ԱՊԱ

ԱՊԱ
(-) NBH 1-0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.մ. ԱՊԱ կամ ԱՊԱՅ, ապայի, յապա, յապայս, զապայս, առ ʼի յապայս. μέλλων, -ον futurus, -um յետոյ լինել. հանդերձեալ. ապառնի. եւ Յետոյ. ետքի, ետքը, ետեւեէն գալիքը, ետեւ. ... *Որ զառաջին գործեալ մեղսն միայն բառնայ, եւ ոչ ինչ զապային. Կլիմաք.: *Յիշեա՛ զառ յապայսն, եւ դադարեա՛ ʼի թշնամութենէ. Սիր. ՟Խ՟Ը. 6: *Արար զառ յապայսն, այսինքն զհանդերձեալսն. Ոսկ. ես.: *Զի՛նչ լինելոց էր յապա ժամանակի. Յհ. կթ.: *Մինչեւ յապայ. Լմբ. սղ.: *Որ յապայս զգեցոյց. Խոսր.: *Զապայսն, եւ զներկայն: Յապայն եւ ʼի հանդերձեալն. Վրդն. սղ.: *Յապայս յիշատակ: Որ յապայսն յուսով յայտնեսցի. Նար. ՟Խ՟Ը. եւ Նար. խչ.: *Անգիտացեալ զառ ʼի յապայսն որ գալոց էր ձաղանս. Յհ. կթ.: *Զյոյսն յապա առնէ ʼի մէնջʼʼ. այսինքն յապաղէ. Սեբեր. ՟Ժ: *Եղեւ խոչընդակն մինչեւ յապայ. Բուզ. ՟Դ. 23: Ըստ Տօնացուցի՝ ԿԱՐԳ կամ ՏՕՆՔ ԱՊԱՅԻՑ կոչին Աւուրք տօնից սրբոց յետ յայտնութեան մինչեւ ցառաջաւորս. զի յետ ութօրէից յայտնութեան գրի Տօն յհ. կրպտի. Ապա պետրոսի հայրապետի. Ապա անտոնի անապատականի եւ այլն, առանց յիշելոյ զաւուրս եօթնեկաց: մ. ԱՊԱ. ԵՒ ԱՊԱ. մ. ἕπειτα, ἕσχατον, λειπόν deinde, postea Յետոյ. զկնի. երկրորդ. յետ այնորիկ. այնուհետեւ. ետքը, ետեւ, հըպա թէ. ... *Նախ զխոտն, եւ ապա զհասկն, ապա զցորեանն ատոք: Նախ տեառն, եւ ապա մեզ: Այժմ ոչ գիտես, բայց ապա գիտեսջիր: Իբրեւ ոչ արեւ, եւ ոչ աստեղք երեւէին, ապա բառնայր ամենայն յոյս. եւ այլն: *Դարձաւ սրտմտութիւնն յողորմածութիւն ապա. Լմբ. սղ.: Վարի եւ կից ընդ նոյնանշան բառս. *Ապա առնու այնուհետեւ: Յետոյ ապա զարկուցեալ: Զկնի որոյ ապա. կամ Յետ այնորիկ ապա. կամ Եւ ապա զկնի այսորիկ. կամ Զկնի որոց ապա. Ագաթ.: Փարպ.: Յհ. իմ. ստէպ: *Ապա երբէք ուրեք թագաւորեսցէ յիս տէր. Սեբեր. ՟Ժ: *Զկնի ապա ընդարձակիլ բանիւ: Յետ փոքր ինչ ապա սրով կատարեալ. Յհ. կթ.: *Այժմ ընդ հայելի օրինակաւ տեսանեմք. իսկ յապա առ յապա յորժամ գայցէ, եւ այլն: Գոնեա յապա առ յապա դարձ լիցի առնն. Բուզ. ՟Դ. 5: շ. ԱՊԱ. շ. ԱՊԱ ԵՒ. ἅρα, οὗν, καί ergo, et Ուրեմն. ապա ուրեմն. իսկ. արդեօք. հապա, անանկ է նէ, ալ. ... *Եթէ զիս հալածեցին, ապա եւ զձեզ հալածեսցեն. եթէ զբանն իմ պահեցին, ապա եւ զձերն պահեսցեն: Եթէ որդիք, ապա եւ ժառանգքʼʼ. յորս ʼի յն. չիք շաղկապ, բայց միայն՝ եւն. որպէս