ԱՐԴԵՕՔ

ԱՐԴԵՕՔ
(-) NBH 1-0348 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c մ. ἅν, ὅντως, πάντως utique, equidem, omnino, vere, certe այսինքն Արդեամբք. կամ որ նոյն է ըստ իմաստից՝ որպէս կրճատել յոգնականն ձայնիս ԱՐԴԱՐԵՒ, նոյն ընդ նմին. այսինքն Յիրաւի. անշուշտ. ինձ այսպէս թուի, ստուգապէս. ամենայնիւ. հետեւաբար. իսկապէս. այո. ապաքէն. իրաւ, իրաւցընէ, ʼի հարկէ, կարծեմ թէ .... Տե՛ս եւ ԹԵՐԵՒՍ. *Եթէ դինտէր ... դու արդեօք խնդրէիր ʼի նմանէ: Եթէ հաւատայիք դուք Մովսէսի, հաւատայիք արդեօք եւ ինձ: Եթէ Աստուած էր հայր ձեր, սիրէիք արդեօք զիս: Զի եթէ էր ծանուցեալ, ոչ արդեօք զտէրն փառաց ʼի խաչ հանէին: Եւ արդեօք ոչ էին կամք՝ զի այժմեկեսցէ. այլ եկեսցէ՝ յորժամ եւ պարապեսցէ. եւ այլն: Տե՛ս եւ Թուոց. ՟Ի՟Բ 37: Առակ. ՟Բ 20: Յոբ. ՟Խ՟Բ. 8: *Կամէր արդեօք թաքուցանել զճշմարտութեան բանն: խորտակիցիք իսկ արդեօք եւ հեզ ձանիցիք. Փարպ.: *Աստանօր ոչ արդեօք այլ ինչ է բանս սիրելի, քան թէ դեգերիլ ʼի բանս գովեստից. Յհ. կթ.: *Ոչ կամիմ արդեօք զբախումն դրանդ թէ եւ մանանայ իցէ. Վրք. հց. ՟Գ: *Արդեօք նոր էր նշանն. Ոսկ. յհ. ՟Բ 1: Ասի եւ ԹԵՐԵՒՍ ԱՐԴԵՕՔ, իբրու զտարակոյսն ʼի ստուգութիւն վերածելով. *Թերեւս արդեօք ʼի հանդերձեալ յաւիտենին, եւ այլն. Յհ. իմ. ատ.: *Թերեւս սովիմբ առ այսու արդեօք եւ ինձ շնորհեսցես. Նար. ՟Ծ՟Ե: (Իբր ռմկ. յուսամ որ, ըլլայ մէյեր, կամ մագար. այսինքն երանի՛ թէ): ԱՐԴԵՕՔ. Թարմատար կամ առ ʼի զարդ. *Չէի արդեօք արժանի համբուրել զորդեակս իմʼʼ. յն. չարժանացայ. Ծն. ՟Լ՟Ա 28: *Արձակիւր երթալ ո՛ւր արդեօք եւ կամեսցի. Մեկն. ղեւտ.: մ. ԱՐԴԵՕՔ. մ. πότερον; utrum?, ἇρα γε; an numquid Մի՛թէ. մի՞, մը՞ ... *Գիտասցէ վասն վարդապետութեանս, յԱ՛ստուծոյ իցէ արդեօք, եթէ ես ինչ յանձն է իմմէ խօսիմ: Գիտիցե՞ս արդեօք զոր ընթեռնուցուսդ: Իսկ արդ որ ննջեցինն ʼի Քրիստոս, որեա՞ն արդեօք. եւ այլն *Մոռանայցէ՞ք արդեօք զհոգեւոր օրհնութիւնդ. Եղիշ. ՟Գ: *Իցէ՞ արդեօք թէ տեսից: Իցէ՞ արդեօք յուսալի: Արդեօք լուա՞յց, ա՛րդեօք տեսի՞ց: Առ թագաւորութիւնս աշխարհի՞ արդեօք. Նար.: շղ. ԱՐԴԵՕՔ. շղ. οὗν ergo, itaque Արդ. եւ արդ. ուրեմն. ապա. հա՛պա. ... *Արդեօք յիշեա՛, թէ որպէս լուարն. Յայտ. ՟Գ 3: *Արդեօք ծանի՛ր եւ ʼի մի՛տ առ, թէ վասն որո՞յ գործոյ կոչեցար. Ճ. ՟Ա.: *Ահա արդեօք յափն գետոյն, հա՛յր, նստեալ է կին ոմն: Արդեօք ոչ գոյ բան առ ումեք, եւ այլն. Վրք. հց. ՟Զ. եւ ՟Դ: *Տե՛ս արդեօք եւ աստ: Արդեօք զայն ատեան զմտաւ ածցուք. Ոսկ. յհ. ՟Ա 29. 38. եւ այլն: ԱՐԴԵՕՔ. իբրու Ա՛րդ. այժմ, առ ժամս. ... *Զսերկեանս աւուր՝ որ (յորում) արդեօք եմք նսեմացեալ. Մագ. ՟Հ՟Բ: *Գնա՛ արդեօք, եւ ընդ այգն եկեսցես փութով: *Գնա՛ արդեօք ոռոգեա՛ դու, եւ ʼի գիշերի ոռոգեմ եւ ես. Վրք. հց. ՟Գ. ՟Դ: մ. ԱՐԴԵՕՔ (2-1046) մ. որպէս Ա՛րդ. *Ես յառաջագոյն մեռեալ ելի յաշխարհէ, եւ նա արդեօ՛ք մեռաւ. Վրք. հց. ՟Է. ձ. (տպ. արդ:) *Արդեօք բերեմ զնա. եւ յարուցեալ գնաց. անդ. (տպ. այժմ:) Եւ թէ ննջեալ է իմ, արդեօք ննջէ ասասցես. Անդ. ՟Թ. (տպ. արդ:)

