ԹԱՓ

ԹԱՓ
(ոյ կամ ու, ից կամ ուց.) NBH 1-0800 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. πέταυρον profunditas (լծ. թ. դիփ, դափան. տիպ, տապան.) Ներքոյք. յատակ. խորք. տակերը. *Ի թափս դժոխոց հասանեն. Առակ. ՟Թ. 18. ա՛յլ ձ. յատակս: *Քանզի թափք դժոխոց է տուն նորա. Լաստ. ՟Ի՟Գ: Իսկ Ուռպել. ՟Ժ՟Ա. *Հանեալ ʼի թափուցն զփոքրիկ զդանʼʼ. իմա՛ հանել հեծելոյն ʼի ներքոյց նստուածոյն, կամ ʼի խորոց քսակի թամբին կամ հանդերձին զդանակ կամ զխթան: ԹԱՓ (լծ. պ. դապ. հյ. տապ.) Ուժգնութիւն եւ ջերմութիւն բերման, շարժման, զարկուածոյ եւ այլն. *Քննէ զյաջողուած ձեռին, զթափս բազկի. Շ. ՟ա. յհ. ՟Ծ՟Ե: Ըստ կրկին նշանակութեանցս երեւի յարիլ ʼի բայս՝ պէսպէս առմամբ. զոր օրինակ. ԹԱՓ ԱՆՑԱՆԵԼ, կամ ԸՆԴ ԹԱՓ կամ ԶԹԱՓ ԱՆՑԱՆԵԼ. διήκω, διϊκνέομαι pervado, pertranseo, permeo, penetro որ եւ ԹԱՓԱՆՑԱՆՑ ԼԻՆԵԼ. ռմկ. թափանցել. այսինքն Ուժգնութեամբ անցանել մինչեւ ʼի խորս, ʼի յատակս, կողմնէ ʼի կողմն. ընդմտանել. միջամուխ լինել անցանել. կամ մինչեւ ցափն եւ ցմիւս ծայրն հասանել. ... *Հասանել հատանել թափ անցանել մինչեւ յորոշումն ոգւոյ. Ագաթ.: *Թափ անցանելով ընդ ամենայն բնակութիւնս եւ դիմահարս. Շ. բարձր.: *Արդարութիւն առաւելագոյն է քան զայլ առաքինութիւնս, որպէս թափ անցեալ ընդ այլսն. Սահմ. ՟Ժ: *Նետն՝ թափ կարանէ ʼի կարան անցեալ էր. Բուզ. ՟Ե. 43: *Զօրութիւն նորա (Աստուծոյ) ընդ ամենայն աշխարհ թափ անցանելով, (եւ յառաջ՝) Ընդ ամենայն թափ անցանել բնաւորեալ է Աստուածային զօրութիւնն ... իբրու ընդ թափ անցանելով. Արիստ. աշխ.: *Ըզլայնալիճըն լի քարշեալ, եւ շեշտ կրծիցն ըզթափ անցեալ. Շ. վիպ.: ԹԱՓ ԱՆԿԱՆԻԼ, ՄՏԱՆԵԼ. Նոյն ընդ վ. *Վազս առեալ, եւ թափ անկեալ ընդ նեղ եւ ընդ նուրբ խոխոմս քարանձաւի. Յհ. կթ.: *Ժողովեալ առ տէրն Մամիկոնէից Վարդան, եւ հանդերձ նովաւ մտին թափ զգրոց հրամանին բոլորեքեան առ իշխանն Սիւնեաց Վասակ. Փարպ.: ԹԱՓ կամ ԸՆԴ ԹԱՓ ԱՆՑՈՒՑԱՆԵԼ, ՀԱՆԵԼ, ՀԱՍՈՒՑԱՆԵԼ. Մխել ուժգին մինչեւ ʼի խորս կամ յայնկոյս. խորունկը խօթել ուժով, մէկ դիէն մեկալ դին անցընել. *Եւ զեռնական արեամբ մխեալ, տիգաւ ընդ թափ իմն անցուցեալʼʼ. հին տպ. ըզթափ. Շ. վիպ.: *Յետոյ յառաջ նետիւ հարկանէր զմէջ ներքինւոյն, անդէն թափ հանեալ զնետն: Կարանէ ʼի կարան թափ հանեալ զնետն. Բուզ. ՟Դ. 14: ՟Ե. 43: *Թափ ընդ լեարդն զնիզակատէգն հասուցանէին. Փարպ.: ԹԱՓ ԱՌՆՈՒԼ. որ եւ ԹԱՓԱՌԻԼ. Միջամուխ լինել անխորհրդաբար կամ ուժգնութեամբ ոգւոյ. վայրապար յածիլ յայլոյ խելս. *Մօրից եւ եղեգնապուրակաց թափ առեալ շրջէր. Խոր. ՟Բ. 21: ԹԱՓ ՏԱԼ. Ոյժ տալ ճգամբք. ուժգին ներգործել. մղել մխել. *Ելից ʼի մտաց երիվարն ... եւ թափ տաց ուշի բազկացս, եւ ձգեցից ʼի կորովս գրչի մատանց. Ագաթ.: *Մանուկն Նեստորիոս զօրացեալ հոգւով, թափ տուեալ զգետնեաց զլէոս (ըմբիշն). Ճ. ՟Ա.: *Յարշաւել երիվարին՝ թափ տուեալ բազկին նիզակաւ, զի հարցէ զնշաւակն. Հ=Յ. դեկտ. ՟Ժ՟Գ.: եւ Ճ. ՟Ա.: մ. ԹԱՓՆ ԸՆԴ ԹԱՓՆ, կամ ԹԱՓՆԹԱՓ. մ. իբրու Թափանցանց լինելով: Վստկ.: ԹԱՓ (1-0716) Տ. Զ. ԶԱՌ ʼԻ ԹԱՓ ԹԱՓ (1-0734) ԶԹԱՓ ԱՆՑԱՆԵԼ. Տ. ԹԱՓ ԱՆՑԱՆԵԼ: ԶԱՌ Ի ԹԱՓ. (2-1052) *Ելցուք ʼի վերայ նոցա ʼի կողմանէ ծովուդ զառ ʼի թափի. Պտմ. վր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԹԱՓ" в других словарях:

  • Զ — I. ( ) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տառ բաղաձայն, եւ այն կիսաձայն ըստ բզզանաց մեղուաց՝ մանաւանդ յառաջ քան զբաղաձայնս. զորօրինակ՝ զմարդ, զնա. որ գրի եւ զընա, իբր ըզընա. զի միշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՓԱՆՑԱՆՑ — ( ) NBH 1 0801 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. διῆκων permeans, penetrans συνήμενος conjunctus Թափ անցեալ կամ անցանօղ. ընդ մտեալ ʼի ներքս ʼի խորս. միջամուխ. միացեալ կամ միաւորեալ. *Նիգ մի ʼի մէջ սեանցն թափանցանց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՓԱՆՑԻԿ — ( ) NBH 1 0801 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տ. ԹԱՓԱՆՑԱՆՑ. *Որ յամենեսին է, եւ ընդ ամենայն թափանցիկ: Թափանցիկ է ընդ ամենայն հրաշափառաբար: Թափանցիկ մինչեւ ցորոշումն շնչոյ եւ ոգւոյ. Կիւրղ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՓԱՆՑՈՒՄՆ — ( ) NBH 1 0801 Chronological Sequence: 14c ԹԱՓԱՆՑՈՒՄՆ մանաւանդ ԹԱՓ ԱՆՑՈՒՄՆ. Թափ անցանելն. ընդմտանելն եւ անցանելն յայնկոյս. *ԶԻ մի՛ թափանցումն միայն կարծեսցես. Երզն. մտթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԱՆ — (ի կամ ոյ.) NBH 1 1064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. ῤαφή sutura Կարուած. կարաւանդ. զօդ հանդերձիձ, կամ զրահից, եւ մարմնոյ. կար, կապ. ... պաղ. *Պատմուճանն էր առանց կարանի՝ ʼի վերուստ փորանկեալ ամենեւինʼʼ. յն. անկար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑՑՈՒԻՄ — (եցայ, կամ եմ, եցի.) NBH 2 0920 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 14c ձ.չ. ἑκφύω nascor, pullulo, germino եւ ἁνορθόομαι erigor. Իբրեւ զցից ʼի դուրս տնկիլ. ընձիւղիլ. պտկիլ. բողբոջել. արձակիլ բուսոց եւ պտղոց. եւ Տնկիլ հերաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՐ — I. ( ) NBH 1 0602 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c ա.գ. ἅρτιος par Զոյգ թիւ. ջուխտ. ... *Ամենայն թիւ կա՛մ դար, կամ կոճատ է ... Ի դարին կամ ի կոճատին. Կիւրղ. գանձ.: *Ոչ զմի եւ ոչ զերկու եւ ոչ զերիս, եւ ոչ ամենեւին զդար եւ զկոճատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՄԱՀԱՐ — ( ) NBH 1 0624 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c, 13c Տ. Ընդդիմահար ըստ ամենայն առման. *Ոչ կողոպտէ միւսանգամ դիմահարն. Ճ. ՟Գ.: *Զի եւ աշտարակն ոչ եղեւ խափան եւ դիմահար. Լաստ. ՟Ի՟Դ: *Դիմահար արկեալ զմեօք զմաշկեղէն պատմուճանն. Վրդն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵՌՆԱԿԱՆ — (ի աց.) NBH 1 0732 Chronological Sequence: 12c ա. Սեպհական զեռնոց. *Եւ զեռնական արեամբ մխեալ՝ տիգաւն ընդ թափ իմն անցուցեալ. Շ. վիպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»