ՍՏԷՊ

ՍՏԷՊ
(ստիպոյ, ով կամ աւ.) NBH 2-0745 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. σπουδή studium, festinatio, properatio. Ճեպ. ճեպումն. շտապ, շտապումն. փոյթ. արտորանք. (լծ. լտ. ա՛րտօռ, որ է եռանդն.) *Ի ստիպոյ սրտին ողջոյն տուեալ հրաժարէ. Լմբ. պտրգ.: *Դառնալ մեծաւ ստիպով. Եղիշ. ՟Բ: Ուստի կազմի յաջորդ մակբայդ: մ. ՍՏԻՊԱՒ. ՍՏԻՊՈՎ մ. σπουδῇ studiose, enixe, festinanter, propere, diligenter. Փութով. ճեպով. սաստկութեամբ. բռնութեամբ. թախանձելով եւ յօժարութեամբ. ինքնակամ. խուռն. ... *Ստիպաւ տագնապէին զապստամբութիւնն. ՟Ա. Մակ. ՟Բ. 15: *Վաղվաղակի ստիպով առաքեալ դեսպան: Խնդրէին ստիպով ի նմանէ: Լուան զայնպիսի ստիպով կոչումն. Փարպ.: *Ի դուռն կոչէր ստիպով սաստիկ: Շինէ զեկեղեցին ստիպով. Յհ. կթ.: *Ստիպով աղօթեն: Ոչ ամենեքին այնպէս ստիպով առ իս փութացին. Վրք. հց. ՟Ժ՟Գ: Ոսկ. յհ. ՟Ա. 16: ա. ՍՏԷՊ ա. πυκνός frequens ἑκτενής extensus, adsiduus, sedulus. Յաճախ. անդադար. սը՛գ. եւ Անդանդաղ. փո՛յթ. ... *Վասն ստամոքսի եւ ստէպ հիւանդութեանց քոց: Եւ աղօթք ստէպ լինէին յեկեղեցւոյն վասն նորա առ աստուած. ՟Ա. Տիմ. ՟Ե. 23: Գծ. ՟Ժ՟Բ. 5: *Եւ էր նա ստէպ ի սպասաւորութիւն իւր. Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ: *Ստէպ աղօթից պէտս ունի. Սարգ. ՟բ. պ. ՟Ա: մ. ՍՏԷՊ. մ. πυκνά, πυκνότερον frequenter, frequentius φιλοτίμως studio honoris, sollicite, enixe, certatim. Յաճախակի. եւ Ստիպով. փութով. ճեպով. ջանիւ. պնդագոյնս. *Պահեն ստէպ: Ստէպ կոչեցեալ զնա՝ խօսէր ընդ նմա: Սպասէին նմա ստէպ հանապազ տեսանել զնա: Եւ պետրոս ստէպ բախէր. Ղկ. ՟Ե. 33: Գծ. ՟Ի՟Դ. 26: Դան. ՟Ժ՟Գ. 12: Գծ. ՟Ժ՟Բ. 16: *Ինքն փութով ստէպ զհետ երթայր: Ստէպ եկեսցեն զհետ սուրբ կարապետիդ. Եղիշ. ՟Բ. ՟Ը: *Եւ որում անհնար է յաղթել կանանց՝ շատաքօսութեանն, եւ ստէպ ընդ քօղով այսր անդր հայեցողութեան, զաչս ածելոյ ի ստէպ. Փարպ.: *Մինչ կոչեցեր զանուն իմ, ստէպ գտեր. Վրք. հց. ՟Ը: *Թէ ոչ պատմեսցես ստէպ, մեծամեծ տանջանս ընկալցիս. Տէր Իսրայէլ. սեպտ. ՟Լ.: *Ետես ինձ մի, որ ելանէր ի լեառն ստէպ ի վաղ. Հ. սեպտ. ՟Զ.: ՍՏԷՊ ԿԱԼ. προκαρτερέω, σχολάζω persevero, vaco. Անընդհատ պարապել. դեգերիլ. հանապազորդել. յարամնալ. յաւերժանալ. ուշ ունել. *Աղօթից ստէ՛պ կացէք. Հռ. ՟Ժ՟Բ. 12: Կող. ՟Դ. 2: *Պահոց եւ աղօթից ստէ՛պ կաց. Ածազգ. ՟Ժ՟Բ: *Ցանկ ստէ՛պ կացցուք լուանալոյ զաղտն ապաշխարութեամբ, արտասուօք, աղօթիւք, ողորմածութեամբ. Ոսկ. եբր.: *Ոչ պահէ զպատուէրս ծերոց նոցա՝ ստէպ կալ լուանալոյ ձեռաց. Իգն.: *Կացեր ստէպ ի քոյին անզգամութեանդ. Ճ. ՟Ա.: մ. ՍՏԷՊ ՍՏԷՊ. մ. Փոյթ ընդ փոյթ. ճեպ ի ճեպոյ. շտապաւ. անդադար. անընդհատ. շարունակ, շուտ շուտ. ... *Ստէպ ստէպ տագնապել: Վարէին ածէին ստէպ ստէպ տագնապու. ՟Բ. Մակ. ՟Ե. 6: ՟Զ. 7: *Թէպէտեւ ստէպ ստէպ հողմք յուղեսցին. Իսիւք.: *Այս բարբառ ստէպ ստէպ ընթանայր. Եղիշ. ՟Գ: *Ամս տասն ստէպ ստէպ աւար առեալ աւերէին. Ագաթ.: Խոր. ՟Բ. 64:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ՍՏԷՊ" в других словарях:

