ՀԱՐԿ 3

ՀԱՐԿ 3
(-) NBH 2-0062 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ἁνάγκη necessitas. (որ եւ ստէպ թարգմանին ʼի մեզ՝ վիշտ, տագնապ, վտանգ.) Պէտք կարեւոր. կարօտութիւն ստիպօղ. բռնադատութիւն. բուռն կարիք կամ անձկութիւն կամ հրաման. ինչ մի ակամայ եւ անհրաժեշտ. (լծ. ընդ Երկն. որպէս եւ յն. խրիա՛. թ. կէրէք, հաճէթ, ըհթիյաճ, իգթիզա ). *Հարկ ʼի վերայ կայ. ՟Ա. Կոր. ՟Թ. 16: Տե՛ս եւ զկնի՝ ՀԱՐԿ Է: *Հարկ եղեւ բողոքել ʼի կայսր: Հարկ եղեւ մեզ առնել. Գծ. ՟Ի՟Ը. 19: Յուդթ. ՟Ը. 28: Իսկ ՟Բ. Մակ. ՟Գ. 24: *Հարկ իմն լինէր եւ թագաւորացն ինքնին մեծարել զերեւելի տաճարնʼʼ. իմա՛ ըստ յն. դէպ լինէր: *Զի մի՛ թուիցի ընդ հարկաւ վարել զբանաւորսն. Եզնիկ.: *Այսոքիկ ʼի կամաց լինին, եւ ոչ ʼի հարկէ. Յճխ. ՟Թ: *Կամաւ, եւ առանց հարկի. Շ. բարձր.: *Աստուած ընդ հարկիւ ոչ է. Մխ. երեմ.: *Ոչ ընդ հարկիւ անկեալ կայ. Աթ.: *Ոչ էր նա ընդ հարկաւ օրինացն. Իգն.: *Ըստ հարկի ժամանակին. Բրսղ. մրկ.: *Ի հարկէ կարօտութեան. Եւս. պտմ. ՟Թ. 8: *Հարկ փորձութեանց զբարեկամսն փորձէ. Ոսկիփոր.: *Հարկ բնութեան, կամ խղճի, կամ տրտմութեան. Ոսկ. յհ.: *Հարկաւ մարմնոցն վտանգի. Նար. ՟Կ՟Թ: *Ի հարկէ սովոյն բերեալք. Յհ. կթ.: Իսկ Մեսր. երէց. *Ձեռնադրեցին զնա ʼի հարկէ թագաւորինʼʼ. իմա՛, ʼի հարկ առնելոյ: ՀԱՐԿ ԱՌՆԵԼ. այսինքն Հարկ ʼի վերայ դնել. հարկացուցանել. ստիպել. բռնադատել (զայլս, կամ զանձն). ... *Հարկ առնէր ինձ երթալ յամբոկ գործոյն. Յհ. կթ.: *Ողորմելն հարկ առնէ եւ զանարժանսն կեցուցանել. Խոսր.: *Հարկ արարին նմա զիջանելն եւ զմեռանելն. Սարգ. ՟ա. պետր. ՟Գ: *Հարկ առնել նմա՝ ասել զանձնէ իւրմէ, թէ Քրիստոսն իցէ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 15: *Հարկ առնէք ինձ կտտել զձեզ. Ո՞ հարկ արար քեզ գնալ մերձ ʼի նա. ՃՃ.: *Ոչ ուրուք հարկ արարեալ՝ եդ իւրովին զիւր անձն վասն մեր. Պրպմ.: մ. Ի ՀԱՐԿԷ. ՀԱՐԿԱՒ. ՀԱՐԿԻՒ. ԸՍՏ ՀԱՐԿԻ. ԱՌ ՀԱՐԿԻ. ՀԱՐԿՈՎ. մ. κατὰ ἁναγκήν, ἑκ τοῦ ἁναγκαίου, ἁναγκῇ necessarie, -rio. Հարկաւորապէս. ակամայ. բռնի. ... *Զի մի՛ բարիքդ քո ʼի հարկէ լինիցին, այլ կամաւ. Փիլիմ. 14: *Պատերազմեցաք ընդ քեզ ʼի հարկէ, եւ ոչ ʼի կամաց. Խոր. ՟Դ. 48: *Հարկաւ ʼի ձեռս ետ նոցա զդանիէլ. Դան. ՟Ժ՟Դ. 29: *Ոչ կամէր բռնութեամբ եւ հարկաւ ունել զնոսա. Ոսկ. յհ.: *Հարկաւ հաւանեսցի. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Ոչ եթէ հարկաւ եկն յաշխարհ, այլ՝ կամօք եւ յօժարութեամբ. Բրսղ. մրկ.: *Հարկիւ է այժմ ըմբռնեալ. իսկ հարկիւ ըմբռնեալն բռնադատանօք է. Աթ.: *Զբարին բնութեամբ կամի, եւ զտանջանս հարկիւ. Մխ. երեմ.: *Աստուած հարկիւ զնա ʼի մէնջ ոչ պահանջէ. Սարգ. յկ. ՟Ե: *Եթէ ոչ մեղանչելն ըստ հարկի լինի. Աթ.: *Նոցայն ըստ հարկի է. Մխ. երեմ.: *Ոչ առ հարկի առնել. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Զ: *Նստեալ ʼի սեղանի՝ հարկով պատուէ զիմաստասէրն. Ոսկիփոր.: ա. ՀԱՐԿ. ա. իբր Հարկաւոր. կարեւոր. *Հարկ համարիմ սակաւ ինչ ասել. Խոսր. պտրգ. դիմազ. ՀԱՐԿ Է. դիմազ. ἁνάγκη, ἁναγκαίον necesse, necessarium est. Հարկաւորութիւն է, եւ հարկաւոր է. ... *Հա՛րկ է գալ գայթագղութեան: Հարկ էր արձակել: Հա՛րկ է եւ նմա ունել ինչ զոր մատուցանիցէ. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ՀԱՐԿ 3" в других словарях:

  • ՀԱՐԿ — (ի, աւ կամ իւ, աց, օք.) NBH 2 0062 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c, 14c գ. φόρος, φορολογία tributum եւ ζημία mulcta. (որպէս լծ. ընդ թ. խարաճ, հարէճ եւ վր. խա՛րկի ). Տուրք դրամոյ կամ ծառայութեան, զոր հպատակք կամ ստուկք տան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԿ 2 — ( ) NBH 2 0062 Chronological Sequence: Early classical գ. λειτουργία, πράξις ministerium, officium, actio, exactio. (որպէս լծ. ընդ Երկ. արգասիք. որ եւ յն. էրղօն ). Սպասահարկութիւն. պաշտօն. սպաս. ծառայութիւն. եւ գործ. ... *Այս իցէ սպասաւորութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԿԱՆԵՄ — (հարի, հա՛ր.) NBH 2 0063 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. τύπτω, πατάσσω, βασανίζω percutio, caedo, verbero եւն. Արմատն ո՛չ է Հարկ, այլ Հար (որոյ սաստկականն է Զարկ), եւ Վէր. եւ Ուռն. ուստի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՇԽ — I. (ի. մանաւանդ ԲԱՇԽՔ, խից.) NBH 1 438 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 13c գ. ԲԱՇԽ մանաւանդ ԲԱՇԽՔ. δασμός divisio, portio, tributum Արմատ բաշխելոյ՝ որպէս Բաշխումն. բաժին. բաժ. վիճակ. սակ. հարկ. տուրք. ... (իսկ պրս. պախշ. պախշիշ է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՈՒՐ — (մանաւանդ ԲԱՐՈՒՐՔ, րուրս.) NBH 1 468 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c ԲԱՐՈՒՐ մանաւանդ՝ ԲԱՐՈՒՐՔ. πρόφασις , αἱτία, ὐπόθεσις, σκήψις, περίστασις, ἁφορμή praetextus, causa, ocasio, ansa,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԼԽԱՀԱՐԿ — ( ) NBH 1 0560 Chronological Sequence: Unknown date, 13c, 14c գ. Հարկ ըստ գլխոյ. եւ Մարդահարկ. ... *Յիւրաքանչիւր անձէ գլխահարկ պահանջէր. Մարթին.: *Առաքեցաւ կիւրինոս՝ գրել զազգն հրէից, եւ դնել գլխահարկս. Միխ. ասոր.: ԳԼԽԱՀԱՐԿ (2 1049) որպէս Հարկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՀՐԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1036 Chronological Sequence: 14c գ. Կարեւորութիւն. հարկ անհրաժեշտ. ... *Հարկ է գալ գայթագղութեանց. զհարկս ո՛չ բռնութիւն ինչ եւ կահրայութիւն ասէ, այլ իբր թէ յանգէտս եւ յանկարծիս. Բրսղ. մրկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԿԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 14c ա. ἁναγκαῖος necessarius. Ուր գոյ հարկ անհրաժեշտ, կամ բռնադատութիւն ինչ, կամ պէտք կարեաց. հարկեցուցիչ. կարեւոր. պիտանացու. անցաւոր. եւ Բնաւորական. ... *Ի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԿԵՄ — (եցի.) NBH 2 0065 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. ἁναγκάζω cogo. Հարկ առնել. հարկեցուցանել. հարկաւորել, բռնադատել. ստիպել. թախանձել. ... *Հարկել զնա՝ ասել: Հարկես զիս ʼի դատ ընդ քեզ մտանել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԴԱՀԱՐԿ — (ի, աց.) NBH 2 0221 Chronological Sequence: Early classical, 11c գ. Հարկ արքունի ʼի վերայ բուն մարդոյն՝ առ ʼի ծառայել տէրութեան. յն. լոկ, հարկ. φόρος tributum. *Արկ արքայ սողոմոն մարդահարկ յամենայն իսրայէլ. եւ էր հարկն ՟Լ՟Ռ արանց. ՟Գ. Թագ. ՟Ե. 13 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»