ԱՐԴ

ԱՐԴ
I. (-) NBH 1-0345 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. ԱՐԴ կամ ԱՐԴ ԵՒՍ. (որ եւ յն. ա՛րդի.) ἅρτι, ἁρτίως, προσαρτίως , νῦν, νυνί, τανίν modo, nunc, nuper Այժմ. յարդի ժամանակի կամ ժամու. ʼի մօտոյ. նորոգ. հիմաշ հիմաճուկ. հիմդի ... *Որ ինչ ցայժմ ոչ եղեւ ինձ, արդ լինիցի՞: Ա՛րդ յարեայց՝ ասէ Տէր, արդ փառաւորեցայց, ա՛րդ բարձրացյց: Արդ եւս նորամուտ հարսունք, կամ նորոգ ամուսնութիւնք: Դուստր իմ արդ եւս վախճանեցաւ. եւ այլն: *Ցայժմ ես քեց յաշտ արարի, դու արա՛ արդ ինձ: Ա՞րդ կամիս ուսանել. եւ այլն. Եղիշ. ՟Բ. ՟Ը: *Ցայժմ մոլորեալ էին, եւ արդ ʼի վեր անդր պատմեցաք, եւ կամ արդ եւս պատմեսցուք. Ագաթ.: *Եթէ արդ եւս կոչեսցէ զիս տէր, զի՞նչ լինիցիմ. վրք հց. ՟Ժ՟Բ: *Ոչ լինէր քարոզեալ ամենայն ազգաց որ յառաջագոյն՝ որպէս արդս. (այսինքն այժմ). Եւս. պտմ. ՟Ա 2: ա. Ա՛ՐԴ. ա. որպէս Արդի. ածդեան. այժմու. *Սոյնպէս ասէ յ՛արդ ժամանակս սակաւ մնացին ʼի ժողովուրդ անդ. Եփր. հռ.: շ. ԱՐԴ. շ. οὗν, ἅρα οὗν, ἅγε οὗν, τοίνυν itaque, ergo, igitur որ եւ ԵՒ ԱՐԴ. ԲԱՅՑ ԱՐԴ. ԻՍԿ ԱՐԴ. Այսուհետեւ. ուրեմն. երբոր ասանկ է նէ, ասանկ ըլլալէն էպեւ, ուստի հիմա. ... *Արդ՝ ամենայն ազգք յաբրահամէ մինչեւ ʼի դաւիթ ազգք չորեքտասանք: Արդ եղերուք դուք կատարեալք: Արդ մի՛ նմանիցէք նոցա: Արդ՝ եթէ դուք որ չարդ էք: Արդ այսւոհետեւ, եւ այլն: *Եւ քանզի զամենայն թշնամանս յաճախեցեր, արդ ես արկից զքեզ ʼի տանջանս. Ագաթ.: (որ լինի եւ մ. այժմ): *Արդ հանդիպի՞մք, արդ ընդունի՞ դարձեալ, արդ բացցէ՞. Վրք. հց. ՟Դ. իբր՝ Արդեօք այսուհետեւ: արդ եւս. Տ. ԱՐԴ, մ: ա՛րդ հարսունք. Երկու բառք միացեալք՝ քան բարդեալք. այսինքն արդի հարսունք. նոր հարսն եղեալք. *Եւ ա՛րդհարսունք՝ որ նստէին յարածածուկ առագաստի, ʼի սուգ մտեալ էին. Ճ. ՟Ա.: ԱՐԴՎԱՏՆԱԿԱՆ կամ Ա՛ՐԴ ՎԱՏՆԱԿԱՆ. Փութով վատնելի, կամ այժմ վատնեալ. *Ոսկի շարս կայսերական, ա՛րդ վաանական, եւ անգտական. Նար. ՟Ի՟Բ: II. ԱՐԴ 2 (ու ուց.) NBH 1-0345 Chronological Sequence: Early classical գ. Յարդարումն. զարդ. հարթուիւն. ձեւ. յօրինուած. կազմութիւն արդակ. կարգաւորութիւն. շէնք շնորհք ... *Ի զարդ եւ ʼի յարդ եւ ʼի կերպարանս ածէր: Ի պէսպէս կերպարանս եւ ʼի զարդս եւ ʼի յարդս: Արարչի այն գործ է՝ զբնութիւնս առնել, եւ ոչ միայն արդս եւ զարդս: Զարդուց եւ արդուց: Ոչ միայն արդուց եւ զարդուց արարիչ է, այլ յոչնչէ առնել բաւական. Եզնիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՐԴ" в других словарях:

  • ԻՍԿ — I. ( ) NBH 1 0868 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c շ. δέ autem. այլ. բայց. սակայն. եւ. ուր. տէ. տա. ... *Կին մի մերձեցաւ ʼի դրոշակ հանդերձի նորա. իսկ յիսուս իբրեւ դարձաւ, եւ ետես, ասէ: իսկ յոհաննէս իբրեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՅՑ — ( ) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c չ. (որպէս թէ ʼի բաց առեալ, կամ բաց ʼի բանէ աստի.) πλήν, ἕμπας, ἕμπης, ὄμως δέ tamen, verum, nihilominus, autem Սակայն. այլ սակայն. այլ. իսկ. յայսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱ 2 — ( ) NBH 2 0383 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 13c շղ. ՆԱ՛. δέ, δή, μέν, οugr SmCi;, μὲν οὗν γε , ἁλλά vero, autem, etiam, verum, sane, profecto, ac quidem, quinimo. որ եւ գրի՝ ՆԱՅ՝ նոյն հնչմամբ. Որպէս թէ՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԵՕՔ — ( ) NBH 1 0348 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c մ. ἅν, ὅντως, πάντως utique, equidem, omnino, vere, certe այսինքն Արդեամբք. կամ որ նոյն է ըստ իմաստից՝ որպէս կրճատել յոգնականն ձայնիս ԱՐԴԱՐԵՒ, նոյն ընդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՒ — ( ) NBH 1 0704 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c Շաղկապ καί, δέ, τε et, autem, que, ve, atque Շաղկապ զօդիչ ամենայն բառից եւ բանից ընդ միմեանս՝ ջոկաման ասացեալ, այսինքն ի մի մանօղ զջոկս ձայնից: Արմատն է ւ. յորմէ ռմկ. ու. վէ, վ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԻԱՐԴ — ( ) NBH 1 0734 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 13c մ. ԶԻԱ՞ՐԴ πώς; quomodo? գրի եւ ԶԻ՞ԱՐԴ. (վասն զի կազմեալ ʼի զի՞, արդ.) իբրու Զի՞նչպէս, այսինքն Որո՞վ օրինակաւ. ո՞րպէս. եւս եւ Արդ զի՞. առ ի՞նչ. ընդէ՞ր. զի՞ է՝ զի. ի՞նչպէս. եւս եւ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Mer Hayrenik — Մեր Հայրենիք English: Our Fatherland Mer Hayrenik National anthem of  Armenia Ly …   Wikipedia

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՊԱ — ( ) NBH 2 0049 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c մ.շ. Ապա. եւ ապա. արդ. եւ արդ. այնուհետեւ. յետ այնորիկ. (ըստ յն. եւ) փէս, իմպի. ... *Հապա խօսել սկսան՝ որ եկեալ էին ʼի թագաւորէ անտի: Հապա զօրաժողով լինէր ապողոնիսս: Յառաջ ինքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԷ — ( ) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c մջ. ԱՂԷ՛ δή, ἁλλά, γάρ, πλήν, εἶα nunc ergo, enim, eja, ἅγε, φέρε age, agedum ... Հա՛պա. օ՛ն. բայց արդ. ե՛կ. ա՛ծ. բե՛ր. *Մատհրամանոյն (մակբայ). աղէ՛, թո՛ղ, ա՛ծ, ե՛կ, բե՛ր: *Աղէ՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»