  • ԽԻՏ — (խտի, ից.) NBH 1 0945 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 17c ա. πυκνός densus συνεχής continuus, perpetuus. Հոծ սեղմ. թաւ. խուռն. կուռ. ատոք. լիուլի. շարունակ. յաճախ եւ ստէպ մերձ եւ կից յիրեարս գտեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՈՒՄ — (բազմի, մաւ, մաց, մօք.) NBH 1 420 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. πολύς, πολλή, πολύ multus, a, um, πλεῖον, ονος, πλεῖστος plus, plures, plurimus, ἰκανός sufficiens, satis Յոլով. շատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱ — ( ) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.մ. ԱՊԱ կամ ԱՊԱՅ, ապայի, յապա, յապայս, զապայս, առ ʼի յապայս. μέλλων, ον futurus, um յետոյ լինել. հանդերձեալ. ապառնի. եւ Յետոյ. ետքի, ետքը,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՒՂ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0873 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ἕλαιον oleum. որ եւ ստէպ գրի ԵՒՂ (նովին հնչմամբ, իբր եո՛ւղ. ռմկ. եղ. թ. եաղ. յն. է՛լէօն. լտ. օ՛լեում.) Ձէթ. պարարտութիւն մզեալ ʼի պտղոյ ձիթենւոյ, յուտեստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0989 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c մ. ԽՏԱԲԱՐ ԽՏԱԳՈՅՆ. πυκνῶς, πυκνά, συνεχῶς crebro, continenter. Խիտ առ խիտ. ստէպ. ստէպ ստէպ. ... *Այլ խտաբար փոփոխական, զի ընթերցօղք ոչ ձանյրանան. Շ. խոստ.: *Խտաբար խոտորնակի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՏԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0989 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c մ. ԽՏԱԲԱՐ ԽՏԱԳՈՅՆ. πυκνῶς, πυκνά, συνεχῶς crebro, continenter. Խիտ առ խիտ. ստէպ. ստէպ ստէպ. ... *Այլ խտաբար փոփոխական, զի ընթերցօղք ոչ ձանյրանան. Շ. խոստ.: *Խտաբար խոտորնակի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՊ — I. ( ) NBH 2 0048 Chronological Sequence: Early classical մ. τότε tunc, denique. Որպէս նոյն ընդ Հապա. յայնժամ ապա. այնուհետեւ. անընդմիջապէս զկնի. անդէն առ նմին. *Զայն ամենայն դնէ՝ որ ոչինչ են, եւ հապ կոչէ զնոսա անմիտս. Ոսկ. ՟բ. կոր. ՟Ի՟Դ: *Հապ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐ — ( ) NBH 2 0339 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c ա.նխ.մ. παρά, παρ’, ἑπί, ἑφ’, συν, πρός penes, juxta, junctim, cum, ad եւն. Առընթեր. կից. առ. կցորդ. յարեալ. յարմարեալ. դիպող. համաձայն. յանկաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՅՆ — (նորին. նմին. նովին կամ վիմբ. Նոյնք կամ նոքին, նոցին՝ նոցուն՝ նոցունց. նոքիմբք՝ նոքումբք՝ նովիմբք. ) NBH 2 0439 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դերան. ցուց. ա.գ. αὑτός, τή, τόν, οugr… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»