ԻՄԱՍՏՈՒՆ

ԻՄԱՍՏՈՒՆ
(տնոյ, տնոց.) NBH 1-0850 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ա. σοφός sapiens. ունօղ իմաստութեան. մտաւոր. գիտուն. խելացի. ... որպիսի լինի միայն իմացական եւ բանական արարած, յետ աստուծոյ աղբերն իմաստութեան. *Մի իբրեւ անիմաստք, այլ իբրեւ իմաստունք: Իմաստնոց եւ անմտից պարտապան եմ: Ծածկեցեր զայս յիմաստնոց եւ ʼի գիտնոց, եւյայտնեցար տղայոց: Ոչ գոյ ոք իմաստուն ʼի ձեզ եւայլն: *Միայնոյ իմաստնոյն աստուծոյ. Հռ. ՟Ժ՟Զ. 27: *Առնել զբանաւոր զիմաստուն եւ զխօսուն արարածն ʼի մէջ անբան անխօս անիմաստ արարածն. Ագաթ.: *Այս օձիցն եւ կարճացն է բարք. եւ արդ մի՛ նմանիր նոցա դու, որ բանաւոր ես եւ իմաստուն: Ո՛չ իբրեւ զանասունս ստեղծ զմեզ աստուած, այլ հոգեւորս եւ իմաստունս. Սարգ. յկ. ՟Դ: Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ: ԻՄԱՍՏՈՒՆ. σοφός sapiens երեւելի իմաստութեամբ եւ հանճարով յոր եւ է կարգի. *Առաքեաց կոչեաց զամենայն իմաստունս եգիպտոսի: Եւ դու խօսեսցիս ընդ ամենայն իմաստունս մտօք: Կանայք իմաստունք իշխանաց նորա: Եւ տէր իմ իմաստուն է ըստ իմաստութեան հիշատակի աստուծոյ: Որ հասանէ իմաստունք: Այր իմաստուն՝ որ գիտիցէ քանդակալ զքանդակս ընդ իմաստունս իմ: Ու՞ր իմաստուն, ու՞ր դպիր. եւայլն: ԻՄԱՍՏՈՒՆ. որպէս իմաստասէր. փիլիսոփոս. եւ Իմաստակ. սոփեստէս. *Ոչ երկինք շրջին, զորմէ ասեն արտաքին իմաստունքն՝ թէ մերթ ʼի ծածկեն զլուսաւորսն, եւ մերթ յայտնեն. Եզնիկ.: *Յիմաստնոց եպիկուրոս եւ մալիտինոս. Մագ. ՟Ժ՟Գ: *Քան զիմաստունսն եւ քան զբանիբունսն զօրագոյն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 27: ԻՄԱՍՏՈՒՆ. νοήμων intelligens. Խելամուտ. խորհրդական. հանճարեղ. ուշիմ. խելացի, բան հասկըցօղ, խելք բանեցընօղ. ... *Որդի խրատեալ իմաստուն իլցի. ապրեցաւ ʼի խորշակէ որդի իմաստուն: Ծառայ իմաստուն տիրեսցէ տերանց անմտանց. եւայլն: Կամ συνετός, συνίων. *Ի սիրտ ամենայն իմաստիոց ետու զիմաստութիւն, եւ արասցեն զխորանն, եւայլն: Կին իմաստուն եւ բարեպաշտօն օրհնեսցի: Իշխանք տայանու իմաստունք խորհրդականք թագաւորի: Ո՞վ է այր իմաստուն՝ եւ ʼի միտ առցէ զայս: Սերգեայ պօղոսի առն իմաստնոյ: Կորուսից զիմաստութիւն իմստնոց: Յաւուրս զաքարիայ իմաստնոյ: Ամենայն ղեւտացի՝ որ ոք էր իմաստուն նուագարանօք երդոցն: Որ իմաստունն է՝ ʼի ժամանակին յայնմիկ լռեսցէ: ամենայն ինչ ուղիղ է իմաստնոց. եւայլն: ԻՄԱՍՏՈՒՆ. φρόνιμος prudens. *Խնդրեա՛ այր մի իմաստուն եւ խորհրդական: Ետու քեզ սիրտ իմաստուն եւ հանճարեղ քան զամենայն իմաստնոց եգիպտոսի: Որ ետ որդի իմաստուն դաւթի: Դարձուցանէ զիմաստունս յետս: Մի՛ լինիր իմաստուն յաչս անձին քո: Այր իմաստուն զլռութիւն սիրէ: ծԾառայեսցէ անմիտն իմաստնոյն: Խնդրեսցեն զհանճար առ յիմաստնոց դիւրաւ. եւայլն: ԻՄԱՍՏՈՒՆ. τεχνίτης artifex. Ճարտար. արուեստագէտ. վարպետ. ուստա. *Կապուտակ եւ ծիրանի հանդերձ նոցա՝ գործ իմաստնոյ ամենայն. Երեմ. ՟Ժ. 9: ԻՄԱՍՏՈՒՆ. σοφός, συνίων եւն. Ըստ աստուծոյ եւ ճշմարիտ իմաստուն կոչի եւ է արդարն, առաքինին, աստուածապաշտն. վասն որոյ *Կեանք իմաստնոցʼʼ մակագրի գիրք Փիլոնի վասն նահապետաց սրբոց: *Իմաստունք ծագեսցեն իբրեւ զլուսաւորութիւն ʼի հաստատութեան: Անօրինեսցին անօրէնք, եւ ոչ առնուցուն ʼի միտ ամպարիշտք. եւ իմաստունք իմասցին. Դան. ՟Ժ՟Բ. 3. 10: *Յայլ աշխարհ գնան, ուր անդ զանազանի պատիւ իմաստնոյն յանզգամին պատուհասէն. Լմբ. ժղ.: ԻՄԱՍՏՈՒՆՆ. սապհականեալ անուն Սողոմոնի. որպէս եւ գիրք իմաստութեան նորա համարեալ, եւ է ʼի բերանոյ նորա. *Խրատ տայ իմաստունն, մի՛ օր ʼի յօր առներ դառնալ առ տէր. Խոսր.: ԻՄԱՍՏՈՒՆ. որպէս Իմաստնական, խոհական, իմաստաւոր. *Երեսք առն հանճարեղի իմաստունք: Ոսկի խնձոր ընդ սարդիոն յեռեալ, որպէս է խօսել զբանս իմաստունս. Առակ. ՟Ժ՟Է. 24: ՟Ի՟Ե. 11: *Իմաստուն տենչումն, կամ աջողութիւն, խորհուրդ, կորովութիւն, հարցուած. Սահմ.: Փարպ.: Պիտ.: Յհ. կթ. Սարգ.: մ. ԻՄԱՍՏՈՒՆ. մ. σοφῶς sapienter. Իմաստնապէս. իմաստութեամբ. *Զայս գործ ոչ իմաստուն գործեցեր. Եղիշ. ՟Գ: Իսկ Ես. ՟Լ՟Բ. 8: *Ուղիղք իմաստունս խորհեցանʼʼ. իմա, իմաստուն բանս կամ իրս. ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԱՌՆԵԼ. Տ. ԻՄԱՍՏՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. σοφίζω, συνετίζω. *Իմաստուն առնէ զտղայս: Զծերս նոցա իմաստուն արասցէ: Որք կարօղ են իմաստուն առնել զքեզ: Իմաստուն արարից զքեզ, եւ խելամուտ ʼի ճանապարհ յոր եւ գնասցես: Ի ճանապարհս արդարութեանց քոց իմաստուն արա զիս. եւայլն: որպէս եւ կր. Իմաստուն լինել՝ նոյն ընդ Իմաստնանալ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ԻՄԱՍՏՈՒՆ" в других словарях:

  • ԶԳԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0726 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c ա. φρόνιμος prudens, sapiens νηφάλιος, γήφων, οῦσα vigilans, cautus σώφρων sobrius, continens, modestus, honestus իբր Զգացօղ անձին. զգօն. զգոյշ. սկօղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆՃԱՐԵՂ — (ի, աց.) NBH 2 0046 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c, 14c ա. συνετός, συνίων, φρόνιμος , ἑπιστημῶς intelligens, sapiens, prudens, scientia praeditus, peritus. Ունակ հանճարոյ. քաջահանճար. իմաստուն. գիտնաւոր. զգօն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ — (ի.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ կամ ԱՄԵՆԻՄԱՍՏ. πάνσοφος omniplenus sapientia, sapientissimus Լի ամենայն իմաստութեամբ. իմաստուն ամենայնիւ յամենայնի. ամենագէտ. ասի պարզապէս զԱստուծոյ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՆԿՆԴԻՐ — ( ) NBH 1 0221 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 12c, 15c ա. ԱՆՈՒՆԿՆԴԻՐ ἁνυπήκοος inobediens որ եւ գրի ԱՆՈՒՆԳՆԴԻՐ, եւս եւ ԱՆՈՒՆԳՆԱԴԻՐ. Որ ոչ ունկն դնէ. ոչ լսօղ, կամ չկամեցօղ լսել. անլուր. անհնազանդ. անհաւան. *Որք անունկնդիրքն են …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՂԱՏՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0608 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c ա. φαρμακεύς confector medicamentorum եւ veneficus, facinator Տուօղ զդեղ, մանաւանդ զմահադեղ, կամ զկախարդական բժժանս. կախարդ. ամոքիչ. *Մի՛ առցէ դեղ ի դեղատուէ իմաստնոյ. Սղ. ՟Ծ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՐԱԳՈՐԾ — (ի, աց.) NBH 1 0700 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 12c ա.գ. γεωργής, γεωπόνος agricola ἁροτήρ arator եւն. Որ գործէ զերկիր. հողագործ. արդիւնարար. հերկագործ՝ մարդ, կամ եզն. երկիր բանօղ, վարօղ. ... *Երկրագործ մշակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳԱՍՏԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0726 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. σώφρον sobrius Սիրօղ զգաստութեան. եւ Առաքինասէր. զգաստ. պարկեշտ. իմաստուն. *Անձն զգաստասէր (կամ ժուժկալի եւ զգաստասիրի) յանապատն խնդրէ փութալ: Փութայ զերծանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳՕՆ — (ի, ից.) NBH 1 0729 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 12c, 13c ա. πρᾶος, ἤμερος mansuetus, cicur (իբր Զգայուն յոյժ, զգաստ, զգոյշ. հակառական անզգայի, եւ անզգամի). Ուշիմ, եւ ուշեղ. այսինքն մեղմ, հանդարտ, հեզ. ընդել. ցածուն. հլու,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՍՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0847 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c, 12c ա. Իբր յն. սոփեստէս. σοφιστής sophista. Այն՝ որ համարեալ է որպէս իմաստուն կամ իմաստասէր ոք եւ գրագէտ, ճարտասան, եւայլն. եթէ իցէ արդեամք, եւ եթէ անուամբ եւեթ. ... *Զոր իմաստնոց, այլ ո՛չ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0848 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c ա.գ. φιλόσοφος philosophus φίλων σοφίαν amans vel studiosus sapientiae. Սիրօղ իմաստութեան. փիլիսոփոս, փիլիսոփայ. ... *Առն իմատասիրի (յն. սիրողի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»