ՅԱՏՈՒԿ

ՅԱՏՈՒԿ
(տկի, կաց.) NBH 2-0339 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 17c ա. ἵδιος proprius եւ privatus, peculiaris, specialis. իբր Յատեալ՝ զատուցեալ՝ իրօք կամ մտօք. Սեպհական. իւրական. բնիկ, առանձնական. մասնաւոր. իսկ. բուն իրենը. մախսուս. ... *Սիրելի է իւրաքանչիւր ումեք յատուկն. Նիւս. ի թէոդոր.: *Յատուկ իւրաքանչիւր ումեք բան բացատրեսցէ. Արիստ. ստորոգ.: *Յաղագս յատկի: Մարդոյ ծիծաղականն, եւ ձիոյ խխնջականն. այսոքիկ իսկապէս յատուկք ասին. Պորփ.: *Պա՛րտ է զհասարակն յատկաւն բարդել. եւ հասարակ է մարդն, իսկ յատուկ է Պետրոս. Ոսկիփոր.: *Արտօսր թորել. որ է յատուկ առանձինն միայն զգայական կենդանեաց. Պիտ.: *Զմարմնոյն յատուկքն է՛ զի աստուածութեանն տան. որպէս՝ Աստուած խաչեալ, եւ արիւն Աստուծոյ. Շ. թղթ.: *Ի կնոջէ ծնանելն՝ մարդոյ է, իսկ ʼի կուսէ՝ Աստուծոյ յատուկ. Իգն.: *Չարի առն յատուկ է մախալ ընդ վեհագոյնս. Աթ. ՟Ը: *Ոչ յատուկ անուամբ ասէ յուդա: Տաղտապիլ եւ նեղիլ. զի այս է չարին յատուկն. Բրսղ. մրկ.: ՅԱՏՈՒԿ. χωρισμένος separatus. Որոշեալ. զատեալ. *Զատ եւ յատուկ է նա ʼի ձէնջ ամենեցուն. Եփր. ՟բ. կոր.: *Դասալիքն՝ որ ʼի գնդէն յատուկ դարձաւ ʼի փախուստ. Պիտ.: ա.նխ.մ. ՅԱՏՈՒԿ. ա.նխ.մ. μόνον solum χωρίς separatim καθ’ ἑμαυτόν seorsum ἱδικῶς proprie. Անկցորդ. անմասն. որիշ. զատ. լոկ. սոսկ. միայն. եւեթ. *Ի բարութեանց խառնից քաղցրութեանց յատուկ՝ համս չար. Նար. ՟Ժ՟Ե: *Տեսցեն՝ ո՛չ յատուկ հրէայքն, այլ ամենայն ծագք երկրի զփրկութիւնն Աստուծոյ մերոյ, որ է Յիսուս Քրիստոս. Գէ. ես.: *Իբրեւ առաքինի արանց եւ արդարոց ետես զձեւ նոցա՝ յատուկ յայլոց. Ոսկ. գծ.: *Ոչ ʼի Մատթէոսէ եւ ʼի Յովհաննէ յատուկ, այլեւ ʼի բոլորից աշակերտացն. Կիւրղ. ղկ.: *Ոչ մարդ լոկ, եւ ոչ Աստուած սոսկ կամ լոկ կամ յատուկ, այլ՝ Աստուած եւ մարդ. ՃՃ. եւ այլն: *Ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ: Յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն. Պիտ.: *Զանգիտեաց ինքեամբ յատուկ մարտնչել ընդ Շապհոյ. Խոր. ՟Բ. 84: *Ոչ Պետրոսի յատուկ սաստեաց, այլեւ զունկն բժշկեաց զվիրաւորեցելոյն: ԶՔրիստոս պատուեսցուք մի՛ սեղանով միայն, մի՛ գերեզմանաւ յատուկ. Ածաբ. աղք.: *Որ ոչ հաւատայ նմա, ոչ նմա յատուկ, այլեւ հօրն անհաւատ մնայ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 29: *Յատուկ առանձինն գտանել. Աթ. ՟Է: *Ետես (Ադամ զամենայն կենդանիս) արու եւ էգ. եւ նա միայն յատուկ էր (առանց ընկերի): Որպէս զի եղիցի եւ օգնական Եւայի, զի մի՛ եղիցի նա յատուկ. Եփր. ծն.: *Երկնից եւ երկրի Տէր գոլով՝ ասեմք մեզ յատուկ, առաւել գութ այնու ձգել. Ներս. մոկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ՅԱՏՈՒԿ" в других словарях:

