ՓՈՔՐ

ՓՈՔՐ
(քու քուէ, քունք, քունց, քումբք.) NBH 2-0960 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. μικρός parvus, parvulus, paucus, pauxillus ἑλάττων, -σσων minor ἑλάχιστος minimus. որ եւ ՓՈՔՐԻԿ. Նուազ՝ շարունակ եւ տարորոշ քանակաւ, իբր ո՛չ մեծ, եւ ո՛չ շատ. այլ՝ մանր, կարճ, կրտսեր, մատաղ. եւ Դոյզն. սակաւ. խուն. սուղ. չափաւոր. թեթեւ. (լծ. լտ. փաւքուս. իտ. փիքքօլօ եւ փօքօ ). պզտիկ, եւ քիչ. ... *Կշիռ մեծ կամ փոքր: Չափ մեծ կամ փոքր: Բեա մի մեծ կամ փոքր: Ի փոքուէ մինչեւ ցմեծն: Ըստ փոքուն եւ ըստ մեծին դատիցիս: Եւ ես եմ մանուկ փոքր: Սեղանն պղնձի փոքր էր: Միթէ փո՞քր ինչ իցէ քեզ այդ, զի զատոյց զքեզ Աստուած իսրայէլի: Փոքր մատնս իմ ստուարագոյն է քան զմէջ հօր իմոյ: Որոջ մի փոքր: Խնդիր մի փոքր: Զամենայն սպասս՝ զմեծամեծս եւ զփոքունս: Անգոսնեաց զաւուրս փոքունս: Ի փոքունց նոցա մինչեւ ցմեծամեծս: Ի պատուիրանացս յայսցանէ ʼի փոքունց: Որ ʼի փոքուն հաւատարիմ է, եւ ʼի բազմին հաւատարիմ է: Զփոքր ինչ դատաստան ինքեանք դատեսցին: Առ փոքր մի սրտմտութեանʼʼ. յն. սրտմտութեան փոքու. եւ այլն: *Որով փոքր այս աշխարհս վարի՝ մարդս: Փոքումբ չափով չափեալ. Ածաբ.: *Ի մարմնաւոր վիշտսն մեծն զփոքրն ծածկէ. Ոսկ. կողոս.: *Փոքր է ժամանակ ճգնութեանս ե՛ղբարք, եւ մեծ է հանգիստն. Եփր. դատաստ.: *Եւ այս իմաստութիւն է՝ ʼի փոքունց իբրեւ ʼի մեծամեծաց երկնչել. Մխ. առակ.: *Այր ոմն ʼի պարսից՝ ոչ ʼի փոքունց եւ յաննշանից: Փոքումբքն առ բարձրագոյնս ածէին զնոսա: Ոչ է փոքր՝ թշնամանելոյն ոչ հատուցանել փոխարէնս: Մի՛ փոքր վարկանիր: Փոքր իմն թուեցեալ. Խոր.: Ոսկ.: Սարգ.: ՃՃ.: *Ի փոքունէն սկսանելով. Շ. մտթ.: Անսովոր են հոլովքս. *Առ եզեր գետոյն փոքր. Զենոբ.: *Եղիսէ լցոյց ʼի հացէ փոքրէ հարիւր այր: Ոչ իբր զփոքրէ իմեքէ չարէ. Մծբ. ՟Զ: Բրս. արբեց.: *Զմեծն արարին, եւ ʼի փոքրէն յաղթահարեցան. Տօնակ.: մ. ՓՈՔՐ ՄԻ. մ. ՓՈՔՐ ԻՆՉ. μικρόν, κατὰ μικρόν, ὁλίγον, βραχύ τι, βραχέως paululum, parum, parumper, modicum, in modico, leviter, breviter. Սակաւ մի. սակաւուք. փոքու իւիք. խուն մի. առ սուղ ժամանակ. գոյզն խտրոցաւ կամ խտրութեամբ. քիչ մը. ... *Աղէց նոցա փոքր մի ʼի սրբութիւն: փոքր մի առաւել գտար քան զնոսա: Փոքր մի յառաջ: Որում մի եղերուք չարչարակիցք: Փոքր մի ննջիցես. եւ այլն: *Փոքր ինչ խոնարհ արարեր զնա քան զհրեշտակս քո. Սղ. ՟Ը. 7: *Զլեզուն փոքր ինչ դադարեցուսցեն, եթէ կարասցեն արդեօք. Առ որս. ՟Ա: *Եթէ փոքր ինչ համբերեսցես, գտցես զբանիս ճշմարտութիւն. Բրս. պհ.: *Փոքր ինչ ʼի բա՛ց կացցես յինէն, զի ջեռայց: Փոքր ինչ ʼի ներքոյ կացեալ: Որով փոքր ինչ հաւանեցաւ պիղատոս լսել. Նոննոս.: Կիւրղ. գանձ.: Բրսղ. մրկ.: *Առ փոքր մի նիզակակցացն յանզգաստութենէ ʼի պարտութիւն մատնեալ: Առ փոքր մի ինչ բարկացեալ իցէ: Եւ ոչ առ փոքր մի խոնարհեցան. ՟Բ. Մակ.: Արծր. ՟Գ. 9: մ. ՓՈՔՐ ՄԻ ԵՒՍ՝ եւ. ՓՈՔՐ ՄԻՒՍ ԵՒՍ. ՓՈՔՐ ԻՆՉ՝ ԵՒ. մ. ἕτι μικρόν, παρά μικρόν, μικροῦ, ἕτι