ՑՈՅՑ

ՑՈՅՑ
(ցուցի, ցոյցք, ցուցից.) NBH 2-0916 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. δείξις, ἁπόδειξις, ἁνάδειξις , ἑπίδειξις ostentatio, indicium, argumentum, demonstratio παράδειγμα exemplum παραβολή parabola. Արմատ Ցուցանելոյ՝ իբր Ցուցումն. ցուցակ. արտաքին ցուցակութիւն. երեւեցուցումն. երեւոյթ. եկեւումն. երեւոյթ. երեւումն. դրսէն ցցնելը. ... *Մի՛ առնել առաջի մարդկան՝ որպէս թէ ʼի ցոյց ինչ նոցա: Զամենայն գործս իւրեանց առնեն ʼի ցոյցս մարդկան. Մտթ. ՟Զ. 1: ՟Ի՟Զ. 5: *Ի ցոյցս մարդկան ճգնել, կամ աղօթել. Մանդ. ՟Ժ՟Ը: Խոսր.: *Զարդարին, եւ ʼի ցոյց լինին. Վրք. հց. ՟Զ: *Աներեւելիս պարտ էր առնել, եւ առանց ցոյցս առնելոյ՝ զոգւոցն մաքրութիւն. Փիլ. ել.: *Վասն է՞ր ինձ ցոյցս առնես, յորժամ աղքատին ողորմիս: Զի մի՛ ʼի ցոյցս ինչ գործիցեմք: Ի ցոյցս ինչ գործ ոչ գործէ: Ո՛չ ʼի ցոյցս ինչ գրեցին՝ զոր ինչ գրեցին: Յաղագս մեծութեան եւ պատուասիրութեան ʼի ցոյց առնելով: Յաղագս մարդկան գովութեան ʼի ցոյցս արարեալ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 15: ՟Բ. 2. եւ 5: Ոսկ. յհ. Ոսկ. ՟ա. կոր.: *Զխայտառականս ամօթոյ իւրեանց (զկուռս) ցոյց առնեն մարդկան. Բարուք. թղթ. (որ բերի եւ ʼի ՟Գ նշ.): ՑՈՅՑ. Նշան. նշանակ. հանդէս, փորձ. օրինակ. գաղափար. նիշան. ... *Խնդրել ʼի մարդկանէ փառս՝ ցոյց է անհաւատութեան. Բրս. հց.: *Պղինձ պճնելի՝ ցոյցք առաքինութեան. Նար. ՟Բ: *Առ ʼի ցոյցս զօրութեան: Կամէր ʼի ցոյցս (այսինքն ցուցիւք) զօրութեան իւրոյ ʼի զղջումն բերել զնոսա. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 21: ՟Բ. 19: *Ամենայն աշխարհ անտեսանելին եւ անմարմինն՝ ցոյց օրինակի է երեւելոյս: Անմարմին երկինն է ցոյց օրինակի է երեւելոյս: Անմարմին երկինն է ցոյց օրինակի տեսանելոյս. Փիլ.: *Այսոքիկ բարձրագոյն ցոյցք էին օրինակի հանդերձելոցս: Ծնանելն կուսի որդի՝ այս ʼի վեր են քան զբնութեանն ցոյցք: Զցոյց զօրութեան որդւոյն Աստուծոյ՝ զոր հայցեցի, ոչ ետուր. Շ. բարձր. եւ Շ. մտթ.: *Ըստ ջրոյ ցուցի իջելոյ ʼի խողովակէ յաւազին տեղիս. Երզն. քեր.: *Եթէ մերձեսցի ոք յայլ զբազմունս (ցնորս), եւ գիրս դիւաց, եւ ʼի ցոյցս լուսնի եւ աստեղաց. Կանոն.: ՑՈՅՑ. Առակ նշաւակի. տեսիլ նշաւակի. հանդէս յաղթանակի. ձաղ. *Եղիցես յառակ, եւ ʼի ցոյց, եւ ʼի զրոյց ʼի մէջ ազգաց. Օր. ՟Ի՟Ը. 37: *Առ ոմանս երկայնամիտ լինի, եւ զոմանս ցոյց առնէ ʼի խրատ ամբարտաւանից. Իգն.: *Ի ցոյց շրջին վասն յաղթութեան թագաւորին: Ի ցոյց շրջեցուցանէ. Սեբեր. ՟Գ: *Արար զնա ցոյց բարեկամաց իւրոց. Ճ. ՟Ա.: *Զայնպիսին ցոյց արասցեն, եւ ընկեսցեն եւ մերժեսցեն: Ընկեցեալք լիցին ʼի պատուէ անտի երիցութեանն, եւ ցոյցք լիցին իբրեւ ընկեցեալ՝ ժողովրդեանն առաջի. Կանոն.: ՑՈՅՑ. Ապացոյց. տարացոյց. ցուցակութիւն յայտնի պատճառօք. ցուցում. ... *Ի ձեռն օրինակի պարտ է յանդիման կացուցանել զցոյցս խոստացելոցդ: Ի գրոց ինձ հատո՛ զցոյցսն. Աթ. ՟Ը: *Եւ զի՞նչ է տրամախոհիլն, եւ զցոյցն բանիւ ցուցանել անկարօղ գոլ. Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ: *Գործքն ցոյցք էին սիրոյն. Առ որս. ՟Ե: *Այս իսկ է սիրոյ նորա ցոյցք. Յճխ. ՟Բ: *Յորժամ նուազութիւն իցէ յայտնի ցուցից կա՛մ բանիւք կամ գրովք, ʼի վկայս ապաստանին: Նմին իսկ ʼի ցուցէս հաւանեցուցից. Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. յովն.: *Զի՞նչ այլ քան զայս յայտնապէս ցոյցք առակաւոր բանիս. Իգն.: *Եւ այս վասն սորին բաւական է առ ʼի ցոյց. Շ. թղթ.: ՑՈՅՑ. Տե՛ս եւ ՑՈՒՑ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ՑՈՅՑ" в других словарях:

  • ԻՐԱՒԱՑԻ — (ցոյց, ցեաց.) NBH 1 0872 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. δίκαιος, ον justus, um; aequus, um Արդարացի. ուղիղ. ... Զանձանց ասի որպէս Արդար, արդարադատ. *Եւ դուք եղիջիք ինձ իրաւացիք, ասէ տէր. Ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒ — (մոյր, մում.) NBH 2 0299 Chronological Sequence: 6c ա. Անպէտ բառ, փոխանակ ասելոյ, Մի, միոյ (կամ միոյր), միում. εἶς, μία, ἔν unus, a, um. *Զանազանեալ է միակն (այսինքն միութիւնն) ʼի միոջէ. ցոյց է միակն, եւ նմանութիւն միակին՝ մու. ցոյց է միակն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի, ցո՛յց.) NBH 2 0918 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. δείκνυμι, δεικνύω, ἁποδείκνυμι , ἑπιδείκνυμι ostendo, indico, monstro, demonstro σημαίνω, ἑμφανίζω, διασαφέω, ἁναγγέλλω , ὐπογράφω designo, manifesto եւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱՑՈՅՑ — ( ) NBH 1 0195 Chronological Sequence: 8c ա. Որ զանձն ցո՛յց կամ ʼի ցոյց առնէ. փառասէր. ցուցամոլ. *Կրօնաւորք կեղծաւորք, անձնացոյցք. Խոր. ՟Գ. 68 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0245 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c Տ. ԱՆՏԵՍ ըստ ՟Ա նշ. ἁόρατος invisibilis եւն. *Որ է պատկեր աներեւոյթին աստուծոյ. եթէ կերպարան է անտեսանելւոյ, ապա եւ ինքն անտեսանելի է: Աներեւոյթ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0259 Chronological Sequence: Unknown date, 5c մ. δημοκοπικῶς ad popularem vel vulgigratiam Ըստ աշխարհի. ըստ հաճոյս ռամկին. աշխարհասէր եւ փառասէր մտօք. *Տօնեսցո՛ւք մի՛ աշխարհաբար, այլ գերաշխարհիկ: Ոչ աշխարհաբար տօնել, այլ աստուածապէս. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱՑՈՅՑ — (ցուցի, ից.) NBH 1 0264 Chronological Sequence: Unknown date գ. Ցոյց եւ ցուցակ աշխարհի. տեսարան տիեզերաց ծրագրեալ իւիք օրինակաւ. *Տուեալ նմա աստուածագիծ տախտակ՝ հրամայեաց այնու գրել զաշխարհարարութիւնն, եւ զօրինակն երկրի. եւ սկիզբն աշխարհացուցին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՑՈՅՑ — (ցուցի, ից.) NBH 1 0274 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԱՊԱՑՈՅՑ ἁπόδειξις demonstratio որ եւ ԱՊԱՑՈՒՑՈՒԹԻՒՆ. որպէս թէ Բացացուցութիւն. յայտնի ցոյց բանաւոր եւ իմաստասիրական. հաւաստիք. փաստ. տարացոյց. հաստատութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԵՐԵՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 475 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 12c գ. ἁπόδειξις comprobatio, demonstratio Բացերեւ ցուցումն. ցուցակութիւն. ցոյց. ապացոյց. յայտնութիւն. յայտ յանդիմանութիւն. *Զկնի յոլով եւ բազմապատիկ իրաց հզօրագոյն բացերեւութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»