ԵԹԷ

ԵԹԷ
(-) NBH 1-0648 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c շ. ԵԹԷ εἵ, εἵτε si որ եւ ԹԷ, ԵՒ ԹԷ. գրի եւս՝ ԵԹԵ, այլ նոյնպէս հնչի. Մասն բանի թէական՝ ի նշանակ պայմանի. թէ որ ... Ունի եւ զզօրութիւն բառիցս՝ Երբ, յորժամ. ἑάν, ἅν dum, quum, siquam երբոր. ... *Եթէ որդի ես աստուծոյ, ասա՛ քարիդ, եւ այլն: Ոչ էք մարմնով, այլ հոգւով, եթէ իցէ հոգին աստուծոյ ի ձեզ բնակեալ: Եթէ ոչ տաս, ուժգին առից: Եթէ ոչ տէր էր առ մեզ: Եթէ ոչ կերիջիք: Տէ՛ր, եթէ կամիս, կարօղ ես զիս սրբել: Սով եթէ լինիցի, ժանգ եթէ լինիցի: Եւ եթէ վշտանայ ... եւ եթէ փառաւորի մի անդամն. եւ այլն: *Եթէ հարկանին, չհոգան. եւ եթէ հարկանեն, չիմանան. Եղիշ. ՟Ա: ԵԹԷ՛, եւ ԵԹԷ՛. εἵτε, εἵτε si, si; tam, quam. αὕτε, αὕτε sive, sive; aut, aut Կրկնի իբր տրոհական անանջատ. որպէս Կա՛մ եւ կամ. եւ՛. եւ՛. թէ՛ աս, թէ՛ ան. ա՛ս ալ, ան ալ. կէրէ՛ք, կէրէք. հէմ. հէմ. *Ամենայն ինչ ձե՛ր է, եթէ՛ պօղոս, եթէ՛ ապօղոս, եթէ՛ կեփաս, եթէ՛ աշխարհ: Եթէ՛ հրեայք, եթէ՛ հեթանոսք: Եթէ՛ ուտիցէք, եթէ ըմպիցէք, եթէ զի՛նչ եւ գործիցէք: Եթէ սաղմոս ունիցի, եթէ վարդապետութիւն ունիցի. եւ այլն: *Եթէ՛ ընդ մարգս եւ ընդ անտառախիտ տեղիս, եւ եթէ՛ ընդ անապատս եւ ընդ ապառաժուտս անցանիցեն. Նիւս. կուս.: *Ճարտարապետին եթէ՛ երկաթի, եւ եթէ՛ ոսկի ուրագ տայցես, զնոյն գործ գործէ. Ոսկ. փիլիպ.: ԵԹԷ. μήτις μή;. ἥ;. εἱ;, εἵτε; an? ἑάν ἇρα si forte Հարցական որոշեալ կամ անորոշ. որ եւ երկբայական. Միթէ. արդեօք. թերեւս. գուցէ. իցէ՛ թէ. թէ. մը՛, մի՞. ... *Եթէ սպանանե՞լ զիս կամիցիս: Եթէ գիտիցե՞ս, զի այսօր առնու տէր զտէրդ: Եթէ չէ՞ր լուեալ աստուած յաւիտենական: Եթէ ո՞չ գիտէք, զի մարմինք ձեր տաճար են հոգւոյն: Դու՞ ես՝ որ գալոցն ես, եթէ այլում ակնկալցուք: Թո՛ղ տեսցուք, եթէ գա՞յ եղիա փրկել զդա: Եթէ իցէ՝ լուիցեն կամ սարսեսցեն: Եթէ իցէ՝ աջողեսցի՞. եթէ իցէ՝ ապրեսցի՞. եւ այլն: ԵԹԷ. Թարմատար. ὄτι quod, quia ἴνα ut Թէ, զի. որ. քի. *Ետես տէր աստուած, եթէ բազմացան չարիք: Լուաւ, եթէ արքեղայոս թագաւորեաց: Գիտասջիք, եթէ իշխանութիւն ունի: Հաւատա՞յք, եթէ կարօղ եմ առնել: Լա՛ւ է քեզ, եթէ (յն. զի) մի յանդամոց քոց կորիցէ. եւ այլն: *Չէ՛ հնար այնոցիկ՝ ոյք յառաքինութիւնսն կեցցեն, եթէ յամենայն մարդոյ բարի լսիցեն». յն. չէ՛ հնար լսել. Ոսկ. մտթ.: *Զազգի ազգի յօրինուածս հազիւ ոք ուրեք եթէ պատմել կարասցէ». իբր՝ արդեօք. Եւս. քր. ՟Ա: *Ոչ եթէ կարօտ ինչ իւիք էր (աստուած) եթէ (այսինքն՝ իբր զի) վասն այնորիկ խնայիցէ ... եւ անզօր եւ տկար, եթէ զանձին եւեթ խորհիցի զզօրութիւնն. Եզնիկ.: ԵԹԷ ՈՉ. εἱ μή nisi Բայց եթէ, բայց միայն, բայց. միայն, միայն թէ, հապա. ... *Ո՞վ կարէ թողուլ զմեղս, եթէ ոչ՝ մի աստուած: Չի՛ք մարգարէ անարգ, եթէ ոչ յիւրում գաւառի: Ոչ ուրեք առաքեցայ, եթէ ոչ առ ոչխարս կորուսեալս տանն իսրայէլի. եւ այլն: շ. ՈՉ ԵԹԷ. (2-0516) շ. Տ. ՈՉ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԵԹԷ" в других словарях:

  • ԱՊԱ — ( ) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.մ. ԱՊԱ կամ ԱՊԱՅ, ապայի, յապա, յապայս, զապայս, առ ʼի յապայս. μέλλων, ον futurus, um յետոյ լինել. հանդերձեալ. ապառնի. եւ Յետոյ. ետքի, ետքը,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՉ — I. ( ) NBH 1 0854 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Անհոլով, որպէս մասնական անուն իմն. որոյ եւ մուրացածոյ հոլովքն անկ են եւ սմին. τις, τι quoddam, aliquid, aliquot; ullus, a, um. մէկ, մը, իք մը, քանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՍԿ — I. ( ) NBH 1 0868 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c շ. δέ autem. այլ. բայց. սակայն. եւ. ուր. տէ. տա. ... *Կին մի մերձեցաւ ʼի դրոշակ հանդերձի նորա. իսկ յիսուս իբրեւ դարձաւ, եւ ետես, ասէ: իսկ յոհաննէս իբրեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՉ — ( ) NBH 2 0516 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c մ. Ո՛Չ. οὑ, οὑκ, οὑχ’, οὑχί, μή non, vix, minus, minime, haud. որ եւ Չ. ռմկ. չէ՛. (լծ. թ. եօ՛գ. եւ յն. ու՛ք, ուխի՛ ). Որպէս լոկ բացասութիւն. *Ոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՆ — ( ) NBH 2 0977 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c նխ. հյց. խնդ. (յորմէ Քանակ, Քանի, Այսքան, եւ այլն. լծ. լտ. գուամ. եւ հյ. գո՛յն.) Առաւել կամ նուաց՝ ըստ համեմատութեան, հանգէտ բաղդատական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՆՈՒՄ — (առի, ա՛ռ.) NBH 1 0309 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c ն. λαμβάνω accipio, sumo եւն. Արմատն է Առ, այսինքն առումն: Ըմբռնել եւ ունել (որպէս թէ առնաբար). յինքն ձգել ձեռամբ. ընդունել. յափն բառնալ ձեռօք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՅՑ — ( ) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c չ. (որպէս թէ ʼի բաց առեալ, կամ բաց ʼի բանէ աստի.) πλήν, ἕμπας, ἕμπης, ὄμως δέ tamen, verum, nihilominus, autem Սակայն. այլ սակայն. այլ. իսկ. յայսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԷՊ — (դիպի. դէպք, դիպաց.) NBH 1 0612 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ԴԷՊ ԴԷՊՔ. σύμπτωμα casus, accidens, eventus Դիպուած, եւ դիպողութիւն. պատահումն. պատշաճողութիւն. առիթ. ... *Դէպք ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»