ԻԲՐ

ԻԲՐ
(-) NBH 1-0842 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c նխ. հյց. խնդ. իբրեւ. որպէս. պէս. կիպի. ὠς sicut, ut *Իբր զճաճանչ փոքու կայծական: Իբր զճրագ: Վախճան ընկալայց իբր զմահացու. Նար. ՟Ի՟Ը. ՟Խ՟Զ. ՟Ձ՟Ը: նխ. եւ մ. ԻԲՐ. յարի եւ յամենայն հոլովս. որպէս նխ. եւ մ. ռմկ. ինչպէս. ... *իբր տէր ամենեցուն ... աւանդեցեր մեզ. Պտրգ.: *իբր ձագ մի քեւ կապեցաւ. Անյաղթ բարձր.: *եւ կերակուրք ժանեացն ծախման ձկունք որսորդաց, իբր նոքին կամացզրպարտչաց: Իբր զաստուածամարտիցն զքո հեստելոցն արաբանակ բերանս երեաց: Ո՞րպէս զունայնութեանցսիբր զլրութեանց ճառեցից: տատանեալ հոգիս ʼի յայսմ աշխարհի մարմնոյ շինուածով իբր ʼի նաւակի. Նար. մծբ. եւ Նար. ՟Լ՟Գ. եւ ՟Կ՟Ա. ՟Ն՟Բ: *Ի պաշտօն առեալ երկիր պագանիցէ իբր աստուծոյ. Եզնիկ.: *Ի վահանափակն յունաց իբր յամուր քաղաք մտանէին: Ի վայր հոսեաց միմեանս զկնի իբր ʼի սաստիկ իմն ʼի մրրկէ. Խոր. ՟Գ. 37. 40: *Հոգւոյ ակամբ իբր աչօք մարմնոյ յայտնապէս նկատելով. Անյաղթ բարձր.: *նոքա հալածեալք փախեցան, եւ սոքա իբր զարդարովք փարիցեն. Կոչ. ՟Ա: *մեռանին իբր ʼի մեջ թշնամեաց. Պիտ.: մ.շ. ԻԲՐ. մ.շ. որպէս. իբրու. ըստ որում. եւ Զոր օրինակ. ... ὠς, ὤσπερ sicut, quemadmodum, ut. *Ոչ իբր ուսուցանելով, այլ իբր զայրացուցանելով զլսօղսն. Պիտ.: *Զիա՞րդ իբր ոչ կռապաշտեալ անպատկառապէս մերձեցայց: Քանզի իբր անօթ փայտեղէն մինչեւ օծեալ իցէ՝ դիւրաբար հերձի ... նոյնպէս եւ մարդ ոչ իւղեալ սովաւ. Նար. կ. եւ Նար. ՟Զ՟Գ: *Առ ոն է այնպէս կարօտել մարդկայինս ազգ, իբր առ ուսանելն զհանդերձեալսն: Երեւեցան երբեմն հրեշտակք. իբր այն որ ʼի դանիէլն է, իբր այն որ ʼի դաւիթն է. իբր այն որ ʼի մովսէսն է. Ոսկ. յհ.: մ. ԻԲՐ. մ. Յորժամ. մինչդեռ. երբ. մինչ. *Իբր շիեաց սողոմոն զտաճարն սրբութեան: Իբր մեռնի մարդ, թաղի ʼի բուն իւր. Մծբ.: *զի՞նչ օգուտ մեր կանչելն՝ ց նա ոչ տեսանէ. Լմբ. սղ.: մ. Ի՞բր. մ. πῶς; quomodo! Ո՞րպէս. զիա՞րդ. ի՞նչպէս. ... *Զմւս որդին թէ ժանդահոտ եւ խաւարին իցէ, ի՞բր ոչ դիտաց. Եզնիկ. *Ի՞բր ապա, կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն լինելով. Պիտ.: *Ի՞բր դատաւորին ճշմարտի յանդիմնեցայց: Ի՞բր արդեօք անմաքուր իմասցի շրթամբք եսայի: Ո՞րպէս հանդարտեցից զնմանեացն պատիժ միշտ յիշատակել. Ի՞բր զեւսն առ սմին, թէ զամենայն եղջիւրս մեղաւորաց փշրեսցես. Նար. ե. կ. եւ ՟Ժ: Ի՞բր է՝ զի ոչ միջոց զնա եղա. Եփր. համաբ.: շ. ԻԲՐ. շ. ὠς, ὤστε quasi, ac si, ut. ... Իբր թէ. իբրու թէ. որպէս թէ. *Գալ նոցա ʼի տեսութիւն, իբր բան ինչ եւ գործ հարկաւոր հասեալք: Խնդիրս արարեալ ... իր անկար գոլով ձեւաւորել. Խոր. ՟Ա. 28: ՟Գ. 13: *Զձեւ չարագրի ցուցանելով՝ իբր հաւաստութեան լինել պատմող. Պիտ.: *համբաւ ամբաստանութեանպատմի իբր դառն հերձուած իմն մուծանել. Յհ. կթ.: Եւ հելենաբանութեամբ, իբրու՝ որպէս զի. որ. քի. *Երդումն խնդրեսցուք ʼի հերովդէ թագաւորէ հրէաստանի, իբր ընդունել զմեզ եւ տալ ժառանգութիւն. Խոր. ՟Բ. 23: ԻԲՐ ԱՅՆ ԹԷ. ԻԲՐ ԵԹԷ. ὤστε ac si. Որպէս այն թէ. ... *Դոյզն կասկած արկածից ʼի միտ բերելով առ խտրոց փոքր միջոցին, որ ʼի մէջ հանգստեանն եւ աշխատութեանն. իբր այն թէ հասեալ իցէ ձմեռն յամարայնի. Նար. ՟Ի՟Է: շ. ԻԲՐ ԶԻ. շ. (1-0843) որ եւ ԻԲՐԵՒ ԶԻ. Որովհետեւ. քանզի, վասն զի. ... *Սուրբն Գրիգորիոս ոչ հաւանեցաւ երթալ ... իբր