ԶԻՆՉ

ԶԻՆՉ
(-) NBH 1-0735 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԶԻ՞ՆՉ τίς; τί; quis, quae, quid? Անուն հարցական, կամ իբր հարցական, զի՛նչ, զի՛նչ ինչ: Առընթեր ներգործական բայից է որպէս հայցական բառիս Ի՞նչ այսինքն զո՞ր կամ զո՞րպիսի. ի՞նչ, ի՞նչ բան. ... *Զի՞նչ կերիցուք, կամ զի՞նչ արբցուք, կամ զի՞նչ զգեցցուք: Զի՞նչ տեսեալ՝ արարեր զբանդ զայդ: Զի՞նչ արասցես ինձ: Զի՞նչ տաց քեզ: Մի՛ գիտասցէ ձախ քո՝ զի՛նչ գործէ աջ քո: Մի՛ հոգայցէք, թէ ո՛րպէս կամ զի՛նչ խօսիցիք, զի տացի ձեզ ʼի ժամուն յայնմիկ՝ զի՛նչ խօսիցիք. եւ այլն: Առընթեր էական բայից եւ չէզոքաց՝ կամ առանց բայի, է ուղղական. իբր Ո՞ր կամ ո՞րպիսի ինչ. ո՞ր բան, ո՞ր. ... *Զի՞նչ դիւրին է. ասե՞լ ... եթէ ասել: Գիտէ հայրն ձեր, զինչ պիտոյ է ձեզ: Եւ մի՛ ամենայնի, զի՛նչ ընկերի քոյ իցէ. եւ այլն: *Եւ ապա յանդիմանութիւն այսոցիկ զի՞նչ, եթէ ոչ անտես առնել. Խոր. ՟Գ. 68: *Զի՞նչ առ նոցին չարչարանսն՝ դիւահարաց չար կիրքն, կամ զի՞նչ մեռելոց սուգն. Վրք. հց. ՟Դ: ա. ԶԻ՞ՆՉ. ա. ուղղ. եւ հյց. Ո՞ր, ո՞րպիսի. զո՞ր, զո՞րպիսի. ի՞նչ. ... *Զի՞նչ վարձք իցեն: Զի՞նչ օգուտ է մարդոյ: Զի՞նչ շահ եղեւ: Զի՞նչ գործ գործեալ է քո. եւ այլն: *Առ իս զի՞նչ պատգամ յղեն. Փարպ.: *Զի՞նչ վայելումն: Զի՞նչ քեզ աղերս մատուցից. Նար.: *Զի՞նչ բան բաւական լիցի ասելոյ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 11: *Զի՞նչ պատճառ է: Վասն զի՞նչ պատճառի. Դիոն.: *Զի՞նչ են զարմանըք հիացման, թէ ... եւ այլն. Շ. խոստ.: Զի՞նչ ոք յառաջ քան զայս էր Անտոն. Աթ. անտ.: *Բժշկացն պաշտօնն զի՞նչ գործոյ գործակից հանդիպիցի գոլ պաշտօնական. առողջութեան: Եւ նաւակառուցաց պաշտօնն զի՞նչ գործոյ գործակից պաշտօնական իցէ. նաւու. Պղատ. եւթիփռոն.: մ. ԶԻ՞ՆՉ. մ. τί; quid? ut quid? quomodo Առ ի՞նչ. առ ʼի մէ՞. զիա՞րդ. զի՞. ի՞ւ. *Զի՞նչ գործեցեր զայդ: *Զի՞նչ գործեցեր զայդ ընչ իս, ընդ մեզ, եւ այլն: *Զի՞նչ է ինձ՝ ʼի թիւ արկանել: Եւ զի՞նչ է ինձ սակաւս յօդել, կամ ʼի կիր արկանել: Զի՞նչ վնասեսցեն զիս պարտիքս. Նար.: ԶԻ՞ՆՉ. Ո՛րպէս. ո՛րչափ. քանի՛. *Զի՛նչ շատ գործեաց սքանչելիս. Բուզ.: նխ. ԶԻ՛ՆՉ. նխ. Որպէս. իբրեւ, զերթ. ինչպէս, պէս, ընտոր ... *Ղամբարափայլ ծագես յաւէտ՝ զինչ զարեգակըն բազմագէտ ... Շո՛ւրջ պատեսցես ուսման գըրոց, որ զմիտս առնէ՝ զինչ բով հալոց ... Զի յիւր հօրէն՝ խօսի խախուտ, որ զմարդն արար՝ զինչ զփայտ փուտ. Երզն. այբուբ.: Նոյնպէս եւ այլ տաղասացք ʼի նոյն դարս, եւ զկնի: ԶԻ՛ՆՉ, կամ ԶԻ՛ՆՉ ԵՒ. ԶԻ՛ՆՉ ԵՒ ԻՑԷ. Անորոշ հարցական, Որ ի՛նչ միանգամ. զոր ինչ եւ իցէ. զի՛նչ ինչ. *Արա՛ նմա՝ զի՛նչ հաճոյ է առաջի աչաց քոց: Պատմեսցի Յակոբայ եւ Իսրայէլի, զի՛նչ կատարելոց իցէ Աստուած: Զի՛նչ եւ անուանեաց Ադամ, այն անուն է նորա. եւ այլն: *Եթէ եպիսկոպոս ոք գտցի զինչ եւ իցէ ʼի վատթար գործս. Կանոն.: գ. ԶԻ՛ՆՉ ԷՆ, էին, էումն. գ. τὸ τί ἑστιν ..y quid est, q.d. quidditas Զի՛նչ ինչ գոլն իրին, իբրու զինչութիւն սահմանաւ եւ անուամբ բացատրելի. էութիւն. իսկութիւն. *Զի՛նչ էն կա՛մ անուամբ ճանաչի մեզ, եւ կամ սահմանաւ: Յորժամ զի՛նչ էն սահմանաւ ճանաչի, յայնժամ որպիսի ինչ էն ʼի զինչ էումն տեսանի: Իսկ յորժամ զինչ էն անուամբ ճանաչի. յայնժամ որպիսի ինչ էն ոչ տեսանի ʼի զինչ էումն. Սահմ. ՟Ա. 1: *Զի՛նչ էումն ստորոգիʼʼ. այսինքն ʼի վերայ զինչ էին, կամ զզինչ էէն. Անյաղթ պորփ.: ԶԻ՛ՆՉ ԻՆՉ. (1-0736) Տե՛ս ʼի բառն ԻՆՉ, եւ ԻՄ ԻՄԻՔ, եւ ԻՒ ԻՒԻՔ: մ. ԶԻ՛ՆՉ ՕՐԻՆԱԿ. (1-0736) մ. Որո՞վ կամ զինչպիսի՞ օրինակաւ. ո՞րպէս. ի՞նչպէս, ի՞նչ կերպով. *Զի՞նչ օրինակ արդեօք սկիզբն արար Անտոն. Աթ. անտ.: *Կամիցի ուսանել, թէ զի՛նչ օրինակ մեք զԱստուած հայր կոչեմք. Կոչ. ՟Է: *Զի՞նչ օրինակ առ ուխտաւոր կուսանսն տեսութիւն արասցուք: Զի՞նչ օրինակ ʼի մարմնում աստուածութիւնն. որպէս հուր յերկաթում. Բրս. հց. եւ Բրս. ծն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԶԻՆՉ" в других словарях:

