ՊԻՆԴ

ՊԻՆԴ
(պնդոյ, ոց. կամ պնդի, դաց.) NBH 2-0648 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 13c ա. βέβαιος, στάσιμος firmus, stabilis, validus, fortis σπουδαῖος studiosus, diligens σύντονος contententus vehemens. Հաստատուն. սերտ. խիստ. բուռն. ուժգին. եւ Ժիր. փոյթ. հաւատարիմ. պինտ, ամուր ... *Զսկիզբն հաստատութեանն մինչեւ ʼի վախճան պինդ ունեցիմք. Եբր. ՟Գ.. 14: *Զյոյժ պինդ մեղկ առնէ. Իսիւք.: *Աչք ձգտեցուցանելով զինքեանս կարի յոյժ եւ առաւել քան զկարն դիմեալք (ուժով) բռնաւորաւ եւ պնդաւ նուաղանան. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Ի բազում իրս բազում անգամ պինդ գտեալ. ՟Բ. Կոր. ՟Ը. 22: Թերեւս ասիցես, թէ հաւատացեալ պինդ եմ, մի խաբիր. Կոչ. ՟Բ: *Ի հոգաբարձութեան ժիր եւ պինդ մշակին. Եփր. աւետար.: *Պոռնկութեան դեւն՝ սաստկագոյն իսկ հաւատացելոց պնդոց ʼի վերայ հասանէ. Եւագր. ՟Դ: *Պինդքն եւ առաքինիքն՝ եւս առաւել պնդեալք զօրանային. Փարպ.: *Յոյժ փոյթ եւ պինդ էր նա յիրս աստուծոյ: Որ միանգամ փոյթ եւ պինդք (յն. մի բառ) էին ʼի նոսա: Պինդ հաւատովն իւրով՝ զոր ունէր առ տէրն մեր. Եւս. պտմ.: *Հնարեցաւ գողանալ զփրկութիւնն՝ պինդ հավատովքն. Իգն.: *Այր պինդ հաւատով, եւ տօնասէր. Պտմ. վր.: մ. ՊԻՆԴ. մ. ՊՆԴՈՎ. συντόνως acriter, vehementer, constrictius μετὰ ἁκριβείας diligenter. Պնդապէս. սերտիւ. ... *Լի քարշէ պինդ զլայնալիճն. Խոր. ՟Ա. 10: *Էր եւ պահօղ պինդ, եւ աղօթօղ յերկար. Պտմ. վր.: *Այնպէս պնդով ադանին, ոցպէս թէ հանդերձսն ընդ մարմինն կարեալ. Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ը: ՊԻՆԴ ՈՒՆԵԼ. συνέχω, κρατέω, σφίγγω contineo, obtineo, stringo ἕχομαι adhaereo. Անշարժ եւ սերտ պահել. յարիլ. պինտ՝ ամուր բռնել. ... *Պինդ ունիցին զտախտակն յօղոց նորա մինչեւ ցօղս վակասին. եւ մի զերծանիցի տաքտակն ʼի վակասէ անտի. Ել. ՟Ի՟Ը. 28: *Շղթայօրեն տեսակաւ պինդ ունին զիրեարս. Պիտառ.: *Պինդ կալցուք զխոստովանութիւնն. Եբր. ՟Դ. 14: *Պինդ կալ զաստուած. Եւս. պտմ. ՟Է. 15: *Խրատեսցէ զնոսա պինդ ունել զօրէնս քրիստոնէութեան. Խոր. ՟Գ. 35: *Որ յոյժ պինդդ ունիս զմիդ ասել բնութիւն. եւ ասելոյդ խո խորհուրդ ʼի վաղենտինեայցն եւ ʼի մանիքեցւոցն հայի աղճատանս. Յհ. իմ. երեւութ.: ՊԻՆԴ ԿԱԼ. στήκω firmiter sto. Հաստատուն կալ մնալ. ... *Քաջալերեցարուք, պինդ կացէք: Պինդ կացէք այսուհետեւ . Ել. ՟Ժ՟Դ. 13: ՟Ա. Մակ. ՟Է. 32: Գաղ. ՟Է. 1: *Զօրացեալ պինդ կաց. Փարպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ՊԻՆԴ" в других словарях:

  • ՍԵՐՏ — (ի, ից.) NBH 2 0710 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 10c, 12c, 14c ա. ἰδρυτός fundatus, firmus, solidus ἑκτενής extensus γνήσιος genuinus, sincerus եւն. (լծ. թ. սէրթ. խիստ. լտ. չէրդուս. ստոյգ. եւ հյ. սէր. սիրտ. սեռն) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՐ — ( ) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. ռմկ. ամո՛ւր, ամպուր. լծ. թ. մամուր, եւ էմին. ὁχυρός կամ ἑχυρός munitus, firmus, tutus, ἑπικαίριος commodus, ἱσχυρός fortis, validus, ἁσφαλής cautus ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵՏԵՂ — ( ) NBH 1 0732 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. (ʼի բառէս ԵՏՂ, ետեղ). Ուստի ԶԵՏԵՂ ԱՌՆՈՒԼ՝ է Զտեղի, կամ զետղ՝ զկայ առնուլ. *Նաւն անդէն զետեղ առեալ պահեսցի ʼի նաւահանգստին. Վեցօր. ՟Զ: ա.