ԱՆԴ

ԱՆԴ
I. (-) NBH 1-0129 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c մ. ԱՆԴ որ եւ ԱՆԴԱՆՕՐ. որպէս թ. անտէ, օնտա, օրատա պրս. անճէ, անճա. ἑκεῖ, αὑτοῦ, αὑτόθι ibi, ibidem, illic Յայնմ տեղւոջ. ʼի նմին վայրի. հոն, հոն տեղը, ան տեղը. *Անդ՝ ուր ոսկին է: Ոմանք յայնցանէ՝ որ անդն կային: Զնոսա եթող անդ: Եւ անդ լինէր: Արարեալ օթեւանս անդ. եւ այլն: *Ուր խաչ, անդ եւ խաչելեալն. Անյաղթ բարձր.: *Անդ եռալ հոգւով, անդ աղօթք աղերսալիք. Կորիւն.: *Ո՞ւր անդ տրտմութիւն, ո՞ւր անդ բարկութիւն. Վրք. հց. ՟Դ: *Կենագործեալ զանդ խոստովանեալսն. Նար. ԽԸ: *Անդ ուրեմն ʼի ծայրս աշտարակի վարսել. Խոր. ՟Ա. 12: *Որպէս անդ ուրեմն ʼի վերն. Անյաղթ պորփ.: Կամ յայնժամ. երբեմն. ատենով. ... *Որպէս անդն ասաց, թէ արասցուք մարդ, նոյնօրինակ եւ աստ. Ագաթ.: *Ոչ ըստ այնմ օրինակի՝ որ անդն գործեցան. Կորիւն.: *Անդ լերինք զցնծութիւն զգեցեալք, իսկ ա՛րդ անզարդացեալ. Յհ. կթ.: *Որպէս անդ տոհմին Յուդայի: Անդ է ողորմելն իսկապէս, յորում հատաւ ակնկալութիւն վաստակոցն. Նար. ՁԳ. ՀԴ: *Անդ ուրեմն ʼի հինսն աթենացիքն. Խոր. ՟Բ. 89: *Անդ ուրեմն երբեմն ʼի հարուածս եդովմայեցւոց. Նար. ՟Ա: Կամ ʼի հանդերձեալն. անդին. ... *Աստ դսրովեալ, եւ անդ կշտամբեալ: Աստ հեծումն, եւ անդ հառաչանք. Նար.: *Լալիւն վայից ե՛ւ աստ ե՛ւ անդ: Յուսովն աստ, եւ պարգեւօքն անդ զուարճանաս. Խոսր.: *Տանջիլն՝ աստ, եւ անդ. Շ. ամենայն չար.: *Որ աստ արձակի, եւ անդ. եւ որ աստ դատապարտի, եւ անդ. Լմբ. սղ.: մ. ԱՆԴ. մ. իբր անդր. յայն տեղի. յայն վայր. ... *Յամենայն կողմանց անդ փութան: Հասեալ դեսպանին անդ. Փարպ.: *Անդ փոխելով զաթոռ հայրապետութեանն. Յհ. կթ.: *Գնացի ես անդ: Մտանել ինձ անդ. Վրք. հց. ՟Դ: *Աստ անդ ցրուել զանձինս կարասցեն. Փարպ.: յօդ. ԱՆԴ. իբր յօդ. ն. կամ յայնմ. յայն. *Ահաւասիկ ʼի խորանի անդ է: Ի ձախակողմն թեւի անդ: Ի տաճարի անդ: Ի պարտիզի անդ. եւ այլն: *Յսկզբան անդ: Յիսկզբան նուագի անդ: Ի ձեռնադրութեան անդ: Յառաջնորդութեան անդ իւրում. Յհ. կթ.: *Ի վեր անդ ուսաք. Սահմ. ՟Ժ՟Բ: *Որ ʼի վեր անդ եդաւ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 3: *Ծանուցեալ ʼի կարգ անդ բանին: Ի յուշ անդ եկեալ: Նար. ՂԳ. ԻԳ: *Ի յետին ժամ անդ հասեալ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 3: Ա՛յլ է նախադաս եդեալն, ուր պահի բուն նշանակութիւնն մակբայի, եւ յարակից անունն կարծի իբր բացայայտիչ նորա. *Անդ ʼի վեր ʼի Սինէական լերինն: Անդ յարքայութեանն. Ագաթ.: *Անդ ʼի կողմանն քաջին Վասակայ. Փարպ.: ա. ԱՆԴ. ա. ὀ, ἠ, τὸ ἑκεῖθεν quod est ibi Որ անդ է. հանդերձեալ, վերին. անդանօր. ան տեղինը. ... *Եթէ ոք յերկինս նայի, եւ զանդ գեղեցկութիւնն ʼի միտ առցէ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 2: *Անդ երանութեանն: Զանդ երանութեանն. Ածաբ.: *Զանդ երանութեանցն տալով փառս. Խոր. վրդվռ: *Գահակարգեալ յանդ երանութիւնսն. Յհ. կթ.: *Յանդ ուրախութիւնսն փափաքեն. Մանդ.: *Զանդ ուրախութիւնն նշանակէ. Յհ. իմ.: *Որ աստ իրքս են, ընդդէմ են անդ իրացն (կամ անդն իրաց). Փիլ. լին. ՟Բ. 82: *Թողում ասել զանդ իրաւունսն. Ածաբ. կարկտ.: *Վաճառէր յԵգիպտոս, եւ զանդն աւուրս ʼի ծառայութեան եւ ʼի բանտի անցուցանէր. Սարկ. մարդեղ.: *Եւ ճառք զանդ էիցն աստուստ ընթեռնուն՝ Աստուածութեանն ոտին հետարան. Նար. մծբ.: ա. 1-0130 ԱՆԴ ԱՆՃԱՌՔ, ռից. Կրկին բառ է, թէեւ կից գրեսցի. Տե՛ս ԱՆԴ, ա. Որ ինչ անդ ʼի հին օրէնս անճառք կամ գաղտնիք խորհրդաւորք կային. *Սրբութեանցն անդ անճառից գերազանցեալ նոր սրբութիւն. Նար. ՀԵ: մ. ԱՆԴ ՈՒՐԵՄՆ. Տ. ԱՆԴ. մ. Տե՛ս եւ ՅԱՆՏՈՒՍՏ, ԸՆԴՈՒՍՏ. οἵκοθεν (իբր ʼի տանէ, յընտանեաց): անդր եւս. Տ. ԱՆԴՐ: ԱՆԴՐ ՈՒՐԵՄՆ. անդր քան. Տե՛ս ʼի կարգի բառիդ ԱՆԴՐ: II. ԱՆԴ 2 (ոյ, ոց. եւ ի, ից.) NBH 1-0129 