ՀՆԱՐ

ՀՆԱՐ
(ի, իւ. մանաւանդ ՀՆԱՐՔ րից, րիւք.) NBH 2-0106 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. ՀՆԱՐ մանաւանդ ՀՆԱՐՔ. πόρος (հուն. անցք). μεθοδία, μέθοδος, μηχανή ratio et via, methodus, artificium ὐπόθεσις argumentum διανόησις, ἑπίνοια industria, ingenium. (լծ. պ. հիւնէր. բայց արմատն է ʼի հյ. Հու. այսինքն անցք. (որպէս թէ հունարար) Ճար. եւ ճարտարութիւն. արհեստ. գիւտ. ելք. ելի աղագք. հայթայթանք. մարթանք. ուշիմութիւն. ճար, ճամբայ. ... *Խնդրէր նա հնարս ըմբռնել զնա: Կալ ընդդէմ հնարից սատանայի: Հնարեսցո՛ւք նմա հնարս: Գիտէ գործել զոսկի եւ զարծաթ, եւ իմանալ զամենայն հնարս. Եփես. ՟Զ. 11: ՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 40: Երեմ. ՟Ի. 10: ՟Բ. Մնաց. ՟Բ. 14: *Ի՞ւ կարասցուք նմա հնար գտանել, եւ կապել. Դտ. ՟Ժ՟Զ. 5: *Գոյ հնար թողութեան ապաշխարութեամբ. Եզնիկ.: *Աստուած միայն է հնար եւ ճար: Ամենայն անհնարութեանց մարդկան հնար. Մաշկ.: *Այլ որ հնարդ ես անհընարից. Յիսուս որդի.: *Զի՞նչ է հնար մերձենալ ինձ առ ձեզʼʼ. (ի՞նչ է ճարը.) Ճ. ՟Բ.: *Որ մարդկան անհնար է, ընդ հնարիւ մարթի լինել աստուծոյ. Կոչ. ՟Ժ՟Բ: *Սատանայ խնդրէ հնարիւ վրիպեցուցանել զմեզ. Լծ. կոչ.: *Յամենայն մեքենաւոր հնարից բանսարկուին. Մաշտ.: *Մեծաւ հնարիւք ձգէր զվարմ որսոյն. Շ. մտթ.: *Որո՛վ հնարիւք զինչսն աճեցուցանել մարթասցէ. Մանդ. ՟Դ: *Զամենայն հնարս մտանիցես. Ոսկ. յհ.: *Ի հնարս մտեալ ʼի գրաւել առ ʼի յինքն զյիշատակս աստուածգիտութեան: Որքան ջանք եւ հնարք եղեն սրբոցն զմարդիկ ածել յուղղութիւն: Ի միտս գանձին հնարք արուեստից: Հնարիւք իւրովք զսպառազինութիւն նորա յափշտակեաց, զի տացէ հնարս նահատակաց առաքինանալ. Յճխ.: *Հնարք բժշկութեան. Մծբ.: Նար.: Ի հնարս հայթհայթանաց մտանէր. Եղիշ. ՟Ե: ՀՆԱՐՔ. μέθοδος methodus. Ըստ տրամաբանից է Ձեռնարկութիւն ճարտար եւ համառօտ, կամ կանոն ձեռնարկելոյ. եւ մանաւանդ ոճ ուսուցանելոյ կամ ուսանելոյ. *Այլ արհեստք պիտանանան բնական հնարում. միայն արիստոտէլ ոչ հեղգացաւ բացակապտել զհնարս բանից ʼի նոցունց իսկ յիրողութեանց, եւ կիտակս այսինքն կանոնս առնել: Կիտակք եւ հնարք հաւաքաբանութեան: Ձեռնարկական հնարք. Անյաղթ վերլծ. արիստ.: *Բաժանողական հնարն համեմատի հրոյ. Սահմ. ՟Բ: *Չորք գոն տրամաբանական հնարք. բաժանականն, սահմանականն, ապացուցականն, եւ վերլուծականն. Անյաղթ պորփ.: դիմազ. ՀՆԱ՛Ր Է. ՀՆԱՐ ԻՆՉ ԻՑԷ. ՉԷ՛ ՀՆԱՐ. ՉԻՔ ՀՆԱՐ. եւ այլն. դիմազ. δυνατόν ( ἑστι ), δύναται , οὑ δυνατόν, οὑ δύναται potest esse, fieri potest, quit, fieri non potest, nequit esse. Մա՛րթ է. կարելի է. հնարաւո՛ր է. ʼի դէպ է. դիւրին է. գոյ ճար. լինի. եւ Չէ՛ մարթ. անկարելի է. անհնար է. կրնայ ըլլալ, չի կրնար ըլլալ. ... *Եթէ հնա՛ր է, անցցէ բաժակս: Մոլորեցուցանել, թէ հնար ինչ իցէ, եւ զընտրեալսն: Փութայր, եթէ հնար ինչ իցէ նմա, երթալ: Եթէ հնար ինչ էր, զաչս ձեր հանէիք: Ոչ էր հնար ըմբռնել նմա ʼի նմանէ: Ոչ իսկ հնար է հասանել նոցա: Ոչինչ էր հնար նոցա ելանել ʼի միջոյ նոցա: Ոչինչ էր հնար ցաւոցն դադարել: Չի՛ք ինչ հնար. եւ այլն: *Առաջի աստուծոյ ամենայն ինչ հնար է. Կոչ. ՟Ժ՟Դ: *Եւ է տիրապէս հնար՝ անդադար փառաւորել զաստուած գործովք առաքինութեան. Խոսր.: *Մեզ չէ՛ հնար, այլ արարչին հնարաւոր է. Ոսկ. ՟ա. թես. ՟Ը: *Յառնել չիցէ՞ հնար. Կոչ. ՟Ժ՟Զ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ՀՆԱՐ" в других словарях:

  • ՀՆԱՐԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c գ. Հնարաւորն գոլ (ըստ կրկին առման.) կարողութիւն, եւ կարելութիւն. կար. հնար. ճար. ճարտարութիւն. ջան. *Ամենակար հնարաւորութեամբ: Ամենայարդար կամ խորագէտ հնարաւորութեամբ. Նար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԹԷ — ( ) NBH 1 0648 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c շ. ԵԹԷ εἵ, εἵτε si որ եւ ԹԷ, ԵՒ ԹԷ. գրի եւս՝ ԵԹԵ, այլ նոյնպէս հնչի. Մասն բանի թէական՝ ի նշանակ պայմանի. թէ որ ... Ունի եւ զզօրութիւն բառիցս՝ Երբ, յորժամ. ἑάν, ἅν dum, quum, siquam… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՉ — I. ( ) NBH 1 0854 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Անհոլով, որպէս մասնական անուն իմն. որոյ եւ մուրացածոյ հոլովքն անկ են եւ սմին. τις, τι quoddam, aliquid, aliquot; ullus, a, um. մէկ, մը, իք մը, քանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՐ — ( ) NBH 2 0173 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 14c գ. ռմկ. ճար ու ճարակ. պ. ջարէ, ռար իւ ջէդէր. πόρος, θεραπεία, μέσον medela, medium. Հնար. դեղ դարմանոյ. ելի աղագ. ... *Ողջ միայն ապրել ճար լիցի: Ոչ գոյ ճար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՐԱԿ 2 — ( ) NBH 2 0174 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c ՃԱՐԱԿ. որպէս Ճար. ռմկ. ճար ճարակ. հնար. ճարտարութիւն. *Անհնարից ճարակ: Անհնարաւոր ախտիցն ճարակ. Նար. ՟Ի՟Է. ՟Ծ՟Գ: *Խորհուրդս յուզէին՝ ճարակ գտանել. Արծր. ՟Դ. 12: *Ճարակ եւ հնար ետ լինել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՆԳԱՄԱՅՆ — ( ) NBH 2 0270 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c մ. ἄμα, ὀμοῦ, ἀθροῶς simul ἑφάπαξ semel ἄδην penitus, prorsus συνολών, ἀπασαπλῶς simpliciter, ut semel omnia dicam. Համայն. համանգամայն. միահաղոյն. միահամուռ. ընդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼՈՒՑ — (ալցի.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c գ. μυχός penetrale Ալք. ներքսագոյն վայր. խորշք. խորք. խոր. ... *Օդ ʼի վերուստ ձգտեալ մինչեւ ʼի ստորինս երկրի ʼի բուն յալուցս ... Այնք՝ որք ʼի ներքին յալուցսն են, անտեսանելիք են:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱԳ — (գի, գաւ, աղագս, յաղագս.) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (լծ, տճկ. ըլաճ, իլաճ ) Հանճարաւոր եղանակ, կերպ. օրինակ. հնար. ճարակ. դեղ եւ դարման. τρόπος modus ... *Սեռ եռակի ասի. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԲՈՒԺ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: 10c ա. Բուժիչ ամենայնիւ յամենայն ախտից. ամմէն ցաւը ըռընտցնօղ. *Ամենաբուժ հնար անճարութեան. Նար. ՟Ի՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԱԼ — (ի, աւ.) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. παντοκράτωρ omnitenens (թարգմանի ըստ լտ. եւ omnipotens ) Որ զամենայն իբրեւ ʼի բռին կալեալ ունի տիրապէս. ամենիշխան. ամենատէր. ինքնակալ ինքնակալաց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»