ԵՒՍ

ԵՒՍ
(-) NBH 1-0705 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c շ.մ. ἕτι etiam, adhuc, quoque, amplius, ultra որպէս թէ՝ Եւ սա. եւ այս. այսինքն Նաեւ. այլեւ. տակաւին. ա՛յլ աւելի. եւ այլ առաւել. ա՛լ. ... *Եւ բուսոյց եւս: Եւ ստեղծ եւս: Եւ դադարեաց եւս աւուրս ստեղծ եւս: Եւ դադարեաց եւս աւուրս եօթն: Եւ դադարեաց աւուրս եօթն եւս: Միթէ եւ դատաստա՞ն եւս դատել. այժմ եւ զքեզ եւս չարչարեսցուք: Զի՞ եւս տակաւին դատիցիմ: Զի՞ եւս աշխատ առնես: Զի՞նչ եւս պիտոյ են մեզ վկայք: Միւս եւս ջրհոր: Միւս եւս պակաս է քեզ: Միթէ գո՞յ եւս մեր այսուհետեւ բաժին. եւ այլն: *Արդ եթէ ե՛ւս (այսինքն դեռ) վհատիցես վասն լուծ եւ բեռն լսելոյ. եւ այլն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 13: *Եթէ ե՛ւս (տակաւին) ընդ երկուեալ եմք, թէ իբրու այլաբար ունի. Պղատ. օրին. ՟Ժ: շ. եւ մ. ԵՒ ԵՒՍ. շ. եւ մ. ի մի զօդեալք որպէս նոյն ընդ վերնոյն, կամ ընդ Եւս եւ. καὶ ἕτι, ἕτι δὲ, ἕτι καὶ ἕτι et adhuc, atque etiam .... Երբեմն զատուցեալ, զոր օրինակ. *Եւ բուսոյց եւս: Եւ ուղտուցդ քոց եւս, եւ այլն: Եւ երբեմն կից. *Եւ եւս խաղաղութեան զտէր աղաչեսցուք». ուր ասէ Խոսր. *Այսինքն թէ՝ եւ վասն խաղաղութեան դարձեալ ա՛յլ աղաչանս աստուծոյ մատուսցուք»: ԵՒ ԵՒՍ. յետադաս, իբր Այլ եւս, անդր եւս. անընդհատ տեւողութեամբ. *Մի՛ յիշեսցի անուն իսրայէլի եւ եւս. Սղ. ՟Ձ՟Բ. 5: *Ես տէր աստուած ի սկզբանէ, եւ ըեւս. Ես. ՟Խ՟Գ. 13: *Տէր թագաւորէ յաւիտեան, եւ յաւիտեան՝ եւ եւս. Ել. ՟Ժ՟Ե. 18: ԵՒՍ. իբր անուն հոլովական՝ նշանակութեամբ շաղկապի. *Եւ ստեղծ եւս տէր աստուած ... Ոչ վարկպարազի կայ առ էստեղծն՝ եւսն. Փիլ. այլաբ.: *Եւսն ա՛յլ է, եւ Եւ եւսն ա՛յլ. Խոսր.: մ. Ե՛ՒՍ. մ. Առաւել. ա՛յլ աւելի. ա՛լ աւելի. *Ե՛ւս ի խոնարհ: Ե՛ւս ի վերուստ. Եւս. քր. ՟Ա: Ե՛ՒՍ. տուօղ առաւելութիւն ածականաց իբր մասնիկ բաղդատական եւ գերադրական. որպէս Աւելի, առաւել, այլ եւս քան. ա՛լ, ա՛լ աւելի. ... *Վկայութիւն մեծ եւս քան զյովհաննու: Մեծ եւս քան զայս սէր ոչ ոք ունիցի: Մեծամեծս եւս քան զսոյնս ցուցանէ նմա զգործս: Երանելի եւս էք, կամ է. եւ այլն: *Եւ անդ ե՛ւս չար զոփայցէ եւ աշխարիցէ. Ոսկ. ես.: *Զե՛ւս հնարաւորն: Զե՛ւս գերազանցն: Եւ ե՛ւս բազմօք: Եւ ե՛ւս ընտրականօք. Նար.: *Քան զհերակղէս ասէ՝ ե՛ւս զօրագոյն էր. Եւս. քր. ՟Ա: *Յե՛ւս սքանչելիսն հանէ զնշանն. Ոսկ. մտթ. ՟Բ. 25: Մերթ առընթեր գոյականաց. *Յեւս համարձակութիւն ելանէ». այսինքն յառաւել. Խոսր.: նխ. ԵՒՍ ՔԱՆ. նխ. Գեր քան, առաւել քան. աւելի. ... *Մանկունք որ ի հնոցին էին, քան զայնոսիկ՝ որ արտաքոյ հնոցին էին, ե՛ւս ի դիւրութեան էին. Ոսկ. ես.: *Ե՛ւս՝ քան յամենայնէ, յերկուց այսոցիկ զգուշացարո՛ւք յախտից. Կլիմաք.: *Եւ ե՛ւս քան զսոսին բաւես: Նաեւ եւ ե՛ւս քան զայս: Ե՛ւս քան զսոյն: Զե՛ւսն քան զսահման. եւ այլն. Նար.: մ. Ե՛ՒՍ ՔԱՆ ԶԵՒՍ. մ. Առաւել քան զառաւել. տակաւին եւս աւելի. շատ աւելի, էւելօք, էտեւէն ալ նմանապէս. *Հոլանեցայց սոյնպէս եւս քան զեւս». յն. ե՛ւս սոյնպէս. ՟Բ. Թագ. ՟Զ. 22: *Եւ սովն ե՛ւս քան զեւս սաստկանայր». յն. լոկ, սաստկանայր. Ծն. ՟Խ՟Գ. 1: *Եւս քան զեւս յաճախէր. Խոր. ՟Բ. 89: *Եւս քան զեւս աճեցին եւ բազմացան. Եղիշ. ՟Գ: Իսկ ԵՒՍ ԱՌԱՒԵԼ, է կրկին մակբայ. ա՛լ աւելի: Տ. Առաւել:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԵՒՍ" в других словарях:

