ԱՆՓՈՐՁ

ԱՆՓՈՐՁ
(ի, ից.) NBH 1-0253 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἅπειρος imperitus, ignorans, ἁπείρατος inexpertus, experimento carens. Որ չէ՛ փորձ, կամ զփորձ առեալ. անհմուտ. անտեղեակ. անգէտ. անվարժ. ... *Անփորձ ելով յառաքինութենէն: Յանխորհրդոցն եւ յանփորձից: Օտար իրաց եւ անփորձի՝ զբունն հարազատն եւ զընդ փորձ անցեալն. Փիլ.: *Անփորձ եւ անկիրթ մարդոյն. Եղիշ. ՟Բ: *Նաւուղիղ՝ ործացեալ եւ լքեալ զօրէն որ անփորձ է ծովու. Բրս. յուդիտ.: *Տղայական հասակն անփորձ է բարւոյ եւ չարի. Վրդն. աւետար.: *Անփորձ լինելով վշտի: Անփորձք պատրաստութեան: Զանփորձ ոմանս մարտից. Պիտ.: *Անփորձ մտօք. Յհ. կթ.: *Զայսլ խրատեմ, եւ ես ինքն անփորձ եմ. Նար. ՟Հ՟Ա: *Անփորձ գտեալ իշխանական կարգին: Ոչ եմք անփորձ յայսպիսի աստուածագործակ տնօրէնութեանց. Լմբ. պտրգ.: *Յանփորձից ոք տնկոց հարցանէ զնռնենի. Մխ. առակ.: Ասիցէ ումեք տխմարաց եւ անփորձից. Նիւս. կազմ. ՟Ի՟Դ: *Անփորձիցն եւ տկարաց: Անփորձ էր ʼի խարդախութենէ թշնամւոյն. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա. եւ ՟Զ: *Մի՛ զիս փորձեր, տէր, ընդ նմին, զանփորձ բարեաց ամենայնին. զփորձեալս ʼի չարն, եւ ոչ բարին, եւ զանհամբեր անձն ʼի փորձին. Յիսուս որդի.: ԱՆՓՈՐՁ ἁδόκιμος, ἅκριτος improbatus, reprobus, rejectaneus, indiscretus, inconsideratus Ո՛չ փորձեալ հրով, կամ այլովք փորձիւք. ոչ գտեալ փորձ եւ ընտիր. չընտրելի. անպիտան. խոտան. ... *Փո՛րձ տես զանփորձ արծաթոյ: Արծաթ ձեր անփորձ. Առակ. ՟Ի՟Ե. 4: Ես. ՟Ա. 22: *Մատնեաց յանփորձ միտս, եւ յախտս անարգութեան. Կիւրղ. գանձ.: *Ի միտս անփորձս. Ոսկ. եփես.: *Երիկամունքս անփորձ. Նար. ՟Ծ՟Զ: *Որոց սկիզբն անփորձ, եւ ամենայնն ʼի բաց ընկենլի: Անփորձ եւ աննշանաւոր մահու վճարեսցէ զկեանս. ՃՃ. *Յանփորձ եւ յանընտիր բարս: Անփորձք եւ անարգք. Փիլ. իմաստն.: ԱՆՓՈՐՁ. ἁπείραστος, ἅψαυστος, ἁθῷος intentatus, illibatus, expers, indemnis, ἅχραντος intactus Ո՛չ փորձեալ ʼի չարէ. անփորձելի. անպարտելի, ազատ, անկցորդ. անմերձ. անարատ. մաքուր. անշաղախ. կոյս. եւ առաքինի. *Աստուած անփորձ է չարեաց (կամ ʼի չարեաց. յն. չարաց.) Յկ. ՟Ա. 13: *Անփորձ մշակն քրիստոսի. Ճ. ՟Բ.: *Որ ամենեւին անփորձ ես ʼի չարեաց: Անփորձ յանցանաց. Նար. ՟Կ՟Գ. եւ Նար. խչ.: *Նա միայն գտաւ անփորձ ʼի չարէն, եւ հաճոյ աստուծոյ. Լմբ. ստիպ.: *Երկիր ծարաւուտ յկոյսն կոչէ, որ անփորձ էր ամուսնութեանն խառնից. Ոսկ. ես.: *Առ զմարմին յանփորձ կուսէն. Եղիշ. ՟Բ: *Հարսն անփորձ. Շար.: *Անփորձ են յառնէ: Յանփորձ ամուսնութենէ ծնար զէմմանուէլն. ՃՃ. *Պսակ ընտրութեան՝ անփորձ գովութեանʼʼ. իբր անստգիւտ, կամ չեւ տեսեալ. անլուր, Նար. կուս.: *Անփորձ բարեաց (այսինքն անմասն ʼի բարեաց). Յիսուս որդի.: *Եւ երեւիս որպէս զյոբն՝ անփորձդ (այսինքն չեւ փորձեալ ʼի դիւէ), եւ յետ փորձանացն՝ արդար. Լմբ. սղ.: ԱՆՓՈՐՁ. Որ ոչն փորձէ զանձն իւր, կամ չքննէ զխորհուրդ. եւ այլն. *Որ անփորձ եւ անսուրբ անձամբ ուտէ եւ ըմպէ, պարտական լինի արեանն քրիստոսի. Եփր. պհ.: Մերձենայ ʼի սոյն անփորձ խորհրդով: որպէս զանփորձ դատապարտիմ. Լմբ. պտրգ.: մ. ԱՆՓՈՐՁ. մ. Առանց փորձանաց կամ փորձեան. անվտանգ. *Որ զչափ աւուրն անփորձ անցուցանել զմեզ արժանի արարեր. Ճշ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆՓՈՐՁ" в других словарях:

  • ԱՆԸՆԴԵԼ — (ի, ից.) NBH 1 0148 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ԱՆԸՆԴԵԼ կամ ԱՆԸՆՏԵԼ ἁτίθασσος inconsuetus Ոչ ընդել. ոչ ընտելացեալ. անծանօթ, անփորձ, անտեղեակ ոք, օտար. ... *Անընդել կամեցաւ լինել ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԵՂԵԱԿ — (ղեկի, կաց.) NBH 1 0244 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c ա. ἁγνοῶν ignorans, ἅπειρος imperitus Որ չէ տեղեակ. անհմուտ. անգէտ. անփորձ. անմտադիր. ... *Չեմք ինչ անտեղեակ խորհրդոցն նորա. ՟Բ. Կոր. ՟Բ. 11: *Համբաւոյն անգամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԹՈՒՆ — (թնոյ, ոց.) NBH 2 0225 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c ա. Հնարագիւտ. ճարտար. հայթայթիչ. հանճարեղ. ... որպէս եւ ՉՄԱՐԹՈՒՆ, անհանճար, տգէտ. անփորձ. *Իմաստութեան մարթուն արուեստիւ եւ ʼի մէջ յորձանաց զմարդն ամբողջ պահեցեր. Փիլ. յովն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈՂՋ — (ի, ից.) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ա. ὀλόκληρος integer Համբուն ողջ, կամ անթերի մասամբք, բովանդակ. կատարեալ. ... *Հիւանդաց, ողջից. յապաւելոց, ամբողջից. Փիլ. այլաբ.: *Ամբողջս եւ պատարունս: Պատճառ ամբողջ շինութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՅՐ — ( ) NBH 1 0106 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 13c ա. Չունօղ զայր. ամուրի. չեւ ամուսնացեալ, կամ բաժանեալ յառնէ. առանց էրկան. ... ἠ ἅγαμος innupta *Ապա եթէ մեկնեսցի, անայր մնասցէ. ՟Ա. Կոր. ՟Է. 11: Եւ իբր անհարսնացեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՈՒՆ — (ուան.) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c ա. Որպէս նոյն ընդ վ. (=ԱՆԱՆՈՒԱՆԵԼԻ) սեպհական Աստուծոյ. ἁνώνυμος nomine carens, ἁκατονόμαστος qui nominari non potest *Վասն առաւել սիրոյն իւրոյ՝ անանունն յանուն գայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐԵՓՈՐՁ — ( ) NBH 1 0120 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 12c ա. ἁπειρόκαλος Որ ոչն գիտէ փորձել եւ ընտրել զբարին եւ զլաւն. միամիտ. պարզ. եւ անմիտ. տարադէպ. *Անբարեփորձ մտածութեամբք ʼի հնազանդութիւն. Յճխ. ՟Գ. (տպ. անփորձ:) *Շամբուշ մտաց է, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԾԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date ԱՆԲԾԱՊԷՍ. Տ. ԱՄԲԾԱՊԷՍ. *Կատարեալ եղիցի առաքինութիւն եւ անբծապէս գոլով. Մեկն. ղեւտ.: *Զգիշերական չափս անբծապէս անցուցանել, եւ անփորձ ʼի չարէ. Մաշտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԻՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0126 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 11c ա. Ուր կայցէ անգիտութիւն, կամ տգիտութիւն, կամ անյայտութիւն. *Անգիտական խորհրդովք. Փարպ.: *Անգիտական մեղօք. ՃՃ.: Որ ոչ գիտէ զայր. անփորձ յառնէ. *Զիա՞րդ ինձ այդ լինի՝ անգիտական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԻՏԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0126 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c, 14c ա. ἅγνωστος, ἁγνοούμενος ignotus, quod ignoramis Որ չէ գիտելի. անծանօթ. ոչ ծանուցեալ. անյայտ. անիմանալի. անհաս. չգիտցուած, խելք չհասնելու. ... *Յաստուածայինս ասի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»