  • Ն 3 — ( ) NBH 2 382 Chronological Sequence: 6c, 7c նխ. Նախդիր անպէտ՝ նախ քան զձայնաւոր տառս. իբր ըն. որ է յն. ἑν լտ. in ʼի հին թարգմանութեան մակացութեանց կազմէ զհոլով ներգոյական. որպէս ʼի. յ. *Նʼենթակայում ոչ յումեք է: Նʼենթակայում՝ որ ն՝ումեք:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՉ — I. ( ) NBH 1 0854 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Անհոլով, որպէս մասնական անուն իմն. որոյ եւ մուրացածոյ հոլովքն անկ են եւ սմին. τις, τι quoddam, aliquid, aliquot; ullus, a, um. մէկ, մը, իք մը, քանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐՈՒՄ — ( ) NBH 2 0421 Chronological Sequence: 6c, 7c ՆԵՐՈ՛ՒՄ, կամ ՆʼԷՐՈ՛ՒՄ. այսինքն Յորում. յո՛ւմ. (ʼի ն, էր, էրո՛ւմ.) ἑν ᾦ in quo. *Նʼերում զինչ. ն՝երում որպիսի ինչ. Պորփ.: *Սեռ է, որ ըստ յոլովից տարբերեցելոց տեսակաւ՝ ʼի ն՝երում զի՛նչ էն ստորոգեալ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐ 2 — (որո՛յ, եւ այլն.) NBH 2 0527 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c ա. Ո՞Ր կամ Ո՛Ր. τίς; qui, quae? τί; quid? Հարցական անուն կամ անորիշ հարցական, իբր Ո՞ր այն ոք կամ ինչ. որպիսի՛, զինչպիսի. ո՞րը. հանկը. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓԱՌԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0251 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԱՆՓԱՌՈՒԹԻՒՆ. ἁδοξία *Զինչ գործիցէք, ʼի փառս աստուծոյ արասջիք. դուք աւադիկ հայհոյութիւն եւ անփառաւորութիւն գործէք զինչ գործէքդ. Ոսկ. կող …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎՈՒՄՆ — (վման.) NBH 1 0838 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c գ. Ժողովելն. իլն. ըստ ամենայն մշ. *Զորս այլումն ժամու թողցուք ժողովման զյոլովսն: Անիծիւք եւ դառնութեամբ ժողովումն անիրաւին ʼի զրկելոց անտի. Շ. թղթ.: *Որպէս յաշտարակէն ցրումն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆ — (ինքեան կամ ընքեան.) NBH 1 0855 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. Տե՛ս. եւ ԻՒՐ, իւրեան. αὑτός, ή, ό ipse, a, um Էական դերանուն առաւել յերրորդ դէմս, որպէս նա ինքն, նոյն ինքն, անձն իւր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՐՀՐԴԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0162 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c մ. ἁπροβουλεύτως inconsulte, to Առանց խորհրդոյ, կամ կանխաւ խորհելոյ. անմտաբար. անզգայաբար. վարկպարազի. վայրապար. անպատճառ. ... *Անխորհրդաբար եւ առանց յառաջագոյն ինչ իմանալոյ գործել. Փիլ. նխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0262 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. οἱκουμενικός totius mundi, orbis Տիեզերական. եւ համաշխարհական. որ ինչ հայի առ համօրէն աշխարհ. որպէս եւ առ աշխարհ կամ ազգ մի ողջոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏԵՂԱՁԻԳՔ — ( ) NBH 2 1045 Chronological Sequence: Unknown date գ. Թռիչք լուսոյ յօդս որպէս աստղ ինչ. Ասուպ. ... *Զինչ է՝ որ վերաձգին որպէս փայլակն, զոր անուսք եւ յողդողդք աստեղաձիգք կոչեն. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»