ԿՐԿԻՆ

ԿՐԿԻՆ
(կրկնոյ, ով. ʼի կրկնում.) NBH 1-1134 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. διπλόος, διπλοῦς, διπλάσιος , δισσός duplex, duplus, geminus. Երկպատիկ. երկրորդեալ. երկրորդ. երկեակ. զոյգ. որ ինչ դարձ առնէ կամ շրջան առնու. դարձեալ, նորոգեալ. յաւելեալ. յաճախ. ... *Արծաթ կրկին առէ՛ք ʼի ձեռս ձեր: Կրկին պատմուճանս: Կրկին շրթայիւք: Կրկին պատուոյ արժանի եղիցին: Տացէ ինձ զայրն կրկին: Առ կրկնով այրիւն: Ի կրկնումն այրի. (այսինքն այր ʼի մէջ այրի. կամ կրկնայարկ:) Եղիցի կրկին քան զայն, կամ քան զքոյն: Կրկին գործեաց զտախտակն: Եղիցի կրկին ոգիդ քո ʼի վերայ իմ: կրկին բեկմամբ բե՛կ զնոսա, եւայլն: Իսկ Առակ. ՟Ի. 23. *Պիղծ է առաջի տեառն չափ կրկինʼʼ. իմա՛ կրկնադիմի, մեծ եւ փոքր: Կրկին հարուածով: Կրկին ողորմելի: Կրկին աշխար: Կրկին սկաւառակք: Կրկին ճոխութեամբ: Զկրկին խաղաղութիւն: Յոյսս կրկինս. Նար.: *Կրկին բարեփոխութիւն, ամբաստանութիւն, արդարութիւն. եւայլն. Պիտ.: *կրկին կենաց խոստմամբք յորդորէ: Մատնելով կրկին մահու: Ի կրկին աղքատութեանց զերծանիցի. Նախ. առակ.: *Կրկին աչս ստացեալ ունին. Եղիշ. ՟Ե: *Ի կրկնումն թագաւորեալ ամ միʼʼ. այսինքն յերկրորդում նուագի. Խոր. ՟Գ. 5: *Կրկին էր, ոչ այլ եւ այլ ոք, այլ՝ նոյն ինքն աստուած գոլով, եւ մարդ նիանգամայն. Սարկ. հանգ.: *տասն կրկին գան արբցէ: Քառասուն կրկին գան արբցեն. Կանոն. այսինքն քսան, եւ ութսուն: մ. ԿՐԿԻՆ. մ. διπλή, -λοῦν, -λᾶ, διχῆ dupliciter, duplum. Կրկին չափով. կրկնապատիկ. կրկնակի. երկպատկաբար. երկու խաթ. ... *Կրկին տուժեսցի: Հատուցի կրկին: Ընկալաւ կրկին: Խառնեցէ՛ք դմա կրկին. եւայլն: Տե՛ս եւ ԿԱՐՄԻՐ ԿՐԿԻՆ: *Եթէ շփոթ առնիցէ, մեղաւ կրկին. Սիր. ՟Ի՟Գ. 13: *Կրկին գործեն ʼի մեզ զվնասն. Իգն.: *Կրկին շահիս. Ոսկ. յհ.: *Որպէս լաւքն կրկին պսակին. զի անձանց եւ այլոց բարիք եղեն, չարիքն կրկին պատժին. Տօնակ.: Եւ մանաւանդ՝ δίς bis δεύτερον, ἑκ δευτέρου secundo. Երկիցս. երկրորդ անգամ. միւսանգամ. վերստին. դարձեալ. անդրէն. երկու անգամ, մէյմալ, նորէն, նորանց. ... *Կրկին երգմնեցուցանել, կամ խնդրել զնոյն վրեժխնդրութիւն: Կրկին չափել (զնոյն տեղի): Կրկին լուասցի: Հարցի կրկին: Կրկին հաւ խօսեցաւ: Կրկին մտանել եւ ծնանել. եւայլն: *Կրկին հանդիսանայ զնոյն ճառել: Կրկին երկրորդել: Ո՛չ միանգամ ասէ, այլ կրկին՝ վասն հաստատուն լինելոյ. Ոսկ. հռ.: Եւս. քր. ՟Ա: Շ. մտթ.: մ. կամ ածակ. Որպէս եւ առընթեր բայանուանց՝ իբր մ. կամ ածակ. *կրկին նորոգութիւն երկրի: Կրկին տուժիւք: Յհ. կթ.: *Կրկին ստացումն: Կրկին տեղացմանց: Կրկին սատակման. Նար.: *կրկին կոչմամբն դիւրահաւատան ձգեսցէ առ ինքն. Շ. մտթ.: ԿՐԿԻՆ ԱՆԳԱՄ. Նոյո ընդ վ. δεύτερον, ἑκ δευτέρου secundo. Երկրորդ անգամ. միւսանգամ. եինէ. *Աղաչեցի կրկին անգամ իբրեւ զառաջինն: Եղեւ բան տեառն առ իս կրկին անգամ: Զատուցանել, կամ պատասխանի տալ, կամ կոչել կրկին անգամ: Ձայն եղեւ առ նա կրկին անգամ. եւայլն: *Գրեալ առ նոսա կրկին անգամ. Շ. թղթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ԿՐԿԻՆ" в других словарях:

  • *Կենն, կապեաց ասէ զանկապն ըզլոյս, ʼի չորրորդին յանօթ լուսոյս: Կենըն՝ կենաց զանցաւորէ կրկին դրամբք քաղաք ասէ. ընդ մին մտէր մերկ յարգանդէ, ընդ միւսն ելցես մերկ յաշխարհէ. Շ. այբուբ.ԿԱ — ( ) NBH 1 1029 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical այսինքն Կալ, ընկալ, առ ի քեզ. առ. ալ սանա. *Կա զգիր քո. Ղկ. ՟Ժ՟Զ. 6. 7: *Կա զդահեկանս եւ տուր զձեռագիրն. Վրք. հց. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • *Հոյ՛ն, հայեա՛ց, ասէ, մանուկ, եւ տե՛ս, զի՞նչ ʼի տախտակըդ գըծագրես. զի մովսէսի դու նըմանես, զգիրս աստուծոյ կրկին գըրես. Շ. այբուբ.:ՀԱ — ( ) NBH 2 0001 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ՀԱ՛ կամ ՀԱ՛Յ. Ռամկական ձայն որպէս մջ. մ. շ. իբր Հա՛պա. աղէ՛. օն. հա՛, տե՛հա. հա՛յտէ, տէ՛. *Հա՛ քարշեցէք, հա՛ քարշեցէ՛ք. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա: *Հա՛ ջանա՛. հա՛ ասա՛. Գրչ. արիստակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԿԻՆ — ( ) NBH 2 0243 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.մ. ՄԵԿԻՆ կամ ՄԷԿԻՆ. ἔν unum. Որպէս Միակ. մի. կամ մեկնեալ մեկուսեալ. մասնաւոր. Տե՛ս եւ ՄԵԿՆԱԿ. մէկ, մէկիկ, մէկ կերպ. ... *Հաւատոցդ անուն մէկին է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐՄԻՐ — (մրոյ, ով, կամ րի, րաւ.) NBH 1 1075 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c, 13c ա. եբր. գարմիլ, սուֆ. թ. գըրմըղը, գըզըլ. դաղմ. չէ՛րմնի. ἑρυθρός, πυρρός, πυρράκις ruber, rufus, rubicundus, flavus κόκκινος coccineus, cocco tinctus.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԿՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 1135 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. διπλοῦς, λή, λόν duplus, a, um; duplex. Կրկին. երկեակ. Երկպատիկ. իքի գաթ. *Կրկնակ բարեացն ծննդովք զուարճեալ. Նիւս. երգ.: *Կրկնակ իմն է բնութեանս սերոյ կազմած. Նիւս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՅՑ — ( ) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c չ. (որպէս թէ ʼի բաց առեալ, կամ բաց ʼի բանէ աստի.) πλήν, ἕμπας, ἕμπης, ὄμως δέ tamen, verum, nihilominus, autem Սակայն. այլ սակայն. այլ. իսկ. յայսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԿՆԱԿԻ — ( ) NBH 1 1135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c մ. ἑκ δευτέρου secundo. Կրկին անգամ. վերստին. ... *թլպատեսցես զորդիսն իսրայէլի կրկնակի. Յես. ՟Ե. 2: *Ի կրկնակի թագաւորելն: Դառնայ կրկնակի. Յհ. կթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԿՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 1136 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c ն. διπλασιάζω, διπλόω, ἑπιδιπλόω duplico δευτερόω secundo facio, intero ἑπικάμπτω, ἁνακάμπτω flecto, reflecto եւն. Կրկին առնել զմիակն. երկպատկել զնոյն թիւ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՄՈՒՃԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0616 Chronological Sequence: Early classical գ. χιτών tunica στολή stola, vestis oblonga ἰματισμός, ἕνδυμα vestimentum, indumentum. Հանդերձ երկայն. զգեստ կտաւի կամ փառաւոր, մանաւանդ պարեգօտ. կապայ, լաթ, հագուստ. ... *Արար նմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»