ՄԻԱՅՆ

ՄԻԱՅՆ
(ոյ, ով, միայնից կամ միայնց.) NBH 2-0268 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա. μόνος solus. եւս եւ Միայն անհոլով՝ ունի զզօրութիւն ամենայն հոլովից, մակբայ կարծեցեալ ʼի մեզ. Մի այն եւեթ. մէն. մեկին. միակ. մին. միական. առանձնական. եղական. սոսկական. միայնաւոր. առանձին ոք կամ ինչ մի. մինակ. ... *Ոչ է բարւոք մարդոյդ՝ միայն լինել: Մնաց յակոբ միայն: Չեմ միայն, զի հայր ընդ իս է: Դու միայն օգնեա՛ ինձ միայնումս: Նմա միայնոյ: Միայն տեառն: Քեզ միայն. (յն. միայնոյ տեառն. քեզ միայնոյ:) Նոցա միայն տուաւ երկիր: Ի վերայ գզաթու միայնոյ (կամ միայն). եւ այլն: *Միայնոյ եկեսցեն յերկրպագութիւն արեգական. Եղիշ. ՟Բ: *Նա միայն էր մօրն (այս ինքն միամօր էր), եւ ոչ գոյր այլ ոք նմա մխիթար. Իգն.: *Եղէ ես որպէս ճնճղուկ միայն ʼի տանիսʼʼ. այս ինքն մինաւոր կամ միայնացեալ. Սղ. ՟Ճ՟Ա. 8: *Որոց՝ կա՛մ միայնից, կամ յառաջ քան այլոցն՝ հարկաւոր էր հոգ տանել: Միայնից սոցա ներել հարկ է. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Ի վերայ միայնց (կամ նից) սոցա հարկաւոր է. Արիստ. հակակ. ՟Ը: մ. ՄԻԱՅՆ. մ. μόνον solum, tantum. Եւեթ. սոսկապէս. սոսկ. լոկ. միա՛յն. ... *Եթէ տայցեն միայն ողջոյն բարեկամաց ձերոց: Թէ միայն մերձենամ ʼի հանդերձս նորա, փրկիմ: Բայց միա՛յն հաւատա՛: Ոչ մնաց, բայց՝ միա՛յն ցեղն յուդայʼʼ. եւ այլն: Տե՛ս եւ ԲԱՅՑ ՄԻԱՅՆ, ՈՉ ՄԻԱՅՆ: Կամ μονώτατος plane solus, unicus κατὰ μόνας, καταμόνας seorsum, privatim. Միայնակ. առանձինն. անձամբ՝ առանց ընկերի. ուրոյն. անօգնական. մինակուկ. ... *Հնձան հարի միայն: Նստէր միայն առանձինն: Նստցի միայն լռիկ ʼի տան իւրում: Միայն եմ ես, մինչեւ անցից: Զի դու տէր՝ միայն առանձին յուսով քով բնակեցուցեր զմեզ. եւ այլն: *Միայն գտեր զմեզ ʼի բազում առաքինեացն մերոց. չե՛մք միայն. Եղիշ. ՟Ը: *Միա՛յն ʼի լեառնն պէսպէս փորձութեանցն յաղթիցի. միա՛յն ʼի խաչին չարչարանս դիմեցի. Լմբ. համբ.: շ. ՄԻԱՅՆ. շ. իբր՝ Միայն թէ. բայց միայն. *Սիրով յա՛նձն առցուք զաղքատութիւն եւ զուրողութիւն, միայն ʼի բարկութենէս եւեթ ապրեսցուք. Փարպ.: մ. ՄԻԱՅՆ ԸՆԴ ՄԻԱՅՆ. մ. μόνον, μόνοι solum, soli եւն. Ինքն միայն ընդ այլում միայնոյ. առանձինն. առանձնաբար. մինաւորիկ, երկուքը. ... *Խօսեցեալ ընդ նմա միայն ընդ միայն. Փարպ.: *Մեղանթոս միայն ընդ միայն կռուեցաւʼʼ. յն. մենամարտեցաւ. Եւս. քր. ՟Բ: *Առաւել միայն ընդ միայն խրատիցիս: Երթ յանդիմանեա՛ զնա, մինչ դեռ դու եւ նա միայն ընդ միայն իցէք. Ոսկ. եփես. Ոսկ. եբր. եւ Ոսկ. ՟ա. տիմ.: շ.մ. ՄԻԱՅՆ ԶԻ. ՄԻԱՅՆ ԹԷ. շ.մ. μόνον, μοναδόν, ἑανπέρ solum, solummodo, dummodo. Բայց միայն. միա՛ն թէ. ... *Միայն զի ազատութիւնն ձեր ոչ լինիցի ʼի պատճառս մարմնոյ. Գաղ. ՟Ե. 13: *Խոստանայ ապաշխարել ʼի քուրձ եւ ʼի մոխիր, միայն զի նա եկեսցէ եւ արասցէ խաղաղութիւն. Խոր. ՟Գ. 29: *Միայն թէ արժանի աւետարանին գնայցէք: Միայն թէ զհամարձակութիւն, եւ այլն. Փիլիպ. ՟Ա. 27: Եբր. ՟Գ. 6. եւ 14:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ՄԻԱՅՆ" в других словарях:

  • ԲԱՅՑ — ( ) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c չ. (որպէս թէ ʼի բաց առեալ, կամ բաց ʼի բանէ աստի.) πλήν, ἕμπας, ἕμπης, ὄμως δέ tamen, verum, nihilominus, autem Սակայն. այլ սակայն. այլ. իսկ. յայսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0757 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (ʼի բայէս Զօրել, եւ լծ. ընդ տճկ. զօռ, զարպ ). δύναμις , ἱσχύς, δυναστεία, κράτος եւն. vis, virtus, potemtia, fortitudo, robur, facultas… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈԿ — (ոյ, ով, ոց, ոք.) NBH 1 0891 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. μόνος, ον, ψιλός, όν solus, um; nudus, merus. Սոսկ. միայն. մերկ. սին սոսկ. պարզ. ... *Տեսանէ անդ զկտաւսն լոկ. Ղկ. ՟Ի՟Դ. 12 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՏՈՒԿ — (տկի, կաց.) NBH 2 0339 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 17c ա. ἵδιος proprius եւ privatus, peculiaris, specialis. իբր Յատեալ՝ զատուցեալ՝ իրօք կամ մտօք. Սեպհական. իւրական. բնիկ, առանձնական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0863 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. αὑτότης ipseitas ὐπόστασις ut subsistentia, et subsistentia Գոլն ինքեան եւ յինքեան՝ որպէս եւ էն. եւ զի դերանունս Ինքն՝ ոչ է յայտնիչ որոշ դիմի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՅՆԻԿ — ( ) NBH 2 0269 Chronological Sequence: Early classical, 6c մ. ՄԻԱՅՆԻԿ եւ ՄԻԱՅՆՈՒԿ. Միայն. առանձինն. միանկուկ, մինաւորիկ. ... *Յարուցեալ երթայր առ նոսա միայնիկ մնջիկ: Զատեալ եւ որոշեալ ʼի բացեայ նստի միայնիկ. Եղիշ. ՟Ը: *Միայն միայնուկ առանձինն էին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՅՆՈՒԿ — ( ) NBH 2 0269 Chronological Sequence: Early classical, 6c մ. ՄԻԱՅՆԻԿ եւ ՄԻԱՅՆՈՒԿ. Միայն. առանձինն. միանկուկ, մինաւորիկ. ... *Յարուցեալ երթայր առ նոսա միայնիկ մնջիկ: Զատեալ եւ որոշեալ ʼի բացեայ նստի միայնիկ. Եղիշ. ՟Ը: *Միայն միայնուկ առանձինն էին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԱՓ — (ոյ, ոց, կամ ու, ով կամ աւ, կամ ու, ուց.) NBH 2 0572 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. μέτρον mensura եւ temperamentum, modus συμμετρία apta proportio, moderatio διαμέτρησις dimensio… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»