ԱՄՈՒՐ

ԱՄՈՒՐ
(-) NBH 1-0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. ռմկ. ամո՛ւր, ամպուր. լծ. թ. մամուր, եւ էմին. ὁχυρός կամ ἑχυρός munitus, firmus, tutus, ἑπικαίριος commodus, ἱσχυρός fortis, validus, ἁσφαλής cautus , ἁχείρυτος insuperabilis, qui sub manu redigi non potest Անքոյթ. ապահով. զօրաւոր. զգուշաւոր. պարսպաւոր, ազատ, անառիկ, անձեռնարկելի. անվնասելի. պնդակազմ. պինդ. հաստատուն. ... *Տեղի ամուր՝ կեցուցանել զիս: Քաղաք ամուր: Քաղաքք ամուրք եւ պարսպաւորք: Պարիսպք ամուրք: Յամենայն քաղաքսն Յուդայ յամուրս: Ի վերայ ամուր քաղաքաց: Ամուր քաղաքի առելոյ: Իբրեւ պարիսպ պղնձի ամուր: Հրձիգ առնէր զամուր ամուր տեղիս թշնամւոյ. եւ այլն: *Բռնազբօսեսցի ոք ամուր (յն. ամրագոյն) զօրութեամբ. Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Բ: *Ամուր եւ անկոխ է ամենեցուն աթոռն այն: Շտեմարան ամուր՝ ուղղութեանցն, մոռացումն ուղղութեանցն է: Ամուր յամենայն վնասուց գործէ, եւ անըմբռնելի ʼի սատանայէ. Ոսկ. մտթ.: Իսկ Սղ. ՟Ճ՟Խ. 3. *Դուռն ամուր շրթանց իմոցʼʼ. յն. դուռն ամրութեան: Որպէս եւ ʼի ՟Լ. ՟Ծ՟Թ. ՟Ճ՟Է. *Քաղաք ամուրʼʼ. յն. ամրութեան, կամ շրջապատութեան: *Բերդ ամուր: Յամուր վայրս: Յամուր գաւառն: Ի ծործորս ամուր լերանցն: Ամուր աշխարհաւն իւրով. Ագաթ.: *Ամուր պատուար, կամ մահարձան: Կնիք ամուր պահպանութեան. Նար.: *Ամուր զինուք. Պիտ.: *Ճեղքէր զամուր գլխանոցն. Յհ. կթ.: Դուն ուրեք հոլովեալ գտանի իբր ածական. *Ի ձորակի միում ամրոջ շինէ ձեռակերտ. Խոր. ՟Ա. 11: *Վահանօք ամրօք. Յհ. կթ.: մ. ԱՄՈՒՐ. մ. Ամրապէս. պնդապէս. յապահովս. ... *Մեկին ասել բանին ո՛չ այնպէս ամուր հաստատէ զվճիռն: Այսպէս ամուր վառել. Ոսկ. յհ. եւ Մտթ.: *Գնայի ամուր ʼի վերայ նորա. Վրք. հց. ՟Ի: *Մինչ ամուր ունէր զդանդանաւանդն հեծեալն, հանդարտ գնայր (ձին). Կլիմաք.: ա. եւ մ. Կամ անխտիր որպէս ա. եւ մ. *Պինդ եւ ամո՛ւր կացէք. Լաստ. ՟Ժ՟Զ: *Տեսանեմ զանձն իմ պահեալ ամուր ʼի Քրիստոսէ. Վրք. հց. ՟Բ: գ. ԱՄՈՒՐ, ամրի, րաց. կամ րոյ, ոց. գ. որ եւ ԱՄՐՈՒԹԻՒՆ, եւ ԱՄՐՈՑ. Ամո՛ւր տեղի. անքոյթ վայր՝ յոր լինի ամրանալ. տեղի ապաստանի կամ փախստեան. զգուշութիւն, պահպանութիւն. մարտկոց. պարիսպ. պատնէշ. բերդ. ակառն. աշտարակ. անձաւ. ὁχύρωμα, περιοχή, φρούριον, φυγαδευτήριον, βάρις, ἅκρα, ἁσφάλεια եւն. munitio, munimentum, praesidium, propugnaculum, confugium, refugium, arx, turis, cautio եւն. ... *Զամուրս նոցա հրձիգ արասցես: Բաժանեցէ՛ք զամուրս նոցա: Կործանեաց զամենայն ամուրս նորա: Եւ եդ ʼի հովտին ամրոց: Դիմէր ʼի վերայ ամրոցն պաշտրելոց: Բերէին մեքենայս ʼի վերայ ամրոց: Ամենայն պարիսպք ամրաց Հրէաստանի շինեսցին: Եւ որ էին զամրօքն, սատակեցան յամրականացն: Որ յամրի անդ էին: Զիշխանութիւն զամրիդ: Յայտ առնէր յամրէ անտի: Պաշարումն ամրոյն: Դիպեցան ամրոյն այնմիկ: Յամուրս այրիցն: Յամուրս անապատի. եւ այլն: Իսկ Ես. ՟Ժ՟Թ. 6. *Յամուրս եղեգան եւ պրտուոյʼʼ. իմա՛ եղտիւր, ջրակոյտ, խաղ, մարգ: *Յամրի պահեմք զգուշութեամբ: Յամրի կայ, զգուշութեամբ պահի. Ոսկ. մ. ՟Ա. 3. (յն. լոկ, ʼի զգուշութեան:) *Դուք էիք մեր ամուր ապաստանի. արդ մեծ ամուրդ այդ հիմն ʼի վեր տապալեցաւ: Առեալ զզօրսն՝ հասանէր ʼի վերայ ամրին. Եղիշ. ՟Գ. ՟Զ: *Երթեալ ամրանայ յամուրս բերդի միոջ. Լաստ. ՟Գ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ԱՄՈՒՐ" в других словарях:

  • ԱՄՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c ա. Որպէս ամուր. ա. անքոյթ. անվտանգ. ամրակառոյց. անմարտնչելի, անառիկ. ապահով. ... *Լերին նմանեցուցանէ, զի զամրական զանառիկ (յն. մի բառ, ἁκαταγώνιστος inexpugnabilis միտսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0076 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. Նոյն ընդ ԱՄՈՒՐ, գ. Ամրութիւն. տեղի ամրանալոյ. վայր ամրափակեալ. եւ մարտկոց. որպէս ὁχύρωμα, περιοχή munitio, munimentum, propugnaculum ... *Մինչեւ ցքաղաք ամրոցին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՍՏԱՆ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0273 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. (իբր Ապահովաստան, կամ ապա հուսկ յետին կայարան). καταφυγή, φυγαδευτήριον refugium Ապաւէն. տեղի ամրութեան. կամ պատսպարան. ապաւինութիւն. յոյս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԴ — (ի, ից, իւ, իւք, կամ աւ.) NBH 1 483 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c գ. ἅκρα, ἁκρόπολις, πύργος ars (arcis) Շինուած բարձրապարիսպ ʼի վերնակողմն քաղաքի՝ իբրեւ ամրութիւն. ամրակողմ քաղաքին բրգօք եւ աշտարակօք. կամ ուրոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԶՕՐ — (ի, աց.) NBH 2 0095 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c ա. ἱσχυρός, ἱσχύων, δυνατός, δυνάστης , κραταιός fortis, validus, valens, potens, vehemens եւն. Զօրաւոր. զօրեղ. որ յոյժ զօրէ, ուժեղ. քաջ, կորովի. բուռն. կարօղ. եւ ճոխ. ուժգին. խիստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԻՆԴ — (պնդոյ, ոց. կամ պնդի, դաց.) NBH 2 0648 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 13c ա. βέβαιος, στάσιμος firmus, stabilis, validus, fortis σπουδαῖος studiosus, diligens σύντονος contententus vehemens. Հաստատուն. սերտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԴԱՄԱՆԴԵԱՅ — (դէի, դեայց որ եւ ԱՆԴԱՄԱՆԴԵԱՅ.) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ԱԴԱՄԱՆԴԵԱՅ որ եւ ԱՆԴԱՄԱՆԴԵԱՅ. ἁδαμάντινος , adamantinus Որ ինչ է յադամանդէ, կամ նման ադամանդի. էլմաստէն, ելմա՛ս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՄ — (եցի.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c ն.չ. ἁναγγέλλω, παραγγέλλω , denuncio, moneo, ἑεργέω , operor efficaciter Ազդ առնել. իրազեկ առնել. յայտ առնել. յուշ առնել. զգացուցանել. ծանուցանել. լսելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՌՆԱՄ — (բարձի, բա՛րձ.) NBH 1 0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. կամ հ. Նոյն ընդ Համբառնալ. ʼի վեր բառնալ. բարձրացուցանել. ʼի վեր առնուլ կամ հանել. αἵρω, ἑπαίρω tollo, extollo, elevo վեր վերցնել. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿՈՒՌ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ամենայնիւ կռեալ. պնդակազմ. խիստ ամուր. *Ամենակուռ զէնʼʼ. ա՛յլ ձ. ամրակուռ. Մաշտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»