ԻՆՔՆ

ԻՆՔՆ
(ինքեան կամ ընքեան.) NBH 1-0855 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. Տե՛ս. եւ ԻՒՐ, իւրեան. αὑτός, -ή, -ό ipse, -a, -um Էական դերանուն առաւել յերրորդ դէմս, որպէս նա ինքն, նոյն ինքն, անձն իւր. ... *Ինքն գիտէր զինչ առնելոց էր: Ինքն գիտէր զինչ առնելոց էր: Ինքն իսկ խոսեսցի վասն իւր: Առնու ընդ իւր եօթն այլ այսս արագոյն քան զինքն: ինքեանք սոքա ասասցեն: Ինքեանք ընտրեցին զճանապարհս իւրեանց. եւայլն: *Զինքեանն սպանանէ փեսայ. Խոր. ՟Բ. 81: *Կարաց գերազանցել զամնեքումբք ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն. Պիտ.: *Ինքեամբ կերակրեսցէ մեզ. Արշ.: *Նոյն ընքեան իսկ նման: Սոքաընքեաց զներհակն ասեն. Պղատ. եւթիփռոն.: *Ինքեան իշխանութեամբ զամենեսեան ապրեցոյց. Շար.: ԱՍԻ եւ զանանձն իրեաց. *ինքն հեղու, եւ տիկքն կորչին. Ղկ. ՟Ե. 37: *Յեզր ծովակի միոյ, որոյ աղի են ջուրքն՝ մանունս ունելով ձկունս յինքեան. Խոր. ՟Ա. 10: *Աղբերք մշտաբուղխ՝ ինքեանք ʼի նմին յորդութեան կան. Եզնիկ.: *Ստիպին պնդենինքեանք զինքեանս (ջուրքն) ելանել զեղուլ ընդ երկիր ծաւալել. Վեցօր.: ԻՆՔՆ. յամենայն դէմս, որպէս Ես ինքն, դու իմքն, եւայլն. Տե՛ս եւ ԱՆՁՆ իմ, քո, նորա: *ԻՆքեանք ʼի նմին կաւոյ եմք. Յոբ. ՟Դ. 19: *Մի, աղաչեմք, մի՛ այսպէս չարաչար յաղագս ինքեանց խորհեսցուք, եւ մի՛ ʼի մեզ ինքեանս մխեսցուք սուր. Դիոն.: *Յիս ինքն զորացաւ. Նար. եւայլն: *Զքեզ ինքն նախ քան զվտանդն բժշկեա՛: Քեզ ինքեան աստուած զպարգեւզփրկական դեղն. Ածաբ.: *նոյն ինքն զդժոխս աւերեցեր. Շար.: *Զքեզ ինքդասէ արարի դատաւոր կամաց քոց. Խոսր.: *Զաստուծոյ մարդասիրութիւնն ʼի մէնջ յինքեանց ʼի բաց փակեցաք. Առ որս. ՟Ե: գ. ԻՆՔՆ. իբր Ինքեանք. գ. *Յինքն արկանէին զազգատոհմսն. ՟Բ. Մակ. ՟Ը. 1: *Զիա՞րդ ինքն ոչ յինքանց ակն ածեն. Վեցօր.: ա. ԻՆՔՆ. ա. որպէս Նոյն. բուն, հելլենաբանութեամբ. ասըլ. *Տեղին ինքն ժառանգեաց զազգին խոտորութիւն. ՟Բ. Մակ. ՟Ե. 20: *Ի նմին ինքն ʼի պետրոսէ. Սարգ. եւայլն: Տե՛ս ՆՈՅՆ ԻՆՔՆ: Իսկ յասելն. *Ինքն տէրն մեր. ինքն քրիստոսʼʼ. ոչ է ʼի մեզ ածական, այլ գոյական՝ որ ունի զբացայայտիչ, իբրու Նա ինքն: ԻՆՔՆ ԱՌ ԻՆՔՆ. ԻՆՔՆ ՅԻՆՔՆ. որպէս Անձամբ ցանձն. առանձինն. ինքնին. ինքնիրեն, ինքիրմէն. ... *Եկեալ ինքն առ ինքն՝ ասէ: Ասէր ինքն առ ինքն. Վրք. հց. ձ: *ինքն յինքն խորհուրդ ինչ կալաւ. Կիւրղ. ծն.: ՅԻՆՔՆ ԳԱԼ. Զգաստանալ. խելաբերիլ. սթափիլ. ʼի միտս լինել. *Առնն միտք յինքն եկին. ՟Գ. Մակ. ՟Բ. 12: *Ի մէջ գիշերին յինքն եկեալ անտովն, եւ զարթուցեալ որպէս ʼի քնոյ. Աթ. անտ.: ԳՆԱԼ ՅԻՆՔԵԱՆ կամ ՅԻՆՔԵԱՆՍ. Երթալ առ իւրսն. գնալ ʼի տեղի իւր. *Դաւիթ գնայ յինքեան. Նախ. ՟ա. թագ.: *Էառ դաւիթ զգեղարդն եւ զկուժ ջրոյն ʼի սնարից նորա, եւ գնացին յինքեանս. ՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Զ. 12: մ. ԻՆՔԵԱՄԲ. որ եւ ԻՆՔԵԱՄԲ ԻՆՔԵԱՆ. ԻՆՔԵԱՆՔ ԻՆՔԵԱՄԲՔ. որպէս մ. Ինքնին. անձամբ անձին. ... *Ինքեամբ բարձեալ ունէր զխաչափայտն. Զքր. կթ.: *Եթէ դսրովեսցի սաստկապէս, ինքեամբ ինքեան վկայէ. Նար. լ: *Երթալ հասանեն ինքեան վկայէ. Նար. լ: *Երթեալ հասանեն ինքեանք ինքեամբք ʼի հարթ եւ ʼի միատարր տեղի. Վեցօր.: մ. ԻՆՔՆ ԸՍՏ ԻՆՔԵԱՆ. իբր մ. իւրով նութեամբ. ըստ բնութեան իւրում. յէուէ իւրմէ. էապէս. տիրապէս. իւրեւ. ինքնին. *որչափ ինչ ժամանակս ինքն ըստ ինքեան մնայ. Անյաղթ պորփ.: *Եւ ո՛չ մի բնութիւն ինքն ըստ ինքեան բաւեալ լինի՝ անապատ լեալ յառ ʼի նմանէ փրկութենէն. Արիստ. աշխ. *Ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար է զօրութեամբ (մարդս): զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր ջուր. Պիտ.: *նախանձն ինքն ըստ ինքեան չար է. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ե: ԸՍՏ ԻՆՔԵԱՆ. ʼի փիլիսոփայական բանս նշանակ է բնութեան, գոյացութեան. որում հակակայի Ըստ պատահմանն. *Անանջատականացն են որ ըստ ինքեանց են եւեն որ ըստ պատահմանց. զանանջատականն աստուստ բաժանէ ʼի գոյացութիւն եւ ʼի պնտահումն. քանզի ըստ ինքեան ասելով՝ զգոյացութիւն նշանակեաց. քանզի սովորութիւն է արիստոտելի զբնութիւն ըստ ինքեան անուանել, որպէս ինքնագոյ. իսկ ըստ պատահմունքն ոչ առեալ լինինʼի գոյացումն բանի. Անյաղթ պորփ.: մ. ԸՍՏ ԻՆՔԵԱՆ. իբր մ. Ինքնին. առանձինն. ... *Զատեցաւ յայլոցն, եւ ներողութիւն եղեւ նմա՝ ըստ ինքեան ագանել. Ոսկ. գծ.: *Զոր ինչ ըստ ինքեան ոչ կարէ վճարել ոք, ʼի ձեռն այլոց վճարէ. Բրսղ. մրկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ԻՆՔՆ" в других словарях:

  • ԱՅՍ — I. (այսր, այսմ, յայսմ, այսու, այսք, այսց. կամ այսորիկ, այսմիկ, յայսմանէ, այսուիկ, այսոքիկ, այսոցիկ, յայսցանէ, այսոքիւք.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դեր. ցուց. ա. Իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՅՆ — (նորին. նմին. նովին կամ վիմբ. Նոյնք կամ նոքին, նոցին՝ նոցուն՝ նոցունց. նոքիմբք՝ նոքումբք՝ նովիմբք. ) NBH 2 0439 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դերան. ցուց. ա.գ. αὑτός, τή, τόν, οugr… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ն — ( ) NBH 2 0382 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c յօդ Յօդ. որպէս ռմկ. ը. յարի ʼի վերջկոյս անուանց՝ նշանակութեամբ դերանուանցս ծագելոց յիւրմէ, այն, նա, նոյն ինքն. որպէս յն. ὀ, ἠ, τό եւ իտ. il, la, lo. *Ոչ ասեն նմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՒՐՈՎԻ — ( ) NBH 1 0876 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c մ. ԻՒՐՈՎԻ ԻՒՐՈՎԻՆ. αὑτός, ἐαυτῷ, τῇ, τοῦ ipse, per se, se se. Իւրեւ. ինքնին. անձամբ անձին. եւ Դիւրաւ. ինքիրեն. անձամբը. ինքիրմէ. ... *Յանիծանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕՏ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0048 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἁμυδρός, μικρός hebes, subobscurus, parvus, tenuis, exiguus Նսեմ. մեղմ. բութ. նուազ. դոյզն. տկար. թոյլ. մշուշ, մթնշաղ, թուլ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐ — I. (առն, յառնէ, արամբ. արք, արանց, արամբք.) NBH 1 0097 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. Արու մարդ. չափահաս կամ կատարեալ. յարբունս հասեալ, երիտասարդ. եւ լի աւուրբք. էրիկ մարդ ... (ծ. եւ յն. լտ. անէր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԻՆ — ( ) NBH 1 0862 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c մ. αὑτομάτως, τη sponte, per se Ինքն՝ իբրեւ. ինքեամբ. ինքիրմէ. ինքիրեն. ... *իբրեւ զհասակ ինքնին անկեալ ʼի զօղնոյ: Երկիրն ինքնին բերէ զպտուղն: Դուռն՝ ինքնին բացաւ նոցա. եւայլն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐ — (որոյ, որում, յորմէ, որով. որք կամ որ, որոց, զորս կամ զոր, յորոց, որովք. Տե՛ս եւ զհամառօտեալն՝ Ո, ոյր, ում, ոյք, ոյց. ) NBH 2 0526 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c Դերանուն յարաբերական՝ գոյական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԾԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0020 Chronological Sequence: 11c, 13c ա. Եղական. զգալի. ոչ միայն լինելութեամբ՝ այլ եւ ծննդեամբ ʼի լոյս ածեալ. մարմնաւոր. հողեղէն. փոփոխական. *Ի նմանէ են յառաջացեալք ածականքս, եւ միեղինացն դասք. Մագ. ՟Ե: ԱԾԱԿԱՆ՝ ըստ քերականաց յետին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»