զի այնքան փափաքանօք կոչէին. Խոր. ՟Բ. 85: *ԶԻ ողորմեցաւ ասէ, յայն սակս ընտրեաց. իբր զի խոտանք եաք եւ ընկեցալք յերեսացն աստուծոյ, ողորմութիւն նորա ընտրիս արար. Խոսր.: եւ ըստ յն. ոճոյ՝ որպէս Մինչ զի. մինչեւ. *Իմաստաբար արաչագործն արուեստագործեաց, իբր զի եւ տարերց ʼի միմեանս փոխարկեալ եւ ʼի չարախառնութիւնս, եւ դարձեալ զարախառնութեանց ʼի տարերս լուծանիլ. Նիւս. բն.: *Այսքան կենցաղավարեաց, իբր զի ոչ պակաս ծառայութեան իրիք մասն ʼի ծերութեան եղանիլ. Խոր. ՟Գ. 67: Կամ որպէս Իբր թէ. *Զերեսս իմ ոչ դարձի յամօթոյ ընդ երեսս թքանելոյ. իբր զի ասիցէ՝ թէ յառաջագոյն իսկ գիտէի. Կոչ. ՟Ժ՟Գ: շ. ԻԲՐ ԹԷ. շ. (1-0843) ὠς ac si. Իբրեւ թէ. որպէս թէ. ... *Ամենեքին կազմեալ զինու հանդերձ, իբր թէ ʼի պատերազմ ճակատիցին. Խոր. ՟Բ. 57: *Եւ բարթողիմէոս մանուկ՝ իբր թէ ʼի մարս ծնեալ՝ զնոցին խօսսն հնչեցուցանէ. Լմբ. ստիպ.: շ. ԻԲՐ ՈՉ ԵԹԷ. ԻԲՐ ՈՉ ԹԷ. շ. (1-0843) Տ. ԻԲՐԵՒ ՈՉ ԵԹԷ. *Իբրեւ ոչ եթէ պիղծ ինչ բնութեամբ էին, այլ զչախորժականսն մտաց մարդկան պիղծս կոչէ. Եզնիկ.: *Իբր ոչ եթէ օտար զօրութեան չար ինչ ուրուք ընկալաւ զպատիժ պատուհասին, այլ ʼի յիւրմէ հեղգութեանն. Եղիշ. ՟Բ: *Իբր ոչ եթէ զի օգտեսցի ինչ ʼի շնորհաց անտի, այլ զի խորամանկութեամբ զքննութեան բարս ունիցի. Կոչ. ՟Գ: *Իբր ոչ թէ փոփոխումն իմն ասացի ... այլ ասպանջականութիւն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 10: շ. ԻԲՐ՝ ՕՐԻՆԱԿ ԻՄՆ. շ. ԻԲՐՈՒ ՕՐԻՆԱԿ ԻՄՆ. (1-0844) Տ. ՕՐԻՆԱԿ ԻՄՆ. *իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ ʼի բաց ընկելով զհոգս աշխարհականս: Ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ʼի կատարելագոյնս գալ. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ԻԲՐ" в других словарях:

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՄ — I. (եկի, եկ, եկայք, եկեալ, գալ.) NBH 1 0525 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c չ. ἤκω, ἕρχομαι, βαίνω, πάρειμι Venio, adsum, adeo եւ այլն. Եկաւորել. փոխիլ անտի այսր, ʼի հեռաւոր վայրէ ʼի մօտաւորն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐ — (որոյ, որում, յորմէ, որով. որք կամ որ, որոց, զորս կամ զոր, յորոց, որովք. Տե՛ս եւ զհամառօտեալն՝ Ո, ոյր, ում, ոյք, ոյց. ) NBH 2 0526 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c Դերանուն յարաբերական՝ գոյական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍ — I. (այսր, այսմ, յայսմ, այսու, այսք, այսց. կամ այսորիկ, այսմիկ, յայսմանէ, այսուիկ, այսոքիկ, այսոցիկ, յայսցանէ, այսոքիւք.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դեր. ցուց. ա. Իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉՔ — (աչաց կամ աչից.) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՉՔ ὁφθαλμός oculus, ὅμμα, ὅψις aspectus, facies որ եւ ԱԿՆ. (լծ. ար. ա՛յն, լտ. օ՛գուլուս թ. կէոզ. սանս. աքշի իսկ ի լեզու սլաւեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՆԵՄ — (եդի, եդիր, եդ, դի՛ր, դի՛ք.) NBH 1 0637 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. τίθημι pono Զետեղել զիմն ուրեք, կամ ի վերայ այլոյ իրի. կացուցանել ի տեղւոջ. կարգել. հաստատել. ... *Եդ զնոսա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»