ՈՄՆ

ՈՄՆ
(ուրումն կամ որումն, ումեմն կամ ուրեմն, ոմամբ, ոմանք, անց, ամբք.) NBH 2-0515 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c ա.գ. τίς, τίνες, τι quidam, quaedam, quoddam; aliquis, -qua, -quid; quispiam, certus, nonnulli τό μεν, τό δε illud, hoc ὀ, ἤ, τό hic, haec, hoc. Ոք, այն ոք, այլ անուն. մին, միւսն. է՛ որ. են որ. մեկը, մեկալը. ... *Ասէ ոմն ցնա: Ոմանք ի դպրացն: Ոմանք ի նոցանէ, ի սոցանէ, յայսցանէ՝ յայնցանէ: Քահանայ ոմն: Ոմն օրինական: Կանայք ոմանք: Առն ուրումն մեծատան: Թագաւոր զոմն ասեն զյիսուս. եւ այլն: Կամ *Ոմն պահէ օր ըստ օրէ, եւ ոմն պահէ զօրհանապազ: Ոմն քաղցեալ, եւ ոմն արբեալ: Ումեմն ետ հինգ քանքար, եւ ումեմն երկուս, եւ ումեմն մի: Ումեմն ի հոգւոյն տուեալ է բան իմաստութեան, այլում բան գիտութեան, եւ այլն: *Ասաց ոմն յօտարացն (պղատոն). Առ որս. ՟Ե: *Որպէս ոմն յումեմն է առեալ՝ ոմանց իմաստասիրեաց (պօղոս առ աթենացիս բանիւ միոյ ի քերթողաց նոցա). Նար. առաք.: *Ոմն մի մարգարէ ի քրիստոնէից երեւեցաւ: Ոմն մի անկեալ մեռաւ: Ոմն մի որոց անդն կային՝ ասէ: Ստգտանէ զքեզ ոմն մի. Տէր Իսրայէլ.: Ճ. ՟Ա.: *Որումն կառօք տեսեալ՝ իբրեւ զօրավար պայծառագոյն, եւ որումն իբրեւ զայր մի ի դատողական աթոռ դատաւոր. Ագաթ.: *Սուրբ հոգին առ ինչունակ է, զի որումն հոգի է. վասն զի ի դէմս հօր եւ որդւոյ ասի հոգի. Քեր. քերթ.: *Հանդիպեալ ուրեմն մեծատան, որ էր այր երեւելի. Ճ. ՟Ա.: ՈՄՆ. որպէս Իմն. ինչ. մի. այս. այն. (ըստ յն. ոճոյ.) *Ոմն քերականութիւն: Ոմն ձի: Ոչ ինչ յաւէտ մարդն գոյացութիւն՝ քան ո՛մն արջառ: Ոմն ձեռն, ոմն գլուխ: Ըստ երկրորդաց ոմանց գոյացութեանց. Արիստ. ստորոգ.: *Զտեղի ոմն խոնարհ, եւ զոմն վերագոյն ասել՝ ո՛չ է առն խոհեմականի. Պղատ. տիմ.: *Որպէս երկաթ ոմն հոգիքն քաղցելոցն հրատեսակ լինելով՝ կակղագոյն լինել եւ նորագոյն. Պղատ. օրին. ՟Բ: *(Մարդն ստեղծաւ) մարմին վասն ամբառնալոյն, եւ հոգի վասն շնորհին. ոմն զի չարչարեսցի, եւ ոմն՝ զի մնասցէ. Ածաբ. ծն.: *Գետ ոմն հոսի ի գաւառի հայոց լերանցն. Ճ. ՟Ա.: *Եւ էր տեսանել զթաբոր՝ նոր զոմն սինա. Խոր. վրդվռ.: *Յետ հնոյն աւանդութեան նորս կտակարան քարոզի. ոմն ասաց զլինելոցն, իսկ ոմն կատարեաց. նա պատկերօք, սա մերձ գոլով. Դիոն. եկեղ.: *Ոմանք ի նոցանէ (ի մարդկային կրից) բնականք ասին, իսկ ոմանք յետամտականք ի մեզ եղեն. Յհ. իմ. երեւ.: *Որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով. Խոսրովիկ.: *Կին դու, մեծ ոմն են հաւատք քո. Եփր. համաբ. որ են ոճք խափանեալք: Անսովոր է եւ ասելն. *Եղեալք պատկերք ի ձեռաց ճարտարի, ոմն փայտեայք են, եւ ոմն քարեայք. ոմն են պղնձիք, եւ ոմն են արծաթիք, եւ ոմն ոսկիք. Ագաթ.: ՈՄԱՆ. Անլուր հոլով, որպէս Ուրումն, իրիք. *Վասն չար ունակութեան ոման (յն. իրիք) մարմնոյն, եւ անհրահանգ սննդեանն, չարն լինի չար. Պղատ. տիմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ՈՄՆ" в других словарях:

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻ — (միոյ կամ միոջ, միում, ʼի միոյ կամ ʼի միոջէ, միով, ʼի միում. գտանի եւ միք, միոց.) NBH 2 0261 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c εἶς, μία, ἔν unus, una, unum. Սկիզբն թուոյ, առաջին ʼի թիւս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱՇԻՀ — (շհոյ, կամ (նաշհի) հւոյ.) NBH 2 0405 Chronological Sequence: Unknown date, 8c գ. ՆԱՇԻՀ եւ ՆԱՇԻ. գրի եւ ՆԱՇԻԽ. ար. պ. նէշա, նիշաստա . σεμίδαλις semila, similago եւս եւ πέμμα, χονδρίτης եւ այլն. Գերմուկ ալիւր՝ ազնիւ եւ բարակ. որ եւ ՍԻՄԻՆՏՐ, ՍԻՂԻԳՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՔ — (ուրուք, ումեք, յումեքէ. ոմանք. ոմանց, եւ այլն. (գտանի եւ ումեքիւ, ոքք կամ ոք.)) NBH 2 0561 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c Ոմն. մի ոմն. եւ Մի. մի ինչ. իմն. ինչ. այս ինչ. τίς, τι aliquis, qua, quid;… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻՒՍ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. Զանգուած կաւոյ քառակուսի ʼի պէտս որմոյ, է՛ որ շաղեալ յարդիւ եւ չորացուցեալ յարեւու. պրս. ախիյզ եւ է որ անյարդ՝ թրծեալ հրով, կամ ագուռ. պրս. աճուր, ակիւռ: πλίνθος (լծ. բլիթ).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԲԱՂԻՄ — (ղեցայ, ղեալ.) NBH 1 0723 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ձ. ԶԲԱՂԻՄ περισπάομαι, τυβράζομαι եւն. occupor, distrahor, turbor, sollicitus sum որ եւ ԶԲԱՂՆՈՒԼ, ԶԲՕՍԱՆԻԼ, ԾՓԻԼ. Պատաղիլ. պարապել ʼի հոգս. ցնդիլ. շփոթիլ. զհետ մտանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆ — (ցման.) NBH 1 0777 Chronological Sequence: 10c, 12c, 14c Տ. ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾ, եւ ԸՆԹԵՐՑՈՂՈՒԹԻՒՆ. կարդալը, կարդացմունք. *Վերծանութիւն ասէ ըստ յունաց՝ զընթերցումն ըստ մերումս. Նչ. քեր.: *Ոմն զքարոզութիւնն, ոմն զընթերցումն, ոմն զսաղմոսերգութիւնն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՇԽԱՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0865 Chronological Sequence: Early classical ա. ἁρχόμενος subditus. որ է ընդ իշխանաւ կամ ընդ իշխանութեամբ. իշխեցեալ. հպատակ. ... *Ոմն զաշակերտի, եւ ոմնզվարդապետի կարգ ունին. ոմն զիշխանի, եւ ոմն զիշխանաւորի. Ոսկ. կողոս. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՔ — ( ) NBH 1 0876 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c բայ էական. Է՛. ἕστιν, ὐπάρχε τι est, existit aliquid. Գո՛յ. գտանի ինչ կամ իմն. յորմէ բացասականն՝ Զիք, այսինքն ոչ է, ոչ գոյ. *Հա՛րկ է բացերեւոցել որպէս իք, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՆԴԱՂԱՏԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0920 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c գ. Խանդիւ աղեաց, կամ աղեկէզ ըղձիւք ամօքումն եւ աղերս. արգահատանք. Գթարկութիւն. գորով. գութ. անձուկ եւ կարօտսիրոյ. *Ոմն նղնչէ, եւ ոմն աղաչի. ոմն խանդաղատի, եւ զոմն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»