ՄԱՍՆ

ՄԱՍՆ
(սին, սունք, սանց.) NBH 2-0210 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. μερίς, μέρος (յորմէ եւ թ. միրաս ). pars partitio (որպէս թէ Մի այս, կամ ʼի միասին.) Բաժին մի ʼի բոլորէ իմեքէ. հատուած. հատոր. կոտոր. պատառ, եւ Կողմն. վիճակ. մաս, բաժին. ... *Մասն (տալի) արանցդ՝ որ եկին ընդ իս, նոքա առցեն զբաժին իւրեանց: Տաջի՛ք զհինգերորդ մասն փարաւոնի, եւ չորք մասունքն ձե՛ր եղիցին: Մասն ետու զայն ʼի պտղոցն տեառն: Նորա լիցի երին աջոյ ʼի մասն: Էջ ʼի մասն ինչ յիսներորդաց բանակին: Ի մասնէ աղի ծովուն յերեւելից կողմանէ: Մարիամ մասն բարի ընտրեաց: Չգուցէ մասն ինչ ʼի խաւարին: Ձկան խորովելոյ մասն: Արարին չորս մասունս՝ իւրաքանչիւր զինուորի մասն: Ի մասինդ յայդմիկ: Ըստ իւրաքանչիւր մասին: Մասամբք տօնից: Բազում մասամբք: Մասն բաժնի διαίρεσις : Մասն առնել . μερίζω եւ այլն: *Զի մի՛ մասամբ բոլորն, այլ՝ մասն բոլորիւն զարդարեսցի. Փիլ. ել. ՟Ա. 10: *Ոչ կամեցայ զամենայն ըստ մասանց ընդ գրով արկանելʼʼ. այսինքն մի ըստ միոջէ. Եղիշ. ՟Բ: ՄԱՍՆ. μοῖρα gradus. որպէս Բաժին աշխարհի. կլիմայ. *Եւ է մասն հինգհարիւր ասպարէս. բայց օդաչափութեամբ երկրաչափութեան՝ է մասն, հինգհարիւր ասպարէս ʼի լայնն, եւ նոյնչափ յերկայնն՝ չորեքկուսի. որպէս զի լինել մասինն ՟Հ՟Ա մղոն. Խոր. աշխարհ.: Այլ հասարակօրէն՝ մասն կամ աստիճան ասի վաթսուն մղոնն. Փիլ.: ՄԱՍՈՒՆՔ λείψανα reliquia. որպէս Նշխարք սրբոց եւ սրբազան իրաց: Նար. խչ.: ՃՃ.: ՄԱՍԱՄԲ որպէս Ի կողմանէ. ըստ. *Մերով մասամբ: Դենի ձեր մասամբ: Ագահութեան մասամբ: Աղօթիցն մասամբ. Խոր. ստէպ: *Յաղթութեան մասամբ. Փարպ.: Ի ՄԱՍԻՆ. որպէս՝ Ի տեղի. ʼի համարի. իբրու. *Հաճեցար խնդրիլ ʼի պարգեւի մասին ʼի պիղատոսէ. Շար.: *Եւ զայն ʼի խաբէութեան մասինի եսաւ դնէր. Կիւրղ. ծն.: Ի ՄԱՍՆԷ. ἑκ μέρους, ἁπὸ μέρους ex parte. Ըստ մասին. մասամբ իւիք. փոքր ʼի շատէ. *Ի մասնէ գիտեմք, եւ ʼի մասնէ մարգարէանամք: Ա՛րդ գիտեմ ʼի մասնէ. Առ որս. ՟Է. ՟Ժ՟Բ: *Զայս սակաւուք ʼի մասնէ գրեցի. Արծր. ՟Ա. 1: *Զոր ʼի մասնէ վերաճառեալքդ նախագրեցին. Նար. ՟Ի՟Ե: *Չասէ՝ թէ լցայց, այլ թէ, ʼի մասնէ ինչ. Ոսկ. հռ.: Եւ որպէս՝ Մասնաւորապէս. ուրոյն ուրոյն. κατὰ μέρη distincte. *Ջանս տանել, զի ʼի մասնէ (կամ ʼի մասանէ) սահմանիցէ ... ʼի մասնէ երկաքանչիւրոցն երգելով. Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ: ՄԱՍՆ ԱՌ ՄԱՍԻՆ կամ ԱՌ ՄԱՍՆ. Մասն մասն. պատառ պատառ. կտոր կտոր. ... *Մասն առ մասին հատանէին (կամ զատանէին). Մագ. ոտ. մանուչ.: *Տղայքն ʼի գիրկս մարցն մասն առ մասն հարեալ. Ուռհ.: ՄԱՍՆԱՅՔ, այց (2-0211) ԸՍՏ ՄԱՍՆԵԱՅՔ. որ եւ ԸՍՏ ՄԱՍԱՆՑՆ, ԸՍՏ ՄԱՍԻՆՑՆ. τὰ κατὰ μέρος . իբրու particulares, -ria. Հելլենաբանութիւն. Մասնականք. մասնաւորք. *Ըստ մասնեայքն եւ ըստ իւրաքանչիւրքն ներհակք ʼի բազմութիւն միշտ բաժանեալ լինին: Անհատքն ʼի վերայ միոյր միայնոյր զմասնայցն: Ոչ ʼի վերայ այլոյ ուրուք եղիցի ըստ մասնեայց: Ոչ եւ մակ այլոյ ուրուք լինիցին ըստ մասանցն: Ի վերայ ամենեցուն ըսիի մասինքն մարդոց, եւ այլն. Պորփ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ՄԱՍՆ" в других словарях:

