ԶՀԵՏ

ԶՀԵՏ
(-) NBH 1-0738 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 14c նխ. κατόπισθε, ὅπισθεν, ὁπίσω, μετά post, pone Ի ձայնէս Հետ, հետք. նոյն ընդ Յետ. յետոյ. Զկնի. էտեւ, էտեւէն, ետքը. ... *Արձակեաց զաղաւնին զհետ նորա: Գնաց Յովսէփ զհետ եղբարց իւրոց: Աղաղակէ զհետ մեր: Եւ զհետ նոցա ʼի կարգին կալաւ Անանիա. եւ զհետ նոցա կալաւ հռափիա. եւ այլն: *Զառաքելոցն հետ պարտ է երթալ. Ոսկ. գաղ.: *Զորոյ զհետ երթայ եւ այն: Զնորին հետ (կամ զհետ) զնովիմբ ածեալ՝ ասէ. Կիւրղ. ծն. եւ Կիւրղ. ել.: *Մի զմիոյ հետʼʼ. այսինքն հետ զհետէ. Փիլ. լին. ՟Ա. 89: *Զորոյ հետ: Զսորին հետ. Եւս. քր. ՟Ա: *Այր զեղբօր զհետ երթիցէ. Յոբ. ՟Խ՟Ա. 7: ԶՀԵՏ. որպէս ռմկ. հետ, հետը. այսինքն Ընդ. (որպէս եւ յն. մէդա՛՝ է յետ, եւ ընդ.) *Զհաց ոչ առաք զհետ մեր. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 37: *Պակասեաց ջուրն եւ արմաւն, զոր ունէի զհետ իմ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: Ի կրկին միտս հայի ասելն. *Զորոյ զհետ քարտուղարութեամբ լեալ այս այր. Խոր. ՟Բ. 57: Որպէս եւ ՟Բ. 11. *Քուրմք նոցին՝ զհետ լինելով՝ դադարեն առ նոսաʼʼ: մ. ԶՀԵՏ. մ. Յետոյ. զկնի. *Զհետ առաքեալ՝ կոչեն զսուրբն. Խոր. ՟Բ. 89: *Դատախազ ոք չէ՛ զհետ. Փարպ. (որպէս թէ խնդիրն զօրութեամբ, նորա, նոցա): *Նախ դու (արդարութեամբ) դատեա՛ զքոյն, եւ ապա զհետ գայ Աստուծոյն (յն. Աստուած). Ոսկ. յհ. ՟Ա. 38: *Ասէ ցայնոսիկ՝ որ զհետն երթային. Մտթ. ՟Ը. 10: ԶՀԵՏ ԲԵՐԵԼ. Ի վերայ բերել. յարել յառաջինսն. *Եւ ապա զհետ բերել յերեկորինս զհանգստեանն սաղմոս: Երիցս անգամ զհետ բերել՝ ըստ երիցս անգամ կրկնելոյ. Յհ. իմ. ատ.: *Յաղագս որոյ զհետ բերէ ասացելոցս. Բրսղ. մրկ.: ԶՀԵՏ ԵՐԹԱԼ, ԳՆԱԼ, ԳԱԼ, ԼԻՆԵԼ, ՇՐՋԵԼ. ἁκολουθέω sequor ἑπακολουθέω insequor, subsequor ἔπομαι, προσκολλάομαι comitor, haereo, consentio Հետեւիլ. զկնի երթալ. յարիլ եւ անսալ. *Երթային զհետ նորա: Գնացին զհետ նորա: Զհետ եղեն նորա կոյրք երկու: Զհետ շրջէին նորա: Զո՞յր զհետ երթիցես: Երթալ զհետ սրտից, կամաց, կամ վհկաց, կամ զբարեաց, կռոց, տեառն, հրամանի Տեառն. եւ այլն: *Ստուերի նման՝ որ զհետ երթայ մարմնոյ. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Զհետ երթալով առասպելին. Խոր. ՟Բ. 58: *Եկն զհետ իմ: Զհետ եկա՛յք ճանապարհաց իմոց. Թուոց. ՟Ժ՟Դ. 24: Ես. ՟Ժ՟Ե. 3: ԶՀԵՏ պնդիլ, կամ յարձակիլ, ելանել, մտանել, վարիլ, լինել, հեծանել, երթալ, գալ. Իբր Ընթանալ առ ʼի հասանել ումեք կամ իմիք. հետամուտ լինել. հալածել. զակատիլ. էտեւէն վազել՝ ինկնալ, քշել. *Պնդեցար զհետ իմ: Պնդեցարո՛ւք ստէպ զհետ նոցա, թերեւս հասանիցէք նոցա: Յարձակեցան զհետ նոցա մինչեւ ʼի մուտս Գեթայ: Զո՞յր հետ ելեալ ես արքայդ Իսրայէլի, եւ զո՞ հալածես: Ի փախուստ դառնային. սոքա զհետ երթային նոցա օր մի: Զի ես երթայի զհետ արդարութեան: Գնաց զհետ նորա Սիմովն, եւ որ ընդ նմայն էին: Ողորմութիւն քո Տէր զհետ իմ եկեսցէ: Ապա թէպէտ եւ զհետ եղեւ նոցա, չկարաց հասանել: Զհետ մտեալ եմ, թէ հասից: Ընթասցի զհետ հոմանեաց իւրոց, եւ մի՛ հասցէ նոցա: Զհետ լինին ցքւոյն: Զհետ երթալ զնանրութեան: Զհետ երթայ դատարկութեան: Զհետ հեծանէր ժողովրդեան: Զհետ վարել ճշմարտութեան բանիցն. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ԶՀԵՏ" в других словарях:

  • ՀԵՏ — ( ) NBH 2 0089 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 13c նխ. որպէս Յետ, կամ Զհետ. ետեւէն. *Հետ ոտին տեառն շրջեցան: Հետաքրքիր շրջելն հետ ոտին ոտին սրբոյն. ՃՃ.: Իսկ ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 21. *Հետ հրեշտակութեանն ապողոնեայʼʼ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԹԵՄ — (եցի.) NBH 1 1133 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ն. γυμνάζω exerceo, polio, erudio ἁσκέω colo, studeo μελετάω curo. Կիրթ առնել. վարժել. մարզել. հրահանգել. յորդօրել. վարել. կր. Ճգնիլ. գուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՏԵՒԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ձ. ՀԵՏԵՒԵՄ ՀԵՏԵՒԻՄ ἁκολουθέω, ἔπομαι , ἕπειμι sequor, consequor, subsequor, imitor. Զհետ երթալ ուրուք. գնալ զկնի հետոց կամ ընթացից ուրուք. եւ Զհետ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՆԱՄ — (գնացի, գնա՛, գնացեալ.) NBH 1 0563 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c չ. πορεύομαι, ἁπέρχομαι, βαδίζω eo, vado, proficiscor, abeo Երթալ. չուել. ճանապարհ առնել. անցանել, փոխիլ տեղւոջէ ʼի տեղի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՏԸՆԹԱՑ — (ի, ից.) NBH 2 0092 Chronological Sequence: 12c ա. Որ զհետ ընթանայ փութով եւ սակաւ. *(Եգիպտացիք՝ իսրայէլի) հետընթացք եղեալ՝ իսպառ կործանեցան. Լմբ. իմ.: *Ճեպել է ամենայն պնդութեամբ զհետ ընթանալ ... զերկոսինն ʼի կիր արկանէ, զյօժարութիւն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՅՆ — (նորին. նմին. նովին կամ վիմբ. Նոյնք կամ նոքին, նոցին՝ նոցուն՝ նոցունց. նոքիմբք՝ նոքումբք՝ նովիմբք. ) NBH 2 0439 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դերան. ցուց. ա.գ. αὑτός, τή, τόν, οugr… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐՄԱՋՈՒՐ — (ջրոյ.) NBH 2 0858 Chronological Sequence: 13c, 18c գ. Ջուրն այն՝ զորոյ զհետ բերին ʼի բնէ տարմք. գտանի ʼի խորասան եւ ʼի սպահան. ուստի եթէ տարցին սափորով միով այլուր, զոր օրինակ ʼի մուսուլ, զհետ գան տարմք, եւ ծախեն անդ զմարախս. *Ել ջուր յատակս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԳԱՀԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 13c չ. πλεονεκτέω, φείδομαι Aveo, parco. Անկարգաբար յօժարիլ յինչս կամ յայլ իրս. ագահանալ. *Բառնայ ... զմերձաւորաց խնամութիւն, զոր վասն ագահելոյ սեփհական ազատութեանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՌՆԱՄ — (բարձի, բարձ.) NBH 1 440 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. αἵρω tollo, porto կր. Բառնիլ, եւ բառնալ, եւ բարձեալ լինել. Տանիլ. ʼի վեր առնուլ, եւ ʼի վերայ առնուլ. վերացուցանել, եւ կրել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՄ — I. (եկի, եկ, եկայք, եկեալ, գալ.) NBH 1 0525 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c չ. ἤκω, ἕρχομαι, βαίνω, πάρειμι Venio, adsum, adeo եւ այլն. Եկաւորել. փոխիլ անտի այսր, ʼի հեռաւոր վայրէ ʼի մօտաւորն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»