ՏԵՍԻԼ

ՏԵՍԻԼ
(սլեան, անց.) NBH 2-0868 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c գ. εἷδος species, forma ὅψις, ὄρασις aspectus, facies, visus ἱδέα idea. Տես. տեսակ. տեսութիւն. որպէս Երեւոյթ դիմաց. կերպարան. հայեցուած. երեսք. պատկեր. նմանութիւն. *Զազիրք տեսլեամբ: Գեղեցիկս տեսլեամբ: Տեսիլ նորա իբրեւ զտեսիլ սառին: Իբրեւ զտեսիլ որդւոց թագաւորի: Աչք նորա իբրեւ զտեսիլ արուսեկի: Եւ էր տեսիլ նորա իբրեւ զիփայլակն: Իբրեւ զտեսիլ բորոտութեան ʼի մորթ մարմնոյ նորա: Թխացան քան զածուխ տեսիլք իւրեանց: Տեսիլ փառացն տեառն իբրեւ զհուր բորբոքեալ: Եւ ոչ զտեսիլ նորա տեսէք: Եղեւ տեսիլ երեսաց նորա այլակերպ: Իջանել հոգւոյն սրբոյ մարմնաւոր տեսլեամբ իբրեւ զաղաւնի ʼի վերայ նորա: Փափաքէ պատկերի մեռելոյ անշունչ տեսլեան: Այնպէս անշքեսցի տեսիլ քո ʼի մարդկանէ. եւ այլն: Կամ *Ազնիւ երեսօք, եւ գեղեցիկ տեսլեամբ յոյժ: Երեսք նորա եւ տեսիլ նորա ահագին յոյժ: Տեսիլ արածին զնստագոյն: Մի՛ ապականիցէք զտեսիլ մօրուաց ձերոց: Տեսիլհ անուոցն իբրեւ զտեսիլ ական կարկեհանի. եւ այլն: Կամ *Իբրեւ զտեսիլ հրեշտակի աստուծոյ: Տեսիլ հրոյ կամ լուսոյ, աղեղան, մարդոյ: Ի տեսիլ աչաց քոց. եւ այլն: ՏԵՍԻԼ. ὁπτασία, ὄραμα, ὔπνος, ὅναρ visio, apparitio, somnus. Յայտնութիւն. երեւումն իրաց առ յաստուծոյ. ցուցակութիւն. երազ ճշմարիտ. անուրջք ʼի քուն. եւ Երեւոյթք առ աչօք. *Ի մի՛տ առ զտեսիլդ: Տեսի ես դանիէլ միայն զտեսիլն, եւ արքն՝ որ ընդ իս էին, ոչ տեսին զտեսիլն: Անցեալ տեսից զտեսիլն զայն մեծ: Ի տեսլեան գիշերի: Տեսլեամբ երեւեցայց նմա: Բարձր բազկաւ, եւ մեծամեծ տեսլեամբք: Ասէ ցիս հրեշտակ աստուծոյ ʼի տեսլեան: Եւ էր տեսիլ երազտոյն օրինակ այս: Խելամուտ էր ամենայն տեսլեան երազոց: Ոչ գոյր տեսիլ՝ որ դուշտեէր. եւ այլն: Կամ *Եղիցես յիմարեալ վասն տեսլեանց աչաց քոց՝ զոր տեսանիցես: Զարհուրեցուցանես զիս երազովք, եւ տեսլեամբք հարկանես զիս: Տեսիլս սուտս եւ ըղձութիւնս. եւ այլն: *Ի տեսլեանց անցանել. (որպէս երազափորձութիւն). Կանոն.: *Սքանչելի տեսլիւք եւ ահագին արուեստիւք: Ահագին տեսլեօք. Եփր. աւետար.: ՏԵՍԻԼ. θέατρον theatrum, spectaculum. Տեսարան. հանդէս. ցոյցք. ... *Տեսիլ եղեաք աշխարհի եւ հրեշտակաց եւ մարդկան. ՟Ա. Կոր. ՟Դ. 9: *Յորմն վարսել հրամայէ ʼի տեսիլ ամենայն անցաւորաց. Խոր. ՟Ա. 12: *Արար նա անդ տօն տեսլեան խտղու. Եւս. պտմ. ՟Բ. 10: *Ազգի ազգի տեսիլք մոլեգինք լինին ʼի քաղաքս բազումս. բայց մեք ունիմք զտեսիլ մեծամեծաց սքանչելեացն աստուծոյ: Որ ոք զտեսիլ աշխարհիս սիրեցին տեսանել: Տեսօղ պէսպէս տեսլեանց երեւելի արարածոցս. Վեցօր. ՟Դ. ՟Զ: ՏԵՍԻԼ. ὄρασις visus. որպէս Տեսութիւն աչաց. տեսանելն. եւ Տեսանելի իրք. *Որպէս տեսիլս աչաց զարեգական զլոյս: Տեսիլ աչացն է հաւատարիմ, եւ ոչ լուր ականջացն: Միայն տեսլեանն զգայութեանց աստուած ծագեաց լոյս. Յճխ. ՟Գ: Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ա: Փիլ. իմաստն.: *Ի տեսիլ մարմնացելոյն ժամանեալ: Ի տեսիլ հրաշից փառաց միածնին: Գային ամենեքեան ʼի տեսիլ սքանչելեացն. Շար.: Ճ. ՟Բ.: *Զանազան տեսիլ տանջանաց: Ազգի ազգտի տեսիլ տանջանաց. Ճ. ՟Ա.: ՏԵՍԻԼ. θεωρία theoria, contemplatio. Տեսութիւն մտաւոր կամ իմաստասիրական. զննութիւն. *Իմաստասէրի լինելով, եւ տեսլեամբ բնութեան պարապեալք. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Բասիլիոս զբարձր զամենայնիս (այսինքն զտիեզերացս) զարդարանս դիւրաւ ըմբռնելի բազմաց ʼի ձեռն իւրոյ տեսլեանն արար: Գիտուն եւ ծանօթ ʼի ձեռն իւրոյ իմաստութեանն տեսլեամբ՝ աշակերտացն գործեաց. Նիւս. կազմ. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ՏԵՍԻԼ" в других словарях:

  • ՏԵՍ — (ոյ, ովք. ʼի տեսս.) NBH 2 0865 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ὄρασις, ὅψις visus, aspectus. Արմատ Տեսանելոյ. որպէս Տեսութիւն. տեսիլ. տեսնալը, տեսնուիլը. ... *Բորոտութիւնն ... ըստ ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՐՊԱՐԱՆ — (ի, աւ. մանաւանդ ԿԵՐՊԱՐԱՆՔ, նաց, նօք.) NBH 1 1092 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c գ. ԿԵՐՊԱՐԱՆ մանաւանդ ԿԵՐՊԱՐԱՆՔ. μορφή forma եւ ἱδέα, οἵδος, σχῆμα, ὀμοίωμα species, habitus, similitudo եւն. πρόσωπον facies …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԴԷՍ — (դիսի, ից.) NBH 2 0042 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ἕνδειξις, δοκίμιον, ἑπίδειξις probatio, experientia, argumentum. (իբր Համայն, Տես, տեսիլ, կամ հանումն ʼի տես. լծ. եւ յն. էնտիծիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՇԱՒԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0436 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c գ. σημεῖον signum σκοπός scopus, meta. որպէս թէ Նիշ աւագ. նշանակ եդեալ յերեւելի տեղւոջ. նպատակ հարկանելի. եւ Գաւազան կամ այլ նշան արքունի. ... *Նետից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԵՍԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0866 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. εἷδος species, forma, facies, status. Տեսիլ կերպարանաց. երեւոյթ եւ հանգամանք իրական առարկայի. տեսք, կերպարանք. *Տեսակ (կամ տեսիլ) նորա իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԵՍԻԼ — (սլի, լեաց.) NBH 1 0245 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c ա. ἁόρατος invisibilis Անտես. անտեսանելի. ... *Զերեւելի փառս լքանել, եւ յաներեւոյթ եւ յանտեսիլ փորձ առնել փոխել: Անտեսիլ եւ աներեւոյթ փողոյ հնչմամբ: Անտեսիլ հնչումն: Որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՐՊ — (ի, ից.) NBH 1 1091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. μορφή forma. Տարազ. եղանակ. օրինակ. որակ. որպիսութիւն. ձեւ. նմանութիւն. տեսիլ. հանգամանք. տեսակ պատահական. ... *Քարոռդ սեռ որակութեան՝ ձեւ, եւ որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆ 3 — ( ) NBH 2 0202 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 13c գ. ՄԱՆ բառ եբր. կամ ՄԱՆԱՆԱՅ ի, իւ. Հնչեալ յեբր. մանէ. ʼի յն. մնա, մնէա. ʼի լտ. մի՛նա. է Չափ, որ կոչի ʼի մեզ Մնաս, զոր տեսցես. *Երեքհարիւր զէն ոսկի կուռ, եւ երեք մանք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆԱՆԱՅ — (ի, իւ.) NBH 2 0202 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 13c, 14c գ. ՄԱՆ բառ եբր. կամ ՄԱՆԱՆԱՅ ի, իւ. Հնչեալ յեբր. մանէ. ʼի յն. մնա, մնէա. ʼի լտ. մի՛նա. է Չափ, որ կոչի ʼի մեզ Մնաս, զոր տեսցես. *Երեքհարիւր զէն ոսկի կուռ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՎ 2 — ( ) NBH 2 0524 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c մջ. Ո՛Վ Ո՞Վ, Ո՜Վ. Ի նշանակ կոչման, հառաչանաց, զարմանաց, աւաղելոյ, եւ այլն. ω, ὥ! O! Ո՛. ո՜. ո՛հ. ա՛յ. բա՛բէ. հօ՛, եա՛, հէ՛յ, եյ, ի՛, ա՛խ. յն. լտ. օ՛. *Ո՛վ մարդ: Ո՛վ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»