Chronological Sequence: Early classical, 8c գ. ἁγρός ager, γεώργιον arvum որ եւ անդաստան. ագարակ. արտ. արտորայք. ... *Իբրեւ զհոտ անդոյ լիոյ: Ի քաղաքի եւ յանդի: Վիճակ անդի՝ լի ոսպամբ: Թաղեցին զնոսա ընդ անդիւն: Որ գայր յանդէ: Ետուն անդք տոհմականս: Իբրեւ անդ մի, եւ իբրեւ այգի: Տեսանէ զանդ գեղեցիկ. եւ այլն: *Հասեալ էր յանդս նոցա որոմն. Ագաթ.: *Խլեցի յանդէ քումմէ զփուշ անիծից. Խոր. հռիփս: (Գրի եւ յԱՆԴՒՈՅ, շփոթելով ընդ ԱՆԴԻ, դւոյ, զոր տեսցես: Որպէս գրի եւ ԱՆԳ, իբր Անթ, կամ Անութ:) ԱՆԴՔ ՄԵՀԵՆԻՑ. թուի տեղի անդրեաց. εἱδωλεῖον delubrum ըստ յն. տուն կռոց. *Նուիրեալ սեղանս կազմել, երեւեցուցանել անդս մեհենից. ՟Ա. Մակ. ՟Ա. 50:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆԴ" в других словарях:

  • ԱՆԴԷՆ — ( ) NBH 1 0132 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c մ. Անդ. ʼի նմին վայրի. ʼի յիշատակեալ տեղւոջ. հոն տեղը, նոյն տեղը. ... αὑτοῦ ibi, ibidem կամ լոկ յօդիւ, ἑν τῶ եւն. *Հաճոյ թուեցաւ Շիղայի մնալ անդէն: Նստէր անդէն ʼի տան:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՃԱՌ — (ի, ից.) NBH 1 0198 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἅρρητος, ἁμύθητος, ἁνέκφρατος , ἁνεκλάλητος ineffabilis, infinitus Զոր չէ մարթ բանիւ ճառել՝ վասն մեծութեան, անհասութեան, գաղտնութեան. անպատմելի. անպատում.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏ — ( ) NBH 1 0316 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 13c մ. յայտարար կալոյ ʼի տեղւոջ ուրեք. (լծչ ընդ յն. պ. սդօ՛, իստամէ, իստադէն. եւ հյ. ստոր, ըստ, նիստ, հաստատ եւն.) Որպէս ἑνθάδε, ἑνθαῦτα, αὑτοῦ, ὦ hic, istic… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՃԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ναός, νεώς, νηός, ἰερόν templum, sacrarium. վր. տաձարի . պ. տայիր, տէյր. (ʼի տավէր, աստուած եւ դիք.) որպէս Տուն եւ բնակարան աստուծոյ՝ շինեալն նախ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՍԿ — I. ( ) NBH 1 0868 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c շ. δέ autem. այլ. բայց. սակայն. եւ. ուր. տէ. տա. ... *Կին մի մերձեցաւ ʼի դրոշակ հանդերձի նորա. իսկ յիսուս իբրեւ դարձաւ, եւ ետես, ասէ: իսկ յոհաննէս իբրեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՏԱՊ — (ի, աւ կամ իւ. եւ ոյ, ով.) NBH 2 0493 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c, 13c գ. ἁνάγκη, σπουδή necessitas urgens, augor, festinatio եւ այլն. (լծ. հյ. շութափ. ստէպ, ճեպ. եւ Շոյտ ափ յափոյ. պ. շիթապ թ. շաբըգ ).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՏԵՄ — (կերայ կամ կերի, կե՛ր. ն. եւ կր. ուտի, ուտիցի, կերիցի. կերաւ, իբր կերեալ եղեւ.) NBH 2 0557 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c (լծ. յն. լտ. էտօ, կամ է՛տօմե ). ἕδω , մանաւանդ ἕδομαι, φάγω, φάγομαι edo, comedo τρώγω …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՐԱՆՕՐ — ( ) NBH 2 0559 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 13c մ. οugr SmCi;, ποῦ, ὄπου ubi, quo. Ուր. յորում վայրի. եւ Յո՛. ուր որ. ... *Ուրանօր զձեռագործդ վաճառես, զիս անդ դի՛ր: Ուրանօր գտեր, ի նոյն տեղին տա՛ր. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: *Տէրն ուրանօր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՐԵՄՆ — ( ) NBH 2 0560 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c շ. ἅρα, οὗν igitur, ergo, itaque. (որպէս թէ Ուր իմն՝ նշանակ հետեւողութեան կամ մակաբերութեան. որ եւ կոչի բազբանական, եւ շփոթի ընդ երկբայական կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»