ՔԱՆ

ՔԱՆ
(-) NBH 2-0977 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c նխ. հյց. խնդ. (յորմէ Քանակ, Քանի, Այսքան, եւ այլն. լծ. լտ. գուամ. եւ հյ. գո՛յն.) Առաւել կամ նուաց՝ ըստ համեմատութեան, հանգէտ բաղդատական մասնկանս Գոյն, կամ ե՛ւս. որպէս Աւելի քան. ʼի վեր քան. դեր քան. ὐπέρ super, supra, prae. կամ Նուազ քան. փոքր քան. ʼի վայր քան. ἤττον, ἤσσον minus. էւել կամ պակաս քան զմէկալը, անկից վեր կամ վար. ... *Բազում եղեն քան զհեր գլխոյ իմոյ: Անօրէնութիւնք իմ բարձրացան քան զգլուխ իմ: Իմաստութիւն օգնեսցէ իմաստնոյն քան զտասն իշխան, որ իցեն ʼի քաղաքի: Սիրէ՛ զնա հայրն քան զամենայն որդիս իւր: Հատու քան զամենայն սուր երկսայրի: Հանել զնոսա արտաքս քան զքազաքն: Ընկալարո՛ւք զգիտութիւն քան զոսկի ընտիր: Մերկագոյն քան զսանդիտոռն. եւ այլն: *Որդիս ծնար աւազանի, որ քան զաւազ շատ է զծովի. Շ. եդես.: Կամ որպէս Ի չափ. ըստ քանակի. չափ. ... *Եթէ ունիցիք հաւատս քան զհատն մանանխոյ. Մտթ. ՟Ժ՟Է. 19: *Չափ մեծութեան նորա քան զցամաք երկիր (այսինքն որքան է ցամաքն). Վանակ. տարեմտ.: նխ. ՔԱՆ. նխ. խնդ. յամենայն հոլովբ. որ յայլ լեզուս է իբր շաղկապ՝ քան թէ, կա՛մ. եթէ՛ եւ եթէ՛. եւ ո՛րչափ. ἥ, ὐπέρ quam. քան, քան թէ. ... *Առաւել պատուեցաւ քան ամենայն մարգարէքն. Անան. Յովն.: *Վաճառել աւելի քան երեք հարիւր դահեկանի: Հզօր է բորբոքումն նորա քան զհրոյ. Մրկ. ՟Ժ՟Դ. 5: Ոսկ. յհ. ՟Բ. 27. *Դիւրագոյն լիցի սոդովմաւոց քան քաղաքին այնմիկ. քան ձեզ, քան քեզ. Մտթ. ՟Ժ. եւ ՟Ժ՟Ա: *Հայեսցիս գթած քան ʼի պատարագն բոլորապտուղ: Բուռն հարեալ՝ քան զիմոց գործոց՝ զքոյդ շնորհաց. Նար.: *Փափաքէ ʼի մահ քան ʼի կեանս. Եղիշ.: *Քան յամենայնէ՝ առաւել ʼի պատուիրանէն պատկառեսցուք: Երկիցո՛ւք յերդմանց քան յամենայն մեղաց. Ածաբ. աղք.: Մանդ. ՟Բ: *Ըզդազանս սիրով քան բռնութեամբ սովոր են մարդիկ վարժել. Շ. թղթ.: *Ո՜րքան խաղախղութիւն է ʼի տունս շինականաց՝ եւ անհոգութիւն, քան ʼի տունս թագաւորաց. Սարգ. յկ. ՟Գ: *Քրիստոնեայն յաղքատութեանն առաւել պայծառանայ քան ʼի մեծութեան: Յաղքատութեանն քան ʼի մեծութեանն դիւրին է զառաքինութիւնն կատարել. Ոսկ. եբր.: *Անէծք ցաւագինք վասն այլ մեղաց ոչ եւս շարժին ʼի մէջ եկեղեցւոյ՝ քան յաղագս գողութեան. Շ. ընդհանր.: շ.մ. ՔԱՆ. շ.