնչի օ՛ր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՅՆՕՐԻՆ — ( ) NBH 2 0441 Chronological Sequence: Early classical, 6c մ. ՆՈՅՆՕՐԻՆ կամ ՆՈՅՆ ՕՐԻՆ. αὑθήμερος eodem die, eo ipso die. Ի նոյն օրն. ʼի նմին աւուր. առ օրին՝ անյապաղ. ... *Նոյն օրին հատուսցես զվարձս նորա, եւ մի՛ մտանիցէ արեգակն ʼի վերայ այնորիկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆ — (ինքեան կամ ընքեան.) NBH 1 0855 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. Տե՛ս. եւ ԻՒՐ, իւրեան. αὑτός, ή, ό ipse, a, um Էական դերանուն առաւել յերրորդ դէմս, որպէս նա ինքն, նոյն ինքն, անձն իւր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0346 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 13c ն. ՅԱՐԵՄ ՅԱՐԻՄ. συνάπτω, ομαι, ἑρείδω conjungo, copulo, confirmo, fulcio, haereo προστίθημι appono, addo κολλάω, προσκολλάω, ομαι agglutino, or, adhaereo եւն. Յար՝ այսինքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԷՆ — ( ) NBH 1 0132 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c մ. Անդ. ʼի նմին վայրի. ʼի յիշատակեալ տեղւոջ. հոն տեղը, նոյն տեղը. ... αὑτοῦ ibi, ibidem կամ լոկ յօդիւ, ἑν τῶ եւն. *Հաճոյ թուեցաւ Շիղայի մնալ անդէն: Նստէր անդէն ʼի տան:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱ — (նորա, նմա, նովաւ, նոքա, նոցա, նոքօք.) NBH 2 0383 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c գ. αὑτός, ἑκείνος ille, ipse; is, ejus . Դերանուն ցուցական, յայտնիչ անձին կամ իրի ցուցելոյ իբր յերկրորդ կարգի, ո՛չ սա, ո՛չ դա, այլ երրորդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»