ՄՈՒՏ

ՄՈՒՏ
(մտի կամ մտոյ. ՄՈՒՏՔ մտից, մտիւք.) NBH 2-0300 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ՄՈՒՏ ՄՈՒՏՔ. εἵσοδος ingressus, introitus. Մտանելն. մտումն. գալուստ. մխումն. որում հակադրի Ելք. ... *Խաղաղութիւն իցէ մուտդ քո: Մուտ քո եւ ել ʼի բանակի աստ ընդ իս: Եւ ես եմ մանուկ փոքր, եւ ոչ գիտեմ զել եւ զմուտ իմ: Տէր պահեսցէ զմուտ եւ զել քո: Ո՞վ ժուժկալեսցէ աւուր մտի նորա. եւ այլն: Իսկ Ղեւտ. ՟Ժ՟Ը. 22. *Ընդ արուի մի՛ մտանիցես զմուտ կանացիʼʼ. յն. մի՛ քունեսցես զքուն: *Ըստ ճանապարհին պահպանութեան յառաջ պատրաստեալ յերկիրն մուտ. Փիլ. ել.: *Անձին շարժութիւն է շրջագայութեամբ յինքն մուտ արտաքուստ կուսէ. Դիոն. ածայ.: *Որ ʼի դրաց անտի ուրացեալ է, զիա՞րդ առ հայր մտին արժանի լինիցի: Եթէ ուրանաս դու զդուռն, փակեալ է քեզ ճանապարհ մտին առ հայր. Կոչ. ՟Է. եւ ՟Ժ: *Հրաժեշտ ʼի վնասակարացն, եւ մուտ յորդեգրութիւն. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: *Խաղաղութեամբ զմուտն առնել. Խոր. ՟Գ. 26: *Ելի եւ մտի նաւացն գեղեցկացելոց. Պիտ.: *Ամենայն ուրեք գտանէ մուտ սատանայ. Ոսկ. եբր.: *Զարհուրեցոյց զնոսա մտիւ այլոց որդւոց փոխանակ նոցա. Ոսկ. մ. ՟Ա. 11: *Զդուռն սրտիդ փակեա՛ ʼի չար խորհրդոց մտէն. Կլիմաք.: *Մուտ իմն գտանեն ոմանք ʼի բանիս (կամ ʼի բանքս), եւ ասեն. Կիւրղ. ղեւտ.: *Միով մտիւն, եւ միով պատարագաւն բառնալ զմեղս աշխարհի: Աւազանաւն (կամ աւազակին) մտիւ ʼի վայելչութիւն հանգստեան դրախտին փափկութեան. Տօնակ.: *Զխոցուած տիգին ցուցանէ խորացուեալ ըստ աշտէին մտոյ. Շ. բարձր.: ՄՈՒՏ ՄՈՒՏՔ. Տեղի մտանելոյ կամ անցանելոյ. անցք. դուռն. սեամք. սկիզբն. բերան. ափն. սահման. տեղի. *Զմուտ թագաւորին զարտաքին դարձոյց ʼի տուն տեառն: Որ բնակեալդ ես ʼի մուտս ծովուդ: Մինչեւ ʼի մուտս եմաթայ: Ի դրունս հզօրաց սպասէ, եւ ʼի մուտս օրհնի: Պահէ զսեամս մտից իմոց: Ի մուտս նորոյ դրանն: Առաջի մտից դրանն: (որպէս նախադրունք. πρόθυρον, πρόπυλον vestibulum ). Լայնութիւն մտին չորեքտասան կանգուն, կամ երկուս կանգունս: Զմուտսն վեղ կանգուն: Երկու մուտք տաճարին, եւ երկու մուտք սրբութեանցն: Երկոցունց շրջանակաւ մտիցն: Երկու մուտք միոյ, եւ երկու մուտք միւսոյ դրանն: եւ այլն: *Մուտն (նաւահանգստին) պարսպեսցի անխսալ աջողութեամբ. Պիտ.: *Ի մտէ ուղեւորութեանս. Խոր. ՟Գ. 26: *Մտի գարնայնոյն. Նար. ՟Ձ՟Ը: *Զականջսն մուտ առնեն վնասակարաց. Յճխ. ՟Ի: *Թերեւս գոյր մուտ այնպիսի բանիցʼʼ. այսինքն տեղի. Եզնիկ.: *Ոչինչ մուտ ունի ʼի վերայ նորա՝ եւ որ ʼի կարգիս կայ. Իսիւք.: *Անարժան է այս մտից. Կլիմաք.: ՄՈՒՏ, մուտք. πρόσοδος proventus, reditus. Եկամուտ. հաս. ... *Յիւրոց մտից ծախէր: Եւ յայլոց մտից ութսուն քանքար: Զկարգս մտից: Ի մտից սրբութեանն ըստ համարոյ տարւոյն. եւ այլն: *Զմտից եւ զսակից, եւ որ այլ եւս են հարկք աշխարհին. Եղիշ. ՟Բ: *Ամենայն մտոյ եւ ելոյ համարս պահանջէ ʼի ձեռաց նոցա. Լմբ. պտրգ.: ՄՈՒՏՔ ԱՐԵՒՈՒ. Մտանելն՝ եւ տեղի մտանելոյ արեգական, արեւմուտք. *Իբրեւ արեւն ʼի մուտս լինէր, կամ էր, կամ եղեւ. Ծն. ՟Ժ՟Ե. 17: ՟Ի՟Ը. 11: ՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 27: *Արեգակն ծագելովն, եւ վերանալովն, եւ ʼի մուտս դառնալովն. Եզնիկ.: *Ուտէր միանգամ ʼի մտից արեւուն. Աթ. անտ.: ՍՈՒՏ ՄՈՒՏ. Տ. ՍՈՒՏ: ՄՈՒՏ ԵՒ ԵԼ. Տ. ԵԼ ԵՒ ՄՈՒՏ. իսկ Եփր. ՟ա. տիմ. *Շրջողք, մուտ եւ ելք ʼի տանէ ʼի տունʼʼ. իմա՛, մտօղ եւ ելօղ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ՄՈՒՏ" в других словарях:

  • ԵԼ — (ի, իւ. եւս եւ ելոյ. Ելք, ելից, ելիւք.) NBH 1 0648 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. ἑκόρευσις, ἕξοδος, ἑξοδία, ἑξόδιος egressio, egressus, exodus Ելումն արտաքս ի ներքուստ. ... *Ոչ էր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻՐԱԿԱՄՈՒՏ — (մտի.) NBH 1 1100 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 14c գ. ԿԻՐԱԿԱՄՈՒՏ կամ ԿԻՐԱԿԷՄՈՒՏ եւ ԿԻՐԱԿՄՈՒՏ. որ եւ ԿԻՐԱԿԷԻ ՄՈՒՏ. Մուտք կիրակէի. երեկոյն եւ գիշերն շաբաթու՝ որում լուսանայ միաշաբաթին. *Ի կիրակամուտսն կարգեալ է այս սաղմոս. Վրդն. սղ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՄԱՄՈՒՏ — (մտի, ից.) NBH 1 0827 Chronological Sequence: Unknown date գ. Մուտ ի ժամ պատարագի. այսինքն նախկին բան նուագելի ʼի դպրաց, որ երբեմն էր երգով, եւ այժմ ասի ʼի Ձայն ʼի միոյ դպրէ. Ժմ.: Տօնաց.: Յիշատ.: յն. լտ. Մուտ ասի. εἵσοδος introitus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐԵՄՈՒՏ — (մտի, ից.) NBH 2 0857 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c, 15c գ. Մուտ նորոյ տարւոյ. տարեգլուխ. կաղանդ. *Յամսեանն սեպտեմբերի մինն՝ յաւուր տարեմտի (ըստ յունաց). Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Տարեմուտն (հայոց՝ շարժականն) ʼի սրբումն հանդիպիւր պասեքին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆՈՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0011 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c ա. εὑγενής, εὕπατρις nobilis, patricius Որ է յազնիւ զարմէ. ազնիւ եւ ազատ. քաջատոհմիկ. ... *Էր այրն այն ազնուական քան զամենայն արեւելեայսն: Այր ոմն ազնուական: Ոչ բազում իմաստունք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԽԱՓԱԿԵԱԼ — ( ) NBH 1 0041 Chronological Sequence: 7c ա. Փակեալ իբր աղխիւ. որոյ խցեալ է մուտ. գոցած. *Ի մէջ աղխափակեալ դրախտին. Թէոդոր. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՈՒԷՍ — (եսու կամ սոյ, ուց.) NBH 1 0043 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. ... ἁλώπηξ vulpes Գազան դժնդակ՝ խորամանկ եւ գող, իբր աղու հեզիկ ձեւացեալ, ʼի չափ փոքր շան, թաւ մազով. ... *Կալաւ երեք հարիւր աղուէս: Կալարո՛ւք մեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄ — (ի, աց.) NBH 1 0050 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 14c, 15c գ. Տարի. ժամանակ ՟Ժ՟Բ ամսոց արեգական. ... ἕτος, ἑνιαυτός annus *Եկաց Ադամ ամս ... եւ եղեն ամենայն աւուրք Ադամայ՝ ամք իննհարիւր եւ երեսուն: Եղիցին աւուրք դոցա՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱՌՆԱՄՈՒՏ — (մտի.) NBH 1 0052 Chronological Sequence: 12c գ. Մուտ կամ սկիզբն ամարայնոյ, ʼի մտանել արեգական ʼի խեցգետին, ʼի յունիսի ՟Ի՟Ա. կամ ըստ հին տումարի ʼի ՟Թ. ամըռմուտք: Սարկ. տոմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՈՒԿ — (ձկի, կամ կոյ, կաց.) NBH 1 0196 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆՁՈՒԿ գրի եւ ԱՆԾՈՒԿ. στενός angustus Ոյր անցքն կամ միջոցն եւ դիրքն է փոքրիկ. նեղ. անմասն ʼի լայնութենէ կամ յընդարձակութենէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»