ԱՆԴՐ

ԱՆԴՐ
(-) NBH 1-0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c մ. ἑκεῖσε illuc եւն. Յայն տեղի. յայն ինչ վայր. հոն, դէպ ʼի հոն. ... *Փոխեա՛ց աստի անդր: Անդր մուծին: Եւ անդր մօտ ես: Երթիցուք մինչեւ ցանդր. եւ այլն: *Յղէին անդր նախարար զոմն. Ագաթ.: *Անդր ʼի վեր զմեր միտս ձգէ. Ոսկ. յհ.: *Ի քէն եւ յայլոց սկսեալ՝ անդր ʼի վեր հանիցեմ ʼի սկիզբն. Խոր. ՟Ա. 2: ա. ԱՆԴՐ. ա. Այն. ն ὀ, ἠ, τὸ (յօդ). *Ի դաշտ անդր: Ի տապան անդր. եւ այլն: *Դարձեալ առ Աստուածութիւն անդր. Ագաթ.: *Պաղատանս անդր առ Աստուած մատուցանէին: Զայսոսիկ ʼի տեսողս անդր թողացուցեալ. Յհ. կթ.: Կամ թարմատար, իբր ʼի մի կողմն. ʼի բաց. մէկդի. ... *Թողէ՛ք անդր զառաջին յանցանսն ձեր: Անդր ʼի բա՛ց թողէք զխաւարային խորհուրդս մոլորելոցն: Թո՛ղ անդր ʼի բաց զքրիստոնէութիւնն. Եղիշ.: *Դուք ա՛նդր թողէք զ ʼի վերդ քան զձեզ. Յհ. կթ.: Տե՛ս եւ Օ՛Ն ԱՆԴՐ: մ. եւ ա. ԱՆԴՐ. իբր անդ. անդանօր. մ. եւ ա. հոն տեղը, հոն եղածը. ... *Անդր գոյր ապա տեսանել զԻսրայէլեան ազն. Պիտ.: *Մի՛ յապաղել անդր ընդ գինարբու աշխարհականացն մանկունս. Շ. ընդհ.: *Ելեր յերկինս, եւ ա՞նդր գիտացեր. Լմբ. պտրգ.: *Ահա գիրք եւ հանդերձք քո անդր ուրեմն է. Վրք. հց. ՟Բ: *Փոխեցար (կամ փոխեսցիս) աստի յանդր երանութիւնսն. Առ որս. ՟Ը: *Զանդր փառացն լսել, եւ իմաստասիրել. Լմբ. էր ընդ.: ԱՆԴՐ. եւ ԱՆԴՐ ՔԱՆ. ἑπέκεινα ultra, et superans Աւելի. եւ ե՛ւս անդր. յառաջ քան. ʼի վեր քան. գեր քան. էւել, աւելի անդին. ... *Անդր եւ ծայրագոյն սաստկանայ ստաբանութեամբ. Պիտ.: *Որքան անդր եւ ʼի վեր կամարն յարկի անդրանկացն կայից. Նար. մծբ.: *Փոխեցից զձեզ անդր քան զԴամասկոս: Յազգ օտար եւ ʼի չար, զի ոչ եւս ոք իցէ քան զնա անդր. Ամովս. ՟Ե. 27: Ես. ԺԸ. 2: *Ո՛չ պարզաբար ʼի հեռի, այլ ե՛ւս ʼի հեռագոյնն, որ ոչինչ եւս է քան զնա անդր. Սահմ. ՟Ժ: *Ի վեր քան զերկին, եւ անդր քան զծով. Նար. մծբ.: *Որ անդր է քան զամենայն ժամանակս եւ յաւիտեանս: Որ անդր է քան զամենայն միտս: Չարչարեալ՝ որ անդրն է քան զամենայն չարչարանս: Աստուած գոլով բնութեամբ՝ ա՛նդր իմասցի քան զչարչարանսն. Պրպմ.: *Չէ՛ ոք եւս անդր քան զնա, որ անտի եւ այսր անուանիցէ. Ագաթ.: *Անդր քան զպայման սահմանի իմանալեացն յաւիտենից. Նար. ՟Բ: *Անդր քան զթողութիւն. Ոսկ. եբր.: *Խորհուրդն, որ քան զամենայն խորհուրդս ե՛ւս անդր է. ՃՃ.: *Անմարմին ʼի մարմնի, եւ անդր եւս քան զանմարմին. Համամ առակ.: *Եւ եւս աւելի քան զասացեալսս անդր: Քան զասացելոցս եւ անդր եւս: Անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս. Պիտ.: *Զոր մահաթոյնն շնչէր վիշապ անդր քան զհիւսիսի. Խոր. հռիփս.: *Անդր քան զհրամանն՝ զհանդէս առաքինութեանն լցին. Յհ. կթ.: *Անդր քան զնմանութիւն, զօրինակն, զորքանութիւն, զթիւ, եւ այլն: Նար.: նխ. բցռ. խնդրով. ԵՒ ԱՆԴՐ. նխ. բցռ. խնդրով. ἑπέκεινα tans, ultra Առաւել եւս յայն կողմն. աւելի անդին. ... *Ի քէն եւ անդր է փքինն: Բազում է ʼի քէն եւ անդր ճանապարհդ. ՟Ա. Թագ. Ի. 22: ՟Գ. Թագ. ԺԹ. 7: *Ի մնանէ եւ անդր շինեաց աշտարակս. Խոր. ՟Գ. 59: Կամ հետէ. յետ. յետոյ. էտեւ. ... *Յօրէն ութերորդէ եւ անդր ընդունելի լիցի: Եւ եղեւ յօրէ յայնմանէ եւ անդր: Կարգեցէ՛ք զսիրտս ձեր յօրէ յայսմանէ եւ անդր. Ղեւտ. ԻԲ. 27: ՟Ա. Թագ. Լ. 25: Անգ. ՟Բ. 19: *Ի սկզբանցն եւ անդր քարոզէին. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Զ: *Ամենայն սպանօղ՝ որ ʼի քէն եւ անդր լինի. Եփր. ծն.: Այլ անսովոր է ասել. *Այնուհետեւ եւ անդր: Յետ Նոյի եւ անդր. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2: Արծր. ՟Ա. 1:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆԴՐ" в других словарях:

