ՈՒՐԵՄՆ

ՈՒՐԵՄՆ
(-) NBH 2-0560 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c շ. ἅρα, οὗν igitur, ergo, itaque. (որպէս թէ Ուր իմն՝ նշանակ հետեւողութեան կամ մակաբերութեան. որ եւ կոչի բազբանական, եւ շփոթի ընդ երկբայական կամ տարակուսական.) Ապա. ապա ուրեմն. այսուհետեւ. արդ . արդեօք. մի՛ արդեօք. ... *Ապա եթէ հոգւով աստուծոյ հանեմ ես զդեւս, ուրեմն հասեալ է ի վերայ ձեր արքայութիւնն աստուծոյ: Ուրեմն մոլորեցաք: Ուրեմն կին քո էր. եւ այլն: Կամ *Ի զուր ուրեմն արդարացուցի զսիրտ իմ: Ապա եւ ջուրք ուրեմն ընկլուզին զմեզ: Խաւար ուրեմն արդեօք ծածկեաց զիս. եւ այլն: *Եւ դու ուրեմն մոլեգնեցար. դեւ ուրեմն հարաւ ի քեշ. Ագաթ.: *Աստուածքն մեր ուրեմն եկեալ իջեալ են ի բանտս. Եղիշ. ՟Ը: ՈՒՐԵՄՆ. τις, τι, τινα, τινι quidam, quaedam, quoddam եւն. Որպէս անուն մասնական, Իմն. ինչ. այն ինչ. (ի յետնոց վրիպակաւ գրեալ Ուրումն.) մը, մի. ... *Մտանէր ի գեղ ուրեմն: Դատաւոր մի էր քաղաքի ուրեմն: Հաստատութեամբ ուրեմն պահեն զօրէնս՝ որ ի նմանէ կալեալ է. եւ այլն: *Գնաց յագարակ ուրեմն: Բնակել կամ երթալ ի տեղի ուրեմն: Ի վանք ուրեմն. Վրք. հց. ստէպ: *Ընդ գաղտնի դուռն ուրեմն մեքենաւորութեամբ ի բերդն մտանէին. Բուզ. ՟Դ. 55: Կամ փոխանակ գրելոյ՝ Ուրումն, Ումեմն. *Ճառագայթ՝ ուրեմն է ճառագայթ. եւ կերպարան՝ ուրեմն է կերպարան. Առ որս.: *Ծեր ոմն բնակէր ընդ եղբօր ուրեմն. Վրք. հց. ՟Ժ՟Գ: մ. եւ շ. ՈՒՐԵՄՆ. մ. եւ շ. ποῦ alicubi, aliquo, aliquando եւ fere, ferme, circa, circiter. Ուրեք. երբէք. երբեմն. եւ Շուրջ. իբր. գրեթէ. գոգցես. *Ասէ ուրեմն քրիստոս, հա՛յր փառաւորեա՛ զորդի քո: Ասէ ուրեմն դաւիթ: Ասէ ուրեմն դարձեալ երանելին յովհաննէս: Սաղմոսէ ուրեմն եւ երանելին դաւիթ. Կիւրղ. գանձ.: *Ի վախճան ժամանակիս երեւեալ նմա, եւ խօսեալ ընդ մեզ նովաւ, ասէ ուրեմն որ ասացն. Մագ. ՟Ե: *Ուրեմն ըստ եռանկիւնոյ, եւ ուրեմն ըստ վեցանկիւնոյ եւ այլն. Շիր.: *Որ առաքեալ ի թագաւորէն ուրեմն (տպ. ուրեք) ի սպասաւորութիւն. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: *Զհարիւրամենիւք ուրեմն էր. Հռ. ՟Դ. 19: *Մինչդեռ զվեցհարիւր եւ զքառասուն ամաւ ուրեմն էին, բէղիմոս թագաւորեաց: Ի գամիրս կոյս, ուրեմն վրիպեաց չոգաւ. Եւս. քր. ՟Ա: ՈՒՐԵՄՆ. ποῦ, πότε, ἅν jam, quidem. Կից ընդ այլ մակբայս առ ի զարդ. թէեւ չիցէ ինչ ի յն. եւ լտ. *Որ անդ ուրեմն ի խորսն կան: Որպէս անդ ուրեմն ի հինսն: Անդ ուրեմն երբեմն ի հարուածս եդովմայեցւոց. Եւս. քր. ՟Ա: Խոր. ՟Բ. 89: Նար. ՟Ա: *Զոր աստ ուրեմն յետոյ ոմանք բարձին: Իսկ աստ ուրեմն յարուցեալ գունդս: (Պատմէ) ապա ուրեմն զպատերազմն հնդկաց: Յետոյ ուրեմն արժանաւորեցան առնուլ. Խոր. ՟Ա. 4: ՟Բ. 7. եւ. ՟Ա. 17. 22: *Քան զարգիացւոց իշխանութիւնն յետոյ՝ մօտ ուրեմն՝ ամօք երեք հարիւրովք. (իբր՝ գոգցես.) Եւս. քր. ՟Ա: Տե՛ս եւ ԱՆԱԳԱՆ ՈՒՐԵՄՆ, Ո՛ՒՐ ՈՒՐԵՄՆ, ՎԱՂ ՈՒՐԵՄՆ, եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ՈՒՐԵՄՆ" в других словарях:

  • ԱՊԱ — ( ) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.մ. ԱՊԱ կամ ԱՊԱՅ, ապայի, յապա, յապայս, զապայս, առ ʼի յապայս. μέλλων, ον futurus, um յետոյ լինել. հանդերձեալ. ապառնի. եւ Յետոյ. ետքի, ետքը,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՐ — ( ) NBH 2 0557 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c մ. Ո՞ՒՐ. ποῦ; ubi? quo?. (ի մեզ արմատն է ո՞, ո՞յր, յո՞ր, իբր ներգոյական) Յորում տեղւոջ. ո՞ւր, ո՞ւր տեղ. ... *Ո՞ւր է որ ծնաւ արքայն հրէից: Ո՞ւր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏ — ( ) NBH 1 0316 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 13c մ. յայտարար կալոյ ʼի տեղւոջ ուրեք. (լծչ ընդ յն. պ. սդօ՛, իստամէ, իստադէն. եւ հյ. ստոր, ըստ, նիստ, հաստատ եւն.) Որպէս ἑνθάδε, ἑνθαῦτα, αὑτοῦ, ὦ hic, istic… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴ — I. ( ) NBH 1 0129 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c մ. ԱՆԴ որ եւ ԱՆԴԱՆՕՐ. որպէս թ. անտէ, օնտա, օրատա պրս. անճէ, անճա. ἑκεῖ, αὑτοῦ, αὑτόθι ibi, ibidem, illic Յայնմ տեղւոջ. ʼի նմին վայրի. հոն, հոն տեղը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԶԻՒ — ( ) NBH 2 0003 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 14c մ. (որպէս թէ ուժով հզօրի. կամ ʼի ռմկ. ձայնիցս հըզ, խըզ, կիւճ, աղ.) μόλις, μόγις vix, vix demum, tandem, aegre, difficile. Բուռն առնելով. յետին ճգամբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳԱՆ — (ի.) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c ա.գ. ὅψιμος serotinus Ո՛չ ագան, ոչ ընդ այգն. ո՛չ կանուխ. յամր. յետին. ուշ, ուշ մնացօղ, ետքի. ... *Ցորեանն եւ հաճար ոչ հարան, զի անագան էին: Տացէ զանձրեւ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱ 2 — ( ) NBH 2 0383 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 13c շղ. ՆԱ՛. δέ, δή, μέν, οugr SmCi;, μὲν οὗν γε , ἁλλά vero, autem, etiam, verum, sane, profecto, ac quidem, quinimo. որ եւ գրի՝ ՆԱՅ՝ նոյն հնչմամբ. Որպէս թէ՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՂ — ( ) NBH 2 0771 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 14c մ. πάλαι antiquitus, ante, jam, olim θᾶττον cito. (լծ. եւ յն. բա՛լէ. ար. պալատէ. թ. էվվէլ.) Կանխաւ. արդէն. յառաջ. ʼի բազում ժամանակաց հետէ. եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՂՈՒ — ( ) NBH 2 0773 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c մ. ՎԱՂՈՒ ԵՒՍ. Ի ՎԱՂՈՒՍՏ. ՎԱՂ ՈՒՐԵՄՆ. ՎԱՂՈՒՑ. կամ Ի ՎԱՂՈՒՑ. ԸՆԴ ՎԱՂՈՒՑ. ՎԱՂՈՒՑ ՀԵՏԷ. Ի ՎԱՂՈՒՑ ՀԵՏԷ. πάλαι, ἑκ παλαίου, ἥδη, ὄδη olim, ab antiquo, jam, jamimde. Վաղ. ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՂՈՒՍՏ — ( ) NBH 2 0773 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c մ. ՎԱՂՈՒ ԵՒՍ. Ի ՎԱՂՈՒՍՏ. ՎԱՂ ՈՒՐԵՄՆ. ՎԱՂՈՒՑ. կամ Ի ՎԱՂՈՒՑ. ԸՆԴ ՎԱՂՈՒՑ. ՎԱՂՈՒՑ ՀԵՏԷ. Ի ՎԱՂՈՒՑ ՀԵՏԷ. πάλαι, ἑκ παλαίου, ἥδη, ὄδη olim, ab antiquo, jam, jamimde. Վաղ. ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»