ԽՕՍՔ

ԽՕՍՔ
(սից, սիւք.) NBH 1-0998 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 14c գ. ԽՕՍՔ λάλημα, λαλιά loquela λόγος , ὀμιλία verbum, sermo, homilia, conversatio μελέτη meditatio, declamatio φθόγγη, -γος vox եւն. որ եւ ԽՕՍ, (տե՛ս ʼի վեր անդր.) Ասք. ասութիւն. ասացուած. արտաբանական բան ձայնաւոր. զրոյց. բարբառ նշանական յօժեալ ʼի բառից. ... *Կեանք իմ թեթեւագոյնք են քան զխօսս: Իմոց խօսից: Ունկն դիր խօսից իմոց: Վասն խօսից որդւոց մարդկան: Խօսք քո գեղեցիկք: Եւ ոչ ըստ խօսից յանդիմանեսցէ. եւայլն: ԽՕՍՔ. Զրոյց ʼի բերան հասարակաց. առակ. համբաւ. ... *Եղիցի իսրայէլ յապականութիւն եւ ʼի խօսս ընդ ամենայն ժողովուրդս. ՟Գ. Թագ. ՟Թ. 7: *Խօսք լեզուաց, եւ նախատինք ազգաց: Եւ եղեւ խօսք կանանց. Եզնիկ. ՟Լ՟Զ. 3: եւ ՟Ի՟Գ. 10: ԽՕՍՔ. Զրոյց մտաւոր. խօսք ընդ անձին. մտածութիւն. խորհուրդ. որոշումն ʼի սրտի. ներտրամադրեալ բան. յղացումն կամ ծնունդ մտաց. *Մինչչեւ կատարեալ էր նորա զխօսսն ʼի մտի իւրում. Ծն. ՟Ի՟Դ. 15: *Վկայութիւնք քո խօսք իմ էին. օրէնք քո խօսք իմ էին. եւայլն. Սղ. ՟Ճ՟Ժ՟Ը: ԽՕՍՔ. Բարբառ, կամ լեզու ազգի եւ ազգի. լիսան. *Ի միոջէ բարբառոյ ʼի բազում խօսս բաժանէին: Ըստ հասարակացն խառնաղանճն խօսից. Եւս. քր. ՟Ա: *Մի խօսք, եւ մի լեզու էր: Մի խօսք էին ամենեցուն. Սեբեր. ՟Գ: *Ուսանել զխօսս եւ զլեզու հայկական: Հայերէն խօսիւք: Ասորի խօսիւք. Խոր. ՟Ա. 13: Փիլ. իմաստն.: Ճ. ՟Ա.: ԽՕՍՔ. Բան գրաւոր. ճառ. գիրք. Շարագրութիւն. պատմութիւն եւայլն: ... *Սա բազում խօսս արար. յորոց մի է պատմութիւն հալածանաց. Խոր. ՟Բ. 73: *Յայս երկրորդ խօսս գրեցի. Մծբ. ՟Բ: *Յայլ խօսս քաղեալ է մեր ʼի մարգարէից: Պապիայ են հինգ խօսք: Գրեաց կոդրատոս խօսս նամակի վասն հաւատոց մերոց. եւայլն. Եւս. պտմ. ստէպ: ԽՕՍՍ ԴՆԵԼ, կամ առնել. Շարագրել ճառս. արադրել. *Հիպողիտոս դնէր խօսս բազումս: Սակաւ որոգինէս խօսս դնել ʼի վերայ գրոց սրբոց. Եւս. պտմ. ՟Զ. 22. եւ 23: *Բերել ʼի մէջ ձեր զգիրս միոյ փիլիսոփայի այլազգոյ, զոր ընդդէմ մեր խօսս է արարեալ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 16: ԽՕՍՍ ԱՐԿԱՆԵԼ եւ ԱՌՆԵԼ. իբրու Խօսել. *եկեալ խօսս արկանէր գեղեցիկ: Առաքեաց խօսս ʼի մէջ առնել. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 12: ՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 28: Ի ԽՕՍՍ գալ կամ ՄԱՏՉԵԼ. իբրու Խօսել սկսանել. խօսակից լինել. *որպէս զի եւ ʼի խօսս գալ. եւ ասէ ցնոսա. Ոսկ. յհ. ՟Բ: *Ի խօսս մատուցեալ ʼի լերինն ընդ աբրահամու. Եզնիկ.: Ի ԽՕՍՍ ԱՌՆԵԼ. Տալ խօսել. բանալ զլեզուն. Զխուլս եւ զհամրս ʼի խօսս առնէր եւ ʼի լուր. Ճ. ՟Բ.: ԽՕՍՔ ԸՆԴ ԱՍՏՈՒԾՈՅ. Աղօթք: Նար. ստէպ: ԽՕՍՔ ՀԱՒՈՒ. Խօսելն աքաղաղի. Ձայն խօսնակի. *Ոչ թողի ʼի սովորութիւն պաշտօնէից քոց ժամ, որ ըստ հաւուն խօսից. Ի գիրս խոսր.: *Յառաջ քան միանգամ կատարել հաւուն զխօսսն, երիցս ուրացաւ. Երզն. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԽՕՍՔ" в других словарях:

  • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹՔ — (թից.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c գ. Աղաչանք առ Աստուած. (որպէս լինի եւ յամաչելոյ՝ ամօթ. ʼի ճանաչելոյ՝ ծանօթ. յարածելոյ արօտ.) մաղթանք. խնդրուածք. պաղատանք. խօսք ընդ Աստուծոյ. եւ ուխտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԽՕՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0332 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. Խօսելն Աստուծոյ ընդ մարդկան. խօսք կամ պատգամ Աստուծոյ. բան տեառն. *Յաւուրսն յայնոսիկ սպառեալ էին աստուածխօսութիւնք. Իգն.: *Վասն աւետարանական աստուածխօսութեանն Յիսուսի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՕՍ — (ի, ից.) NBH 1 0164 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. ἅλογος irrationalis, ratione et loquela carens Ոյր չիք խօսք կամ բարբառ. անբան. անասուն. եւ անշունչ. ոչ խելք՝ ոչ լեզու ունեցօղ. *Իբրեւ զանխօս անասունս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՅ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. ῤῆμα verbum Ըստ քերականաց՝ Մասն բանի յայտարար գործողութեան. ... *Բայ է բառ անհոլով՝ ընդունական ամանակաց, դիմաց, եւ թուոց, որ ներգործութիւն կամ կիր յարկացոցէ. Թր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0925 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c գ. στωμυλία loquacitas, garrulitas եւ facundia, lepos. Շանխօսութիւն. այլ ընդայլոյ խօսք. շաղփաղփութիւն. ծաղրաբանութիւն. կատակ. *Խառնախօսութիւն է՝ ըստ քաղաքականութեան եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՍՏՈՎԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0968 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ն. ԽՈՍՏՈՎԱՆԵՄ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ ὀομολογέω, γέομαι , ἑξομολογέομαι confiteor. Արմատն է Խոստ, խոստանալ. կամ խօսք տալ. ուստի Խոստովան լինել. (լծ. եւ պ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՕՍ — ( ) NBH 1 0996 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 11c, 12c, 14c Տ. ԽՕՍՔ, եւ ԲԱՆ. *Վասն զատկաց արար նա եւ խօս մի. Եւս. պտմ. ՟Զ. 22: *Քանզի աստուծոյ էր խօս, եւ հօգւոյն. Զքր. կթ.: *Ըստ անկատարութեան տիոցն եւ խօսն անկատար ասել. Մագ. քեր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱԲԱՐՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ա. εὑγενής , generosus, nobilis Ազատ բարոյիւք կամ բարուք. բարեբարոյ. բարեսէր. ազնուատոհմ. բանիբուն. բնութիւնը աղէկ, խօսք հասկըցօղ. *Փութայր գողանալ զազատաբարոյ միտս նորա. Շ. մտթ.: *Որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՑՈՒՄՆ — (ցման, անց.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. Նոյն ընդ վ: (=ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ) *Հոգւոյ ազդեցմամբն խօսեալ Յիսուսի: Ստեղծիչն ասեմ ազդեցմամբ կոչեցաւ զգօն: Զոգի կենդանի էին ազդեցման յինքեան ընկալեալ: Հատո՛ զօտար ազդեցմունս ʼի մահ կրթողին. Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»