ὅλιγον, ὁλίγον, παρ’ ὁλίγον adhuc modicum, parum deerat, fere. Սակաւիկ մի եւս եւ. յետ սակաւուց. փոքր ինչ մնաց. դոյզն խտիր կայր. քիչ ատենէն, քիչ մնաց՝ որ. ... *Փոքր մի եւս (կամ միւս եւս) դադարեսցէ բարկութիւնն: Փոքր մի եւ այլ ոչ եւս իցէ ամպարիշտն: Փոքր մի եւս սասանեալ էին ոտք իմ: Փոքր միւս եւս՝ եւ տաց զքեզ ʼի մէջ ազգաց. եւ այլն: *Փոքր միւս եւս հեռացուցանել կամի զաշխարհս զայս յերկրպագութենէ աստուածոցն: Փոքր ինչ եւ կիպրիանոս զերծանէր ʼի մէնջ: Ո՜ տուգանիս, փոքր ինչ՝ եւ մեք երթանք զհետ վախճանելոցն. Ճ. ՟Ա.: Ածաբ. կիպր.: Ոսկ. ննջ.: մ. ՓՈՔՐ Ի ՇԱՏԷ. մ. ἁπὸ կամ ἑκ μέρους ex parte δι’ ὁλίγον) Փոքու մասամբ. Փոքր մի. ըստ մասին. յն. եւ լտ. ʼԻ մասնէ. քիչ մը, խել մը, ձեռք կուտայ, շատէ քչէ. ... *Փոքր ʼի շատէ գրեցի ձեզ: Կուրութիւն փոքր ʼի շատէ եղեւ իսրայէլի: Փոքր ʼի շատէ գիտեմք. եւ Այլն: *Փոքր ʼի շատէ ծծելով յանապական վերին օդոցն: Ասասցուք փոքր ʼի շատէ: Եւ ʼի մեզ փոքր ʼի շատէ խնայէին: Ասացաք փոքր ʼի շատէ: Փառացն բան հատուցեալ եղեւ փոքր ʼի շատէ: Փոքր ʼի շատէ յիշատակեսցուք: Զոր ծանուցաք փոքր ʼի շատ յիշատակեսցուք: Զոր ծանուցաք փոքր ʼի շատէ. Եղիշ.: Խոսր.: Ճ. ՟Ա.: Շ. խոստ.: *Զորս ʼի շատէն փոքր ասացի. Շ. եդես.: մ. ՓՈՔՈՒ ԻՄՆ. մ. ἑν ὁλίγῳ in modico. Սակաւուք. սակաւ ինչ մնալով. քիչ բանով. *Փոքուն իմն հաւանեցուցանես զիս լինել քրիստոնեայ: Խնդրէի յԱստուծոյ՝ ե՛ւ փոքր ե՛ւ մեծաւ լինել եւ այլն. Գծ. ՟Ի՟Զ. 28. 29: մ. ՅԵՏ ՓՈՔՈՒ. մ. ԶԿՆԻ ՓՈՔՈՒ ԻՆՉ. ՅԵՏ ՓՈՔՈՒ ԻՆՉ. Յետ սակաւոց. զկնի սուղ ժամանակի կամ բանից. քիչ մը ետեւ. *Հայեցայ յետ փոքու՝ զի ածան ʼի գերեզմանս: Յետ փոքու ինչ ասէ: Եւ զկնի փոքու ինչ ասէ. Լմբ. ժղ.: Աթ. ՟Ա: Արծր. ՟Գ. 3: *Զկնի փոքու միոյ ասէ դարձեալ այսպէս. Սարկ. հանգ.: *Եւ յետ փոքր ինչ՝ ասաց. Աթ. ի հոգին սուրբ.: մ. ՓՈՔՐ ՓՈՔՐ. կամ ԱՌ ՓՈՔՐ ՓՈՔՐ. ԱՌ Ի ՓՈՔՐ ՓՈՔՐ. ԸՍՏ ՓՈՔՈՒ ՓՈՔՈՒ. մ. κατὰ μικρόν paulatim. Առ սակաւ սակաւ գամ քան զգամ. քիչ քիչ, կամաց կամաց. ... *Փոքր փոքր յիշեցուցանեմ: Փոքր փոքր յաւելեալ ʼի նոսա զզօրութիւն: Փոքր փոքր՝ յառաջանալ իմաստիցն՝ պատուել. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 24: Իգն.: Լմբ. պտրգ.: *Առ փոքր զաճումն առեալ: Առ փոքր փոքր՝ յաւելուածովն գալ ʼի կատարումն: Առ փոքր փոքր յառաջատելով: Առ փոքր փոքղ՝ զգայութիւնս ողոքելով՝ պարտել. Յճխ.: Սարգ.: *Որ անարգէ զսակաւս, առ ʼի փոքր փոքր կործանեսցի. Սիրաք.: *Ըստ փոքու եւ առ սակաւ սակաւ խոշտանգեցից. Ճ. ՟Գ.: ՓՈՔՈՒՍՏ, կամ ՓՈՔՐՈՒՍՏ. (առաւել ռմկ. ) Ի փոքր հասակէ. ʼի մանկութենէ. պըզտըկուց. *Փոքուստ ոչ խրատեաց զիս. . . փոքրուստ տարեալ էին յանապատ. Ոսկիփոր.: մ. Ի ՓՈՔՈՒՍՏ. մ. Ի փոքր իրաց. ʼի փոքունց, փոքումբք. *Զի ʼի փոքուստն վարժեալք՝ դիւրաւ կարիցեն ʼի մեծագունիցն ելանել պահպանութիւն. Մխ. երեմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ՓՈՔՐ" в других словарях:

  • ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0350 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. περίσσευμα, περίσσεια, πρόσθεμμα , πρόσθεσις, προσθήκη abundantia, incrementum, additamentum, augmentum, auctus. Յաւելումն. յաւելադրութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՏ — (ի, ից.) NBH 2 0466 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. πολύς, πολλή, πολύ multus, a, um ἰκανός sufficiens, satis πλεῖστος plurimus. Բազում. յոլով. յոգն. եւ Յորդ. առատ. բաւական. յագեցուցիչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Природные памятники Армении — …   Википедия

  • ԴՈՅԶՆ — ( ) NBH 1 0638 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. βραχύς, ἤττον, ἕσχατος minor, minus, parum, brevis, vilis, tenuis որ եւ ԴՈՒՆ, ԴՈՅՆ. պ. տուն. ար. ճիւզի, ճիւզվի. Փոքր. խուն ինչ. փոքրիկ. թեթեւ. չնչին. յետին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՒՆ — ( ) NBH 1 0984 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c ա. ԽՈՒՆ, ԽՈՒՆ ԻՆՉ. ὁλίγος modicus μικρός parvus, exiguus. Դոյզն. սակաւ. փոքր. սուղ. քիչ, քիչ մը. ... *Վասն խուն արտասուաց. Փարպ.: *Ի խուն վայրկենի. Նար. ՟Ի՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԱՓԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0574 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. μέτριος, σύμμετρος mediocris, commensuratus, moderatus. Ունօղ եւ պահօղ զչափ. ոչ անցեալ ըստ չափ. ունօղ զչափակցութիւն. համեմատ. յարմար. եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱԿԱՒ — (ուց, ուց.) NBH 2 0684 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 14c ա. ὁλίγος, η, ον, μικρός, ρά, ρόν paucus, a, um ὁλιγοστός perpaucus, paucissimus ἑλάττων, σσον, ἤττον, ἤσσον minor, minus βραχύς, χύ brevis, ve,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱԿԱՒԻԿ — ( ) NBH 2 0686 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c ա. ՍԱԿԱՒԻԿ յորմէ ՍԱԿԱՒԻԿ ԻՆՉ. մ. ՍԱԿԱՒԻԿ ՄԻ. ὁλίγος, ον, α paucus, paululum, in paucis, modicus, um μικρός, όν parvus, um. Կարի սակաւ. դոյզն. դոյզն ինչ. խուն մի. փոքր ինչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՋ — (ի, աց.) NBH 2 0981 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. δυνατός, ἁνδρείος potens, virtilis եւն. եւ բայի ἁνδρίζομαι viriliter ago, in virum evado. Ուժեղակ՝ առաւել աջով. աջող. աջողակ ուժով. կորովի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Pokr Vedi — Infobox Settlement official name = Pokr Vedi Փոքր Վեդի native name = pushpin mapsize =150px subdivision type = Country subdivision name = Armenia subdivision type1 = Province subdivision name1 = Ararat leader title = leader name = established… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»