ՁԵՒ

ՁԵՒ
(ձեւոյ կամ ի, ոց.) NBH 2-0154 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. σχῆμα habitus, figura ῤυθμός modulus ὐπόδειγμα , τύπος exemplum μορφή forma եւն. Տեսիլ լրման քանակի. չափ եւ դիտակ մարմնոյ. յարդարուած. յօրինուած. զարդ. եղանակ. օրինակ. տարազ. տեսակ. կերպարան. կերպ. տիպ. նմանութիւն. համեմատութիւն. ունելութիւն. ... *Ձեւ վաստակին, կամ սեղանոյ, բարձից, տան, եւ այլն: *Աստուծոյ ո՛չ ձայն, եւ ո՛չ ձեւ: Գոհանամ զքէն ... զձեւ աղօթիցն առնու: Այլով ձեւով կազմակերպել կամեցան. Ոսկ. յհ.: *Զկերպարանս ծառայի առեալ, եւ ձեւով գտեալ իբրեւ զմարդ: Յադամայ զձեւ առեալ զմարմինն: Ոչ ըստ երեւեցելոյն ձեւի եւ զաներեւոյթն նորա բնութիւն սահմանել. Աթ. ստէպ: Պրպմ. ՟Լ. եւ ՟Լ՟Է. ձ: *Ծառայական ձեւովն. Սարգ. յկ. ՟Ը: *Ոգիք մարդկան՝ իմացական բնութիւն, ձեւ սկզբնատպին (այսինքն պատկեր արարչին). Եղիշ. հոգ.: *Ողորմելի ձեւով: Եղկելի ձեւով: Ըստ ձեւոյդ: Ըստ նմին ձեւի. Պիտ.: *Քննելի է (յերաժշտութեան) ձեւ բառի, եւ երգ, եւ դաշինք, եւ կաքաւք: Բայց զի՞նչ զգեղեցիկ ձեւն, կամ զդաշն գոլ պարտ է ասել երբէք. Պղատ. օրին. ՟Բ: *Անցեալ է ձեւ աշխարհիս այսորիկ, եւ ժամանակս կարճեալ. Բրս. կանոն.: *Դիմոսթենէս տեսեալ զտգէտն ʼի ձեւ (կամ ʼի ձեւի) գիտնոյ՝ ասէ. երեւելիդ ինձ (լիցի), եւ գիտելդ՝ թշնամեացն իմ. Պիտառ.: *Ձեւն՝ մարդոյ, եւ անագորոնութիւնն որպէս չար դիւի. Մանդ. ՟Ժ՟Ա: *Ըստ ձեւոյ հրեշտակի: Ըստ մարախի ձեւոյ ոստոստեալ: Ո՛չ ըստ գինւոյ ձեւոյ: Ի ձեւ առակաց: Յայլ իմն կերպարան ձեւոյ. Նար.: *Ունի զզօրութիւն եւ զձեւ կերպարանաց տէրունական բանից: Ձեւ բանիցս մարմնականք են. Իգն.: *Յայսպիսի ձեւ լինի նկարագրեալ: Աշխարհս չորեքեզերեան ունելով ձեւ. Շ. մտթ. եւ Շ. բարձր.: ՁԵՒ. որպէս Կերպարան, պատրուակեալ ինչ. *Հրաժարէր աղազ՝ երկիւղածութեան եւ հաւատոց ձեւով, թէ ոչ փորձեցից զտէր. կերղծաւորէր լնուլ զգիրն, թէ մի՛ փորձեսցես զտէր. Գէ. ես.: ՁԵՒ. σχῆμα habitus. Որպէս Հանդերձ. զգեստ. մանաւանդ Սքեմ կրօնաւորական. յն. ըսխի՛մա. լտ. հա՛պիդուս. (որ են ձեւ, եւ ունելութիւն.) *Զսպառազինի եւ զինուորի ձեւ զգեցեալ: Ձեւ կատականաց արկեալ ʼի վերայ նորա. Լաստ. ՟Ի՟Բ: Ոսկ. յհ. ՟Բ. 38: *Սուրբ ձեւոյն արժանի լիցիս: Առնուլ զձեւ ուխտի: Զկերպարանս ձեւոյ սրբութեան. Մաշտ.: Վրք. հց. ստէպ: *Որ զարտաքին ձեւն կրօնաւորի զգեցեալ է. Սարգ. յկ. ՟Ե: *Ձեւ կրօնաւորութեան, կամ մեռելութեան. Լմբ. պտրգ.: ՁԵՒ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ. σχῆμα figura. *Որ առ երկրաչափսն տեսանին ձեւք. Փիլ. լին. ՟Դ. 194: *Սպիտակն՝ գունոյ տեսակ, եւ եռանկիւնին՝ ձեւոյ տեսակ. Պորփ.: Տե՛ս եւ Արիստ. որակ. ՟Ը: Սահմ. ՟Ժ՟Զ: Նիւս. բն. ՟Ե: ՁԵՒ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ. σχῆμα figura. *Ձեւք անուանց են երեք. պարզ, բարդ, յարաբարդ. Թր. քեր.: *Երեք են ձեւք (բառից). պարզ, որպէս ուղղանկիւնին. բարդ, որպէս եռանկիւնին. յարաբարդ, որպէս քառանկիւնին. Հին քեր.: մ. ԶԱՅՍ ՁԵՒ. ԶՆՈՅՆ ՁԵՒ. մ. Այսու կամ նովին ձեւով. ըստ այսմ օրինակի. այսպէս. նոյնպէս. ըստ: Իսկ ՆՈՅՆ ՁԵՒ. ա. իբր Նոյնպիսի: *Յիշէ զայս ձեւ օրինակ: Գրէ զայս ձեւ օրինակի: Զնոյն ձեւ օրինակի եւ աբիդենոս: Զնոյն ձեւ ըստ մովսէսի պատմութեանն վիպագրեաց. Եւս. քր. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ՁԵՒ" в других словарях:

  • Զ — I. ( ) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տառ բաղաձայն, եւ այն կիսաձայն ըստ բզզանաց մեղուաց՝ մանաւանդ յառաջ քան զբաղաձայնս. զորօրինակ՝ զմարդ, զնա. որ գրի եւ զընա, իբր ըզընա. զի միշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒԹԱՆԻՍՏ — ( ) NBH 2 0539 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. ὁκτάεδρος octo sedes sive latera habens. Որոյ են ութ նիստք՝ դիրք՝ կողմանք, ըստ նմին եւ անկիւնք. *Ի զուգակողմանցն երեքանկիւնիցն երեք տառք (տարերք) բաղկանան: Հուր եւ փուղձ եւ ութանիստն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԵՍԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0866 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. εἷδος species, forma, facies, status. Տեսիլ կերպարանաց. երեւոյթ եւ հանգամանք իրական առարկայի. տեսք, կերպարանք. *Տեսակ (կամ տեսիլ) նորա իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔՈՒԵԱՅ — (էի, ից. կամ եայց.) NBH 2 1011 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 11c, 13c գ. ՔՈՒԵԱՅ կամ ՔՈՒԷ որ եւ ՔՈՒԱՅ. նոյն է ե ԿԻՎՈՍ. յն. քի՛վօս . կամ քի՛ւվօս. լտ. քուպուս. արաբ. քէպ, քէապ. κύβος cubus. Խորհուրդ ձեւ յամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՄԲՈՒԿ — (բկի, կաց.) NBH 1 0814 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. որ եւ յն. լտ. τύμπανον tympanum Բախողական նուագարան մորթապատ, կամ ʼի միոյ կողմանէ՝ ʼի ձեւ մաղի, եւ կամ յերկուց կողմանց՝ ʼի ձեւ գլանի. եբր. թօֆ, տէֆ, տիւֆֆ, տայրէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՐՊ — (ի, ից.) NBH 1 1091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. μορφή forma. Տարազ. եղանակ. օրինակ. որակ. որպիսութիւն. ձեւ. նմանութիւն. տեսիլ. հանգամանք. տեսակ պատահական. ... *Քարոռդ սեռ որակութեան՝ ձեւ, եւ որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԻՊ — (տպի, աւ, աց, օք. կամ ոյ, ոց, ովք.) NBH 2 0875 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. որ եւ յն. դի՛բօս. τύπος typus, nota. Նշան կնքոյ. օրինակ դրոշմեալ. նմանութիւն գաղափարեալ ʼի սկզբնատպէ. նիշ. տեսակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԻՇ — (ակշի, շօք.) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 15c գ. Գործի երկաթի ճանկաւոր ʼի պէտս դնելոյ եւ հանելոյ ինչ ʼի թոնրէ. լինի եւ իբր ʼի ձեւ թիոյ կամ թաթի, վասն որոյ եւ այն ռմկ. թաթակիշ ասի. ... *Ակիշ մի տաքցո՛: Երկաթն ʼի խոփս, ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻՒՍԱՁԵՒ — ( ) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա.գ. Որ ինչ է ʼի ձեւ աղիւսոյ. որպէս եւ գիրք քառակուսի իմն կազմեալ. *Արձանացի՛ր ʼի վերայ աղիւսաձեւ սոփերիս. Մաշտ.: *Արարեալ աղիւսաձեւս երկուս. Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»