մ. Եւ ա.մ. իբր Զետեղեալ. առկայացեալ. հաստատուն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՄԲՌՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0763 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 13c ն. καταλαμβάνω, ἑπιλαμβάνω, δράσσομαι , κατέχω եւն. apprehendo, comprehendo, capio, detineo եւն. Գրի եւ ԸՆԲՌՆԵԼ. (իբր ընդբռնել, համբռնել.) Պինդ բռնել, այսինքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՇՏ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 1116 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 13c, 14c գ. βώλαξ, βῶλος, ἅχθος gleba, glebula, pondus. Խիստ կամ պինդ զանգուած հողոյ գնտացեալ. գուղձն. ... *Մաշեցի զկոշտս երկրի առ ʼի զթարախս քերելոյ. Յոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԻԳ — (ձիգք, ձիգս.) NBH 2 0157 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. Արմատ Ձգելոյ, եւ Ձկտելոյ. որպէս Ձգեալ, պարզեալ, պինդ. պիրկ. ... *Որպիսի՞ սիւնակք, կամ որպիսի՞ ապարումք խառնեալ ընդ երկինս՝ ունիցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՆԴԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0656 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. εὑτονός, εὑτονώτερος intensus, sior; vehemens, tior; σύντονος intentus եւ σπουδαιότερος , studiosior. Յոյժ պինդ, հաստատուն եւ ուժգին. եւ Կարի փոյթ. ... *Բազում անգամ պինդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱԿԺՈՅԺ — ( ) NBH 2 0771 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c, 14c ՎԱԿԺՈՅԺ ԼԻՆԵԼ, ՎԱԿԺՈՒԺԵԼ ՎԱԿԺՈՒԺԻԼ. περικρατέω, περιδράττομαι exsupero, praevaleo, apprehendo, circumplector Ի վակասն ուժել. զօձեացն բուռն հարկանել. պինդ ունել. զօրանալ ʼի վերայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱԿԺՈՒԺԵՄ — ( ) NBH 2 0771 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c, 14c ՎԱԿԺՈՅԺ ԼԻՆԵԼ, ՎԱԿԺՈՒԺԵԼ ՎԱԿԺՈՒԺԻԼ. περικρατέω, περιδράττομαι exsupero, praevaleo, apprehendo, circumplector Ի վակասն ուժել. զօձեացն բուռն հարկանել. պինդ ունել. զօրանալ ʼի վերայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԻՌ 2 — (վռոյ, ով.) NBH 2 0830 Chronological Sequence: 12c գ. ՎՈՒՌ կամ ՎԻՌ. Թուի ռամկականն բառիս Ուռն. (լծ. եւ թ. ուրաճագ, վուրաճագ. իբր չէքիճ, թօգմագ ). *Զամէնն ընդ ոսկորն անցո՛ վռով: Ցից զա՛րկ վռով. Զա՛րկ պինդ վռով: Զծակն վռով պինդ լցո՛. Վստկ. ստէպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»