  • ԲԱԺ — (ի, ից.) NBH 1 421 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c, 13c, 14c գ. (յորմէ Անբաժ, Բաժին, եւ Բաժանել եւ այլն. լծ. եւ Բագ. ռմկ. փա՛յ. եւ լտ. փա՛րս, փօ՛րցիօ.) Մասն, բաժին. *Բա, մասն. Հին բռ.: Առաւել վարի որպէս Բաժին արքունի, այսինքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԺԻՆ — (ժնի, կամ նոյ, նիւ կամ աւ, ից կամ ոց կամ նեաց, նիւք կամ նեօք.) NBH 1 423 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. μερίς , μερισμός pars, portio, partitio Մասն բոլորի բաշխելոյ՝ վիճակեալ իւրաքանչիւր տռողաց. վիճակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐՐՈՐԴ — (ի. աց, կամ ից.) NBH 1 0704 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 9c, 12c ա. τρίτος tertius Վերջինն յերից՝ յո՛ր եւ է կարգի. *Օր երրորդ: Գետն երրորդ: Յաւուրն երրորդի: Մինչեւ յերրորդ ազգ: Երրորդ մասն: Յասին երրորդում: Ի կառսն երրորդս. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՄ — (ու, ու կամ աւ. ուց կամ աց. ուք կամ օք.) NBH 1 0825 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. ὤρα hora. Արմատ ժամանակ բառին. Չափ շարժման արեւու՝ որպէս մասնիկ ամանակի՝ բաղկացեալ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՇԽԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0437 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. περισσόν, περίσσευμα, ὐπόλειμμα reliquum, residuum, reliquiae. Մնացուած հացի, կերակրոյ, սեղանոյ, որպէս եւ ճարակոյ, արօտոյ, հնձոյ. յաւելուած.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉՈՐԻՐ — ( ) NBH 2 0579 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c Նոյն ընդ Չորրորդ. որպէս ա. *Չորիր մասն քո մահու սպառեսցի. եւ չորիր մասն քո սովով վախճանեսցի ի միջի քում. եւ զչորիր մասն քո ընդ ամենայն հողմս ցրուեցից. եւ չորիր մասն քո շուրջ զքեւ ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԺԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 422 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c ն. ԲԱԺԱՆԵՄ ԲԱԺԱՆԻՄ. գրի եւ ԲԱՐԺԱՆԵԼ. μερίζω, διαμερίζω , ἁπονέμω, ἁποδιαστέλλω, διαιρέω partio, dispertio, distribuo, divido Բաժին բաժին կամ մասն մասն առնել զմի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՄԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0896 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c գ. λεπτόν (այսինքն մանր). κοδράντης որ է լատին բառ՝ quadrans, այսնքն չորիր մասն. ἁσσάριον as (assis). որ եւ ԼՈՄԱՅ. (լծ. ընդ լումայ՝ եւ լտ. նումմուս, նումմուլուս. եւ յն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԵՂԵՓ — ( ) NBH 1 0939 Chronological Sequence: Early classical, 14c գ. ἠμιτόμιον, ἠμιτόμα dimidia pars, dimidium. Մասն եւ մասն իրիբաժանելոյ. համամասն. կէսն կամ կիսաբաժին. *Ի կողմէ միոջէ եղեւ կինն, եւ իբրեւ խեղեփք են երկոքին. Վասն այնորիկ օգնական կոչէ, զի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆՐ — (նու, նունք, նունց.) NBH 2 0207 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. (լծ. լտ. մինօր, մինուս, մինու՛դուս. λεπτός tenuis, tener, minutus. Փոքրիկ եւ նուրբ, որպէս մասն մասին. մանտր, պզիկ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»