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՐԴԵՕՔ" в других словарях:

  • ՄԻ 2 — ( ) NBH 2 0261 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c մ. ՄԻ՛. Նշանակ արգելման եւ զգուշութեան. որ ըստ թրակացւոյն կոչի մակբայ ապասութեան. սանս. մա. եւ յն. μή . նոյն ընդ հյ. մի՛. եւ οὑ, οὑκ, οὑχ . նոյն ընդ հյ. ոչ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՄ — (ես, է, էի, իցեմ, ել, ելոյ, ելով, եալ, ելոյ.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c εἵμι, εἷναι sum, esse (տե՛ս եւ Եղանիմ, Լինիմ, որք լնուն զայլ եւս ժամանակս չէզոքաբար): Էական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՐԵՄՆ — ( ) NBH 2 0560 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c շ. ἅρα, οὗν igitur, ergo, itaque. (որպէս թէ Ուր իմն՝ նշանակ հետեւողութեան կամ մակաբերութեան. որ եւ կոչի բազբանական, եւ շփոթի ընդ երկբայական կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԻՒՆ — (դեան, դեամբ. մանաւանդ՝ արդիւնք, դեանց, դեամբք կամ դեօք.) NBH 1 0349 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ԱՐԴԻՒՆ մանաւանդ՝ ԱՐԴԻՒՆՔ. γέννημα, εὑφόριον, γεώργιον, πράγμα productum, fructus terrae, manipulus… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱ — ( ) NBH 1 399 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c շղ. ԲԱ որ եւ ԲԱՅ, ԲԱՄ. Թէ. եթէ թարմատար. որ. փի, պա, պէ. Սովորաբար յարի ի բայն Ասել. իբր յունարէն. էբա՝ օդի. եւ յօդ յունարէն. τό, ὄτι, τό quod, quia զոր օրինակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՄ — ( ) NBH 1 430 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c չ. թարմատար. Բա. թէ. զի. որ. քի. (այլ ʼի յն. չիք շաղկապ ինչ). *Ասացի, բամ ցրեցից զնոսա: Առաքեցի առ ձեզ ... բամ դարձարո՛ւք իւրաքանչիւր ʼի ճանապարհէ իւրմէ չարէ: Ասացի՝ բամ ահա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՅ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. ῤῆμα verbum Ըստ քերականաց՝ Մասն բանի յայտարար գործողութեան. ... *Բայ է բառ անհոլով՝ ընդունական ամանակաց, դիմաց, եւ թուոց, որ ներգործութիւն կամ կիր յարկացոցէ. Թր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԹԷ — ( ) NBH 1 0648 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c շ. ԵԹԷ εἵ, εἵτε si որ եւ ԹԷ, ԵՒ ԹԷ. գրի եւս՝ ԵԹԵ, այլ նոյնպէս հնչի. Մասն բանի թէական՝ ի նշանակ պայմանի. թէ որ ... Ունի եւ զզօրութիւն բառիցս՝ Երբ, յորժամ. ἑάν, ἅν dum, quum, siquam… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԲԷՔ — ( ) NBH 1 0671 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c մ. πότε aliquando, umquam Տ. երբեմն. գրի եւ ԵՐԲԵՔ. (որպէս թէ մին իցէ՝ երբ իմն, եւ միւսն՝ երբ իւիք). ատենով, ըլլայ որ. եւ առընթեր հարցականի՝ իբր Բնաւ արդեօք. կըլլա՛յ որ. հի՛չ. *Թերեւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԽԱՆՁ — (ի, ից.) NBH 1 0791 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 13c գ. գրի եւ ԹԱԽԱՆԾ, ԹԱՂԱՆՁ. Ժտութիւն. նեղելն զոք աղաչանօք մինչ ʼի ձանձրոյթ. ... *Շնորհէր նմա ʼի թախանձսն յանուանէ զասորիս եւ զփիւնիկէ, զսամարիա եւ զհրէաստան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»