եւ ʼի մեզ ստէպ այնպէս վարի՝ ʼի բաց թողլով զապայն: *Յիրաւի ապա օրինօք լինի ներբողաբանել զսա. Պիտ.: *Այս ցուցանէ ապա, թէ, եւ այլն. Լմբ. սղ.: *Եւ զի՞նչ ապա. Շ. թղթ.: շ. ԱՊԱ ԵԹԵ. շ. εἱ δὲ quod si, sin որ եւ ԱՊԱ ԹԷ. Այլ եթե. իսկ եթե. հապա թէ. ... *Ապա եթե քրիստոս քարոզի: Ապա եթե իցէ եւս ծածկեալ աւետարանն, եւ այլն: *Ապա եթե անտես առնիցես, կործանիմ. Ապա եթե ահարկու դէմս ցուցանիցես, սատակիմ. Նար. ՟Ի՟Է: *Ապա եթե ոչ կամիցիք լսել, եւ այլն. Ագաթ.: ԱՊԱ ԵԹԷ ՈՉ. Տ. ԱՊԱ ԹԷ ՈՉ. *Ոչ կարէ այլ կերպարան ընդունել. ապա եթե ոչ՝ շփոթումն լինի. Սահմ. ՟Ի՟Է: ԱՊԱ ԹԷ. Տ. ԱՊԱ ԵԹԷ. *Ապա թէ հասցէ յափն գետոյն: Ապա թէ դուք քրիստոսի էք, եւ այլն: *Ապա թէ ամենեցունն տիրես, ոչ է զարմանալի. Լմբ. պտրգ.: *Ապա թէ ոք ոչ յայտնեսցէ, եւ այլն. Ագաթ.: շ. ԱՊԱ ԹԷ ՈՉ. շ. εἱ δὲ μὴ, ἅλλως alioqui, alias, aliter որ եւ՝ ԱՊԱ ԵԹԷ ՈՉ. ԱՊ՛ԵԹԷ ՈՉ. Իսկ եթէ չիցէ կամ չլինիցի այդպէս. հապա թէ չէ, չէ նէ. ... *Եթէ առնէք ... պատմեցէ՛ք ինձ. ապա թէ ոչ՝ (այսինքն՝ իսկ եթէ չկամիք առնել), ցուցէ՛ք ինձ եւ այլն: Ապա թէ ոչ՝ ելցէ հուր եւ այլն: Եթէ տեսցես զիս յամբառնալ իմում ʼի քէն, եղիցի այնպէս. ապա թէ ոչ՝ մի՛ եղիցի. եւ այլն: շ. ԱՊԱ ՈՒՐԵՄՆ. շ. ἅρα, ἅραγε igitur, ergo Նոյն ընդ Ուրեմն. ապա, այսինքն հետեւաբար. յա՛յտ է այնուհետեւ. անանկ է նէ. ... *Յօտարաց ... ապա ուրեմն ազատ են որդիքն. Մտթ. ՟Ժ՟Է. 25: *Ապա ուրեմն եւ աստուածայինքն անգիտելիք են: Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ այլն. Սահմ. ՟Ա: Պիտ.: մ. ԱՊԱ ՈՒՐԵՄՆ. մ. Յետոյ ուրեմն. ո՛ւր ուրեմն. հուսկ յետոյ. յետ ամենայնի. ետքը ետքը. ... *Նախ յաղագս ծննդեանն շամիրամայ ... եւ ապա ուրեմն եւ այլն. Պիտ.: *Եւ ապա ուրեմն (կամ ապա ո՛ւր ուրեմն) յոբ եբաց զբերան իւր. Յով. ՟Գ. 1: (յն. յետ այսորիկ): ԱՊ՛ԵԹէ. Տ. ԱՊԱ ԵԹԷ. ԱՊ՛ԵԹԷ ՈՉ. Տ. ԱՊԱ ԹԷ ՈՉ. *Ապ՛եթէ փոխանակ այսորիկ: Ապ՛եթէ մանրեալ եւ բեկեալ: Ապ՛եթէ ոչ՝ եւ այլն. Պիտ.: Մագ. ստէպ: Առ որս.: Ոսկ.: Պղատ. եւ այլն: ԱՊ՛ԹԷ. Տ. ԱՊԱ ԵԹԷ: Ոսկ. մ. ՟Ա. 17:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ԱՊԱ" в других словарях:

