ՍՊԱՍ

ՍՊԱՍ
(ու, ուց.) NBH 2-0736 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. σκεῦος, σκεύασμα, διασκευή vas, instrumentum, apparatus, suppellex եւ κειμήλιον cimelium, supellex pretiosa vel sacra, deliciae κυλικεῦον repositorium calicum κύλιξ calix σπονδεῖον libatorium. (Արմատ Սպասելոյ, եւ Սպասաւորելոյ. լծ. եւ պաշտօն. պաս. պահ, եւ այլն.) Կահ եւ կազմած ի պէտս սպասաւորութեան, սեղանոյ եւ տան. կարասի. անօթ. նուիրանոց. բաժակ. հանդերձանք. հանդերձ. հանդէս, զարդ. հանգամանք. ... *Օրինակ խորանի, եւ օրինակ ամենայն սպասուց նորա: Յոսկւոյ սրբոյ արասցես զայն ամենայն սպաս: Զամենայն սպաս խորանին: Թիւ սպասու կահուն տեառն: Զամենայն սպասն արասցես պղնձի: Սպաս ոսկեղէն հազար, եւ սպաս արծաթեղէն հազար: Զսպաս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ: Ետուն յուդթայ զխորանն հողոփեռնեայ, եւ զամենայն զսպասսն զոսկւոյ եւ զարծաթոյ նորա: Ետ նմա տանել նուագս ոսկիս, եւ սպաս տաճարին. եւ այլն: *Մնացորդ ինչ՝ որ մնացեալ էին ի սպասուէ անտի նորա, յափշտակէին. Եւս. պտմ. ՟Գ. 6: *Ոմանք սպաս նուիրաց ընծայեն եկեղեցւոյ, ոմանք գիրս աստուածաշունչս. Խոսր. պտրգ.: *Զսպասն (պատարագին) սրբեմք, եւ ջինջ մաքուր առնեմք. Ոսկ. եփես. ՟Գ: *Ուրա՛խ լեր մարիամ, սպաս ամենայն տիեզերաց. Կիւրղ. կուս.: ՍՊԱՍ. Սեղան, կերակուր. հանդերձանք կերակրոյ. ... *Յորժամ սպաս առնիցես, դիր զսեղանն առաջի խաչին: Եկա՛յք տեսէք զեսայի, զի՛ ուտէ սպաս ի սկիտէ: Եթէ սպաս կերակրիլ խնդրես, գնա՛ յեգիպտոս. Վրք. հց. ՟Բ. ՟Գ: ՍՊԱՍ. διακονία, ὐπηρεσία, λειτούργημα ministerium, officium, obsequium. Իսկ Սպասք աւուրց, կամ հանապազորդ սպաս6 որպէս ἑφημερία, δίαιτα եւն. .... Պաշտօն. սպասաւորութիւն ի պէտս սեղանոյ. պէտք եւ գործի պաշտելոյ. ծառայութիւն ինչ. կարգ եւ գործ ծառայութեան. *Քոյրդ իմ միայն եթող զիս ի սպասու: Մարթա զբաղեալ էր ի բազում սպասու: Ստեղծանէ անօթ առ իւրաքանչիւր ումեք սպասու մերոյ: Զակումբն մաշկեայ, զոր առ նա ի բագուայ ի հանապազորդ սպաս նմա: Սպասք աւուրցն (հանապազօրեայ պաշտամունք): Զամենայն գործ սպասու (ծառայական) մի՛ գործիցէք ի նմա, եւ այլն: *Իւրովք կամօք զաստուծոյ սպասն խնդրէր առնուլ ի մարդկանէ: Զի՞արդ պաշտիցեմք զարեգակն, որ կոչի իբրեւ զծառայ առ ի սպասն՝ յոր կարգեցաւ, հասանելոյ. Եզնիկ.: *Պաշտօնեայք զուարթութեամբ կատարեսցեն զսպաս վիճակին իւրեանց: Կայց ի սպասու օրապահացն. Եղիշ. ՟Ա. ՟Ը: *Ի սպասուէ անտի պաշտաման մերժէ զնոսա. Եփր. ղեւտ.: *Սպաս մի քո մեծ ծանուցանի արարուածքդ առաջի թագաւորին եւ ամենայն արեաց: Կամէի այսպէս՝ թէ սակաւ մի գործ ցուցանէք եւ սպաս: Գիտասցեն մարդիկն սպաս ինչ արժանաւորապէս ցուցանել առ մեզ. Փարպ.: *Եկն աշխատեալ ի սպասուց հիւանդացն. Վրք. հց. ՟Ը: ՍՊԱՍ ՈՒՆԵԼ, կամ ՏԱՆԵԼ. Ի ՍՊԱՍՈՒ ԿԱԼ. διακονέω famulor, ancillor, inservio, ministro παρίσταμαι adsto, assisto. Սպասաւորել. ծառայել. պաշտել. սարկաւագել. հոգալ. փոյթ եւ խնամ տանել. սպասել. ... *Զի ընդ քո ունիցի ինձ սպաս ի կապանս աւետարանին: Որչափ ինչ միանգամ յեփեսոս սպաս կալաւ ինձ. Փիլիմ. 