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՒԵԼ — (ա.) NBH 1 0296 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ԱՌԱՒԵԼ ԱՌԱՒԵԼ ԵՒՍ. περισσός, περισσώτερος abundans, amplior, major, κρείσσων կամ κρείσσον melior, ius Աւելի. յաւելեալ. աճեցուն. մեծ. շատ. սաստիկ. էւել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐՉԱՓ 2 — ( ) NBH 2 0536 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c մ. ὄσον, καθ’ ὄσον, ὦς, καθάπερ, πόσον; πόσα; quantum ut, sicut, quasi, quantum? իբրու Որով չափով. ի նշանակ համեմատութեան յո՛ր եւ է կարգի՝ առանց հարցման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՉ — ( ) NBH 2 0516 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c մ. Ո՛Չ. οὑ, οὑκ, οὑχ’, οὑχί, μή non, vix, minus, minime, haud. որ եւ Չ. ռմկ. չէ՛. (լծ. թ. եօ՛գ. եւ յն. ու՛ք, ուխի՛ ). Որպէս լոկ բացասութիւն. *Ոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՌ — ( ) NBH 1 0610 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c մ. ἕτι, ἥδη adhuc, jam, τέως interim որ եւ ԴԵՌ ԵՒՍ. Տակաւին. ցարդ. այժմ. արդ եւս. առ ժամս. ... *Դեռ մարմնաւոր էք: Ջուր դեռ ունէր զամենայն երեսս երկրի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻՒՍ — (ոյ, ում, ով, ʼի միւսմէ, սոց.) NBH 2 0282 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c ա. ՄԻՒՍ ἔτερος alter ὀ μὲν ... ὀ μὲν կամ ὀ δὲ unus, alter. գրի եւ ՄԵՒՍ՝ նովին հնչմամբ. Որպէս թէ Մի եւս. որ եւ ՄԻՒՍ ԵՒՍ. մի այլ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱԿԱՒԻՆ — ( ) NBH 2 0839 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c, 13c մ. ՏԱԿԱՒԻՆ, ՏԱԿԱՒԻՆ ԵՒՍ. ἕτι adhuc, amplius, ultra ἁκμήν etiam nunc եւ ἥδη jam. Տակաւ ըստ բ նշ. Դեռ. դեռ եւս. ցարդ. մինչեւ ցայժմ. եւ Արդէն. ... *Եթէ տակաւին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՔՐ — (քու քուէ, քունք, քունց, քումբք.) NBH 2 0960 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. μικρός parvus, parvulus, paucus, pauxillus ἑλάττων, σσων minor ἑλάχιστος minimus. որ եւ ՓՈՔՐԻԿ. Նուազ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՐ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c մ. ἑκεῖσε illuc եւն. Յայն տեղի. յայն ինչ վայր. հոն, դէպ ʼի հոն. ... *Փոխեա՛ց աստի անդր: Անդր մուծին: Եւ անդր մօտ ես: Երթիցուք մինչեւ ցանդր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»