ՎԱՐԿՊԱՐԱԶԻ

ՎԱՐԿՊԱՐԱԶԻ
(-) NBH 2-0795 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c մ. παρέργως, ἑν παρεκβάσι obiter ὠς ἕτυχε, τυχόν perfunctorie, praeter susceptum opus, in digressu, casu, fortuito ac temere, indiscriminatim. Նոյն ընդ ձայնիցս Վայրապար, եւ Հարեւանցի. կամ առանց վարկի. որպէս եւ յն. բարէքվա՛սի. Վեր ʼի վերոյ. գործ առ գործով՝ երկրորդաբար. անխտրաբար. ըստ դիպաց. որպէս եւ լինիցի. առանց պաճուճանաց, եւ անխորհրդաբար. յանդգնաբար. ... *Վարկպարազի ասացեալ վասն յիշատակի: Ուսանիմք վասն քրիստոսի, որպէս վարկպարազի զիւրսն վարէր զկեանս: Այլ սոքա վարկպարազի եւ գործ առ գործով մեզ հարցեալ փորձեցան. Կոչ. է: Ոսկ. յհ. ՟Ա. 30: Նիւս. կազմ. ՟Ի՟Զ: *Պատմիցէ մի ըստ միոջէ զամենայն բանս վարկպարազի գոլով. Պղատ. տիմ.: *Զտէրութեան զմեծութիւն ոչ վարկպարազի յիշէ: Ասաց, մի՛ վարկ պարազի առ ճանապարհաւն ընկենուլ զնա. Խոսր.: Իգն.: *Այց առնելի է ո՛չ վարկպարազի: Ի կիր առնուլ ոչ վարկպարազի: Ոչ պղերգութեամբ. եւ ո՛չ վարկպարազի՝ գրոց հանդիպին: Մի՛ վարկպարազի, այլ յօժարութեամբ ընկալարու՛ք: Մի՛ վարկպարազի շփոթել զսրբազանսն նշանակս: Այսպէս գոռոզութեամբ վարկպարազի համարձակել ʼի պատասխանիսն. Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. նխ. ՟բ.: Ածաբ. առ որս. ՟Զ. եւ մկրտ: Դիոն. թղթ.: Բրս. հց.: ա. ՎԱՐԿՊԱՐԱԶԻ. ա. πανεργός quod est praeter susceptum opus, accessivus, levis. Ումպէտ. թեթեւ. դիւրին. ոչինչ. յետին. երկրորդական. ոչ մեծ ինչ վարկանելի. անշուք. *Զաւետարանին սպասաւորս մի՛ վարկպարազի համարեսցուք. Յճխ. ՟Թ: *Միանձունք՝ որ ոչ պահեն զտեսութիւն կանանց, այլ եւ զխօսս վարկպարազի համարին, ոչ ապրին նոքա. Նեղոս.: *Զվարկպարազին իբրեւ զգործ վարէք. իսկ զայն՝ որ քան զամենայն գործս կտրի կարեւորապէս պարտ է վարել, եւ ո՛չ վարկպարազի լինել վարկանիք: Վարկպարազի եւ դիւրին իմն կազմէր իւր սեղան. Յճխ. ՟Ի: Ոսկ. յհ. եւ Ոսկ. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ՎԱՐԿՊԱՐԱԶԻ" в других словарях:

  • ԳՈՐԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0573 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ἕργον (լծ. հյ. երկ). ἑργασία (լծ. արգասիք), ἑργατεία (ուստի թ. ըրղադլըգ ). opus (operis), operatio, factum, actus, actio,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԵՒԱՆՑԻ — ( ) NBH 2 0060 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c ա. որ եւ ՀԱՐԵՒԱՆՑԻԿ. (իբր հարմամբ կամ առ երիքերելով անցեալ.) Վեր ʼի վերոյ. վարկպարազի. դուզնաքեայ. չնչին. վեր ʼի վերանց բան մը. *Առ աչս հարեւանցի երեւականութիւն ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՄԱՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0015 Chronological Sequence: 6c, 12c ա. Առաւել կամ յոյժ տխմար. տգիտագոյն. անմտագոյն. աւելի կամ շատ տգէտ. *Ախմարագունիցն զթեթեւաշարժ երագութեան երեւեցուցանէ կարծիս: Այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ʼի կարի չար դատաւորացն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԹԻՌ — ( ) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Early classical ՅԱՅԹԻՌ, կամ ՅԱՅԹԻՌՍ ԿԱԼ. գրի եւ ՅԱԹԻՌՍ ԿԱԼ. Նոյն ընդ ՅԱԿՃԻՌՍ ԿԱԼ. պատրաստիլ իբր ʼի թռչել յօդս, կամ վերառնուլ զոտս եւ կարկառիլ առ ʼի լսել. *Պատերազմողին պա՛րտ է վարկպարազի ինչ գլխոյ դադար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՐՀՐԴԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0162 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c մ. ἁπροβουλεύτως inconsulte, to Առանց խորհրդոյ, կամ կանխաւ խորհելոյ. անմտաբար. անզգայաբար. վարկպարազի. վայրապար. անպատճառ. ... *Անխորհրդաբար եւ առանց յառաջագոյն ինչ իմանալոյ գործել. Փիլ. նխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՐՀՐԴԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0163 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c Տ. ԱՆԽՈՐՀՐԴԱԲԱՐ. *Ո՛չ վարկպարազի եւ անխորհրդապէս: Մերձենայր յերկոսեանն ոչ անխորհրդապէս. Շ. հրեշտ.: եւ Մտթ.: *Անխորհրդապէս ʼի բաց մերկացեալ զլուսեղէն զարդարանսն. Ճշ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑ — (ի, իւ. Անցք, ցից, ցիւք.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c գ. ԱՆՑ ԱնՑՔ διάβασις, διέξοδος , δίοδος, πάροδος transitio, transitus, via, per quam transitur Անցանելն, անցումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՒԵԼԱԳՈՐԾ — ( ) NBH 1 0296 Chronological Sequence: 5c ա.մ. περιεργότερος, ον curiosior, ius Առաւելութեամբ կամ յաւելորդս եւ վարկպարազի գործեալ. հետաքրքրական եւ ումպէտս. *Է՞ր աղագաւ ընդ այսոսիկ անցի, եւ առաւելագործ (կամ աւելագործ) թերեւս (քան) ըստ բազմաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱԳԱՆԳ — (գի.գանգաց.) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՐՁԱԳԱՆԳ մանաւանդ ԱՐՁԱԳԱՆԳՔ. ἡχώ echo, vox repercussus գրի եւ ԱՐՁԱԳԱՆՔ, եւ ԱՐՁԱԳԱՆԳ (իբր յոքն). գրի նաեւ որպէս ռմկ. ԱՐԾԱԳԱՆՔ. Գանդիւն արձանաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵԿԱՆԵՄ — (բեկի, բե՛կ.) NBH 1 479 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. κλάω frango Կոտորել կամ կտրել. մասնատել զամբողջ ինչ ʼի մասունս, եւ բրդել. մաս մաս՝ կտորբրդուճ ընել, կտրել. ... *Առեալ զհինգ նկանակն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»