  • ԲՈՅՆ — (բունոյ, ʼի բունոյ, ոց. ʼի բունէ, ʼի բունի.) NBH 1 505 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c, 17c գ. νοσσιά, νεοττία nidus եւս եւ οἱκία, καλιά, σκήνωσις եւն. Բնակարան կամ դադարք թռչնոց. բուն. ... *Բոյն արագլի՝ ապաւէն է նոցա: Անդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽ — ( ) NBH 2 0384 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c մ. πρῶτως, ον, πρότερον primum, prius, ante, anteruius. Յառաջն. յառաջ ժամանակաւ. կանխաւ. եւ Զառաջինն. յառաջոյ. յառաջագոյն ըստ ժամանակի՝ ըստ տեղւոյ՝ ըստ կարգի. (որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՐԵՄՆ — ( ) NBH 2 0560 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c շ. ἅρα, οὗν igitur, ergo, itaque. (որպէս թէ Ուր իմն՝ նշանակ հետեւողութեան կամ մակաբերութեան. որ եւ կոչի բազբանական, եւ շփոթի ընդ երկբայական կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏ — ( ) NBH 1 0316 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 13c մ. յայտարար կալոյ ʼի տեղւոջ ուրեք. (լծչ ընդ յն. պ. սդօ՛, իստամէ, իստադէն. եւ հյ. ստոր, ըստ, նիստ, հաստատ եւն.) Որպէս ἑνθάδε, ἑνθαῦτα, αὑτοῦ, ὦ hic, istic… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՈՒՐ — (մանաւանդ ԲԱՐՈՒՐՔ, րուրս.) NBH 1 468 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c ԲԱՐՈՒՐ մանաւանդ՝ ԲԱՐՈՒՐՔ. πρόφασις , αἱτία, ὐπόθεσις, σκήψις, περίστασις, ἁφορμή praetextus, causa, ocasio, ansa,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԲԷՔ — ( ) NBH 1 0671 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c մ. πότε aliquando, umquam Տ. երբեմն. գրի եւ ԵՐԲԵՔ. (որպէս թէ մին իցէ՝ երբ իմն, եւ միւսն՝ երբ իւիք). ատենով, ըլլայ որ. եւ առընթեր հարցականի՝ իբր Բնաւ արդեօք. կըլլա՛յ որ. հի՛չ. *Թերեւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՀԵՏ — ( ) NBH 1 0738 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 14c նխ. κατόπισθε, ὅπισθεν, ὁπίσω, μετά post, pone Ի ձայնէս Հետ, հետք. նոյն ընդ Յետ. յետոյ. Զկնի. էտեւ, էտեւէն, ետքը. ... *Արձակեաց զաղաւնին զհետ նորա: Գնաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0848 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն.չ. φιλοσοφέω philosophor, dissero եւայլն. Իմաստասիրութեան պարապել. քննել զիրս իմաստասէր մտօք. *առակ թուի ասացեալքս՝ բազմաց, որք իմաստասիրել ոչ կամին: Յարմարագոյն է առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»