ԼԵԶՈՒ

ԼԵԶՈՒ
(զուի, աւ, աց, օք. կամ զուոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 1-0882 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γλῶσσα lingua. (լծորդ գտանին ընդ հյ. եւ եբր. լազօն. քաղդ. լիզան. ար. լիսան, լուղէթ. յն. ղլօ՛սսա. լտ. լինկուա). Անդամ փափուկ ʼի բերանի գործի ճաշակման եւ խոսելոյ. ... *Նախ զլեզուն կտրեցին: Զլեզուն խնդրէին, եւ նա վաղվաղակի մատուցանէր: Լեզու՝ փոքր ինչ անդամ է, եւ մեծամեծս բարբառի: Խօսեցսի լեզու իմ զբանս քո: Խօսեցան զինէն լեզուաւ նենգաւորաւ: Երեւեցան նոց բաժանեալ լեզուք լիբրեւ ʼի հրոյ. եւայլն: *Լեզու քո սիրեսցէ զլռութիւն, զի զվէրջս տեառն քո լեզուս դու. Մծբ. ՟Թ: *Հատանել զլեզուն. Ագաթ.: *Ի գործի ազդման լեզուիս շարժութեան: Պատասխնարան լեզուիս կարկացեալ: Արգանել լեզուով խօսեսցիս. Նար.: *Շրթանց եւ լեզուոյ դնել դրունս. Շ. ընդհանր.: *հրեզինօք լեզուօք. Շար.: *Խռովեցաւ նա լեզուով իւրով միայն. Եփր. համաբ.: ԼԵԶՈՒ. որպէս բարբառ. լիսան. *Եւ էր ամենայն երկիր՝ լեզու մի, եւ բարբառ մի: Խառնակեսցուք անդ զլեզուս նոցա: Որ խոսիցին զքանանացւոց լեզուն: Լսէին յիւրաքնչիւր լեզուս նոցա. Եւայլն: *Ի մեր լեզու: Ի յոյն լեզու: Հելլեն եւ հայ լեզուաւ: Ըստ մերում լեզուի: Ընդ հռովմայեցւոց լեզուն արշաւէ. Եզնիկ.: Խոր.: Յհ. կթ.: Լմբ.: Կամ Այլեւայլ բարբառք, եւ շնորհք խօսելոյ յայլ լեզուս. *Լեզուս խոսեսցին: Ի լեզուս խօսեսցին: Լեզուս ունիցի: Լեզուք՝ նշանակի վասն են. եւայլն: Եւ Ազգք եւ ազինք՝ խօսողք յայլեւայլ բարբառս. *Ձեզ ասի ազգեւ ազինք եւ լեզուք. Դան. ՟Գ. 4: *Աշակերտեցէ՛ք ընդ ամենայն լեզուս: Լնուլ սերմամբ աստուածապաշտութեանն զամենայն լեզուս: ամենայն ծագաց եւ ազանց, եւ լեզուաց, եւ ժողովրդոց քարոզք: Ի մեր չար գործոցս հարհոյիյօտարասեռից լեզուաց: Ագաթ.: Սարգ.: Լմբ.: ԼԵԶՈՒ. Բանն բարբառեալ լեզուաւ. *Սուտակասպասն լեզուաւ. Առակ. ՟Ի՟Ը. 24: *Ի վեր է քան զմիտս եւ զլեզու մարդկան: Ունկն դնէին յեղյեղուկ լեզուի նորա: Կշտամբեալ ʼի լեզուէ իւրմէ: Ի լեզուէ ձերմէ ծանոթացաւ: Առ աստուած ձգեաց զլեզուն: Հակառակ լինէին լեզուոյ մարգարէիցն. Եզնիկ.: Եղիշ.: Նար.: Մագ.: Մխ. երեմ.: Եւ անձն խօսօղ. *Զի՞ տացի քեզ կամ զի՞նչ յաւելցի լեզու՛ նենգաւոր: Լեզու սուտ ատեայ զճշմարտութին. Սղ. ճծթ. 3: Առակ. ՟Ի՟Զ: Սպրդօղ չար լեզուք, եւայլն. Յհ. կթ.: ԼԵԶՈՒ. որպէս Ծայր իրաց, որ եւ ՇՈՒՐԹՆ ԱՍԻ. *Յորժամ զլեզուոյ ոք զանուն բերէ, ըստ ծայրի ʼի կօշկի, եւ ծայրի այլոյ, եւ զճաշակական մասն կենդանոյ. Դամասկ.: ԼԶՈՒ ՏԱԼ. որպէս Ի բերան առնուլ, եւ խօսել անխտիր. *Մի՛ տար լեզուի քում զամենայն խորհուրդս, որ ելանեն ʼի վերայ սրտի քոյ: Զբարին իբրեւ յղանայ սիրտ քո, տու՛ր լեզուի քում: Տե՛ս, թէ արժա՞ն իցէ, տուր զնա լեզուի քում. Մծբ. ՟Թ: Ի ԼԵԶՈՒ ԳԱԼ. որպէս Ստանալ զբարբառ, կարել խօսել. Լեզու ելլալ. *Անշունչ արարածք ʼի լեզուս գայցեն, բան գովութեան ոչ բաւեն եւայլն. Յճխ. ՟Գ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ԼԵԶՈՒ" в других словарях:

  • ԱՆԽՕՍ — (ի, ից.) NBH 1 0164 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. ἅλογος irrationalis, ratione et loquela carens Ոյր չիք խօսք կամ բարբառ. անբան. անասուն. եւ անշունչ. ոչ խելք՝ ոչ լեզու ունեցօղ. *Իբրեւ զանխօս անասունս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԲԱՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 442 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c գ. (բառ եւ բառ՝ յօդիչ բանից.) φωνή, φθογγή, φθέγμα vox, sonus Ձայն մարդկային. լեզու բանաւորաց. բան. խօսք. պատգամ. մարդու ձան. ... *Լեզու մի եւ բարբառ մի ամենեցուն: Զի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՆՃՂԿԱԼԵԶՈՒ — ( ) NBH 2 0181 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. ՃՆՃՂԿԱԼԵԶՈՒ ՃՆՃՂԿԻ ԼԵԶՈՒ. որ եւ ՁԱԳՈՒ ԼԵԶՈՒ: Անուն խոտոյ, եւ սերման հացի ծառոյ. հացի ծառին հունտը, հացի փատ, ձագի լեզու, հացի սերմ ...: Բժշկարան.: եւ Հին բռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՆՃՂԿԻ — ( ) NBH 2 0181 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. ՃՆՃՂԿԱԼԵԶՈՒ ՃՆՃՂԿԻ ԼԵԶՈՒ. որ եւ ՁԱԳՈՒ ԼԵԶՈՒ: Անուն խոտոյ, եւ սերման հացի ծառոյ. հացի ծառին հունտը, հացի փատ, ձագի լեզու, հացի սերմ ...: Բժշկարան.: եւ Հին բռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՕԴԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0378 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c չ. ἁρθρόομαι articulor, fingor, formor. Յօդաւորիլ. յարմարիլ. կազմիլ. ձեւանալ. տարրանալ. *Դէմք են, որով յօդանայ ձեւ կերպարանաց բանից. Իգն.: *Բազումք են (ʼի կենդանեաց, ասէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Западно-армянский язык — армянский язык Самоназвание: Հայոց լեզու [hayoc lezu] Страны: Армения и ещё ок. 30 стран[1] Официальный статус: Армения, Нагорно Карабахская Республика …   Википедия

  • ԱՆԻՐԱՒ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0155 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. ἅδικος injustus, iniquus Հակառակն իրաւանց. օտար յիրաւանց արդարութեան. անարդար. անօրէն. սուտ. ոչ իրաւացի (անձն կամ իր). ... *Մի՛ հաւանիցիս ընդ անիրաւի՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼԵԶՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0156 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ոյր չիք լեզու եւ բարբառ. լեզու չունեցօղ. ... *Անբան եւ անլեզու ոմն առաքեցեր. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ե: *Անլեզուն ʼի յերկրի բարբառէր. Ճ. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՔԿԻՆ — (կնի կամ կնոյ, կնիք, կնաց.) NBH 1 0681 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. τρισσός, ττός, τρισπλάσιος, τρίτος triplex, ternus, trinus, tertius Երրեակ. եռեակ. երեքնակ. երեքպատիկ. եռամասնեայ. երրորդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՍՏՈՎԱՆ — ( ) NBH 1 0967 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c ԽՈՍՏՈՎԱՆ ԱՌՆԻՄ. Տ. ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ, որպէս Դաւանել. գոհանալ. *Ոչ ոք է, որ ʼի դժոխս խոստովան առնի առ քեզ: Խորհուրդք մարդկան խոստովան առնինառ քեզ. եւայլն: ԽՈՍՏՈՎԱՆ ԼԻՆԻՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»