ԲՆԱՒ

ԲՆԱՒ
(ի, ից.) NBH 1-497 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ὄλος, πᾶς, σύμπας, ἄπας totus, integer, cunctus, universus (ʼի գործիականէ բառիս Բուն.) Բոլոր. համօրէն. բովանդակ. ամէն. ամենայն. հանուր իւր սարօքն. բոլոր բոլորովին, ամմէն. ... *Առհաւատչեայն՝ ոչ ամենայն պարգեւն, այլ մասն ինչ ʼի բնաւէն. Սեբեր. ՟Է: *Բնաւից գոլով անգիտելի՝ եղեր հանուրց տեսանելի. Պիսիդ.: *Ընդ բնաւին տանջեցաւ (յն. պահանջեցաւ): Ամենայնի իսկ եւ բնաւի պէտք են: Լրումն բնաւի եկեղեցւոյ. Ոսկ. մտթ. եւ Ոսկ. եփես. եւ Ոսկ. եբր.: *Զիշխանն աշխարհի ʼի բնաւ ճոխութենէն արտաքս ընկէց. Կիւրղ. ղկ.: *Զբնաւն կատարեալ զխնդիրս: Ուսոյց զբնաւ կողմանս պարսից. Խոր. ՟Գ. 51. 54: *Ընդ բնաւս սլանան, եւ ամենայնի բաւական են: Նոյն վարէ եւ տածէ զբնաւ. Եզնիկ. (որ եւ ըստ յն. ոճոյ, բա՛ն. այսինքն աշխարհ ամենայն, տիեզերք): *Բնաւ գաւառ. առ բնաւ ազգօք. բնաւ բարբարոսաց, կամ կանանց. քան զբնաւ կենդանիս. ʼի բնաւիցն վախճան. ʼի բնաւս առ հասարակ. զբնաւ արհամարհանս. Պիտ.: տե՛ս եւ Փարպ.: եւ Նար. ստէպ: *Զբնաւ ճետ որդւոցն Իսրայէլի. Սարկ. լս.: *Իտաղիա զբնաւ իսկ զծովեզրն կոչեմ: Զբնաւ իսկ զիշխանութիւնն առեալ. Եւս. քր.: մ. ԲՆԱՒ. մ. եւ ԲՆԱՒ ԻՍԿ. σύμπαν, ὄλως, ὀλοκλήρου omnino, penitus, prorsus, sane, quidem Բոլորովին. ամենեւիմբ. ամենայնիւ. պարզապէս. իսպառ. յար եւ նման. ամենայն մասամբք. գլխովին. կարի. բոլոր. ... *Բնաւ իբրեւ զմարդ. Ագաթ.: *Բնաւ ծառայանայ ամենայն ախտից. Վրք. հց. ՟Գ: *Մինչեւ բնաւ արտաքոյ իւրեանց. Կորիւն.: *Բնաւ անզգայից նմանեցան. Մխ. երեմ.: *Անբիծ եւ անարատ զբնաւ առաքինին ասէ. Սարգ. ՟բ. պ. ՟Զ: *Ոչ իշխէր աղաչել, եւ բնաւ թափել զբարկութիւնս. Ոսկ. ես.: *Որ բնաւ սակաւ ժողովեաց՝ տասն շեղջ. Եփր. ել.: *Բնաւ իսկ կտրեալ եւ օտարացեալ էր: Իսկ դու բնաւ իսկ արքայութիւն. Նար.: *Երբեմն բնաւ իսկ սոսկագոյն իբրեւ զմարդիկ հրեշտակքն երեւեալ. Ագաթ.: *Զախտս, եւ զբնաւ զմահ իսկ. Եզնիկ.: չ. Կամ չ. Ապաքէն. արդեօք. իսկ. երբէք. համայն. յայսր ամենայնի վերայ. մի՛թէ. իւիք. անգամ. թո՛ղ զայն. *Եթէ իցէ՛ լուիցեն, եւ կամ բնաւ ծանիցենʼʼ. յն. եւ ծանիցեն. Եզնիկ. ՟Բ. 5: *Բնաւ եւ անուանի իսկ ʼի ձեզ ընդէ՞ր պոռնկութիւնʼʼ. յն. համայն, կամ գլխովին. ՟Ա. Կոր. ՟Ե. 1: *Իսկ դու ընդէ՞ր բնաւ պատմես զարդարութիւն իմʼʼ. յն. լոկ, ընդէ՞ր. Սղ. ՟Խ՟Թ. 16: *Բնաւ ո՞յր իսկ ածեալ է զձեզ այսր: Եթէ գուցէ ոք բնաւ ʼի սիրելի հարազատաց. Եղիշ. ՟Ը: *Իսկ մեք հողեղէնքս բնաւ իսկ զի՞նչ բերիցեմք ʼի հարմար զմեր նեղութիւն. Ագաթ.: *Ասելի է, թէ բնաւ ահիւ իշխեաց մահն մերձենալ ʼի նա. Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ: մ. ԲՆԱՒ ՈՉ. ՈՉ ԲՆԱՒ. ԲՆԱՒ ԻՍԿ ՈՉ. մ. οὕδεν, ἀπλῶς, οὑδαμῶς nullo modo, penitus non, nullatenus Երբէք ոչ. ոչ երբէք. ամենեւին ոչ. եւ ո՛չ իսկ. ո՛չ իւիք. իսկի. հիչ. ... *Ուսեալ բնաւ չի՛ք: Ուր չէր բնաւ զոք եդեալ: Եւ ոչ բնաւ ամենեւին հրէայ անուն անուանել իշխել. եւ այլն: *Որ բնաւ զաջ եւ զձախ ոչ գիտէր: Որ բնաւ ոչինչ իսկ են: Եւ ոչ բնաւ երեւէր, թէ լեալ ինչ իցէ անդ. Ագաթ.: *Եւ ոչ բնաւ իսկ: Բնաւ իսկ ոչ: Եւ ո՛չ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի. Պիտ.: *Յայտ է թէ բնաւ եւ էր իսկ ոչ զրուանն: Զոր բնաւ չիցէ ածեալ զմտաւ. Եզնիկ.: *Հոգւոյն բնաւ չիք իսկ աչք: Եղիշ. ՟Ը: *Յորմէ եւ բնաւ իսկ ոչ մեկուսացաւ. Նար. ՟Լ՟Դ: մ. ԸՆԴ ԲՆԱՒ. մ. ἑν ᾦ τὸ πᾶν, τοῦ παντός, τὰ παντά per omnia, universim Ընդ ամենայն տեղիս. եւ Ընդ ամենայն. համանգամայն. *Հռչակ հարէք ընդ բնաւ վասն իրացդ գործելոց. Ոսկ. ես. *Ընդ բնաւ խաւար եւ ջուր էր: Խոնաւ եւ ջուր էր ընդ բնաւ: Ընդ ամենայն ՟Խ՟Գ ողոմպիադք. եւ ընդ բնաւ՝ ամք ՟Ճ՟Հ՟Դ. Եւս. քր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ԲՆԱՒ" в других словарях:

  • ՈՉ — ( ) NBH 2 0516 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c մ. Ո՛Չ. οὑ, οὑκ, οὑχ’, οὑχί, μή non, vix, minus, minime, haud. որ եւ Չ. ռմկ. չէ՛. (լծ. թ. եօ՛գ. եւ յն. ու՛ք, ուխի՛ ). Որպէս լոկ բացասութիւն. *Ոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0006 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἑλευθερία , libertas Ազատն գոլ. ազատականութիւն. ազնուականութիւն. իշխանութիւն. պատիւ. *Ուր Հոգի Տեառն է, անդ ազատութիւն է: Սպրդեցին մտանել դիտել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԵՒԻՆ — ( ) NBH 1 0068 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c մ. որ եւ ԱՄԵՆԵՒԻՄԲ. (որպէս թէ ամենիւ.) այս ինքն ամենայնիւ. ամենայն իրօք. բոլորովին. բոլորովիմբ. իսպառ. բնաւ. σύν πάντι, πάντη, πάντα, ἄπαν , παντελές, παντελῶς …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉՔ — (աչաց կամ աչից.) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՉՔ ὁφθαλμός oculus, ὅμμα, ὅψις aspectus, facies որ եւ ԱԿՆ. (լծ. ար. ա՛յն, լտ. օ՛գուլուս թ. կէոզ. սանս. աքշի իսկ ի լեզու սլաւեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱՒԻՆ — ( ) NBH 1 498 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 13c Տ. ԲՆԱՒ, ա. *Արարչին երկնի, եւ բնաւին երկրի: Ծառք բուսոց բնաւին անտառաց. Նար. ձ. եւ Նար. խչ.: *Տարածանին ընդ բնաւին իսկ ընդհանուր հաւատացեալս. Անան. եկեղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐՈՎԻՄԲ — ( ) NBH 1 503 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c մ. ԲՈԼՈՐՈՎԻՄԲ ԲՈԼՈՐՈՎԻՆ. ὄλως, ὀλοκλήρως , ὀλοσχερῶς omnino, totaliter, plane, penitus, prorsus in universum Որպէս թէ բոլոր նովիմբ կամ նովին, այսինքն Ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐՈՎԻՆ — ( ) NBH 1 503 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c մ. ԲՈԼՈՐՈՎԻՄԲ ԲՈԼՈՐՈՎԻՆ. ὄλως, ὀλοκλήρως , ὀλοσχερῶς omnino, totaliter, plane, penitus, prorsus in universum Որպէս թէ բոլոր նովիմբ կամ նովին, այսինքն Ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴ — ( ) NBH 1 0764 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c (նախդիր). εἱς, πρός, ἑπί, ἑν ad, super, in Ի տրականն, որպէս Առ. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. ʼի վերայ. շուրջ. զոյգ, եւ այլն, պէսպէս ոճով. զոր օրինակ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՉ — I. ( ) NBH 1 0854 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Անհոլով, որպէս մասնական անուն իմն. որոյ եւ մուրացածոյ հոլովքն անկ են եւ սմին. τις, τι quoddam, aliquid, aliquot; ullus, a, um. մէկ, մը, իք մը, քանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»