13: ՟Բ. Տիմ. ՟Ա. 18: *Կայր ի հարկի, եւ ունէր սպաս ամենայն տնտեսութեանն: Ոչ անձին ինչ սպաս ունէր, այլ ի վերայ վարդապետին դողայր: Չասեմ, թէ քեզէն սպա՛ս կալ հիւանդին, այլ գոնեայ ծառային հրամայեա՛. Ոսկ. մտթ. եւ Ոսկ. եփես.: *Ի ներքս ի սենեկի սպաս կալեալ՝ եւ պահ ունէին նմա. ՟Ա. Եզր. ՟Գ. 4: *Ծերքն ընդ լերամբն սպաս ունելով յելանել մարգարէին: Սպաս տանել տաճարին. Փիլ.: *Սպաս ունելով կրակի: Սպաս տանել նոցա իբրեւ հոգեւոր տերանց. Եղիշ. ՟Բ. ՟Ը: *Տեառն աստուծոյ միայն սպաս տարցեն. Ագաթ.: *Նոյն է սպաս տանել ձուլեալ պատկերի՝ եւ մեղաց ախտի. Նար. ՟Ի՟Ա: *Սպաս տար հիւանդաց, զի եւ այն սէր է. Վրք. հց. ՟Ը: *Կայր նոցա ի սպասու: Ի սպասու կայր մարթա. Ծն. ՟Խ. 4: Յհ. ՟Ժ՟Բ. 2: *Յետ երից ամսոց դարձաւ ի տուն իւր, զի մի՛ կացցէ ի սպասու տէրն առաջի ծառային իւրոյ. Եփր. համաբ.: ՍՊԱՍ ԱՌՆԵԼ. εὕκαιρον τηρέω, παρατηρέω, ἑπιτηρέω observo (opportunitatem) եւն. Խնամով սպաս ունել. եւ Պահել. պահ ունել. հոգ եւ խնամ տանել. ուշ ունել. դիտել. սպասել առիթ գտանել. *Սպաս առնել տաճարին բարձիցն պատրաստութեան: Սպաս արար մարթանօք զհրամանն կատարել. ՟Գ. Մակ. ՟Գ. 8: ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Դ. 29: *Ոչինչ կարի ճոխութեամբ, այլ հանդարտութեամբ սպաս առնէր տաճարին. Ոսկ. մ. ՟Գ. 14: *Եթէ սպաս արասցես, մարթասցես գտանել. Եւագր. ՟Ե: *Քնոյն սպաս առնէ, յոր ստիպէ կերակրոյն գոլորշիք. Լմբ. ժղ.: *Յանկարծօրէն սպաս արարեալ՝ անկաւ ի վերայ. Փիլ. իմաստն.: ՍՊԱՍ ԱՐԿԱՆԵԼ, կամ ԴՆԵԼ. Պատրաստել յընծծայարանի զնիւթս խորհրդոյ պատարագի. (ուստի եւ Սարկաւագ, է որպէս սպասարկու):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ՍՊԱՍ" в других словарях:

  • ՀԱՐԿ 2 — ( ) NBH 2 0062 Chronological Sequence: Early classical գ. λειτουργία, πράξις ministerium, officium, actio, exactio. (որպէս լծ. ընդ Երկ. արգասիք. որ եւ յն. էրղօն ). Սպասահարկութիւն. պաշտօն. սպաս. ծառայութիւն. եւ գործ. ... *Այս իցէ սպասաւորութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՐԿԱՒԱԳ — (ի, ագունք, կամ ագք, գաց.) NBH 2 0700 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c, 14c գ. διάκονος diaconus, minister, famulus λειτουργός minister ecclesiae, vel sacrorum. (որպէս թէ սարկ, եւ սաքր, իցեն լծորդ). գրի եւ ՍԱՐԿԱՒԱՐԳ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՊԱՍԱՀԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0737 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c գ. Հարկիլն ի սպաս. հարկ պաշտաման. արբանեկութիւն. սպաս. սպասաւորութիւն. ծառայութիւն. պաշտօն. *Մտերմական ծառայութեամբ կատարէր զբոլոր սպասահարկութիւն նորա: Յոլով ժամանակս կատարեցին ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏ — (ի, ից.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. πάθος passio, affectus Կիրք մարդոյ՝ ներքին եւ արտաքին. որ ինչ կրի ʼի մարդն ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ. շարժմունք սրտի. բերումն. ազդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԵՂԱՍՊԱՅ — ( ) NBH 1 0030 Chronological Sequence: 11c ա. Որ ունի ահեղ սպայս կամ զօրականս. ուր իցեն ընտիր ընտիր այրուձի, կամ պաշտօնեայք ʼի սպաս. *Ահեղասպայ գնդին երկիւք եռակեան թեւօքն պարածածկութիւ. Յիշատ. ոսկ. յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԽ — (ի, ից.) NBH 1 0041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ԱՂԽ կամ ԱԽ. κλεῖθρον, σύγκλεισμα, πτίξις, κάτοχος claustrum, clausura, repagulum, plicatura Փակ. փականք. փակաղակ. կապ. զօդ պնդիչ. ախլակ, ախլանք, կղպաք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱՆ — (ոյ, ոց. եւ ի, աց.) NBH 1 0051 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. ἁγγεῖον, ἅγγος, σκεῦος vas, receptaculum, instrumentum Անօթ. ընդունարան. գործած ʼի պէտս ամալոյ ինչ. սպաս յո՛ր եւ է նիւթոյ՝ որ տանի ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա.գ. αἱσχρός, τό αἱσχρόν turpis, deformis, inhonestus, probrosus Որ ինչ բերէ զամօթ. ամաչելի. արժանի ամաչելոյ, անվայել. անարժան. յոռի. զազիր. տգեղ. անպարկեշտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՐՈՒՎԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0137 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 13c գ. Գրի եւ ԱՆԴՐՈՒԱՐ, ԱՆԴՐՎԱՐ, ԱՆԴՐԱՎԱՐ. վրիպակաւ՝ եւ ԱՆԴՈՒԱՐ. Զոյգք գրաստուց վարողաց զկառս. երիվար, գրաստ, ջորի, մանաւանդ ձգօղ զկառս գահաւորակի. եւ որ ինչ նման է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿՇԻՌ — ( ) NBH 1 0175 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ա. Ոյր չիք կշիռ. անչափ. ընդ որում չկշռի այլ ինչ. անզուգական, անհամեմատ. կշեռքի չեկօղ, աննման. ... *Որչափ այն արեգակն արեգականս այսորիկ անչափ եւ անկշիռ է. Ոսկ. յհ. ՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»