  • ՕՆ — ( ) NBH 2 1027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c մջ. ἅγωμεν, φέρε, φέρε δή, φέρε οὗν age, agedum, eja. Աղէ՛. հա՛պա. բե՛ր. ... (ըստ յն. ա՛ծ. բե՛ր. ածու՛ք. արասցու՛ք.) *Օն արի՛ք գնասցուք. Օն եկայք եւ մեք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՐ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c մ. αὑτοῦ, ἑνταῦθα, ἑνθάδε, ᾦδε huc, hic Յայս վայր, ուր մեքս եմք. ʼի տեղիս յայս. հոս. ... *Ձայնեա՛ առ իս զամենայն այր Յուդայ, եւ դու այսր եկեսցես: Գտջիք զնա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴ — I. ( ) NBH 1 0129 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c մ. ԱՆԴ որ եւ ԱՆԴԱՆՕՐ. որպէս թ. անտէ, օնտա, օրատա պրս. անճէ, անճա. ἑκεῖ, αὑτοῦ, αὑτόθι ibi, ibidem, illic Յայնմ տեղւոջ. ʼի նմին վայրի. հոն, հոն տեղը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԻՐ — (մջ.) NBH 2 0876 Chronological Sequence: 6c, 13c ՏԻ՛Ր. Տ. ՏԻ՛. *Մակբայ՝ սպառնականն, տի՛ր, տի՛: Սպառնականն, տիր, տի. որպէս ոք ասէ վնասակարին, որ է տիրն, կա՛ց մնա՛, զի ահա այդպէս առնեմ գործողիդ զչար, կամ արարի. Քեր. թր. եւ Երզն.: (լտ. կայ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԹԱՄ — (ե՛րթ, երթա՛յք, երթեալ. իսկ կատարեալն, Տ. չոքայ կամ չոգայ, ար, աւ.) NBH 1 0683 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 13c չ. πορεύομαι , ἁπέρχομαι, βαδίζω, ἁγόμαι, ἁποτρέχω eo, vado, proficiscor, abeo, adeo, pergo եւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՂԻՒ — (ղուի, ղուէ.) NBH 2 0773 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 14c գ. αὕριον, ἑπαύριον, ὅρθρος mane, cras, crastinus, dies. Օրն լուսանալի զկնի այսր աւուր. վաղորդայն. յաջորդ առաւօտ. այգն կամ լուսանալն նորա. վաղուան՝ եգուց օրը, առտուն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐԱԲԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0850 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 11c, 12c ն. περιστρέφω circumfero. որ եւ ՏԱՐՈՒԲԵՐԵԼ. Այսր անդր տանել բերել. այլայլել. յեղաշրջել. շրջշրջել. յեղյեղել. *Տարաբերէ հողմ զխռիւ այսր անդր: Հողմոյ առեալ զամպն՝ այսր անդր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏԱՆԴԵՄ — (եցի.) NBH 1 0317 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c ն. Այսր անդր տանել, ձգձգել, թիւրել. տատանել. *Որք ըստ իւրեանց չարութեան կամաց աստանդնեն զբանն ճշմարտութեան. Վեցօր. ՟Բ: *Աստանդել շփոթել զճշմարիտ խորհուրդ վարդապետութեանն. Եփր. թագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»