մ. ἥ quam. Քան թէ. քան եթէ. աւելի՝ քան. ո՛րչափ. քան թէ, քան. ... *Լաւ էր մեզ ծառայել եգիպտացւոցն՝ քան մեռանել յայսմ անապատի: Յաւելցէ ʼի ձեզ ե՛ւ քան որչափ էքդ՝ հազարապատիկ: Պատրա՛ստ եմք ʼի մեռանել՝ քան անցանել ընդ օրէնս հայենիս: Ընդ մեզ բազումք են՝ քան ընդ նմա. եւ այլն: *Քան ամենայն ուրեք՝ առաւել անդ պաշտէին զայն դիսն: Արդ քան՝ զնոսա արկանէր ʼի գեհեն, զնա, որ պատրեացն զնոսա, ընդէ՞ր ոչ արկանէր ʼի գեհեն: Ախորժական էր նոցա՝ քան ընդ Քրիստոս ʼի փառս լինել, չարչարիլ վասն Քրիստոսի. Ոսկ. եփես.: Եզնիկ.: Խոսր.: մ. ՔԱՆ ՍԱԿԱՒ. ՔԱՆ՝ ԶԻ. մ. ՔԱՆ ՉԵՒ. ՔԱՆ՝ ՈՉ. πρίν antequam. Անսովոր ոճով իբր Այն ինչ՝ դեռ. փոքր միւս եւս. կամ Մինչչեւ. ցորչափ ոչ. մինչդեռ ոչ. մօտերս, հէմէն, քանի՛ որ չէ. ... *Թշնամիք այսու գամագիւտ լինին, այլ քան սակաւ ժամանակք են՝ այսրէն արշաւեսցեն թշնամիքն. Բուզ. ՟Գ. 21: *Նախ՝ քան, զի վճիռ մահու դնէր ʼի վերայ նորա. Եփր. ծն.: *Յառաջագոյն՝ քան չէ էին մտեալ յեգիպտոս: Քան ոչ էր կալեալ զտէր մեր, արար զայս: Զի քան ոչ մտեալ են մարդիկ յատեան դատաստանի՝ բացէ ʼի բաց վճարեն զդատաստան. Մծբ. ՟Ժ՟Ա. ՟Ժ՟Դ. ՟Ժ՟Թ: շ. ՔԱՆ ԵԹԷ. ՔԱՆ ԹԷ. շ. ἥ quam. Քան. աւելի՝ քան. եւ Բայց միայն. որչափ. ... *Լաւ համարիմք մեռանել՝ քան եթէ զայսպիսի գործ տեսանել: Ոչ այլինչ պտուղ, քան եթէ նոյն ինքն արժանաւոր լինել զԱստուած տեսանել: Ոչ ոք ʼի ժողովրդոցն ելանէր յերուսաղէմ ʼի տօնն, քան եթէ ʼի հետիոտս: Ոչ միայն քաջութեամբն՝ քան եթէ յաւէտ իմաստութեամբն: Ո՛չ զիս արդեանս աղէտք՝ քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանց յիշատակք խսցոտեն. Փարպ. Նիւս. կուս.: Նանայ.: Պիտ.: *Ի մահուանէ երկնչելն ոչ այլ ինչ է, քան եթէ թուիլն իմաստուն գոլ՝ ոչ գոլով: Ես, ո՛վ արք աթենացիք, համուրելով սիրում զձեզ, բայց հաւանիմ Աստուծոյ մանաւանդ քան եթէ ձեզ. Պղատ. սոկր.: *Զարեգակն մի՛ այլ ինչ համարիք, քան թէ ճրագ աշխարհի. Շ. թղթ.: *Մեզ լաւ լիցի մեռանել՝ քան թէ ըստ օրէնս անցանիցեմք: Լա՛ւ իցէ քեզ՝ քան, կամ քան թէ, եւ այլն: Լա՛ւ էր նոցա՝ թէ բնաւ չէր իսկ ծանուցեալ, քան՝ թէ (կամ քան՝ զի, այսինքն քան զայն՝ զի) ծանեան. եւ յետս կացին. եւ այլն: *Աստուած առաւել եւս սիրէ զմեզ՝ քան թէ մեք զանձինս. Ոսկ. մ. ՟Բ. 21: *Բազումք առաքինացան՝ քան թէ սակաւք: Ոչ այնչափ սիրելի զայնոսիկ առնէր՝ որոց շատն տայր, քան թէ թշնամի: Ոչ ձայնի կարօտանան առ ʼի զգալ՝ քան թէ երկնային իմաստութեանն ʼի ձեզ տպանալոյ. Եղիշ. ՟Ա: Խոր. ՟Բ. 42: Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "ՔԱՆ" в других словарях:

  • ԱՆԴՐ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c մ. ἑκεῖσε illuc եւն. Յայն տեղի. յայն ինչ վայր. հոն, դէպ ʼի հոն. ... *Փոխեա՛ց աստի անդր: Անդր մուծին: Եւ անդր մօտ ես: Երթիցուք մինչեւ ցանդր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՒԵԼ — (ա.) NBH 1 0296 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ԱՌԱՒԵԼ ԱՌԱՒԵԼ ԵՒՍ. περισσός, περισσώτερος abundans, amplior, major, κρείσσων