  • ՈՒՐՈՅՆ — ( ) NBH 2 0560 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c մ. χωρίς, καταμόνας separatim, seorsum, singulatim. (ի բառէս ՈՒՐ, կամ իւր. գրի եւ ՈՐՈՅՆ.) Որիշ. ուրիշ. զատ. մեկուսի. առանձինն. մեկ դի, զատ. ... *Ոչ ընդ այլ կտաւսն կայր, այլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՆԹԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0659 Chronological Sequence: Unknown date, 7c Տ. ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆ, եւ ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ, իբր Յատկութիւն. ἱδίωμα proprietas *Հայր՝ անսկիզբն, եւ պատճառ եւ ծնօղ. այսոքիկ ի հօրն ենթակացութիւնսն ենթականան յատուկ: Որդի, եւ բան, եւ միածին. յորդւոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓՈԽ — ( ) NBH 1 0252 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c ա. Որ ոչ փոխի. անփոփոխ. անյեղլի. հաստատուն. որ չիփոխուիր. ... *Անփոխ, եւ անվախճան օրէնս. Մծբ. ՟Ժ՟Թ: *Զիս փոփոխել այժմ ʼի բարին, զի մի՛ անփոխ մատնիմ չարին (կամ ուժին). Յիսուս որդի.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁԻՆ — ( ) NBH 1 0284 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա.մ. ԱՌԱՆՁԻՆ կամ ԱՌԱՆՁԻՆՆ ἵδιος proprius, ἱδίως proprie Որպէս թէ Առ անձին եւեթ. ինքեան միայնոյ. Անձին իւրում սեպհական. յատուկ. իւրական. մասնաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0285 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c մ. Նոյն ընդ ԱՌԱՆՁՆԱԲԱՐ ըստ ամենայն նշ. ἱδίως, ἱδικῶς proprie, peculiariter, seorsum Իբր Յատկապէս. որպէս սեպհական եւ իւրուրոյն. մասնաւորաբար. որոշակի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՏ — ( ) NBH 1 0717 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c ա.մ.նխ. ἑξαίρετος separatus, exemptus, selectus χωρίς seorsum, separatim Արմատ Զատանելոյ. իբր Զատեալ. որոշեալ. ընտրեալ. եւ Որիշ. առանձին. մեկուսի. ուրոյն. ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՍԿ — I. ( ) NBH 1 0868 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c շ. δέ autem. այլ. բայց. սակայն. եւ. ուր. տէ. տա. ... *Կին մի մերձեցաւ ʼի դրոշակ հանդերձի նորա. իսկ յիսուս իբրեւ դարձաւ, եւ ետես, ասէ: իսկ յոհաննէս իբրեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿԱԳՈՅԵՂԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0191 Chronological Sequence: 6c մ. Իբրեւ մակագոյեղ. *Յատուկն ʼի միջի տարբերութեան եւ պատահման տեսանի. վասն զի երբեմն գոյեղաբար առնու, եւ երբեմն մակագոյեղաբար: Գոյեղաբար՝ յորժամ ասես, մտաց եւ հանճարոյ ընդունակ. որ է յատուկ մարդոյ. իսկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿԵՂՈՒՏ — (եղտի, ից.) NBH 2 0194 Chronological Sequence: 6c ա.գ. ἑπίθετος, ον adjectivus, um. Ի վերայ եկեալն եղուտ կոչեցելոյ, իմա՛ գոյացութեան կամ գոյացականի. այն է ածականն, եւ իրն նշանակեալ ածական բառիւ. պատահական. յաւելեալ. *Անունն երկակի է, կա՛մ եղուտ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Յ — ( ) NBH 2 0312 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տառ երկձայն, երբեմն բաղաձայն համարեալ՝ որպէս հ թոյլ եւ անհագագ. եւ երբեմն ձայնաւոր դատեալ՝ որպէս սկզբնաւորութիւն հնչմանցս ե՛, եւ ի՛. ուստի եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»