կամ κρείσσον melior, ius Աւելի. յաւելեալ. աճեցուն. մեծ. շատ. սաստիկ. էւել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐ — ( ) NBH 1 0542 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c նխ. հյց. խնդրով. ὐπέρ super, supra Ի վեր քան. գեր քան. գերագոյն. քան. առաւել քան. վեր, աւելն քան. ... (պ. պէր. յն. իբէ՛ր. լտ. սու՛բէր, սու՛բրա) *Գեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՒՍ — ( ) NBH 1 0705 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c շ.մ. ἕτι etiam, adhuc, quoque, amplius, ultra որպէս թէ՝ Եւ սա. եւ այս. այսինքն Նաեւ. այլեւ. տակաւին. ա՛յլ աւելի. եւ այլ առաւել. ա՛լ. ... *Եւ բուսոյց եւս: Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋ — ( ) NBH 2 0331 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c գ. ՅԱՌԱՋ ՅԱՌԱՋՍ. (ʼի բառէս Առաջ, առաջք. իբր մ.) ἕμπροσθεν ante, anterius . եւ բայիւ προβάλλω, προβιβάζω projicio, promoveo προέρχομαι,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐ — ( ) NBH 2 0801 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c Արմատ բառիցս Ի Վեր, ʼի Վերոյ. ʼի Վերայ. Վերստին. (լծ. գեր. եւ պ. պէր, ֆէր, զիպէր. յն. իբէ՛ր. լտ. սու՛բէր ). ὐπέρ super. որպէս եւ իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՔՍ — ( ) NBH 1 0381 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c մ. ἕξω foras, foris, extra Արմատ նախընթաց եւ հետեւորդ բառից. որպէս ծագեալ ʼի ձայնիցս Արտ, եւ աք. (անդք, եւ ոտք). եւ ըստ այսմ նշանակէ Յարտս, յանդս, ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՄԵԾԱՐ — ( ) NBH 2 0391 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. πρότιμος praelatus. բայիւ προτιμάω, προκρίνω , προτάσσω praefero, praehonoro, antepono եւ այլն. Մեծարեալ կամ մեծարելի յառաջ քան զայլս. նախապատիւ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐՈՅ — ( ) NBH 2 0814 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c ա. τὸ ἅνω superum ἅνωθεν superne. Վերին. *Զվերոյն ստորնումն ներհակն դնեն. Արիստ. քանակ.: *Ի վերոյ կողմանէ (յն. ʼի վերուստ). Ել. ՟Լ՟Զ. 19. ՟Լ՟Թ. 30: մ. ՎԵՐՈՅ. մ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՔՈՅ — I. ( ) NBH 1 0380 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c նխ. ἕξω, ἕξωθεν extra, foras, foris Ի դուրս, եւ դէպ ʼի դուրս. եւ Յարտաքին կողմանէ. եւ Ի վեր քան. դուրսը, դուրս, դրսէն. ... *Արտաքոյ բանակին, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»